Projekt:Buggrapportering och översättning 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Genom att uppmärksamma existerande buggar i Wikimedias programvara samt göra insatser för en förbättrade översättning av gränssnittet sänker vi trösklarna för att olika aktörer ska kunna tillgängliggöra sig den fria kunskap som finns på våra plattformar.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet hade två separata aktiviteter som skiljer sig signifikant i sitt genomförande. Den första, rapportering av buggar och problematiska översättningar och i viss mån åtgärdande av dessa är en responsiv och lågintensiv aktivitet som inte skapar stress.
  • Den andra aktiviteten, att planera och genomföra en översättningsaktivitet ansågs inte krävande/stressig då verktyget är förhållandevis moget och det finns tydligt material, balnd annat i form av video, som gjorde det lätt att sätta sig in i grunderna, även för någon som inte tidigare hade använt verktyget.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Mallar och strukturer för buggrapportering och uppföljning kunde återanvändas.
  • För översättningsaktiviteten fanns material (video) som tagits fram för tidigare översättningsaktiviteter, dessa är något daterade (saknar info om nyare funktionaliteter) men kunde ändå användas som en grund.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Ja budgeten var tillräcklig.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Buggrapporteringen är responsiv och följde tidsplanen.
  • Översättningsaktiviteten hanns inte med under 2022 (genomfördes som en personalaktivitet/-utbildning i början av 2023 istället). Planen var från början att ha det som ett publikt event, en idé som fick strykas på grund av platsbrist. Den reviderade idén var sedan att ha det i samband med en personalträff, men aktiviteten var tvungen att senareläggas då det fanns mer akuta saker som behövde behandlas i anslutning till den personalträffen.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • För översättningsaktiviteten skulle en utbildningsmodul som lätt kan återanvändas och uppdateras troligen ge ett ökat värde av förberedelserna.
  • Att genomföra översättningsaktiviteten enbart för personalstyrkan har en positiv effekt i att det ökar personalens förståelse för hur översättningarna fungerar vilket gör dem mer förberedda för frågor kring detta samt för att agera om de ser saknade/felaktiga översättningar. Men med den begränsade publiken blir utfallet (antalet översättningar) så klart också begränsat.
  • Återkommande evenemang för en bredare publik, t.ex. i samarbete med en utbildningsinstitution, skulle ge möjlighet till en större produktion av översättningar för en mindre insats per event.
  • För rapporterade buggar skapar vi idag en task med själva byggrapporteringen som vi sedan lägger i en kolumn för årets projekt. Eftersom vi även listat buggen på wikin så är syftet med kolumnen onlart. Om vi fortsätter med den bör det finnas en tydligare tanke om vad vi ska använda informationen till.
  • Tidigare har vi tagit fram formulär för användning under skrivstugor, detta integrerades dock aldrig i rutinen för skrivstugor vilket medför att det arbetet är bortkastat.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Resurser som skapas, även för intern utbildning, kan dra nytta av att struktureras upp som en utbildningsmodul, så att den lättare kan återanvändas.
  • För någon som inte är jätteinsatt kan det vara svårt att avgöra om något är en bugg/felöversättning eller ej. Otydligheter borde ändå rapporteras men osäkerheten skapar en extra tröskel som hindrar folk från att göra detta.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Aktiviteterna har även fortsättningsvis en förankring i strategin genom att de möjliggör bättre interaktion med våra plattformar på det språk användaren är mest bekväm.
  • Översättningsaktiviteterna kan hitta ett hem under flera delar av strategin. Man skulle kunna tittat på i vilken utsträckning gemenskapen på translatewiki.net har behov som vi skulle kunna stödja eller skulle kunna stärkas genom våra insatser. Man skulle även kunna tänka sig att stöd/utbildning om translatewiki.net är något som vi skulle kunna erbjuda existerande gemenskaper på de andra Wikimedia-plattformarna för att de ska kunna åtgärda konstigheter när de ser dem.
  • Bör intentionen även fortsättningsvis vara att alla på kansliet ska/kan buggrapportera, om inte vilka ska då göra det och hur ska flödet se ut för att stödja detta se ut. Samma även för översättningar (upptäckta felöversättningar/saknade översättningar).