Projekt:SFI 2013/Idé

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skrivet i augusti 2012 för SFI arbetets början

Här följer lite korta punkter om svenska för invandrare samt vilka av deras mål och syften vilka kan främjas tack vare användande av Wikipedia.

Kort om utbildningen svenska för invandrare.

Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket. SFI ska ge ett språkligt redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Detta innebär således att utveckla både skriftlig och muntlig kommunikation. Utbildningen ska utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenhet, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska utformas flexibelt vad gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Målet är att eleven ska utveckla bland annat sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att förstå och läsa svenska i olika sammanhang. Även sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel samt att anpassa språket till olika mottagare och situationer. En viktig kunskap är kunskapen om språkanvändning vilken handlar om hur man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande till mottagare och syfte. Det är även viktigt att utveckla strategier för att på mest effektiva sätt förmedla sitt budskap. Eleven ska även utveckla sin kompetens gällande användandet av olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande. Viktigt för utbildningen är även det vidgade textbegreppet då eleven inte enkom tillägnar sig och bearbetar texter genom läsning utan att detta även kan ske genom bild- och filmstudium.

Kort om Wikipedia.

Wikipedia är en wiki samt ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklats av sina användare. Wikipedia drivs av den ideella stiftelsen Wikimedia Foundation som stödjs av privata donationer. Wikipedia startades 2001 i USA och har sedan dess utvecklats till att innehålla 272 språkversioner som var för sig innehåller fler än 70 artiklar, vilket resulterat i över 23 miljoner artiklar i nuläget. Den svenska versionen har idag 493,508 artiklar. Funktionsprincipen vilken Wikipedia bygger på kallas wiki, vilket är hawaiianska för snabb, som avser enkelhet vad gäller att hitta artiklar, att de lätt kan länkas samman, att det inte sker någon redaktionell fördröjning av publiceringen av artiklar samt att det enkelt går att återställa till tidigare versioner av en artikel. En wiki är en programvara som tillåter flertalet människor att tillsammans redigera webbsidor. Wikipedias vision är en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Detta har även kallats folkmassornas visdom.

Wikipedia i utbildning.

Wikipedia används i nuläget i flertalet kurser, på olika lärosäten och i olika aktivitetsformer globalt. Den flora av möjliga aktivitet att engagera elever i på Wikipedia är obegränsad och läraren och utbildningsansvariga är fria att själva hitta nya sätt att använda Wikipedia för att främja studenters utvecklande av det svenska språket. Det finns dock flertalet aktiviteter som visats sig vara uppskattade av elever samt givande i deras utbildning. Lärare finner att Wikipedia är ett verktyg i utbildning med oerhört potential då all kunskap är fri, gratis och möjlig att både nyttja och bidraga till. Att elever blir mer aktiva och engagerade i sin egen utbildning, vilket även frigör möjligheter för läraren som stöttande i elevens egen individuella progression, är fördelaktigt både som elev och pedagog.

Vart möts utbildningen svenska för invandrare och Wikipedia?

Det går tydligt att se flertalet punkter där Wikipedia och SFI möts. De viktigaste är uppställda här nedan, men som tidigare har uttryckts, möjligheterna att nyttja Wikipedia i utbildning, såsom SFI, är oändliga.

SFI syftar bland annat till att ge ett kommunikativt redskap i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Wikipedia är samtidigt världens största encyklopedi, full av kunskap att inhämta om alla dessa delar i livet. Inte dock enkom att inhämta kunskap men att aktivt bredda sin kunskap genom att ta del i att redigera och skriva på Wikipedia, vilket kan sägas vara en typ av kommunikativt redskap för att främja fri kunskap.

Wikipedia, som bygger på att människor delar med sin av sin kunskap för att bygga vidare på den kunskapsbank vilken Wikipedia är, stämmer väl överens med målet att utveckla ett skriftligt språk på svenska i utbildningen svenska för invandrare. Wikipedia kan dessutom motivera elever att vidare utveckla sin skriftliga kommunikation då det är en av de mest besökta sidorna globalt.

En viktig punkt för SFI är att utbildningen bygger på, bland andra, elevens kunskap och erfarenheter. Wikipedia fyller där en enorm möjlighet att kunna tillföra sin kunskap och få del att odla sina intressen samtidigt som en klar utveckling av det svenska språket sker då denna kunskap och dessa erfarenheter skriftligen ska uttryckas på svenska.

Viktigt för SFI är även att utbildningen sker flexibelt för att främja deltagandet hos eleven. Wikipedia som utbildningsverktyg ställer inte krav på att vara tillgänglig en viss tid, det är alltid möjligt att nå. Genom användandet av Wikipedia bygger det även på elevens egen förmåga att i sin egen takt utveckla sitt språk, vilket han/hon kan göra med en outtömlig flexibilitet. Där kan SFI utbildning sätta ramarna för att samtidigt kunna nyttja den flexibilitet och frihet vilken Wikipedia som utbildningsverktyg ger.

SFI syftar även till att få eleven att kunna använda det svenska språket i olika sammanhang. Där är Wikipedia möjligen ett stort övergripande sammanhang, fast samtidigt uppdelat i nästan en halv miljon artiklar vilka alla är delar i en viss kontext.

I planen för SFI nämns relevanta hjälpmedel för att utveckla kunskapen om det svenska språket, vilket ovanstående punkter med tydlighet visar att Wikipedia skulle kunna vara. Detta inte endast för att utveckla skriftspråk, utan även att sätta text i sitt rätta sammanhang, anpassa sin text till mottagare samt att på ett effektivt sätt kunna förmedla ett budskap genom skrift. Att effektivt kunna förmedla ett budskap, eller möjligen information, är viktigt i Wikipedia då information ska vara relevant och koncis.

Wikipedia är delvis ett digitalt verktyg för främjandet av fri kunskap nåbar för alla, vilket tämligen uppenbart överlappar den vision vilken SFI har gällande användandet av digitala verktyg och hjälpmedel för eleverna.

Det utökade textbegreppet passar väl att nyttjas tillsammans med Wikipedia, då all media som används till Wikipedia, vilken är samlat i Wikimedia Commons, konstant utökas samt behöver tillskott av ny media i form av både bilder och filmklipp. Att nyttja möjligheten att även bidraga till Wikimedia Commons för eleverna skulle skapa en kreativitet och öppenhet i lärandet och tillvägagångssättet att utveckla sin kunskap i det svenska språket.