Stadgerevision 2012/Årsmöte

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utsatt tid för motioner och kallelsen

Förslag på ändring av ProlinEserver :"Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast 31 december kalenderåret innan årsmötet." skall ändras till "Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet." Utsatt tid skulle rikta sig efter årsmötets faktiskt datum och inte en fixat dag. Medlemmarna skulle få en tillräcklig tid efter kallelsen att lämna in motioner, och styrelsen tid att behandla motioner. --Prolineserver 26 mars 2011 kl. 22.46 (CET)[svara]

Jag tycker både den angivna tiden för inkommande av motioner och för kallelse till årsmöte borde kortas. Sedan kan man diskutera vilken deadline som skall komma först.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.49 (CEST)[svara]
Kallelse borde komma först, sen motionsstopp, och sist en deadline för utskick av årsmöteshandlingar (i WMSEs fall lämpligen publicering här på wikin). Jag föreslår kallelse sex veckor innan (som nu), motionsstopp fyra veckor innan, och deadline för årsmöteshandlingar (inkl. revisionsberättelse och alla inkomna motioner) två veckor innan. Plrk 9 april 2011 kl. 13.09 (CEST)[svara]
Jag tror också att sex veckor är en bra tid, sedan man måste ju även har någon tid t.ex. att boka resa. I Wikimedia Deutschland finns en möjlighet att rösta genom brev, och där måste utsändes alla saker två veckor innan mötet. --Prolineserver 10 april 2011 kl. 12.56 (CEST)[svara]
I många andra föreningar ses det som önskvärt att det med kallelsen återfinns eventuella inkomna motioner, de kan ses som likvärdiga med punkter på dagordnigen. Det skulle tala för att årsmötesdag beslutas senast vid årsskiftet, tid för motioner bör ges 6 eller 8 veckor (två månader) kallelsen sedan ungefär fyra veckor före där det kan ges möjlighet att skicka in frågor till punkten övriga frågor i förväg, som ger styrelsen möjlighet förbereda svara på dessa. Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 18.42 (CEST)[svara]
Jag känner sympati för Anders tanke. Det gör enligt min uppfattning ingenting att det blir svårare att komma in med en motion tätt före ett årsmöte, ställt mot aspekten att den vanlige medlemmen i god tid kan få ett gott underlag att ta ställning till om han/hon ska delta i årsmötet för att diskutera en viktig fråga.
För styrelsens del är det heller inte något egentligt problem att fixera stämmodag och lokal och skicka ut kallelse längre i förväg (annat än den första gången, innan rutinen satt sig). Jag tror i princip att en lång ledtid till stämma i en ideell förening har fler fördelar än nackdelar, inte minst i en riksförening där medlemmar utanför Stockholm/Uppsala (där ju oftast stämman hålls) ju har ett intresse av att kunna långtidsplanera en kanske kostsam resa till stämman. Boberger 21 augusti 2011 kl. 23.37 (CEST)[svara]

Revisorssuppleanter

Förslag till ändring av Prolineserver (se också Stadgerevision 2012/Revisorer): Dagordningspunkt "Val av två revisorer och en revisorssuppleant" skall ändras till "Val av revisorer" Dagordningen är inte rätt plats att fixar antal av revisorer. Årsmöte skulle har frihet att bestämmer mer än en ersättare. --Prolineserver 26 mars

Som synes i punkten om Revisorer så anser jag antalet skall specificeras där. Och även om jag inte ser det nödvändigt upprepa dessa antal här, så ser jag heller inget problem med det.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.49 (CEST)[svara]
Jag ser det som opraktiskt att ha vare sig färre än fler än två revisorer, så detta antal bör fixeras i stadgan som nu, och det var väl heller inget annat Prolineserver avsåg. Som Prolineserver nog menar kan det vara opraktiskt att bara ha en revisorssuppleant, även om det kanske är kutym.
Kan man kanske lätt hitta en kompromiss genom att skriva "...en eller två revisorssuoppleanter" (alternativt ... "en-två")? Boberger 21 augusti 2011 kl. 23.27 (CEST)[svara]

Rösträtt

Förslag till ändring av från Prolineserver: "Varje medlem har en röst." skall ändras till "Varje medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har en röst."

Jag antar att Prolineservers motion om rösträtt avser att det är de som har betalat det innevarande årets medlemsavgift som har rösträtt. Det är alltså en stor mängd av dagens medlemmar (enligt den nuvarande definitionen om att man är medlem i två år efter att man har betalat) som mister sin rösträtt i och med den här motionen i fall jag har uppfattat det här rätt. I så fall skulle en lämplig ny formulering vara: "Varje medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har en röst." Ainali27 mars 2011 kl. 23.42
Just nu har vi runt 110 medlemmar som har betalat, och 140 som har inte, varav nästan 50 har inte sedan mer än två år. Det är dåliga siffror, och avser 90 medlemmar. Jag tror att det är mest för komplicerat att betala och glömmar det, mist skrev det några som har nu betalat innevarande års medlemsavgift. Det betyder att vi skulle måminner de mer, kanske även med vanlig post, en riktig brev glömmer man inte så lätt. Behöver vi medlemmar som är så passiv i föreningen att de inte även betalar avgift? Endast att ha en större medlemsantal? Min anledingen var att om man har inga nackdelar om man betalar endast varje tredje år, varför har vi ingen medlemsavgift av 33 kr.? Det skulle inte vara en normaltillstand (som det är nu), och jag söker på möjligheter att göra det lite mer klar. Prolineserver28 mars 2011 kl. 22.39
Jag anser det av flera skäl är bra med skrivningen "Varje medlem har en röst.". Sedan är jag mycket öppen för förändringar av paragrafen som en anger vad som är en medlem och om krav på inbetalning av medlemsavgift.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.49 (CEST)[svara]

Jag tycker det blir onödigt komplicerat att stoppa in fler krav än medlemskap för röstberättigande (men som Anders är jag öppen för eventuella ändringar i medlemsbegreppet). Tror inte att det är ett stort problem att icke-betalande medlemmar bemödar sig med att gå på årsmötet till att börja med. Plrk 9 april 2011 kl. 13.13 (CEST)[svara]

Jag är också en supporter av en enkel och entydig skrivning om "varje medlem har en röst", det är ett bra och tydligt språkbruk som klingar av gammal lagstiftning som Västgötalagen.
Nästa nivå är då¨att bestämma definitionen av medlem, det vill säga i praktiken vilka som tagits in som medlemmar OCH SOM ACCEPTERAS SOM KVARVARANDE MEDLEMMAR. Eftersom medlemmar egentligen bara en skyldighet, om man nu bortser från frågan om att motarbeta föreningen eller dess syfte vilket väl inte är reglerad i nuvarande stadgan av begripliga skäl (?), nämligen att betala medlemsavgift i tid, blir denb tredje nivån att definiera vad "i tid" ska vara,
I den frågan hade jag från början en gammeldags lutheransk inställning, att den skulle betalats före en snäv förfallodag, ungefär som en vanlig faktura från telefonbolaget. Vad jag sedan hört vid medlemsmöten och vad som framgått av annan diskussion, verkar verkligheten tyda på¨att en sådan gammelsdags formell inställning är kontraproduktiv. Jag ser också, från mina egna inbetalningar, eller glömska om oinbetalninr, till olika ideella föreningar som jag deltar i, eller bara betalar in medlemsavgift av allmän sympati, att det är svårt att hålla koll. Om inte inbetalningspåminnelser kommer in på ett bra sätt eller på gynnsam tidpunkt, så glömmer en slarvig person som jag bort dem, även om jag sällan missar EONs och Fortums hotfulla fakturor.
Även om jag på moraliska grunder först var chockad av WMSEs ultraliberala attityd till eftersläpningar av medlemsavgiftsinbetalning, accepterar jag idag att allehanda praktiska och pragmatiska skäl talar för att acceptera en lång eftersläpning. Mitt enda primära önskemål är att det av stadgan ENTYDIGT framgår när en tidigare medlems medlemsskap upphör. Däremot bekymrar det mig inte längre att till exempel någon har rösträtt på 2012 års stämma utan att betalt avgift för 2011 (eller kanske inte ens betalt för 2010, även om måste vara ett gränsfall).
För att fastställa (traditionella) hårda krav om inbetalning (inbetalning senast före årsmöte för bibehållande av medlemsskap) krävs enligt min uppfattning - av praktiska skäl - att föreningen (läs den oarvoderade kassören) ska ha påminnt om årsavgiftbetalning, och påmint igen och kanske påmint en tredje gång. Jag anser dock att detta skulle medföra en orimlig arbetsbörda (även med en eventuell automatisering måste det till en manuell kontrollinsats), och menar att kassörens dyrbara insats bör användas till annat än att i första hand driva in medlemsavgifter. Rent rationellt kan vi ju få in mycket mera intäkter på en större insats för fundraising.
Boberger 21 augusti 2011 kl. 23.02 (CEST)[svara]

Frågor för årsmötet

Förslag till ändring av Prolineserver "Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får behandlas på årsmötet, såvida de ej finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget." skall ändras till "Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte behandlas på årsmötet, såvida de ej finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget."

Uppenbarligen en felskrivning som borde rättas till. --Ainali 27 mars 2011 kl. 20.20 (CEST)[svara]
Som ovan.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.49 (CEST)[svara]
Tveklöst riktigt som jag ser det! Det vore potentiellt katastrofalt för varje seriös förening om ett (enda) föreningsmöte skulle kunna besluta om en fråga av riktigt stor betydelse, ekonomisk eller ej, efter ett spontant initiativ på stämman. Föreningens styrelse måste kunna få tillfälle att lägga fram sin synpunkt såsom styrelse, Eftersom stämman, till skillnad från till exempel en partistämma, inte har tillgång till en beredningsutskottsfunktion, ökar risken för alltför snabba (och möjligen också kuppartade) beslut, Allt talar för att viktiga beslut endast ska kunna tas med en sådan tidsförskjutning som ger möjlighet till eftertanke och diskussion inom hela kollektivet (alla medlemmar, inte bara dem som är på stämman i Stockholm eller vad det nu kan vara utan att veta att en avgörande fråga kommer att diskuteras för slutgiltigt beslut.
Boberger 21 augusti 2011 kl. 23.15 (CEST)[svara]

Budget

Stadgarna säger ingenting om vem beslutar budget utan att det skall behandlas under årsmöten. Det var alltid så att styrelsen lämnade ett föreslag och årsmöte tog beslut om det. Men det har nakdel att där fanns ingen budget i början av året, och ingenting kan riktig händer där. Och där är också frågon hur mycket styrelsen får ändra budget efter årsmötet. Säkert får styrelsen anpassa punkter on den ekonomiska situationen behövs det, men får man byta en hel projekt med en annan, eller omfördela pengar? En annan praktisk problem är också att WMF kräver en verksamhetsplan och i princip en budget redan in Oktober året innan. --Prolineserver 26 augusti 2011 kl. 11.50 (CEST)[svara]

Budgetprocessen är väldigt etablerad inom svenskt föreningsväsen. Och första kvartalet ÄR tokigt. Och ryggraden i budgeten får inte ändras av styrelsen utan att revisorerna godkänt detta. Dvs om budgeten mening inte följts så skall detta tas upp under ansvarsfrihet för styrelsen nästa år. Sedan är det en vanesak att först vad som är budgetens ryggrad, för visst för konton överskidas. Och skillnader förekomma mellan poster.
Praxis etc finns beskrivet i Regler för beslut som rör föreningens ekonomi.Anders Wennersten 26 augusti 2011 kl. 18.37 (CEST)[svara]
Jag tror dock vi borde låter punkterna bli lite mer utförliga Nedan är formulering på tre punkter från annan förening som vi borde kunna planka rakt av
Styrelsens verksamhetsplan.
Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgift för följande år.
Anders Wennersten 30 augusti 2011 kl. 21.45 (CEST)[svara]
Just nu blir det även mer krånglig: Vi ansöker om pengarna från EU, WMF och andra källor med någon plan, och om ansökan godkäns måste vi använder pengarna för detta plan. Nästa år blir det 99% av budgetn som årsmöte kan inte ändra utan att vi måsta fraga de som ger perngarna. Allting årsmötet kan säger är ja eller nej. --Prolineserver 24 oktober 2011 kl. 22.31 (CEST)[svara]
Rent formellt är den budget ni tagit fram, framtagen i strid mot stadgarna. Formellt om ni ville ha bråttom skulle ni kallat till ett extra årsmöte med bara denna punkt på dagordningen. Så frågan vid denna punkt på dagordningen är 1. om årsmötet kan godkänn att budget tagits fram i strid med stadgarna, 2 om budgeten i sig kan accepteras. Årsmötet kan aldrig vara en transportpunkt. Det är den som bestämmer. Och som jag redan skrivit så står jag inte bakom den budget ni skrivit och skulle vid ett extra årsmöte kommit för att argumentera emot. Men man kan också se att det ni gjort att utforma ett äskande mot WMF, vilket är OK för ett göra, men det är inte de som godkänner budgeten utan årsmötet. Anders Wennersten 25 oktober 2011 kl. 14.53 (CEST)[svara]
Att lägga fram ett förslag till budget och verksamhetsplan till årsmötet innebär att den måste arbetas fram innan årsmötet, det är helt normalt, så har vi gjort alla år så det skulle förvåna mig om det vore emot stadgarna. Det skulle vara absurt att komma med ett blankt papper till årsmötet och försöka komma överens på plats. Som jag ser det har vi gjort ett äskande om bidrag, som är den ersättning för fundraisingen som WMF erbjuder, vilket årsmötet beslutade att vi skulle delta i. Så genom att göra äskandet handlar styrelsen i årsmötets anda och för att kunna göra det måste vi presentera en plan för nästa år. Om jag förstår det rätt så är alltid årsmötet helt fritt att säga vad de vill om aktiviteterna och budgeten som föreslås, och styrelsen får bearbeta WMF med de eventuella ändringar årsmötet beslutar om för att få behålla de delar av bidraget som fortfarande behövs (vilket kan leda till att pengar kommer att behöva ansökas om per projekt i stället för i en klump). Däremot kan det ju vara bra att ta ett möte till för att få så bred input som möjligt på den ansökan som fortfarande är under arbete. --Ainali 25 oktober 2011 kl. 20.14 (CEST)[svara]
Äskande är naturligtvis OK, och att arbeta fram förslag, men att börja köra verksamheten men en tiodubblad utgiftsnivå innan ett årsmöte/extramöte tagit ställning är emot stadgar. I normala fall är ju inledningen av ett budgetår en extrapolering av föregående års budget och verksamhet, men här kan det vara fråga om en markerad skillnad. Och ett möte för förankring räcker inte om radikal ändrad inriktning och budget är aktuell, det är årsmöte eller extramöte som gäller då.Anders Wennersten 25 oktober 2011 kl. 21.30 (CEST)[svara]

Förslag på ändrad text inlagd

Jag har nu fört in förslag till ändringar. För tid för motioner och kallelser har jag utgått från mitt förslag ovan där tiden för motioner och kallelse kortats men med en ny punkt med krav på att tid och plats för årsskiftet bestäms redan vid årsskiftet. Jag har justerat dagordningspunkterna för årsmötet för att ge tydligare skrivning och mer vara i enlighet med praxis. En felskrivning i sista meningen av paragrafen har korrigerats.Anders Wennersten 30 september 2011 kl. 12.40 (CEST)[svara]

Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

Varför inte: Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av resultat.

Skillnaden kanske är hårfin, men jag tror begreppet "resulat" är mer väldefinierat rent bokföringsmässigt. -- Lavallen 8 januari 2012 kl. 15.59 (CET)[svara]