Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 9 september 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2023-04-01 – 2023-07-30
Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 5 758 000 kr
 • Totalkostnad: 2 436 000 kr
 • Resultat: 3 322 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

 • WMF: 4 446 000 kr (WCF-medel och projektmedel)
 • Postkodstiftelsen: 900 000 kr
 • Riksantikvariämbetet: 212 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Resekostnader/kost och logi: 101 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 1 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 63 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 303 000 kr.

Underspenderingen i engångskostnader beror dels på att vi varit återhållsamma med utgifter under en period där vi inväntat respons på vår hubbansökan dels på minskade externa kostnader i Wikipedia för hela Sverige, för vilken vi planerar att göra en budgetrevidering.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 75 000 kr lägre än förväntat.
 • Under perioden fick vi utdelning på våra värdepapper på 39 000 kr, detta saknades i prognosen.
 • På grund av den svagare kronan blev våra intäkter i andra valutor (EUR och USD) 16 000 kr högre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Utbetalningarna från Postkodlotteriet tidigarelades en månad.
 • Utbetalningen från RAÄ senarelades till juni.
 • Utbetalningen för American University tidigarelades en månad.
 • Konsultkostnaderna i Stöd för innehållspartnerskap har senarelagts p.g.a. personliga omständigheter, tentativt satt till september.

Övrigt att notera

 • Följande prospective-intäkter har strukits:
  • Nya funktionaliteter för OpenRefine (konsult)
  • Svenska Institutet utlysning för Ukraina
  • Erasmus+ (fortfarande planerad men förväntat utbetalningsdatum ligger utanför Burncharten)
 • Följande prospective-intäkter har flyttats till bekräftade intäkter:
  • Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben (ökade även till 530 000 kr och har betalts ut).
  • Rätten till kunskap i Sverige (men första utbetalning senarelagd till september)
 • En prospective-intäkt har lagts till för Svenska Institutets utlysning för Östersjöområdet (SI Baltic Sea Neighbourhood Programme).
 • En ytterligare värdepappersutdelning har lagts till i oktober.
 • Ytterligare en utbetalning för Internationell upphovsrätt på US$5 000 har lagts till (januari 2024). Projektet har inte förlängts men arbetstiden sista halvåret har dubblerats.
 • Justering av lönekostnader:
  • Har synkats mot nya interna timpriser (minskning 60 000 kr per månad).
  • Lönekostnader har uppdaterats för att reflektera beviljade tjänstledigheter.
 • Kvartalsuppdateringen av Burncharten är genomförd.
 • Utfallet, per projekt, för första halvåret har stämts av mot budgeten.

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (augusti–oktober)

 • Intäkter: 173 000 kr
 • Utgifter: 2 008 000 kr
 • RESULTAT: -1 835 000 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 7 212 000 kr varav 4 582 000 kr i värdepapper och 2 630 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2023/2024

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 100 000 kr under 2023.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett pilotprojekt, på upp till totalt 400 000 kr, till Svenska Institutet i mitten av september. Intäkten kommer att delas mellan flera parter, med uppskattningsvis 150 000 kr till oss. Arbetet kommer att genomföras under 2023–2024.
 • En större ansökan för Wikispeech har skickats till Allmänna Arvsfonden. Ansökan uppgår till 10 700 000 kr över en 3-årsperiod.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett fortsättningsprojekt, på totalt upp till 2 000 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2024. Intäkten kommer att delas mellan flera parter, med uppskattningsvis 1 000 000 kr till oss. Arbetet kommer att genomföras under 2024–2025.
 • Vi har lämnat in en ansökan till Vinnova om hur civilsamhället kan bidra med lösningar för ett resilient samhälle. Fokus är på digitalt bevarande och engagemang runt hotat kultur- och eventuellt naturarv. Ansökan uppgår till 2 000 000 kr, där vi mottar 1 500 000 kr. Arbetet startar i oktober 2023.
 • Vi har även fått förfrågningar kring ett antal konsultuppdrag av varierande storlek. Totalt ca. 250 000 kr. Dessa skulle äga rum under sista kvartalet 2023.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför fortsatt högt prioriterat under 2023.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv.
 • En fortsatt hög inflation kan bidra till en ytterligare ökning av rese- och evenemangskostnader framöver och vi kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor ytterligare. Sedan tidigare har även årets och nästkommande års löneökningar blivit högre än tidigare förväntat. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation 2024 som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen.
 • Om planerade projekt med externfinansierade medel blir försenade av olika anledningar (det vill säga om intäkterna sker först under 2024 eller om endast en mindre del arbete hinner ske under 2023) kommer föreningens minusresultat att bli högre under året.
 • Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under året som planerat samt genomföra konsultuppdrag för extra intäkter.