Strategi/Framtagandet av Strategi 2021-2025/Mötesanteckningar från medlemsmöte 25 juni

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesanteckningar från Kickoff – Strategi 25 juni

Vad är en strategi?

Den här delen av mötet inleddes med att deltagarna fick sätta en markering i en av två möjliga cirklar: den ena cirkeln menade att en strategi ska gå att uppnå, medan den andra cirkeln menade att en strategi ska vara utopisk. Därefter fick mötesdeltagarna ge sin feedback på de svar som hade kommit in, och förtydliga argument och resonemang.

Går en strategi att uppnå eller är det en evig strävan mot en Utopi? Whiteboard från WMSE Medlemsmöte 25 juni 2020.png
 • På frågan om en strategi ska vara utopisk eller realistisk var de närvarande delande. Ungefär hälften menade att en strategi inte behöver gå att uppnå utan kan vara utopiskt formulerad och icke mätbar, och andra hälften menade att en strategi bör kunna uppnås och att den på något vis bör gå att mäta.
 • Det framhölls att en vision inte är samma sak som en strategi, att en vision snarare kan innebära en evig strävan medan en strategi bör gå att uppnå. Det föranleder frågan hur mätbara strategiska mål ska vara. Som svar på den frågan framhölls att de mål som strategin stödjer sig på ska vara mätbara.
 • Om strategin formuleras så att den går att uppnå är det viktigt att den inte blir blind för möjligheter som dyker upp på vägen. Faran med alltför mätbara eller uppnåeliga strategier är att man låser upp sig mot mål som man tror att man har nu, men som inte nödvändigtvis fortfarande är relevanta om fem år.

Vad vill vi med WMSE:s strategi? Vilken roll ska den fylla för föreningen?

Under den här delen av mötet delades mötesdeltagarna in i tre stycken smågrupper, för att kunna diskutera sinsemellan. Därefter fick en person per grupp presentera vad gruppen hade kommit fram till inför helgrupp.

 • En kort definition som svar på frågan formulerades: Strategin har två roller:
  1. Strategin hjälper oss att prioritera vad vi gör och vilka mål vi sätter upp.
  2. Strategin prioriterar vårt arbete som styrelse, medlemmar och kansli.
 • En person konstaterade att en gemensam bild av vad man vill uppnå med strategin stärker gemenskapen. Det finns på så vis en identitetsbyggande aspekt av en strategi. Hur får man folk att känna gemenskap i en digital rörelse? Kan strategiprocessen – eller strategin – bidra till att besvara den frågan?
 • Strategin, menade några, kan också göra det lättare för gemenskapen och medlemmar att enkelt veta vad man kan göra. En medlem, om strategin är enkelt och tydligt formulerad, kan i strategin förstå om ett projekt som man vill driva ligger i linje med föreningens långtidsplanering.
 • En diskussion som fördes handlade om frågan mellan det lokala och det globala engagemanget. Vem är målgruppen för den här strategin? Ska strategin hjälpa oss att finna en riktning internationellt, eller tydliggöra vårt engagemang i Sverige? En person konstaterade att om man jobbar nationellt kan man göra "allt", men om man jobbar internationellt måste man välja ut det man är bäst på.
 • Det ledde in på en diskussion om att strategiarbete också handlar om att välja bort. När man pekar ut saker man ska göra pekar man också ut saker man inte ska göra. Vad är strategins avgränsning? Behöver man börja med en SWOT-analys för att besvara det? Vad är våra styrkor och svagheter? Vad är vi bra på och vad är vi inte bra på?
 • Den första gruppen kom fram till fyra huvudpunkter: Strategin ska vara
  1. Inkluderande
  2. Global
  3. Vägvisande
  4. Flexibel
 • "Global" i deras definition handlade om att visa och vara stolt över att man är en del av världen. Låta världens mångfald speglas också på Wikipedia, och i Wikimedia Sveriges arbete. Wikimedia Sverige ska spegla hur Sverige ser ut. Men det framhölls också att man inte får fastna i vad vi borde ha gjort med mångfald – utan hur bör vi göra framåt? Vilka hinder finns att överkomma för de som ännu inte är med i Wikimedia Sverige, och hur bygger vi broar mellan öar? En diskussion fördes om behovet av att värva vänner, att medlemmar värvar sina vänner, att medlemmar blir ambassadörer för rörelsen.
 • Den andra gruppen diskuterade i huvudsak gemenskapsbyggande aspekter av strategiprocessen, och att processen bidrar till att svara på vilka vi är. I gruppen diskuterades också förhållandet mellan att välja och att välja bort. Vi kan inte göra allt.
 • Den tredje gruppen diskuterade att strategin har varit väldigt inåtriktad, och behöver bli mer utåtriktad: höja sig över det dagliga, operativa. Strategin behöver vara mer utåtriktad och inte bara återspegla föreningens inre arbete. En diskussion fördes om gemenskapens omfattning – vilka är gemenskapen? Hur påverkar gemenskapen föreningen och hur påverkar föreningen gemenskapen? Hur påverkar de varandra?
 • Avslutningsvis fördes en diskussion om hur man öppnar upp för att man inte har svar på allt. Hur kan strategin bidra till att vi blir öppna och nyfikna för nya idéer?

Vilka är Wikimedia Sverige idag? Vilka vill vi inte vara?

 • Deltagarna i mötet fick två frågor där de själva fick skriva ner sina svar. Den första frågan handlade om vad som kännetecknar Wikimedia Sverige idag, för att ge en möjlighet att reflektera över dessa egenskaper och se om det är några vi vill framhäva, ha kvar respektive förändra. Den andra frågan handlade om vilka vi inte vill vara eller ses som som förening i framtiden. Detta behöver vi komma ihåg i skapandet av en framtida strategi.
Vilka är vi som förening?
Vilka vill vi inte vara?