Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 20 augusti 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-05-31 – 2020-06-31

Resultatet den senaste sammanställningen

  • Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan. Totalt blev våra utgifter 509 863 kr större än intäkterna för perioden.

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 18 084 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 29 175,58 kr.
 • Engångskostnaderna överspenderades med 6 313 kr. Detta förklaras av att vi i praktiken strukit alla engångskostnader (enbart en schablon på 5 000 kr återstår) detta då event och resor i princip upphört. Denna månaden uppstod dock kostnader p.g.a. ersättning för äldre kvitton samt för reklam/PR.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 1 331 kr högre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Inga denna period

Övrigt att notera

 • Preliminära godkännanden finns för Kulturbryggan (Fri musik på Wikipedia). Formell begäran om att förlänga projektet till mars 2021 kommer att ske.
 • Den insamlings- och medlemsvärvningskampanj som planeras i höst är ännu inte inkluderad i Burncharten då vi är osäkra på både kostnad och förväntad intäkt i dagsläget. En uppdatering kommer att ske under sommaren.
 • EU-ansökan för Wikispeech och AI fick avslag. Beslutet har överklagats av det sökande universitetet, men vi anser att chansen att det blir ett förändrat beslut är låg.
 • Kvartalsavstämning gjordes för medlemsantal samt donationer.
  • Donationerna ligger inte långt ifrån prognos för vad vi uppskattat i vår FDC ansökan. Trenden är dock minskande för K2 mot K1 så utan någon ytterligare insats kommer vi troligen inte att nå målet. [Notera att detta inte tar F2F-kampanjen då denna inte ingick i FDC-ansökan]
  • Nya medlemmar har i praktiken enbart inkommit under K1. Vi är nu uppe i ungefär samma antal som 2019. Vi kommer därmed troligen inte att nå upp i vårt mål utan extra insats. Förhoppningen är dock att F2F-kampanjen kommer att påverka antalet medlemmar.

Långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (juli-september)

 • Intäkter: 3 920 174 kr
 • Utgifter: 2 717 673 kr
 • RESULTAT: 1 202 501 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 135 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer på 300 000 kr (vi har redan fått in 25 000 kr mer jämfört med januari-mars 2019). Kampanj på sociala media skedde i mars-maj 2020. En kampanj för Face2Face planeras för hösten 2020. På grund av osäkerheten har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • Vi har fått ett erbjudande om att gå in som underleverantörer i ett forskningsprojekt med fokus på de Globala målen och Wikipedia, vilket vi nu undersöker. Exakta summan är oklar, men det kan röra sig om 2-3 år med 200 000-300 000 kr totalt.
 • Vi är med som underleverantörer i en ansökan till Vinnova. Företaget har inom ramen för ansökan accepterat 75 000 kr i konsultbeställningar och vi står för 64 000 kr i egenfinansiering. Större delen av vår insats förväntas ske i början av 2021.

Identifierade risker och hantering

 • Ett verktyg för att ge översikt av budgeterad arbetstid över tid har tagits fram men har ännu inte utvärderats. Tanken är att tidigare kunna identifiera om vi under en period inte kan möta planerad arbetstakt (totalt tvärs över projekten) och därmed måste be om förlängning/justering av individuella projekt.
 • Ett verktyg för att följa upp medlemsantal och donationer i samband med kvartalsavstämningen har tagits fram.