Ansökan till IIS/2013-09-11/CatApp

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: .se
Sista ansökningsdatum: 2013-09-11
Max bidrag: ~100 000 - 399 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Personuppgifter

 • Namn, e-post, titel och personnummer
 • Organisation Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.
 • Adress
 • Telefon, arbete och mobiltelefon
 • Personlig webbplats
 • CV/Presentation av projektledare

Projekt

 • Projekttitel: CatApp
 • Område: Teknik / Webbtjänst

Område och målgrupp

 • Allmänheten

Projektets startdatum och projektets slutdatum

Projektets startdatum och projektets slutdatum: 1 december 2013 - 28 mars 2012

Totalt sökt belopp

138 100 kr.

Ev. medsökande

Uppdragstyp

 • Forskningsuppdrag

Projektsammanfattning

Wikipedias mediedatabas Wikimedia Commons innehåller mer än 18 miljoner bilder som är fria att använda. Men i den stora massan blir det svårt att hitta det man söker efter. Det finns ett kategoriseringssystem idag, men problemet är att många, framförallt nybörjare, inte tar sig tid att lägga bilderna i en bra kategori.

Projektets övergripande mål är att bygga en webbapp som gör det möjligt att på ett enkelt och snabbt sätt arbeta sig igenom backloggen av okategoriserade bilder som finns. Genom att skapa dessa verktyg under en fri licens ges möjligheten för andra att bygga vidare på detta och det kan leda till att ABM-sektorn får nya verktyg som de kan förbättra metadatat i sina samlingar med. Genom att skapa den som en responsiv webbapp gör vi verktyget helt plattformsoberoende.

Tematiska specialkampanjer kommer att göra det möjligt att fokusera insatser på kategorisering av de samlingar som museer tillgängliggjort via Wikimedia Commons. Den extra användargenererade informationen kan även återanvändas av museer och andra aktörer för att berika deras egen information om objekten.

Sökande

 • Organisationstyp Ideell förening, ej momsregistrerad
 • Organisation Wikipedia Sverige
 • Namn, adress och telefon
 • Organisationsnummer och firmatecknare 802437-8310
 • Organisationens webbplats samt presentation av organisation http://wikimedia.se/

Frågeställning

Bakgrund

max 3000 tecken Wikipedias mediedatabas Wikimedia Commons innehåller mer än 18 miljoner bilder som är fria att använda. Men i den stora massan blir det svårt att hitta det man söker efter. Ett sätt att göra bilder enklare att hitta och filtrera på är att lägga till bilder i kategorier. Kategorier gör också att bilderna blir klassificerade på ett maskinläsbart sätt vilket öppnar dörren för nya applikationer att bygga vidare på detta. Med ett kategorisystem som är uppbyggt hierarkiskt, som en taxonomi, kan man stega sig uppåt till mer generella och övergripande begrepp eller borra sig djupare ner i det mer specifika. Själva kategorisystemet i sig kan alltså vara en sökväg efter bilder. Med bättre kategorier kommer bilderna att nå slutanvändarna enklare och ge dem ett större värde. För museer och arkiv som är involverade uppfyller de enklare sitt uppdrag att göra materialet tillgängligt för allmänheten.

Det finns ett kategoriseringssystem på Wikimedia Commons idag, men problemet är att många, framförallt nybörjare, inte tar sig tid att lägga bilderna i en bra kategori. Kategorisystemet är både brett och djupt och det är inte helt enkelt att genomskåda vilka kategorier en bild ska tillhöra. I dagsläget finns cirka 400 000 okategoriserade bilder och cirka 1 000 nya okategoriserade bilder tillkommer varje dag.

Det finns redan idag ett hjälpmedel för detta, där det baserat på matchning av övrigt metadata i filen och kategorier som redan finns i databasen genereras förslag på kategorier. Den har dock två stora begränsningar. För det första så är den inte anpassad för en mobil, vilket är synd då aktiviteten att göra en bedömning om en bild passar i en kategori eller inte är ett utmärkt sätt att spendera en minut på medan man väntar på bussen. För det andra kräver den att man känner till bilder som är okategoriserade för att göra mest nytta med bilderna.

Därför bygger vi en responsiv webbapp som kan fånga upp båda behoven och göra det enklare och snabbare att kategorisera bilder.

Grundanvändningen kommer att vara så att användaren går till sidan och får omedelbart upp en bild och förslag på kategorier. Användaren markerar vilka kategorier som stämmer och trycker sedan spara varefter en ny bild laddas in. Om användaren inte vill kategorisera just denna bilden går det att trycka Get new image för att hoppa vidare. Det går även att lägga till egna kategorier. Se bifogad pdf för exempel på arbetsflöde.


Framgångsfaktorer

Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det.

Projektet har hög sannolikhet för framgång genom att webbappen bygger på beprövade tekniker som ska integreras, förfinas och kapslas in i en ny plattform. Det finns även bakomliggande funktionalitet på Wikimedia Commons där det går att avgöra vilka bilder som ännu inte blivit kategoriserade som går att utnyttja. Genom att kombinera de befintliga verktygen nås en mycket högre användareffektivitet. Genom att appen dessutom lämpar sig väl för så kallade mikrobidrag blir det enkelt för användare att göra ett litet bidrag här och ett litet bidrag där, något som snabbt adderar upp till en strid ström med förbättringar av metadata.

Verktyget kommer också att göra det möjligt för ABM-institutioner att berika sitt metadata genom att crowdsourca kategoriseringen av media genom att ladda upp den till Wikimedia Commons. Eftersom att allt är öppet på Wikimedia Commons och det är mycket lätt för en institution att följa vilka berikningar som görs kan dessa hämtas tillbaks till den egna databasen.

Genom att tillåta att verktyget initieras genom att antingen välja okategoriserade bilder eller valfri kategori på Commons så blir det möjligt för insitutioner att skapa sina egna "kampanjer" och fokusera på just sina bilder.

I betatest-gruppen ingår bland annat Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet och myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelse Hallwylska Museet samt på den internationella arenan Europeana. Alla dessa organisationerna har sagt sig vara villiga att hjälpa till med betatestningen då de har ett stort intresse av att bilderna på Wikimedia Commons är väl kategoriserade och har en klar nytta av att kunna hjälpa till med synpunkter.

Avgränsningar

Projektet omfattar utveckling av webbappen och att göra källkoden och dokumentation tillgänglig. Det omfattar inte att påbörja kategorisering av bilder.

Risker

 • Att dokumentationen för de befintliga verktygen är gjord på ett sådant sätt att tiden det tar att återanvända det blir längre. Om det är fallet hoppas vi på att de ursprungliga utvecklarna kan ta sig tid att producera bättre dokumentation eller själva hjälpa till i vårt projekt som volontärer.
 • En annan risk är att inloggningsförfarandet blir krångligt. Just nu implementeras OpenID på Wikimedias servrar och ska vara klart i september. Men om det drar ut på tiden kan det komplicera projektet i och med att det är en tredjepartsapplikation som ska redigera på Wikimedias servrar. Ett reservalternativ är i så fall att göra kategoriseringen oinloggat, vilket stöds av Wikimedias mjukvara.

Resultat

Aktiviteter (startdatum – slutdatum)

 • Färdigställa kravdokumentation. 2013-12-02 - 2013-12-20
 • Startmöte 2013-12-02 - 2013-12-02
 • Utveckling av webbappen 2013-12-09 - 2014-03-14
 • Betatestningsstartmöte 2014-01-27 - 2014-01-27
 • Betatestning 2014-01-27 - 2014-03-14
 • Feedbackmöte 2014-02-19 - -2014-02-19
 • Framtagande av dokumentation 2013-12-09 - 2014-03-21
 • Slutrapport 2014-03-14 - 2014-03-28

Mål

Konkreta mål:

 • att ha en färdig fungerande version av webbappen.

Därutöver:

 • analysera vilka behov som finns i övrigt och dokumentera för framtida utveckling.

Plan

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad och övriga utlägg)

Sammanfatta antalet timmar och kostnader som omfattas av projektet.

 • Arbetstimmar: 450
 • Genomsnittlig timkostnad: 300 kr
 • Övriga kostnader: 3100 kr

Totalt: 138 100 kr

Projektdeltagare

 • Programmerare
 • Anställda på Wikimedia Sverige
 • Betatestargrupp med deltagare från:
  • Riksantikvarieämbetet
  • Nordiska museet
  • Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
  • Statens Maritima Museer
  • Europeana
  • Medlemmar i Wikimedia Sverige och frivilliga från Wikipedia.

Arbetsformer

Programmeraren kommer att bedriva huvuddelen av arbetet. De anställda kommer att finnas tillgängliga för frågor på kontoret. Frivilliga tillsammans med proffesionela från ABM-sektorn kommer att hjälpa till med att betatesta och komma med feedback.

Ekonomi

Kostnader

 • 1 programmerare/projektledare á 41 000 kr per månad i tre månader (inklusive sociala avgifter)
 • 40 timmar projekttid för övriga anställda á 300 kr
 • 10 timmar feedback av volontärer á 0 kr.
 • Domännamn 100 kr
 • Hosting av testplattfrom 1 000 kr
 • Förtäring till mötena 2 000 kr

Alla timkostnader är inklusive skatt och arbetsgivaravgifter.

Totalt: 138 100 kr

Samfinansiering

Wikimedia Sverige kommer att stå för övriga omkostnader såsom internetuppkoppling, mobiltelefon, utrustning, arbetsplats, lokaler för möten m.m.

Framtid

Spridning

Webbappen kommer att licensieras under en fri licens så det kommer att vara fritt för andra att återanvända och bearbeta vidare. Koden kommer att publiceras offentligt på lämpligt ställe, troligtvis github. Texten för gränssnittet läggs på translatewiki.net, en överssättningsplattfrom för öppen programvara, så att volontärer kan översätta den till fler språk.

Förhoppningsvis kommer andra institutioner kunna utnyttja sig av källkoden för att göra liknande verktyg för sina samlingar, genom att istället för att använda Wikimedia Commons API koppla upp sig mot sitt eget och därmed kunna skriva direkt tillbaks i sin egen databas. Man kan också tänka sig en vidareutveckling av just den här webbappen där man använder gamification för att öka användandet av webbappen.

Förvaltning

Verktyget kommer att driftas på Wikimedia Foundations verktygsservrar, vilket är kostnadsfritt med en mycket hög driftssäkerhet. Wikimedia Sverige kommer att ta ansvar för att dokumentation som skapas av projektet kommer att finnas tillgängligt och uppdaterat. Det är inte heller något som är förknippat med några större kostnader. I den sfären där föreningen verkar (Wikipedia och Wikimedias andra projekt som Wikimedia Commons) finns en lång tradition och kunskap i att göra material tillgängligt och att bearbeta och förbättra det som andra skapat.

Upphovsrätt

Allt som skapas i projektet kommer att vara under Creative Commons licensen CC-0.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

Vi kommer presentera projektet utförligt på vår hemsida och blogg samt marknadsföra det via olika sociala medier. Där kommer vi givetvis att nämna er. Webbappen kommer att marknadsföras med en .se domän.

Uppföljning

Vi kommer kontinuerligt berätta på vår blogg om vilka framsteg som projektet gör. Efter att projektet har avslutats kommer en rapport skrivas med en omfattande utvärdering av projektet. Rapporten kommer göras tillgänglig för allmänheten via vår hemsida liksom på föreningens egen Wiki. I linje med traditionen inom Wiki-världens raderas inget material från Wikin, utan allt arbetsmaterial och rapporter som skapas och skrivs kommer att vara tillgänglig i framtiden.

Övrigt