Projekt:Wikipedia i utbildning 2014/Ansökan till Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Sista ansökningsdatum: 2014-02-01
Max bidrag: ~X*10 000 kr
Bedömd chans: 5%
Väntevärde: X*500 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Ansökan skall uppta

 • redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden samt personbevis (gäller fysiska personer),
 • den tidsperiod ansökan avser,
 • det belopp som söks,
 • ansökningsändamålet,
 • kostnaden för ändamålets genomförande,
 • hur denna kostnad som helhet skall täckas,
 • där så krävs (se ändamål 3, st. 2) intyg från institutionschef eller liknande, högst ett år gammalt och
 • en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag från föregående år.

Ansökan

Bidragsändamål, kortfattat:

Ansökningen avser att hjälpa till att delta på Mötesplats skola och få frivilliga att hjälpa till med att informera om Wikipedia till pedagoger och andra vilka arbetar inom utbildning.

Ansökningsändamål

Täcka kostnader för att delta på Mötesplats skola.

 • Monterplats
 • Resor, kost och logi till frivilliga
 • informationsmaterial

Beräknade kostnader för bidragsändamålet:

Monter
20 000 kr
Resor, kost och logi
2 500 kr * 2 personer
Tryckkostnader
5000
Totalt
30 000 kr

Kostnadstäckning

Utöver monter- och resekostnader i denna ansökan kommer Wikimedia Sverige att bekosta en anställd som planerar, deltar på och dokumenterar projektet samt följer upp kontakter tagna under mässan. Detta beräknas uppgå till cirka 15 000 kr.

Redogörelse för den sökandes utbildningsbakgrund och eventuell tidigare produktion

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.). Wikimedia Sverige är alltså en stödförening till Wikipedia som även verkar på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt.

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attributring.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt fyrtio liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse. Organisationerna fungerar dock helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet, skolor och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen. Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Wikimedia Sverige har sedan första halvåret 2012 har ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal men är beroende av frivilliga för genomförande av projekt och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Den 1 januari började Sara Mörtsell som utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige. Sara har en stark bakgrund från skolvärlden som behörig gymnasielärare och ikt-pedagog och har under flera år specialiserat sig på digitalt lärande och lärares fortbildning.

Wikipedia används i på olika lärosäten och i olika aktivitetsformer i många länder. Lärare och utbildningsansvariga använder Wikipedia på olika sätt i utbildningen. Dessa är bland andra kritiskt tänkande, språkutveckling, källkritik och digital kompetens. Lärare finner att Wikipedia är en möjliggörare i undervisning med stor potential, eftersom all kunskap är fri, gratis samt öppen att både nyttja och bidraga till. Att elever blir mer aktiva och engagerade i sin egen utbildning, vilket även frigör möjligheter för läraren som stöttande i elevens egen individuella progression, är fördelaktigt både som elev och pedagog.

Bidragsändamål, kan utförligare beskrivas på särskild bilaga

Målet med ansökan är för Wikimedia Sverige att effektivt kunna delta på Mötesplats skola i Göteborg och där informera pedagoger om möjligheterna att använda Wikipedia och andra fria läroresurser i deras arbete. Det gör att svenska elevers digitala kompetens kan fördjupas ytterligare – något som är centralt i dagens samhälle – samt deras källkritiska och kommunikativa förmåga.

Projektet har flera fördelar:

 • Informationen är fritt för lärare och elever att använda. Fri tillgång till information är centralt i en demokrati för att goda beslut ska kunna tas;
 • Skapas gemensamt och Wikipedia är en bra utgångspunkt för diskussioner om källkritik;
 • Eleverna kan bli involverade i folkbildningen och själva hjälpa till att sprida kunskap. Det skapar ett mervärde, både pedagogiskt och för samhället, utan extra kostnader.

Bilaga 1 - Bidragsändamål

Målet med ansökan är för Wikimedia Sverige att effektivt kunna delta på Mötesplats skola i Göteborg och där informera pedagoger om möjligheterna att använda Wikipedia och andra fria läroresurser i deras arbete. Det gör att svenska elevers digitala kompetens kan fördjupas ytterligare – något som är centralt i dagens samhälle – samt deras källkritiska och kommunikativa förmåga.

Wikipedia är den sjätte mest besökta sidan i Sverige. Undersökningar har visat att de flesta svenska elever och lärare redan använder Wikipedia för att söka information om ett ämne eller förstå ett nytt begrepp. Det gör det dock med blandad nivå av källkritisk förståelse och medvetenhet om att de också kan bidra till Wikipedia och inkludera det i undervisningen. Wikipedia är inte perfekt, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt utav flera anledningar:

 • Kunskapen som är tillgänglig på Wikipedia är helt fri. Den kostar inget och är tillgänglig för alla. Det är helt enkelt ett projekt som främjar en god demokrati. En demokrati där alla har tillgång till kunskap vilket är en förutsättning för att kunna ta nyanserade och välavvägda beslut.
 • Wikipedia skapas av tusentals volontärer som skriver artiklarna. Det är experter inom allsköns områden som frivilligt lägger sin tid för förbättra artiklar och hålla efter klotter (vilket vanligtvis tas bort inom några minuter). Att faktabasen bygger på många människor expertis, frivilliga engagemang, diskussioner och funderingar borde än mer säkerställa det som en bra utgångspunkt för diskussioner om källkritik, snarare än ett verktyg som bör undvikas.
 • Eleverna kan själva bidra till Wikipedia med sin kunskap och hjälpa till att hålla artiklarna uppdaterade. Allt med stöd och hjälp av sin lärare. Eleverna blir då involverade i folkbildningen och får själva möjligheten att hjälpa till att sprida kunskap. Det skapar ett mervärde, utan extra kostnader. Tvärtom så har många lärare upplevt att eleverna aldrig arbetar så fokuserat som då de vet att det som de skriver faktiskt kommer att användas.

Sammanfattningsvis: Wikipedia används, och kommer troligen att fortsätta användas. En del pedagoger har börjat nyttja det till sin fördel. Men långt ifrån alla. Vi vill hjälpa pedagoger att förstå Wikipedia. Så att de kan vara ett konkret verktyg för att diskutera källor, kritiskt tänkande och neutralitet i skrivande. Så att det blir deras fantastiska möjlighet till ett verktyg som är fritt och tillgängligt, och som de kan bidra till för att förbättra tillsammans med sina elever.

Mötesplats skola hade under 2013 76 utställare och tusentals besökare och är en av de två största utbildningsmässorna i Sverige. Wikimedia Sverige har deltagit i Mötesplats skola de två senaste åren och har identifierat mässan som en av de mest viktiga arenorna för samtal med pedagoger och utbildningsanordnare. Genom att detta år kunna ha en monter kommer samtalen att fördjupas och Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg kan lättare illustreras på ett meningsfullt sätt. Vi hoppas på att nå ut (genom informationsmaterial och samtal) till hundratals pedagoger under mässan.

Tidsperiod

 • 2014-08-15 Projektstart
 • 2014-09-15 Planering till Mötesplats skola klar
 • 2014-10-27 - 2014-10-29 Mötesplats skola
 • 2014-11-30 Projektrapport klar

Redogörelse för den sökandes utbildningsbakgrund och eventuell tidigare produktion

Sara Mörtsell är sedan 2014-01-01 Education Manager på Wikimedia Sverige. Hon har en bakgrund som lärare och ikt-pedagog och engagerat sig i frågor om lärares möjlighet till fortbildning online och vikten av att skolan tar aktiva steg så att elever ges möjlighet att utveckla sin digitala litteracitet genom undervisningen.

Utbildning

2002-2005 University of Wales, Bachelor of Arts Linguistics

2006-2007 Cambridge University, Master of Philosofy Linguistics

2012 Stockholms universitet, Gymnasielärarexamen Svenska som andraspråk/Engelska

Övrigt

Styrelseledamot Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk, temaredaktör medlemstidningen.

Initiativtagare till den nätbaserade kursen för lärare "Digitala Skollyftet"

Föreläser, exempelvis utbildningsmässorna Skolforum och BETT