Ansökan till Weledastipendiet/2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Här skapas ansökan till Weleda. Sista ansökningsdag är 5 november.

Ansökan

Namn på idé:

Wikipedia för språkutbildning

Vad vill du göra?:

Främja en utveckling av Wikipedia samt en ökad digital och språklig kompetens genom att introducera Wikipedia i språkutbildningen svenska för invandrare. Tre kommuner i Västra Götaland kommer att delta i detta pilotprojekt under höst 2012 - vår 2013. Som en introduktion till detta pilotprojekt med tre kommuner vill vi gärna erbjuda möjligheten att bjuda in de SFI lärare som är berörda till en dag i Göteborg. Under denna dagen kommer lärarna förberedas och introduceras till Wikipedia och dess grundidé, teknik samt användande. Detta för att på bästa sätt se till att lärarna förstår och är trygga med att använda Wikipedia innan detta ska introduceras till eleverna på SFI. Wikimedia Sverige kommer att spela in inspirationsföreläsningar och lägga ut på webben så att det även kan ses av lärare som inte har möjlighet att delta. Teknik för detta finns redan i föreningen.

Hur ska du göra det?:

På Wikimedia Sverige har vi ett samarbete med GR utbildning/Pedagogiskt centrum. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med sammanlagt 940.000 invånare. Verksamheten inom GR ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR Utbildning har sedan 1995 verkat för ett fördjupat samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. Med fokus på barnens/ungdomarnas behov, förutsättningar och önskemål, har unika steg i denna riktning tagits. Ingen annanstans i Sverige kan en region uppvisa en så omfattande samverkan inom detta område.

Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning genomför kompetensutveckling, ledarskaps- och skolutvecklingsprojekt på uppdrag av GRs medlemskommuner, från förskola till vuxenutbildning. Pedagogiskt Centrum bidrar med insatser inom dessa områden och ska också vara en katalysator inom regionen för att skapa och tillgängliggöra utvecklingssatsningar och aktiviteter för regionens elever, lärare, skolledare, samt för andra aktörer på skolans område. Verksamheten skall ha ett elevorienterat förhållningssätt. Speciellt viktigt för denna ansökan är att Pedagogiskt centrum särskilt ska beakta pedagogiken inom SFI.

GR utbildning/pedagogiskt centrum ska gemensamt med Wikipedia, inom sina 13 samarbetskommuner, hitta tre kommuner vilka är intresserade av att delta i Wikipedia i språkutbildning. Detta kommer att vara ett pilotprojekt som pågår ifrån slutet av oktober till slutet av april.


Urval av tre kommuner (november 2012)

Urvalet sker tillsammans med GR utbildning. Kommuner som redan är intresserade av att utveckla sin SFI-utbildning samt är engagerade i frågor kring digital kompetens i utbildning, är bättre rustade för att ta till sig pilotprojektet.

Två studiebesök i en lokal SFI-verksamhet (november)

Studiebesök görs av Wikimedia-personal i avsikt att detaljstudera pågående SFI-undervisning i målkommunerna. Vid besöken hålls även samtal med lärare och elever, som grund för senare kurser för lärare och elever inom SFI i de tre kommunerna.

En gemensam inspirationsdag (slutet av november)

En inspirationsdag för de SFI lärare som kommer att deta i projektet. Föreläsare från Wikimedia Sverige kommer att berätta om möjligheterna soom finns, visa framgångsrika fall från andra länder och ge praktisk handledning i hur Wikipedia fungerar.

Tre intensivkurser för SFI-lärare och -elever, en i respektive kommun (december)

Intensivkurser för ansvariga SFI-lärare samt kurs D-klasser. Eventuellt hålls först separat en intensivkurs för lärarna, så de känner sig trygga i att använda Wikipedia, vilken följs av en kurs för eleverna vid samma kursperiod.

Underhåll av WFI-portalen samt kontinuelig kontakt med SFI-ansvariga i de tre kommunerna (från januari och hela projekttiden ut)

Underhåll av Wikipedia för invandrare portalen sker av utvald person inom Wikipedia gemenskapen då det krävs någon med kunskap inom Wikipedia samt med en god relation till andra Wikipedianer. Kontakten och återkopplingen gällande frågor om Wikipedia i utbildning sker via projektledare på Wikimedia Sverige kontoret.

Tre uppsamlingsseminarier, ett i respektive kommun (första hälften av januari)

Seminarier dels för att återknyta till intensivkursen, dels för att bearbeta erfarenhet efter december månads kurser.

Avslutande workshop för samtliga deltagare (22-23 april 2013)

Vid seminariet behandlas bra exempel på hur Wikipedia använts och hur Wikipedia i SFI-utbildningen upplevts av elever och lärare. Diskussionen kommer ligga till grund för det senare avslutande seminariet samt för eventuella framtida Wikipedia i SFI-engagemang.

Avslutande seminarium, med media, politiker i Göteborg (29 april 2013)

Detta seminarium sker för att informera om lärdomarna av Wikipedia för invandrare samt för att berätta om vidare utveckling av detta för politiker och media.

Utvärdering och uppföljning (juni)

Utvärderingen ligger till grund för fortsatt Wikipedia för invandrare och omfattar både kvantitativa och kvalitativa projektresultat.

Varför?:

Det finns flertalet anledningar till varför detta är ett viktigt event. Wikipedia i språkutbildning är ett pilotprojekt som är planerat att ske ifrån slutet av oktober till slutet av april. Det är viktigt för att utveckla en digital kompetens samt för att öka möjligheten till språkutveckling och inlärning. Det ökar även flexibiliteten och tillgängligheten för studenterna samt låter dem skriva och översätta texter baserade på sina intressen och sin kunskap. För att detta projekt ska lyckas krävs att lärarna är entusiasmerade och intresserade av att använda Wikipedia i språkutbildningen. För att vi ska kunna inspirera dem vill vi kunna erbjuda dem en dag där de har tid samt personlig kontakt för att bäst kunna lära sig Wikipedia och kunna vädra funderingar och frågor fritt.

Vad ska stipendiet användas till:

Stipendiet kommer att gå till att arrangera en inspirationsdag för lärare på SFI.

  • Resor för lärare som ska delta.
  • Lokaler att hålla inspirationsdagen i.
  • Hyra av presentationsutrustning.
  • Tryck av informationsmaterial.

Sammanfatta din idé på ca 140 tecken:

  • Låt någon lära sig ett språk och få ge kunskap tillbaks.

Bild

Man kan använda en bild, vilken ska vi ta? Lista förslag nedan:

Externa länkar