Arbetsmiljöpolicy/Arbetsmiljöarbete 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Protokoll från Skyddsrond

  • Datum: 2018-05-30
  • Plats: CWS Goto 10, Hammarby kaj 10

I genomgången deltog verksamhetschef, John Andersson, och skyddsombud, Sara Mörtsell.

Förändrade rutiner för skyddsronden

  • Vi går över till att dra nytta av digitala checklistor.
  • Vi tydliggör i redovisningen av ronden vad som är protokoll från rondens genomförande och vad som är avvikelser som ska åtgärdas under årets arbetsmiljöarbete, vilka samlas i åtgärdsplanen.

Digitala checklistor som var underlag i ronden

Checklistorna tillhandahålls av prevent.se och ger vägledning för vilka av dem som kan passa för olika branscher och typer av verksamheter. Dessa checklistor har valts ut för att de bedömts täcker upp relevanta delar för Wikimedia Sverige inför denna skyddsrond.

Övriga underlag

Åtgärdsplan

Följande åtgärdsplan är ett resultat av ronden och bygger på gemensam diskussion och de avvikelser som kunde identifieras genom checklistorna, som i sin helhet återfinns tillgängliga här.

Beslut om uppföljningar

  1. Stressenkät för anställda ska genomföras i september 2018. Vi beslutade om detta trots att vi inte har avvikelser att rapportera i checklistan för Arbetsorganisation, men vi bedömer det viktigt att säkra underlaget för att kunna fortsätta diskussionen och ha underlag för kommande år. Den ska genomföras i september 2018, vilket är samma månad som förra årets enkät. Verksamhetschefen kallar.
  2. Vi beslutade om att ha ett personalmöte med särskilt fokus på att bedöma den nya lokalen och arbetsmiljö kopplat dit. Ett underlag för frågor finns från veckomöte 7 maj 2018. Personalmötet är bokat till tisdag 21 augusti. Verksamhetschefen kallar.

Åtgärder för avvikelser

Med utgångspunkt i checklistorna samlas här de avvikelser och åtgärder som ska genomföras.

Kontor Allmän del

Fråga Svar Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Uppföljning av utförd åtgärd
6. Går det att justera höjden på bordet så att det går att arbeta både sittande och stående? Nej Hög Tre av arbetsplatserna har ej höj- och sänkbart bord. En åtgärd är att förtydliga för anställda om möjligheten att begära tillgång till höj- och sänkbart bord om man harryggproblem i samband med personalmöte om nya lokalerna som ska hållas senast slutet av augusti 2018. Verksamhetschef 2018-08-31 2018-09-14
8. Kan stolen enkelt regleras i höjdled och kan sittdjup förändras? Nej Låg Stolarna i de nya lokalerna är höj- och sänkbara men kan inte ändra sittdjup. Åtgärder kan vara att använda de andra sittmöjligheterna som finns i lokalen för att få en varierad arbetsställning.
19. Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning? Ja Låg Inkludera fråga om detta i kommunikation med Internetstiftelsen. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
20. Finns väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll? Ja Låg Inkludera fråga om detta i kommunikation med Internetstiftelsen. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
23. Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare? Ja Låg Inkludera fråga om hjärtstartare i kommunikation med Internetstiftelsen. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
29. Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna? Ja Låg Inkludera fråga om detta i kommunikation med Internetstiftelsen. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
43. Finns det lämplig matplats samt kylskåp, uppvärmningsanordning och diskmöjligheter för de som har medhavd mat? Nej Medel En kyl är ej tillräckligt för det stora antalet medarbetare i lokalerna. Inkludera detta i kommunikation med Internetstiftelsen som upplevd brist. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
55. Har arbetstagarna fått kunskap (kemiska och mikrobiologiska risker) och information samt instruktioner för hanteringen av sopor och källsorterat avfall? Nej Hög Det är uppenbart att personer på crowdworkingspacet inte använder källsorteringen korrekt. Det underminerar insatserna från de som vill att det ska fungera. Kunskapen måste ökas och eventuell ny utrustning som visar skillnaden mellan vad kärlen samlar in. Inkludera förslag om åtgärd om detta i kommunikation med Internetstiftelsen. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14

Arbetsorganisation

Fråga Svar Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Uppföljning av utförd åtgärd
2. Finns det tydliga och välkända mål för arbetsmiljön? Ja Låg Överväg att uppdatera med formulering i målen om att även inkludera att arbetsplatsen ska ha låg risk för ohälsa, så att det kompletterar det som står om olyckor. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30
8. Kan stolen enkelt regleras i höjdled och kan sittdjup förändras? Nej Låg Stolarna i de nya lokalerna är höj- och sänkbara men kan inte ändra sittdjup. Åtgärder kan vara att använda de andra sittmöjligheterna som finns i lokalen för att få en varierad arbetsställning.

Rutiner och instruktioner - Del 1 Allmänna

Fråga Svar Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Uppföljning av utförd åtgärd
1. B. Finns det redovisande dokument från rutinen om uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Ja Låg Rutinen för redovisningen kommer arbetas igenom under 2018. Skyddsombud 2018-06-30 2018-09-14
4. Finns det en rutin för ändringar i verksamheten? Ja Låg Vid ändringar i verksamheten diskuteras detta med all påverkad personal inom ramen för det vardagliga arbetet med den lilla gruppen.
5. Finns det en rutin för rapportering och utredning av arbetsskador och tillbud? Nej Medel Undersök hur en sådan rutin kan se ut och ta fram för verksamheten. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30
6. Finns rutiner för omedelbar anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt eller allvarligt tillbud? Nej Hög Krisplanen behöver utvecklas med detta. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30
15. Finns det en rutin för hantering av missbruk? Nej Medel Undersök om det behöver ingå i omarbetade arbetsmiljöpolicyn. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30

Rutiner och instruktioner - Del 2 Särskilda risker

Fråga Svar Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Uppföljning av utförd åtgärd
2. Finns det en rutin för kränkande särbehandling? Nej En rutin behöver sättas upp och inarbetas i kommande revidering av arbetsmiljöpolicy och krisplan. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30
3. Finns det en rutin för våld och hot? Nej Medel En rutin behöver sättas upp och inarbetas i kommande revidering av arbetsmiljöpolicy och krisplan. Verksamhetschef 2018-10-14 2018-11-30