Ansökan till Riksantikvarieämbetet/2014-01-07

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Riksantikvarieämbetet
Sista ansökningsdatum: 2014-01-07
Max bidrag: 50 000 - 500 000 kr?
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2014-02
Uppföljning inför inskick:

Till fullständig ansökan ska bifogas:

  • Stadgar
  • Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
  • Verksamhetsplan
  • Verksamhetsberättelse/årsredovisning

1 Uppgifter om organisationen

1.1 Organisationen är demokratiskt uppbyggd, och har enskilda medlemmar eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar

ja

1.2 Organisationen är en stiftelse

nej

1.3 Beskriv hur organisationen bedriver nationell/och eller internationell verksamhet som är aktiv på flera orter och/eller bedriver en verksamhet av nationellt intresse.

Föreningen har sedan 2012 ett kansli i Stockholm men arbetar med både nationella och internationella projekt, både on- och offline, och har aktiva volontärer över hela landet. Föreningens mål är att göra kunskap fritt tillgänglig och det främst genom att stötta Wikipedia, det fria uppslagsverket. Wikipedia är världens sjätte mest besökta webbplats och finns på 287 olika språk. Artiklar översätts frekvent och organiskt av volontärer mellan olika språk vilket gör att det går att nå en internationell publik. Wikimedia Sverige jobbar nära Wikimedia Foundation i USA samt de närmare fyrtio stödföreningar som finns över hela världen. Vi har även ett nära samarbete med Europeana Foundation i ett pan-Europeiskt projekt.

Wikipedia har ca. 80 000 volontärer varav ca. 3 000 bidrar till svenskspråkiga Wikipedia. Wikimedia Sverige syftar till att stödja alla dessa i sitt arbete.

Föreningen stödjer detta bl.a. genom att:

  • undervisa frivilliga och experter i hur Wikipedia fungerar, hur de kan bidra samt varför detta är viktigt (och exempelvis i linje med den Tredje Uppgiften);
  • arbeta för en ökad diversifiering bland skribenter;
  • genom ekonomiskt och tekniskt stöd, samt fortbildning, stödja aktiva volontärer i deras arbete;
  • upplysa om nyttan med fri kunskap, fria licenser och digitalisering.

Bland de aktiviteter som genomförs för att bedriva detta arbete är: anordnande av skrivstugor, workshops, foto- och skrivtävlingar och föreläsningar samt skapar informationsmaterial och it-lösningar (så som massuppladdningar av digitaliserat material, digitala strukturer för presentation av material samt verktyg för att koppla samman Wikipedia med externa resurser). Vi tillhandahåller även utrustning för att göra det möjligt för volontärer att själva bedriva dessa aktiviteter.

1.4 År när organisationen bildades

2007

1.5 Har organisationens ekonomi granskats av en revisor som är

Auktoriserad


2 Verksamheten innevarande år

2.1 Beskriv kortfattat genomförd verksamhet innevarande år:

(Besvaras endast av de organisationer som beviljats bidrag 2013)


3 Planerad verksamhet 2014

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

3.1 Beskriv kortfattat hur er organisation avser att bidra till att främja människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön

Föreningen arbetar med att göra kunskap fritt tillgänglig och det främst genom att stötta Wikipedia, det fria uppslagsverket, bland annat med information om viktiga objekt i svensk kulturmiljö. På Wikipedia finns en hel del kulturmiljö beskriven, lätt tillgänglig för att människor både ska kunna förstå och uppleva den, men även ta ansvar för att de ska beskrivas då Wikimedias projekt (ex. Wikipedia och Wikimedia Commons) är öppna för alla att redigera i och bygger på just insatser från enskilda personer. I dagsläget finns exempelvis över 2 600 svenskspråkiga artiklar och ca. 50 000 bilder över svenska byggnads- och fornminnen. Wikipedias rika och kostnadsfria information om svensk kulturmiljö möjliggör delaktighet för en global publik att ta del av informationen utan specialistutbildning eller för de som annars inte skulle kunna ta del av kulturarvet. Ett urval följer av de projekt som fokuserar på kulturmiljön.

Umepedia är ett pilotprojekt som sker under Kulturhuvudstadsåret där skyltar med s.k. QR-koder till Wikipedia sätts upp. Skyltarna kommer att sättas upp runt om i Umeå, och flera har en direkt kulturmiljömässig anknytning. En serie med evenemang kommer att anordnas för att ytterligare förbättra artiklarna och möjliggöra en internationell spridning av materialet. Länkarna är speciella på det viset att de tar en till artikeln på Wikipedia på det språket som telefonen är inställd på, vilket gör det lättare för människor att förstå och fördjupa sig i den miljön de befinner sig i. Den digitala kopplingen till fasta objekt i staden gör även materialet mer tillgängligt för funktionshindrade. Umepedia är ett pilotprojekt som kommer att möjliggöra spridning till många andra svenska städer i framtiden.

Genom projektet Wikipedia för invandrare får SFI-elever möjligheten att lära sig hur Wikipedia fungerar genom att översätta viktiga artiklar om olika aspekter av svensk kultur. Arbetet ger dem en ökad förståelse för svensk kultur, sin lokalhistoria samt det svenska språket och gör det möjligt för dem att sprida den informationen till sina hemländer och andra invandrare på deras modersmål vilka då enklare kan uppleva svensk kultur, även om de inte bemästrar svenska eller engelska.

Genom våra många och nära samarbeten med arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn) över hela Sverige får vi tillgång till stora mängder digitaliserat material och expertinblandning i artikelskrivandet. Detta stärker våra möjligheter att nå ut med bästa möjliga information om byggnads- och fornminnen och om arkeologiskt material. WMSE:s personal kommer under 2014 bland annat att arbeta på plats i Arkitektur- och designcentrum där intresserad allmänhet och personal kan lära sig hur de kan bidra till Wikimedias projekt och vi kommer att ha tillgång till centrumets forskningsbibliotek vilket möjliggör tillägg av förstklassiga källor i våra Wikipedia-artiklar.

Genom ett relativt nytt projekt kallat Wikidata, där länkad öppna data gjorts läsbart för både maskiner och personer, kommer vi att på olika sätt verka för att strukturera upp den information som finns på Wikipedia. Genom detta kommer exempelvis grundfakta om byggnadsminnen med tiden att tillgängliggöras på ett sätt som gör den enkel att presenteras på alla språkversioner och kopplas samman med andra begrepp och objekt i Wikipedia-sfären. Detta kan i sin tur användas av tredje part för att berika deras information om dessa objekt.

Wikimaps handlar om att förbättra hur kartor, moderna och historiska, visas på Wikimedias projekt och inom projektet samarbetar vi med ABM-institutioner i Norden med att tillgängliggöra digitaliserat kartmaterial på nya innovativa sätt. Detta tror vi kommer att bli ett viktigt verktyg för att sätta kulturmiljöerna i en historisk och geografisk kontext.

3.2 Beskriv kortfattat hur er organisation avser att bidra till att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas

Wiki Loves Monuments är ett speciellt projekt, en fototävling som går ut på att fotografera "monument", i Sverige definierat som att objektet ska vara registrerat som skyddat i Bebyggelseregistret eller i Fornminnesregistret eller utgöra ett K-märkt fartyg. Under 2013 togs över 4 000 bilder på olika sådana objekt, som ligger på Wikimedia Commons och därmed är tillgänglig för återanvändning. Projektet har lett till att det finns listor på Wikipedia över alla byggnadsminnen, alla kyrkliga byggnadsminnen och en delmängd av fornminnena (i princip de som en lekman kan känna igen och fotografera ute). Genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet anställdes två wikimedianer under 2012 som så kallade Wikipedian in Residens, för att ytterligare fördjupa samarbetet och koppla samman Wikipedias API:er med RAÄs, som det så fint görs i Kringla och Digitalt museum. Wikimedia Sverige samarbetar även med Sjöhistoriska museet kring de K-märkta fartygen. Under 2014 kommer vi i Wiki Loves Monuments ha fokus på att fotografera av områden som hitintills inte har hunnits dokumenterats ordentligt, ett viktigt digitalt bevarande som genom våra många volontärer kan genomföras för en relativt låg kostnad.

Wiki Loves Public Art är en liknande fototävling, men som istället går ut på att fotografera offentlig konst. Som en del av det arbetet har vi påbörjat en öppen nationell databas för offentlig konst. Inget tidigare sammanhållet register har funnits, utan det har legat på kommuner och andra myndigheter att var för sig hålla rätt på sin konst. Nu kan man på offentligkonst.se börja se resultatet av databasarbetet. Hela datasetet kan dessutom berikas av användare, genom att uppdatera korresponderande listor på Wikipedia.

Vi kommer att inleda ett samarbete med Sveriges arbetslivsmuseum för att lära deras personal och volontärer att bidra med sin kunskap på Wikipedia och på så sätt nå ut till en mycket stor publik. På detta sätt hoppas vi på en större bred av tillgängligt digitaliserat material och förbättrade Wikipedia-artiklar även om mindre välkända kulturmiljöer.

Genom vår stora teknikpool, med foto- och skanningsutrustning, möjliggör vi för volontärer och mindre organisationer att digitalisera sina samlingar i extremt hög kvalité. Intresserade i hela landet kan enkelt begära att få låna utrustningen som vi då kostnadsfritt skickar ut till dem. Som motprestation skall materialet som digitaliseras släppas under fria licenser.

4 Medlemmar

4.1 Antal betalande medlemmar i organisationen innevarande år

Enskilda 193

Organisationer 3

Totalt 196

4.2 Medlemsavgifter

100 kr för enskilda, 1 000 kr för organisationer.

4.3 Eventuella kommentarer avseende medlemsavgifter, -antal, -rekrytering och dyl.

Tusentals personer i Sverige väljer vart år att donera pengar direkt till Wikimedia Foundation i USA. Detta är ett indirekt stöd för vår verksamhet. Föreningen har i sitt aktiva arbeta valt att prioriterat att få folk att aktivt bidra till Wikipedia snarare än att bli registrerade medlemmar.

5 Ekonomi

' Innevarande år Planerat för nästa år
Intäkter
Bidrag enligt denna ansökan från Riksantikvarieämbetet 0 400000
Övriga bidrag Riksantikvarieämbetet 0 0
Bidrag från andra (varje bidragsgivare anges på separat rad)
Wikimedia Foundation 2350000 2500000
Ungdomsstyrelsen 240680
Internetfonden 31684
Europeana 230000 0
Ynternet 235000 0
Arkitektur- och designcentrum 0 100000
Kulturbryggan 0 100000
Världsnaturfonden 0 94700
Bidrag från andra 1835000 1258836
Intäkter av medlemsavgifter 15000 50000
Övriga intäkter 35000 125600
Summa intäkter 4700000 4901500
Kostnader
Kostnader styrelse- och årsmöten 10000 10000
Lokalkostnader 315000 250000
Lönekostnader 3130000 3644800
Resekostnader 70000 50000
Administrationskostnader 163000 88000
Marknadsföring/kommunikation 8000 37000
Övrigt 1004000 821700
Summa kostnader 4700000 4901500