Projekt:Påverkansarbete 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Ja
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • Under flera år har genomförandet av upphovsrättsdirektivet varit huvudfokus för påverkansarbete som projekt. Under 2021 släpptes departementspromemorian, vilket föranledde mycket aktivt och koordinerande arbete från vår sida.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Påverkansarbete leder inte direkt till mycket nytt material, men är helt centralt för att skapa goda förutsättningar för fri kunskap. I arbetet med upphovsrättsdirektivet kunde vi fokusera på lagstiftning som bidrar till mer fri kunskap, exempelvis kulturarvsmaterial, och nästa steg är att samordna med partner för att tillgängliggöra denna kunskap.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Vi omnämndes i en del sammanhang, bland annat av Emanuel Karlsten. Annars arbetade vi huvudsakligen gentemot partner. Vi fick mycket uppskattning och uppmärksamhet från partner och andra som deltog i arbetet med upphovsrättsdirektivet, men skrev eller spred föga externt.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet krävde mycket tid mot slutet av året. På grund av att vi inte kunde påverka när olika insatser krävdes, utan var i händerna på när utredningar etc. var klara, behövde vi skriva remissvar på både departementspromemorian om upphovsrättsdirektivet och en utredning om läromedel samtidigt, alldeles innan julledigheterna. Detta ledde till ett krävande arbete, men som är svårt att ändra på eftersom det är bortom vad vi kan påverka.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Svårt på grund av projektets natur. Kunde återanvända material från den internationella rörelsen, och stöd från kollegorna i Bryssel.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • I relation till vad vi ville genomföra, ja.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Ja.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • I dagsläget använder vi framförallt resurserna till att kunna svara på remisser vi bjuds in till. Under 2022 finns fortsatta möjligheter till att fokusera på upphovsrätt och panoramafrihet. Framöver skulle det också vara bra att ta fram tydligare proaktiva strukturer och målsättningar. Hur skapar vi de legala förutsättningar som krävs för fri kunskap?

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Svårigheten med att förutse tidsramarna för olika lagstiftningsakter, och hur det kan skapa flaskhalsar i vårt arbete.
  • Behovet av att bygga nätverk och samverka med andra aktörer.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Vi behöver fokusera än mer på partnerskapsbyggande och opinionsbildning.
  • Partnerskapsbyggandet behöver också vara lite bredare än tidigare, och leda till innovation och mer fri kunskap och öppna data.