Årsmöte 2023/Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024/en

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Årsmöte 2023/Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024. Översättningen är till 1 % färdig och uppdaterad.
<< 2023 | 2025 >>

Background

Verksamhetsinriktningen och de ekonomiska ramarna för 2024 fastställs på årsmötet i april 2023. Det här dokumentet styr styrelsens och kansliets arbete med att utveckla verksamhetsplanen och budgeten för 2024. Styrelsen har fått mandat av årsmötet att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2024.

Nedan följer förslaget till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024, att diskutera och godkänna för årsmötet 2023.

Verksamhetsinriktning för 2024

Strategin för 2021–2025 fastslogs på det ordinarie årsmötet den 24 april 2021. Programmen (Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande) behålls oförändrade men mål och projekt påverkas av den nya strategin. En större revidering av projekten skedde 2023 och detta nya format kommer att utvärderas för eventuella justeringar 2024.

Nedan presenteras de största nya initiativen som planeras inför 2024. Initiativen ligger organiserade efter deras förväntade budgetstorlekar. Huvuddelen av arbetet består av direkta fortsättningar på initiativ föreningen arbetar med under 2023.

Wikispeech för alla

Föreningens flaggskeppsprojekt Wikispeech kommer att fortsätta vidareutvecklas under 2024. Fokus blir då att utveckla talsyntesen Wikispeech för att den ska fungera på fler språk, så att det kan lanseras på fler språkversioner av Wikipedia. Men även att talsyntesen ska fungera på fler delar av Wikipedia än brödtexten samt att Wikispeech ska fungera på andra wikis där det huvudsakliga innehållet inte är brödtext. Vi kommer även att arbeta för att färdigställda Talresursinsamlaren. Talresursinsamlaren är ett verktyg att använda när vi genomför aktiviteter för att genom crowdsourcing utveckla lexikon, samla in inspelningar av tal med mera. Denna crowdsourcing kommer att få ett stort utrymme i projektet under året. Ett annat stort fokus kommer att vara att etablera och fördjupa samarbeten med olika intresseorganisationer, akademin, myndigheter med mera.

Arbetet med Wikispeech kommer att fortsätta i huvudsak genom extern finansiering via olika projektbidrag. Vi har identifierat flera möjliga finansiärer och kommer att söka projektmedel under 2023 som, om de blir framgångsrika, bekostar vidareutvecklingen under 2023–2026.

Huvudsakligen kommer vi att titta på ansökningar som handlar om hur insamling av talresurser kan organiseras samt hur fler språk kan läggas till. Vi ser möjligheter att samla in värdefull taldata om dialekter, insatser för att samla in taldata knuten till information som är viktig i olika krissituationer samt insamling av taldata från olika minoriteter. Detta bidrar till att göra det möjligt att utveckla AI som är neutral och fungerar lika bra för alla.

Vi kommer även att undersöka Wikidatas lexikografiska namnrymd, som vi tidigare inte arbetat med, och som möjliggör lagring av information om ord och fraser (som grammatiska former och betydelser) på ett strukturerat, maskinläsbart sätt. Denna infrastruktur har även stor potential för datalingvistiska tillämpningar, och vi kommer att titta på hur uppladdningar av språkdata kan genomföras. Kopplingen till Wikidatas lexikografiska namnrymd betyder att Wikispeech även kan komma att skapa värden för Abstract Wikipedia, Wikimedia Foundations kommande plattform.

Därtill vill vi undersöka hur Wikispeech kan användas av svenska myndigheter samt konceptutveckla driftsformer och hur andra kan bidra ekonomiskt när de nyttjar denna tjänst. Även möjligheter runt hur Wikispeech kan fungera som ett verktyg för inspelningar av muntligt källmaterial, så kallade oral citations, kommer att undersökas.

En framtida Tematisk hubb för innehållspartnerskap

Arbetet med att etablera en så kallad tematisk hubb i Sverige kommer att fortsätta under 2024. Tematiska hubbar är en ny typ av organisation inom Wikimediarörelsen som är tänkt att ha ett markant utökat ansvar jämfört med existerande organisationer, och bidra globalt inom ett visst område. Detta för att Wikimediarörelsen ska kunna uppnå sina långsiktiga strategiska mål.

Vi vill bidra specifikt med att etablera en tematisk hubb för innehållspartnerskap. Med innehållspartnerskap avser vi samarbeten med olika organisationer som har material som är relevant att inkludera på Wikimediaplattformarna. Det kan exempelvis handla om att tillgängliggöra material från kulturarvsinstitutioner (Galleries, Libraries, Archives & Museums – GLAM), universitet, statliga myndigheter eller FN-institutioner.

Det experimentella arbete som pågått under 2021–2023 kommer att fortsätta under 2024. Detta då vi hoppas att experimenten ska kunna omvandlas till större och långsiktiga projekt under 2025. Genom en kombination av finansiering från Wikimedia Foundation, egenfinansiering och olika sökta projektbidrag hoppas vi kunna fortsätta arbetet med några av de områden vi prioriterat inledningsvis, det vill säga: (1) utvecklandet av en Helpdesk för att ge stöd till de som vill bygga innehållspartnerskap, (2) arbete med kapacitetsbyggande för att öka Wikimediarörelsens kompetens långsiktigt, (3) bidrag inom mjukvaruutveckling av olika strategiska verktyg för att sänka trösklarna för att bidra till våra plattformar, (4) utvecklande av internationella partnerskap med exempelvis FN-institutioner, samt (5) datauppladdningar av dataset som är av strategisk betydelse för att etablera framtida och bibehålla nuvarande samarbeten.

Planen är att hubben ska fokusera på att stödja Wikimediarörelsen med att tillgängliggöra material från olika partnerorganisationer genom att till exempel utveckla viktig mjukvara, testa och konceptutveckla nya metoder, sammanställa data, producera stödmaterial för att sänka trösklar samt att koordinera arbetet internationellt. Arbetet kan i framtiden även komma att inkludera hantering av projektbidrag till andra Wikimediaföreningar och under 2024 kan experimenterande runt detta komma att ske. Det kan även vara aktuellt att under året engagera sig i att öka antalet organisationer som nyttjar Wikibase, vilket kan hjälpa våra partnerorganisationer att hantera och öppna upp sin länkade strukturerade data.

Vi kommer att arbeta aktivt med att koordinera arbetet med andra planerade regionala och tematiska hubbar. För att kunna skala upp det arbetet kommer vi att söka externa projektmedel från exempelvis Svenska institutet.

Vår bedömning, i april 2023, är att utvecklingen av de nya globala strukturer som behöver etableras, för att Wikimedia Sverige ska motta nödvändig finansiering och formellt kunna utses till en tematisk hubb, är kraftigt försenad. Arbetet med att upprätta den kommitté som ska ta de formella och stora besluten om implementeringen av de strategiska rekommendationerna, det så kallade Global Council, har inte kommit särskilt långt. Detta trots att den ursprungliga planen var att den skulle etableras under 2021. Att det är detta (ännu inte etablerade) Global Council som blir det organ som kommer att fatta beslutet om den Tematiska hubben för innehållspartnerskap blir erkänd som en officiell hubb eller inte, innebär både ytterligare fördröjningar såväl som ökade risker och utmaningar. Vilka personer som kommer att vara engagerade i Global Council, vad deras prioriteringar kommer att vara och den process vi kommer att behöva agera efter, är alla okända storheter. Wikimedia Foundation har uttryckt en ovilja att fatta större beslut och hänvisar till att det bör ske av Global Council.

Bedömningen är dock fortsatt att föreningen har god chans att med tiden bli erkänd som tematisk hubb då arbetet har kommit långt. Vi har etablerat ett starkt nätverk och vi har positionerat oss inom flera viktiga områden. Vi kommer aktivt att kommunicera med den globala Wikimediagemenskapen om vad som bör prioriteras och hur de kan engagera sig.

Aktiviteter i hela Sverige

Projektet Wikipedia för hela Sverige startade under 2022 och genomför majoriteten av projektets aktiviteter under 2023. Projektet kommer att avslutas under det första kvartalet 2024 varefter egenfinansiering för det fortsatta arbetet behöver ske. Därför planeras större resurser från Wikimedia Foundations verksamhetsbidrag (WCF) att dedikeras till arbetet med nya gemenskaper. Genom projektet kommer föreningen att kunna nå ut med information om föreningen över stora delar av landet samt organisera aktiviteter och lokala volontärgrupper på olika orter.

Om vårt experiment med den nya öppenhetscertifieringen varit framgångsrikt kommer det att lanseras på bred front. Insatserna kommer att leda till en ökad varumärkeskännedom, vilket vi hoppas även kommer att påverka våra insamlingskampanjer positivt.

Det ökade arbetet med att engagera fler personer på plattformarna kommer även att vara väldigt viktigt för att säkerställa en bättre täckning av ämnen och en mer diversifierad grupp medlemmar och volontärer. Vi kommer att aktivt arbeta för att möjliggöra för fler medlemmar att stiga fram och ta en ledarroll i föreningen. Ytterligare lärmoduler kommer att utvecklas under året för att stödja det arbetet.

Vi kommer inom projektet även att titta på hur föreningen kan fördjupa samarbetet med andra civilsamhällesorganisationer och utveckla en verksamhet för barn och ungdomar.

Genom denna verksamhetsutveckling kommer vi att vara i en stark position för att ansöka om att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet 2024. Det är en mycket hård konkurrens om detta, och vi kommer att planera för en fortsatt utveckling av föreningen till en folkrörelse oavsett om vi blir förmånstagare eller inte.

Insamlingsarbete och medlemsvärvning

Om utfallet av det experimentella och förberedande arbetet med insamlingsarbete och medlemsvärvning genom Face-to-Face (F2F) under 2023 haft ett gott utfall kommer det att kraftfullt skalas upp.

Att finna sätt att engagera volontärer att arbeta med medlemsvärvning och insamlingsarbete förväntas att vara ett fokus. För detta kommer ett systematiskt arbete med det Customer relationship management-system (CRM) som implementerats att vara centralt och vi kommer att fortsätta investera resurser för ytterligare integrering av systemet samt etablering av våra processer och metoder.

Arbetet förväntas skalas upp både geografiskt såväl som i intensitet. Expertis runt digitala insamlingskampanjer kommer att knytas till föreningen under 2024. Detta kommer att inkludera de sociala medieplattformar föreningen är aktiv på men även hur vi effektivt nyttjar våra webbplatser, såsom Wikipedia.se, för medlemsvärvning och donationer.

Föreningen kommer även att arbeta aktivt med att informera om möjligheten att testamentera medel till föreningen samt möjligheten för företag att ge gåvor.

Personalstyrkan

Baserat på de planerade projekt och intäkter som presenterats här beräknas personalstyrkan vara närmare 8,5 heltidstjänster, samt runt 1–2 konsulter på deltid i slutet av 2024. Detta innebär att antalet heltidstjänster inte ökas jämfört med 2023-års budget. Konsulterna kommer att arbeta på distans från andra länder, för att öka vår mångfald och bredda kompetensen. Praktikanter engageras i arbetet flera gånger under året enligt upparbetade rutiner. En aktiv kampanj för att attrahera talanger på universitet genomförs, där ett fellowship-program är en central del.

Arbetet med att bli en första klassens arbetsgivare fortsätter. Fortbildning för personalen fortsätter att vara centralt och nyanställningar fortsätter att ske med strategiskt mångfaldsarbete för att gruppen skall ha en bred mångfald med personer med olika bakgrunder. Utbytet av personal mellan Wikimediaföreningar institutionaliseras under året genom bland annat utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia för vilken en ansökan utvecklas under 2023. Detta hjälper både till med att säkerställa att kunskap överförs men även för att erfaren personal lättare skall kunna byta jobb och organisation men stanna inom rörelsen.

Ekonomiska ramar för 2024

Översikt

Föreningens ekonomiska situation bedöms vara fortsatt stabil. Detta genom ett omfattande och långsiktigt arbete som bygger på finansiell disciplin och kontroll, samt på ett utökat arbete med generering av ekonomiska medel. Arbetet bygger på finansieringsplaner som iordningställts av en intern beredningsgrupp (med representanter från styrelse och kansli) och uppdateras två gånger per år.

Föreningens reserver har utökats varje år sedan 2018 och under 2022 tillkom även ett större arv som bidrar till långsiktig stabilitet. Om 2023-års budget uppfylls kommer cirka 7 miljoner kronor att finnas avsatta i reserver i början av 2024, vilket motsvarar nästan 10 månaders drift (baserat på den förväntade månadskostnaden i slutet av 2023). Dessa reserver skapar en ekonomisk stabilitet och flexibilitet i organisationen och är en viktig del i att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Styrelsen kommer kontinuerligt att fatta beslut om delar av reserverna ska användas under 2024, med utgångspunkt i hur andra finansieringsmöjligheter utvecklats.

Det finns en osäkerhet om det nationella insamlingsarbetet kommer att ha börjat bära frukt samt om det kommer att vara möjligt att säkra större finansiering från Wikimedia Foundation för hubbarbetet, från Allmänna arvsfonden för Wikispeech och från Svenska institutet för internationella samarbetsprojekt. Bedömningen är dock att nödvändiga resurser kan säkras för att en ökning ska kunna vara möjlig. Sammanfattningsvis räknar vi därför med att budgeten 2024 kommer att öka till mellan 9–12 miljoner.

Målet är att fortsatt undvika ett omfattande beroende av Wikimedia Foundation och komplettera vår finansiering med olika externa intäkter. Strukturer, metodik och personal för att säkra dessa intäktsströmmar har tagits fram under 2022, och beräknas vara etablerade under 2023. Målet är att Wikimedia Foundations del av finansieringen ska utgöra mindre än 60% av intäkterna år 2024, för att därefter minska till under 50% år 2025.

Bidrag från Wikimedia Foundation

Wikimedia Sverige har säkrat ett treårigt verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation för åren 2022–2024 på totalt 11 855 000 kr.[1] Detta bidrag täcker våra fasta kostnader och en kärntrupp av personal som arbetar med projekt och aktiviteter som är speciellt inriktade mot fri kunskap i Sverige. Pengarna får heller inte användas för politiskt påverkansarbete. En viss procentuell ökning på de tilldelade medlen är möjlig årligen och vi räknar med att begära en ökning på 20% under 2024. Om ökningen godkänns innebär det att vi mottar 4,7 miljoner kronor i verksamhetsstöd 2024.

Projektbidrag

En fortsatt central källa till finansiering under 2024 förväntas vara projektbidrag från olika finansiärer. Det finns ett antal öppna utlysningar varje år för stora projektbidrag att hålla koll på och ett flertal finansiärer som mottar ansökningar kontinuerligt under året. Det finns också möjlighet att proaktivt kontakta potentiella finansiärer om vårt arbete och se om de är villiga att stödja oss på ett eller annat sätt.

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att säkra projektmedel från Allmänna arvsfonden för ett större flerårigt projekt som startar under 2023 och kraftigt skalar upp under 2024 och 2025. Projektet planeras att avrundas under 2026. I första hand söks medel för arbetet med att öka tillgängligheten på Wikimediaplattformarna genom vidareutveckling av Wikispeech med tillhörande aktiviteter som skapar engagemang runt verktyget och olika tillgänglighetsaspekter, samt den data som genereras och dess betydelse för exempelvis AI. Denna idé har vunnit gehör vid inledande samtal med finansiären. I andra hand kan ansökningar som fokuserar på att skapa engagemang på Wikimediaplattformarna bland äldre och/eller ungdomar vara en möjlighet. För detta krävs dock en hel del extra arbete då föreningen har mer begränsade planer, nätverk och strukturer på plats för att designa ett projekt av tillräcklig kvalitet för att säkra finansiering.

Med det förberedande arbetet kring hubben, och dess globala fokus, är bidrag från exempelvis stora amerikanska finansiärer och från biståndsmedel ytterligare möjligheter för att komplettera projektbidrag från finansiärer i Sverige och EU/EES. Vi har också börjat diskutera ansökningar tillsammans med olika FN-organ då det öppnar upp olika specialfonder. Ansökningar som fokuserar på kulturarvets digitalisering, språkteknologi, internationella nätverksprojekt, barn och ungdomar samt på mångfaldsarbete är områden som bedöms som troligt att ansökningar kommer att förberedas för.

Då föreningen de senaste åren genomfört ett antal strategiska projekt och byggt upp ett nätverk av internationella samarbetsorganisationer bedöms det finnas goda möjligheter att under 2024 söka projektmedel från biståndssektorn. Dessa pengar kan komma att gagna WMSE, men framförallt kan det vara ett sätt att aktivt stödja små Wikimediaorganisationer och volontärer i andra delar av världen. Detta skulle till exempel kunna inkludera att kostnaden för arbetstiden för att etablera strategiska partnerskap täcks.

Det finns åtskilliga mindre projektbidrag att söka i Sverige varje år där intäkten är mindre än 500 000 kr. Dessa pengar är oftast begränsade för arbete nationellt och ofta för experimentell verksamhet vilket möjliggör för oss att kontinuerligt utveckla verksamheten. För att undvika alltför mycket overhead söker vi främst projektbidrag som är på över 200 000 kronor.

I många fall kan vårt deltagande vara ett sätt att stärka andra positiva nationella aktörer (det vill säga att vi hjälper till att ta fram ansökan för ett projekt som är positivt för fri kunskap, men behåller endast en mindre del av intäkterna). Detta är något vi aktivt planerar att arbeta med.

Rese- och evenemangsbidrag

Europeiska unionen beviljar bidrag för att organisera forskningsnätverk inom olika områden, så kallade COST, samt bidrag för utbytesverksamhet och mindre gemensamma projekt inom ramen för programmet Erasmus+. Dessa typer av nätverksbidrag kan även ideella organisationer söka eller delta i. Kärnan av konstellationer måste vara europeisk men de uppmanar starkt att organisationer från andra länder engagerar sig. Bidraget täcker kostnaderna för att träffas för att diskutera frågor som är relevanta för nätverket, dela idéer och att arbeta med att leverera olika typer av material etc.

Detta kan vara ett sätt att utöka vårt utbyte med andra fri kunskaps-organisationer, utan att nämnvärt öka våra event- och resekostnader. Vi deltog i ett par olika ansökningar under 2020 och 2021 och har därigenom fått viss erfarenhet, men har inte sökt dessa typer av medel själva. Vår bedömning är att utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia har goda möjligheter att säkra dessa typer av stöd under 2024.

Lokala donationer, medlemsavgifter och uppdragsverksamhet

Föreningen strävar efter att kraftigt öka de lokala insamlingskampanjerna under 2024. Förhoppningen är att vi i slutet av 2024 kommer att ha omkring 1 200 betalande medlemmar och 20 organisationsmedlemmar och runt 500 000 kronor i donationer.

Föreningen kommer även att erbjuda begränsad uppdragsverksamhet (konsultuppdrag) gentemot i huvudsak svenska museer och arkiv och andra organisationer, men kan även komma att genomföra arbete åt mellanstatliga organisationer, såsom FN. Detta kan handla om massuppladdningar, utbildningar, mjukvaruutveckling eller så kallad Wikimedian in Residence-tjänster.

Riskanalys av ekonomin

För att bedöma om den offensiva ansatsen är möjlig har vi genomfört en riskanalys för verksamheten. Nedan presenteras de risker som bedöms som mest överhängande baserat på Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024.

Risk # Risk Bedömd risk (låg, medel, hög) Orsak till riskbedömning
1 Vi får inte finansiering för att bli en tematisk hubb Hög Wikimedia Sverige var tidigare utvald att agera som experimentverkstad för att i nära samarbete med Wikimedia Foundation ta fram ett återanvändningsbart koncept för olika tematiska hubbar som ett sätt att decentralisera arbetet och inte koncentrera allt i Nordamerika. Processen har dock blivit försenad upprepade gånger och efter omfattande förändringar i Wikimedia Foundations ledarskikt är vår roll inte längre uttalad. Det finns en önskan från Wikimedia Foundation om att vi ska vänta in andra initiativ.

Vår bedömning är att förseningarna kommer att innebära att det inte finns någon klar process för att utses till tematisk hubb under 2024, men att möjligheterna finns för 2025 och att vi bör arbeta för att vara redo för detta. Det kommer att kräva ett omfattande arbete från kansli, styrelse och medlemmar om att övertyga andra Wikimediaorganisationer om att resurser till vårt koncept för en tematisk hubb bör prioriteras.

2 Vi blir för beroende av Wikimedia Foundation Låg De medel vi får från Wikimedia Foundation skall enligt plan kompletteras med en genomtänkt finansieringsplan för att säkerställa ett långsiktigt oberoende.

Om föreningen mottar större summor för att bli en tematisk hubb kommer detta inte att styras direkt av Wikimedia Foundation, utan av kommittén Global Council. Själva konceptet med en hubb handlar om att säkerställa långsiktigt säker finansiering där beroendet av Wikimedia Foundation är mer begränsat, jämfört med hur det nu fungerar.

Vi har historiskt sett varit framgångsrika med att söka externa projektmedel och kommer att fortsätta med det. Det internationella arbetet öppnar för nya möjligheter runt detta. Möjligheterna runt insamling i Sverige bedöms även som goda.

3 Vi förlorar personal med central kompetens och kan inte hantera de många olika projekten Medel Som ideell förening ser lönesättningen annorlunda ut än i kommersiell sektor vilket kan leda till fördröjningar vid nyanställningar då vi ibland inte kan möta löneanspråken samt att personal får löneerbjudanden som är svåra att matcha för föreningen. Vi arbetar i framkant inom många områden vilket innebär att det krävs en hög specialistkompetens hos personalen.

Att vi som organisation finns för att stödja en volontärgemenskap och aktivt behöver förhålla oss till åsikter och förslag från dessa skapar unika utmaningar som i vissa fall lett till ökad stressnivå och andra arbetsplatsutmaningar.

Riskhantering

Risk # Riskhantering
1 Våra experimentella insatser kommer aktivt att kommuniceras till olika Wikimediaorganisationer samt -volontärer för att skapa intresse, engagemang och stöd. Vi behöver aktivt berätta om de framgångar som nåtts och hur de kan vara med i beslutsprocessen.

Målet är att ett stort antal Wikimediaorganisationer aktivt ska ge stöd för att fortsätta det konkreta arbetet vi initierat. Formella avtal med olika Wikimediaorganisationer om samarbeten kommer att tas fram där vår roll som framtida tematisk hubb framhålls och där vi tar på oss att lösa specifika problem.

Under en period med minskad eller ingen finansiering från Wikimedia Foundation för initiativ kring detta självfinansierar vi ett visst arbete för att därigenom kunna bibehålla kontakter, kompetens och en central roll.

Vi deltar även aktivt i diskussionerna kring implementeringen av den nya strategin för att kunna bevaka och påverka utvecklingen kring tematiska hubbar.

2 Två gånger per år kommer föreningens kansli och styrelse att uppdatera vår finansieringsplan. Vi kommer att fortsätta att aktivt söka andra projektmedel och enskilda donationer med mera för att fortsätta ha en god bredd i vår finansiering.

Bedömningen är att om vi blir en hubb med ett tydligt mandat kommer vi att kunna söka medel globalt på ett helt annat sätt samt snabbt kunna ansluta oss till projektansökningar som andra organisationer leder. Varje framgångsrik ansökan kommer då att minska det ekonomiska beroendet av bidrag från Wikimedia Foundation.

Vi kommer även öka fokuset på enskilda donatorer från Sverige, vilket kommer att öka vår självständighet under åren som kommer.

3 Föreningens lönenivåer har justerats i enlighet med det ökade ansvaret som våra komplexa projekt medför. Föreningen har de senaste åren höjt snittlönerna för personalen för att öka konkurrenskraften. Vi har under 2022 flyttat in på ett nytt kontor. Kontoret uppskattas av de som arbetar i Stockholm. Vi hoppas det ska säkerställa att de delar av personalen som får energi från social interaktion ska fortsätta att uppskatta oss som arbetsgivare och att det ska bidra till en hög produktivitet.

Vi har skapat bättre möjligheter för distansarbete och uppskattar att mer än hälften av teamet kommer att arbeta på distans. Vi har även tagit nödvändiga steg för att kunna rekrytera internationellt, vilket skapar både utmaningar och möjligheter.

Vi för en aktiv personalpolitik med ökat fokus på fortbildning, teambuilding samt stressreducerande insatser genom att bygga en effektivare och stabilare organisation med överlappande kompetenser. Vårt arbete med god dokumentation och att säkerställa att personalen har relevant och överlappande kompetens inom många områden fortsätter att vara mycket högt prioriterat. Genom att vidareutveckla vår dokumentation ytterligare och säkerställa överlappande kompetenser minskar vi kostnaden för personalrotation när så ändock sker.

Ett kontinuerligt engagemang av volontärer och praktikanter i projekten gör det möjligt att engagera de som har utmärkt sig och som har relevant kunskap även som framtida personal. Genom att presentera vår verksamhet på olika universitet och förbereda studentuppgifter kan vi säkerställa att fler studenter har en relevant profil för kommande tjänster och intresse av att arbeta hos oss.

Etableringen av utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia kan förhoppningsvis bidra till att fler anställda i olika Wikimediaföreningar naturligt roterar mellan olika Wikimediaorganisationer, istället för att sluta och börja med andra jobb.

Förslag på beslut

Årsmötet ger styrelsen befogenhet att verka i enlighet med den verksamhetsinriktning samt den föreslagna ekonomiska ramen på 9–12 miljoner kronor som beskrivs ovan.

Noter

  1. Det verksamhetsbidrag som säkrades var inledningsvis på 11 690 000 kr, men beloppet har reviderats upp i samband med den ökning på 165 000 kr föreningen mottog för 2023.