Projekt:Gemenskapen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En genomgående erfarenhet är att det är svårt att engagera nya användare från Wikipedia/Wikimediagemenskapen i olika aktiviteter och evenemang. Det finns inget uppenbart skäl till varför, eller en uppenbar lösning. Frågan är viktig för föreningen; om vi ska kunna genomföra aktiviteter och samarbeten med olika institutioner är det viktigt med engagemang och volontärer från gemenskapen. Det är också en viktig för vår legitimitet som förening, och för legitimiteten hos de projekt vi initierar och genomför. Detta projekt syfte är att hitta vägar att förbättra relationen mellan föreningen och gemenskapen, och för att öka intresset för och deltagandet i våra aktiviteter.

Deltagare

Avgränsningar

Stöd till gemenskapen finns med i verksamhetsplanen och det finns konkreta projekt som ska genomföras under året. Detta projekt har inte som primärt mål att genomföra egna aktiviteter, utan har snarast en intellektuell uppgift att besvara frågan om hur vi ökar förbättrar relationen och hur vi ökar intresset för våra aktiviteter.

Situationsbeskrivning

Medlemsengagemang jämfört med andra föreningar i Sverige

Om vi ser WM:SE som en förening med medlemmar och jämför med andra föreningar i Sverige, så ser vi att engagemanget kan ses som hyfsat bra och dynamiken positiv. Det vill säga inga indikationer på grundläggande fel i föreningens upplägg eller arbetssätt.

Föreningar med högre engagemangsnivå kännetecknas av en eller båda kriterierna nedan

 • Ett mycket smalt och gärna konkret syfte med verksamheten. WM:SEs syfte är mer åt det abstrakta hållet varför det är svårare komma upp i samma engagemangsnivå som sådana. Dock är det teoretiskt tänkbart bryta ner verksamheten i ett antal mindre självständiga föreningar med mer konkreta dedikerade mål (Lärare för fria undervisningsmaterial, Fotografer för foton med fri upphovsrätt, Fornminnen till alla etc)
 • Medlemmarna i föreningen har ett ett närmare personligt förhållande till varandra, är "kompisar". Som visas i jämförelsen så finns här dock en risk att verksamhetens mål underordnas den sociala gemenskapen och då kan riskera medföra sämre dynamik och att föreningen och verksamheten imploderar. Om denna risk kan neutraliseras så finns det stora möjligheter för WM:SE att göra mer inom detta område, och där basen i en Wikipediagemenskapen är en bra resurs.

Engagemang inom Wikipediagemenskapen

En analys av Wikipediagemenskapen visar att den grovt kan delas in i grupperingarna

 • "Kärngänget" består av cirka 25 personer som oftast varit med flera år
 • de "Regelbundna bidragsgivarna" består av ytterligare ett 75 tal personer väl kända av kärngänget och har ofta varit med länge och känner en hel del andra
 • "Wikipedianerna". Ytterligare cirka 200 personer som "kan Wikipedia" och är inne på en mer oregelbunden basis. Är mindre kända och känner färre än de i grupperna ovan.
 • "Besökare". Ytterligare runt 400 personer som är lärt sig Wikipedia och är inne enstaka gång eller sporadiskt. Inte kända och känner oftast inte andra bidragsgivare

De som främst är intresserade av föreningen aktiviteter är "de regelbundna bidragsgivarna" medan Kärngänget verkar ha mindre tid/behov av dessa.

I upplägg av föreningens aktiviteter är målgrupperna ofta just de "Regelbundna bidragsgivarna" och de som inte ens provat på, dvs mer inaktiva än "Besökarna".

Det kan spekuleras i om ett annat upplägg av aktiviteter kunde attrahera fler ur grupperna oregelbundna "Wikipedianer" och "Besökare" som då också skulle kunna få flera att stanna längre som bidragsgivare

Engagemang från icke-Wikipedianer

Målet Fri kunskap till alla är egentligen bara löst kopplat till att vara bidragsgivare på Wikipedia. Vi har dock av tradition inriktat oss på engagemang runt Wikipedia, men detta kan göra att vi förbiser potentialen av engagemang av de som attrakeras av idén men av olika skäl inte är intresserade att aktivt bidra på Wikipedia.

Vi ser att en del "icke-Wikipedianer" attraheras av föreningen där också några verkar villiga bidra i dess arbete. Vi kan också i aktiviteter anordnade av föreningen se icks-wikipedianer deltar. Slutligen märker vi ett behov som uppstår ur verksamheter som RAÄ som vill tillgängliggöra sin information och göra den fritt tillgänglig och vill använda Wikimedia projekten som verktyg. Här kan ett annat upplägg av Wm:Se arbete behövas som det i GLAM handboken som då kan följas upp med mer instutitionsdedikerade insatser

Engagemang i föreningens aktiviteter

Föreningens "kärngäng"

Föreningen har haft och har ett gäng som ställer upp på flera av föreningens och har träffats så pass ofta att det uppstått lite av kompisskap mellan dem (se punkt 1.2 ovan). detta gäng består av en "kärna" på cirka tio personer, många aktiva funktionärer (och tidigare funktionärer) men också några som inte varit eller är funktionärer. Det finns också en yttre krets av detta gäng som ofta syns till och består av ytterligare cirka 10 personer.

Storleken på denna grupp är svagt ökande över åren men har uppvisat en halvstor omsättning. De som nu anställs av föreningen ligger nära till att bli del av denna grupp.

De som inte tillhör Föreningens "kärngäng"

Nedan följer en lista över föreningsaktivteter och hur många som medverkat med fokus på de utanför "föreningens kärngäng"

Aktivitet När Med ur
föreningens
"kärngäng"
Övriga med Tilräckligt
antal med?
Vilka grupper kom de "andra" ur kommentarer
Årsmöte feb 2012 15 10 OK Nyfikna medlemmar, ej WP
övriga funktionärer
Få potentiellt nya aktiva
Wikifika Gbg 1ggr/mån 2 4 OK Regelbundna bidragsgivare Verkar löpa på bra
Editathon mars 2012 5 1 ej OK Lyckades inte locka nya alls
Fotosafari
Norrköping
maj 2012 8 2 Tveksamt 2 Fotointresserade från orten+2 familjemedlemmar till styrelseledamot.
Bergslagsafarin maj 2012 4 6 Bra 5 Wikipediaanvändare plus en utan konto. Flera användare med speciellt intresse för bruk och bergsslag.

Summering nuläge

Inom föreningen har det utvecklats en grupp av personer som känner varandra väl och har huvudsakligen en bakgrund i att ha varit Regelbundna bidragsgivare i Wikipedia. Den grupp består av en mer aktiv "kärna" på cirka 10 personer som besitter de flesta operativa funktionärsrollerna i föreningen och en yttre halvaktiv gruppering på ytterligare cirka 10 Denna gruppering som är svagt ökande, men också har en viss omsättning, utgör mer eller mindre alla som är aktiva i föreningen och är också huvuddelen av de som deltar i olika evenemang. Grupperingen är en stor tillgång och har underlättat rekrytering av funktionärer och kan jämfört med andra föreningar ses som en Ok eller bra del aktiva i förhållande till totala antalet medlemmar (och om man tar i förhållande till antalet Regelbundna bidragsgivare på sv:wp en bra andel)

Utanför denna gruppering är engagemang och medverkan i aktiviteter sämre, även sett i jämförelse med andra föreningar.

 • Av den stora andel av medlemmar som inte är aktiva på Wikipedia har endast sporadiskt deltagande skett av främst "nyfikna" som vill betrakta vilka som driver föreningen och Sv:wp. Dessutom några när det varit mycket specifika aktiviteter mot de institutioner dessa kommer från.
 • Bland Wikipedianer finns det flera lokala grupper som känner varandra oberoende av föreningen som ibland dyker upp på aktiviteter av typ lokala wikifikor och fotosafaris i området. Bristen på deltagande från grupperingarna utanför Regelbundna deltagare är anmärkningsvärd.
 • Enstaka personer utanför både föreningen och wikipediavärlden har lockats till några aktiviteter, men utan tecken på att därefter vilja gå med i föreningen eller Wikipedia.

Av aktiviteter är Wikifikor den mest framgångsrika, där fokus primärt är på social gemenskap

Slutsatser och utgångspunkter för att "öka" engagemanget/medverkan

Föreningen har en styrka i gruppen av aktiva som ofta delar i aktiviteter. Utanför denna är medverkan och engagemang i föreningens aktiviteter anmärkningsvärt svag både i gruppen medlemmar och Wikipedianer.

Wikipediagemenskapen, utanför de i "föreningsaktiva" gruppen förefaller mest efterfråga och delta i aktiviteter som ger social gemenskap IRL, som komplement till den gemenskap som finns för Regelbundna bidragsgivare redan på Wikipedia. Också finansiella resurser för att kunna genomföra träffar, safaris etc. Däremot verkar annat locka mycket lite.

För de som inte är så mycket med i Wikipediagemenskapen verkar de institutions/ämnesspecifika evenemang kunna locka men inte annat.

För de användare på Wikipedia som ännu inte blivit regelbundna bidragsgivare, är det låga engagemanget både en besvikelse och tankeväckande. Har vi missat skräddarsy engagemang för denna grupp eller är det "omöjligt" locka dessa?

Erfarenheter från andra chapters inom Wikimediavärlden

Förslag för föreningen att agera ur aspekten engagemang från gemenskapen och medlemmar

 • Fortsätt uppmuntra och arrangera Wikifikor. De i Göteborg kan ses som idealmodell.
 • Fortsätt med gemenskapen projekt, men tryck mer att förstärkning av en social gemenskap är ett tungt skäl (dvs Bergslagsafari bra, Manges ensamresa mindre värd stödja)
 • Tona ner andra aktiviteter drivna från föreningen för att göra något med/för Wikipediagemenskapen
 • Försök skräddarsy evenemang/saker för de mindre vana Wikipedianer (help-desk, vissa klockslag under en vecka etc)
 • Fortsätt och utöka de institutions/ämnesspecifika evenemangen