Mall:Projektdata 2017/dok/parametrar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida innehåller parameterdelen av Mall:Projektdata_2017/dok. Dessa har brutits ut så att de kan användas som en del av Mall:Projektdata 2017/load.

Texterna följer ordningen: Vad det är. Hur det fylls i.

Projektfakta:

 • id är det unika projektnummer som används i interna system för att identifiera projektet. Återfinns i Fortnox.
 • projekt är vardagligt namn på projektet. Skall överensstämma med namnet på projektsidan på wikin. Är normalt sett förifyllt.
 • projektlänk är projektsidans sidnamn (inklusive Projekt:). Skrivs med mellanslag utbytta mot underscore. Är normalt sett förifyllt.
 • år är året då projektet startat (påverkar hur mallen ser ut på sidorna Projekt ÅÅÅÅ samt Ledningsrapport ÅÅÅÅ). Endast startår anges, även om projektet spänner över flera år. Är normalt sett förifyllt.
 • ansvarig anger den på kansliet som är ansvarig för genomförande projektet. Anges enbart med förnamn.
 • projektstart anger datum för projektstart. Anges enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • projektslut anger datum för projektslut. D.v.s. när pengar inte längre får spenderas (slutrapportens deadline kan vara senare). Anges enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • finansiär anger vem finansiären är för projektet. Anges genom att ange namnet på finansiären med en internlänk till ansökan på wikin (antingen wikisida eller uppladdad pdf).
 • budget budgeten för projektet (i SEK). Anges med hela summan med "kr" bakom (ex. "1 000 000 kr").
 • (finansiär_2...) anger ytterligare finansieringskällor (max 5). Anges genom att ange namnet på finansiären med en internlänk till ansökan på wikin (antingen wikisida eller uppladdad pdf).
 • (budget_2...) budgetbelopp per finansieringskälla (en per finansiär). Anges med hela summan med "kr" bakom (ex. "1 000 000 kr").
 • (budget_total) anger summan av de ovan angivna budgetposterna (om fler än en). Anges med hela summan med 'kr' bakom (ex. '1 000 000 kr').
 • interna_mål anger hur projektet bidrar till uppfyllande av Verksamhetsmålen. Mål anges med hjälp av mallen Mall:Måltexter 2017 för att spara tid och få enhetlighet mellan projekten (ex. {{Måltexter 2017|T.1.1=5|T.1.2=3}}).
 • externa mål (om tillämpbar) anger eventuella externa mål som definierats i ansökan eller som är leverabler gentemot extern finansiär. Anges kortfattat i punktlista.
 • slutrapport länk/kommentar/analys vid projektavslut. Anges innan projektet avslutas.
 • avslutad ange ja för att arkivera rapporten, lämna annars oifylld. Arkiverade rapporter tas bort ur [[Kategori:Ledningsrapporter-<ansvarig>]] samt [[Kategori:Ledningsrapporter]].

Lägesrapport

Lägesrapporten färdigställs dagarna innan ett styrelsemöte för att hålla styrelsen uppdaterad om kansliets verksamhet.
 • uppdaterad anger när lägesrapporten senast uppdaterades. Anges av projektledaren för när lägesrapporten kontrollerades/uppdaterades senast.
 • statusfärg ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Anges med grön om projektet mår bra, orange om det går framåt men finns vissa problem som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål, samt röd om det verkar osannolikt att målen uppnås. Om inte grön anges behöver parametern problem anges nedan.
 • aktiviteter är en logg (en sammanställning) över av vad som har gjorts i projektet sedan förra lägesrapporten. De viktigare aktiviteter som genomförts anges kortfattat i form av en punktlista. Aktiviteterna från förra månaden kommenteras ut (med hjälp av <!-- -->) så att de är tillgängliga för återanvändning i extern rapportering, för halvårsrapporter till Wikimedia Foundation samt en eventuell slutrapport. Det som kommenterats ut arkiveras därefter på Projekts undersida Aktivitetslogg (d.v.s. [[Projekt:Projektnamn/Aktivitetslogg]]).
 • måluppfyllnad anger hur projektet har närmat sig sina mätbara mål (både externa och interna mål). Anges kortfattat i form av en punktlista. Texter att använda för våra interna mål finns att kopiera från på Mall:Måltexter 2017/Uppfyllnad.
 • nästa_månad anger de större förväntade aktiviteterna/resultaten den kommande månaden. Anges som en punktlista. Den fungerar som en bra utgångspunkt för att uppdatera ledningsrapporten efterkommande månad.
 • problem anger de större problem som troligen påverkar projektets måluppfyllnad (eller andra delar av föreningens verksamhet). Anges kortfattat i form av en punktlista, med fördel kan även föreslagen lösning beskrivas kortfattat.
 • kostnad bör innehålla en länk till en sida med de aktuella kostnaderna för projektet. Är normalt sett förifyllt.
 • erfarenheter anger en sammanställning av centrala insikter vi fått under projektet. Anges kortfattat och i punktform. Inkludera endast de insikter och funderingar som är särskilt viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt.
 • chefen anger verksamhetschefens kommentarer till den aktuella lägesrapporten. Är ett sätt att lyfta det som är speciellt anmärkningsvärt. Anges kortfattat i form av en punktlista.