Ansökan till IIS/2010-09-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.

Så här såg ansökan ut som vi skickade in till http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden

1 Inledning

1.1 Projekttitel

Internet i Sverige

1.2 Sökande

Namn Företag/Organisation/Person Wikimedia Sverige Person-/Organisationsnummer 802437-8310 Kontaktperson Jan Ainali Postadress Box 500, 10129 Stockholm Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

1.3 Presentation av den sökande

[Presentation av organisationen och/eller den sökande. Förklara varför du/ni är lämplig/a att genomföra projektet. Vad har ni för bakgrund eller drivkrafter att göra detta, samt tidigare erfarenheter/projekt som stödjer detta.]

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

2 Om projektet

2.1 Sammanfattning

[Sammanfatta projektet. Max 500 tecken.]

En person anställs för att ordna kategorin Internet i Sverige på Wikipedia och andra internetrelaterade artiklar. Ett liknande projekt har genomförts i somras på British Museum. Där identifierades relevanta artiklar för att sedan kvalitetsbedömas. Sedan skapades en matris vilket dels gjorde det lätt att se vilka områden som behövde förbättras och vilka som inte fanns. Det sattes upp en portal på Wikipedia, en instegsguide så att man kan hitta artiklar och skapa sig ett sammanhang.

2.2 Syfte med projektet

[Ange övergripande med 1-3 meningar vad som ska åstadkommas med detta projekt och varför. Syftet kan t ex ange vilka effekter som eftersträvas mot en viss målgrupp, och/eller rena produktegenskaper, så som lättanvändbarhet, effektivt resursutnyttjande, billig etc.]

Syftet är att göra material om Internet i Sverige lättare för allmänheten att hitta genom att göra det mer effektivt för de som bidrar till Wikipedia att fokusera på rätt saker.

2.3 Beskrivning av problemområdet

[Beskrivning av problemområdet, behovet, lösningen och förutsättningar för lösningen]

Det finns en del information på internet. Det finns också en hel del information om internet. .SE har gett ut publikationer om internet i Sverige, bland annat Internet 15 år och andra godbitar på http://www.internetstatistik.se. Det finns alltså en hel del bra material att få tag på. Tyvärr har en väldigt liten del letat sig in på Wikipedia. Framför allt är området internet i Sverige nästan som en vit fläck på kartan på svenska Wikipedia. Detta projekt syftar till att ändra på det.

Wikipedia är för många en startplats för sökandet av information, så det är viktigt att information finns tillgänglig där. Eftersom att det redan finns en infrastruktur och en process, som dock inte har använts i just detta formatet i Sverige än, så är det lämpligt att genomföra den organisering.? En förutsättning för att detta ska kunna genomföras på ett bra sätt är en nära kontakt och handledning med erfarna Wikipedianer, vilket så klart Wikimedia Sverige är rätt förening för att förmedla.

2.4 Avgränsningar

[För att förtydliga projektets omfattning, ange vad som inte ingår i projektet.]

Projektets syfte är inte att skriva i artiklarna på Wikipedia utan att lägga upp strukturen, ta fram prioriterade arbetslistor och sammanställa statistik. Detta har två huvudsakliga anledningar. Den första är att vi tror på hävstångseffekten av att crowdsourca själva genereringen av innehåll. Den kan utnyttjas bäst genom att någon gör det hårda och tråkiga arbetet som kan bereda väg. Den andra är att det kan ses som kontroversiellt att få betalt för att redigera i artiklar på Wikipedia så den delen undviker vi.


2.5 Bakgrund

[Om det projekt som ansökan avser utgör en etapp eller delprojekt i ett större projekt eller sammanhang, ska det övergripande projektet eller sammanhanget beskrivas här. Ange speciellt det övergripande projektets eller sammanhangets syfte, problemområde, användarnytta, mätbara mål och vilka partners som står bakom det övergripande projektet]

Detta är ju en del i det större projektet att skapa Wikipedia, och understöds av den icke-vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation.

2.6 Målgrupp

[Ange vem som är mottagare av projektresultatet. Detta är speciellt viktigt för det fall mottagaren av projektresultatet inte är den samma som den tilltänkta slutanvändaren vilken ska få nytta av projektresultatet]

Mottagare av projektresultatet i första ledet är användare på Wikipedia, och då avses de som faktiskt bidrar till projektet. I andra ledet kommer det att komma allmänheten till gagn allt eftersom frukterna av detta arbete kan plockas.

2.7 Beskrivning av användarnyttan

[Med användarnytta avses på vilket sätt projektet stödjer användarnas behov och möjligheter att utnyttja Internet samt vilka och hur stora grupper av användare projektet riktas mot. Bedömningen av användarnytta kommer att baseras på: - Vilka grupper av slutanvändare det är som kan få nytta av projektresultatet. - Vad användarnyttan består i (beskrivningen skall vara begripligt för allmänheten) - Hur stor projektets förväntade användarnytta är för de aktuella användargrupperna. - Hur snabbt projektets planerade användarnytta kommer att realiseras.]

Wikipediaanvändare kommer att kunna dra nytta av de arbetslistor som tas fram och därigenom kommer det att gå lättare att förbättra informationen på Wikipedia som berör ämnet Internet i Sverige. Projektet är relativt kort, bara 11 veckor och det är rimligt att anta att resultat till allmänheten kommer att finnas redan innan arbetet är slutfört. Det kommer sedan att vara ett levande projekt som är mycket lättare att förvalta än vad det är att starta det.

2.8 Nyskapande

[Beskriv vad som är nyskapande med projektet, dvs funktioner som inte redan fullgjorts av andra eller redan finns tillgängliga.]

Projektet har inte prövats i Sverige än.

2.9 Mätbara mål

[Ange de mätbara mål som kan användas för projektutvärderingen, för att avgöra hur väl projektets syfte (se ovan) har uppnåtts. Exempel på mätbara mål är: Utvecklingsmål – Att färdigställa leveranser (se nedan) Spridning/Användarmål – Antal användare, Kännedom, Publicering av artiklar, Presentationer och möten baserade på projektresultaten, Inspiration till kommande satsningar på projekt Operationella mål – Realisering av förvaltningsplanen (se nedan). De mätbara målen ska anges för olika tidpunkter, t ex efter projektets slut, efter 1 respektive 3 år.]

 • Leveranser, se nedan.
 • Upprätta en automatisk funktion som levererar statistik i olika former:
  • Antalet artiklar och deras kvalitet.
  • Antalet sidvisningar.

Statistiken avses att mätas månadsvis i minst ett år från projektets start.

Presentationer av resultatet på konferenser:

 • Wikimania, den årliga Wikimediakonferensen i Haifa i juli 2011.
 • FSCONS, i Göteborg 2011

2.10 Risker och osäkerhetsfaktorer

[Ange vilka risker finns att projektmålen inte uppnås och vad som kan göras för att minimera dessa.]

En risk är att hitta en lämplig person att anställa som är tillgänglig under just denna tidsperiod. Risken behandlas genom att i så fall förskjuta tidplanen.

3 Organisation

3.1 Projektorganisation

[Beskriv hur projektarbetet kommer att organiseras. För det fall beställare och styrgrupp saknas för projektet behöver dessa inte anges. Projektledare och projektdeltagare kan mycket väl vara en och samma person]

Roll

Beställare

Styrgrupp

Projektledare

Projektdeltagare

Övriga

4 Projektresultat

4.1 Specifikation av Leverans och Leveransplan

[Ange projektets leveranser dvs slutprodukter som skapas av projektet och som är överlämningsbara från projektet till användarna av projektresultatet]

Nr Leveransförteckning Beskrivning av förväntat resultat Leveransdatum
1 Rapport med matris och tolkning. 25 februari
2 Förslag på fokuserad insats. 11 mars
3 Portalsida 15 april
4 Utvecklingen av matrisens innehåll efter tre månader. 25 maj
5 Sidvisningsstatistik februari, mars och april. 25 maj
6 Slutrapport 15 juni

5 Projektplan

5.1 Övergripande tidplan

Projektet ska inledas 2011-01-31 Projektet ska avslutas 2011-06-15

31 januari
Start
25 februari
Matrisen färdig
11 Mars
Analys och förslag på fokuserad insats klar.
15 April
En portal färdig.
15 juni Slutrapport

Som angivet i kapitel 2.10 finns en risk att projektstart kan försenas. Hela projektet kommer då att skjutas framåt, med senaste projektstart 10 mars.

[Ange om det finns risker att projektstart eller projektslut försenas och bedöm dessa.]

5.2 Arbetsmetodik

[Beskriv övergripande på vilket sätt arbetet kommer att bedrivas och av vilka personer.] Skapa samarbetssida och introduktion för detta projekt. Skapa mallar. Identifiera artiklar. Märka artiklar med mallar. Begära botkörning till matris. Bygga portal, layout bilder uppdelning. Samla statistik och strukturera.

5.3 Specifikation av delprojekt/aktiviteter/tidplan

[Ange när projektets delprojekt/aktiviteter/milstolpar beräknas genomföras. För det fall de ännu inte har definierats ange när det kommer att ske. För det fall det är lämpligt kan detta anges ovan under - Specifikation av Leveranser och Leveransplan] Anges ovan under - Specifikation av Leveranser och Leveransplan.

6 Ägande av projektresultatet

[Beskriv vem som ska vara ägare av projektresultaten. Ange även hur .SE ska få del av projektresultaten]

Resultatet kommer att publiceras under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 unported.

6.1 Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

[Ange vilka möjligheter till exponering .SE får som en följd av projektet.]

 • Pressmeddelande vid start och avslut.
 • Rapportering i Chapters reports i slutet av februari, mars och april.
 • Kontinuerlig blogg.

Alla med omnämnande och länkning.

7 Spridning och nyttjande av projektresultatet

[Med spridning avses hur och till vilken grad projektresultatet kommer att förmedlas till de avsedda användargrupperna för att uppnå planerad användning. Bedömningen av spridningsförmågan kommer att göras utgående från den planerade paketeringen av leveranser, projektets spridningsplan etc.]

Resultatet kommer att publiceras under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 unported.

7.1 Spridningsplan

[Beskriv hur projektresultatet ska spridas, till vem och när.] Resultatet kommer att publiceras fortlöpande på Wikipedia. Sociala medier kommer att utnyttjas för att uppmärksamma detta.

8 Förvaltningsplan

[Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande kommer att tillhandahållas åt användarna samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas. Bedömningen kommer att ske efter hur den långsiktiga förvaltningen är utformad, avseende ekonomi, kompetens mm. Det finns dock inga principiella hinder för att genomföra projektet som avser en förstudie där bland annat förvaltningsfrågor ska utredas.]

8.1 Långsiktig förvaltning

Detta görs av Wikimedia Foundation och alla Wikipedias användare.

8.2 .SE:s åtagande för förvaltning

Inget åtagande från .SE är nödvändigt.

9 Projektutvärdering

[Ange möjligheten att följa upp projektresultatet efter projektets slut, samt vid senare tillfällen, t ex efter 1 och 3 år.] Projektet kommer att kunna följas upp närhelst man vill. Månadsvis statistik enligt punkt 4 och 5 i leveransförteckningen kommer att sparas automatiskt på Wikipedia.

10 Finansiering och budget

10.1 Partners

[Ange om det finns ytterligare finansiärer. I så fall, ange hur stor andel finansieras av dem och vad är deras roll i projektet.]

Inga andra finansiärer finns. Wikimedia Sverige kommer att ställa upp med volontärsbaserad handledning.

10.2 Beräkningsgrunder

[För det fall det inte framgår av den specificerade kostnadsfördelningen. Ange specifikt: - beräkningsgrunder för era personalkostnader (kr/tidsenhet) - eventuella skatter eller administrativa påslag - moms - ev. lön med/utan sociala kostnader - ev. stipendium]

 • Elva veckors arbete. 40h/vecka*11veckor*120kr/h*2

Detta motsvarar alltså ca 120kr/h netto efter skatt och arbetsgivaravgifter.

10.3 Sökt belopp

105 600kr

10.4 Specificerad kostnadsfördelning

[Specificera arbetskostnad, resor, utrustning etc. per månad över året. För det fall det är lämpligt kan detta anges ovan under - Specifikation av Leveranser och Leveransplan]

Se Specifikation av Leveranser och Leveransplan ovan.

11 Övrigt

[Ange om du vill få utbetalning i form av Stipendium. Ange annat du vill meddela som relevant för din ansökan t ex om speciella avtalsvillkor önskas.]

11.1 Eventuella bilagor

[Ange eventuella dokument som bifogas med ansökan. Officedokument, de vanligare ljud- och bildformaten, PDF-filer, textfiler samt zip-filer är godkända filformat för bilagor. Om du vill bifoga en fil på annat format, var vänlig kontakta oss på ansokan@iis.se.]

Ansökan sänds till ansokan@iis.se och ska vara .SE tillhanda senast 2010-09-12. TACK!

Länkar

Internet 15 år http://www.internetstatistik.se w:sv:Kategori:Internet i Sverige w:en:Wikipedia:GLAM/BM