Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ansökan till Vinnova - Öppna data 2012 omgång 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Ansökan har beviljats.
Fil:Ansökan Diarienr 2012-04132.pdf
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2012-11-16 14:00
Max bidrag: 800 000 kr (sökt 375 200 kr)
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 37 520 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Ny ansökan

Projekttitel (max 100 tkn)

Wiki älskar offentlig konst

Om ansökan

Projekttitel (max 100 tkn)

Wiki älskar offentlig konst

Projekttitel på engelska (max 100 tkn)

Wiki Loves Public Art

Projektets start och slutdatum

2013-01-01 – 2013-12-31

Projektsammanfattning (max 1500 tkn)

Projektet ska sammanställa och tillhandahålla öppna data om offentlig konst i Sverige, samt skapa ett API som är publikt. Idag finns inget nationellt register av det slaget vilket är till förlust för en intresserad allmänhet, forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner samt turismnäringen. Den öppna datan skulle komma till direkt användning för den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art där konstverk på allmän plats kommer att fotograferas av allmänheten och laddas upp under fria licenser på bildbanken Wikimedia Commons, för att därefter användas på oräkneliga sätt. Tävlingen bygger på det välbeprövade konceptet för världens största fototävling, Wiki Loves Monuments.

För att få det öppna datat komplett krävs att kommuner, landsting, staten, museum och andra relevanta aktörer i Sverige som sitter på metadata om konstverk i det allmänna rummet kontaktas och delger oss informationen (möjligt genom öppenhetsprincipen). Projektet sammanställer data och aktörerna kan därefter själva använda datat för eget bruk, för att ex. visa vad som finns i en kommun eller en region och behöver inte på egen hand bygga upp databaser.

Genom att därefter stödja utvecklandet av verktyg och tjänster baserat på datat ökar vi tillgängligheten och informationsspridningen om offentlig konst. Då kan fler få upp ögonen för vårt kulturarv och njuta av konsten.

Engelsk projektsammanfattning (max 1500 tkn)

The project will create and provide a database with open data of public art in Sweden and develop a public API. Today there is no such national registry which is a loss to the interested public, researchers, educational institutions and the tourism industry. The open data would also have a direct use in the international photo contest Wiki Loves Public Art in which artworks in the public space will be photographed by the public and uploaded under free licenses on the media repository Wikimedia Commons, and then spread and used in numerous ways. The contests is built on the well developed concept Wiki Loves Monuments which is the world's largest photo contest.

To get the database complete both municipalities, regions, the state and other relevant actors in Sweden that has metadata about artworks in the public space will be contacted. The project will then combine the open data to one database that then also can be used for their own purposes, e.g. to show what artworks there are in a municipality or region. Hence they don't need to build the databases all by themselves.

By supporting the development of tools using the data that are focusing on increasing the accessibility and the dissemination of information about public artworks more people can get involved and enjoy the art.

Mål för projektet (max 300 tkn)

Att sätta upp en databas som är tillgänglig och funktionell med visst grunddata av offentligt konst i Sverige, som lätt kan utökas och internationaliseras.

Klassificering

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Klassificering-av-bidragsprojekt/

Klassificering behovsområde

Klassificering forskningsområde

Klassificering produktområde

90.03 Litterärt och konstnärligt skapande eller 63.99 Övriga informationstjänster ?


Bilagor

CV Jan Ainali CV John Andersson

Projektbeskrivning (max 12 sidor)

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Bidragsmottagarens firmatecknare

Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776

Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696

Bidragsmottagarens projektledare

John Andersson är från april 2012 anställd av Wikimedia Sverige som Event manager för projektet Europeana Awareness där han arbetar med internationella samarbeten, kontakter med museer, arkiv och bibliotek samt med utvecklandet av fototävlingen Wiki Loves Public Art. John har under flera år varit mycket aktiv bidragsgivare på Wikipedia och är vald administratör där sedan sex år och har en nära kontakt med gemenskapen. Han har ett mycket stort intresse av öppen data och skapandet av fri kunskap. John har en Master of Science in European Studies från Göteborgs universitet.

Projektägare: Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige

Projektledare: John Andersson, Event Manager Europeana Awareness, Wikimedia Sverige, john.andersson(at)wikimedia.se, 073-3965189

Bakgrund

Arbetet och idén att använda öppna data för att skapa en databas med offentlig konst kom då Wikimedia Sverige arbetat med att anordna den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som kommer att gå av stapeln för första gången i maj 2013 (se nedan). Behovet av en dylik databas är dock mycket större än så och har ett stort värde för många grupper i samhället.

Wikimedias långsiktiga strategi

Wikimedias strategi bygger på fem grupper med fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att på lång sikt uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. De projekt vi genomför ska ligga i linje med vår verksamhetsplan och den öppna fria databasen för publik konst passar väl in i detta arbete. I enlighet med vår verksamhetsplan ska vi arbeta för att:

 • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Här handlar det bland annat om att få dem att släppa existerande data under fria licenser och fundera på detta när de skapar databaser i framtiden.
 • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Genom ex. tävlingen Wiki Loves Public Art har bild-/foto-/konstlärare en utmärkt orsak att ta ut sina elever och titta på och fotografera konstverk.
 • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Databasen kommer ex. att automatisera delar av artikelskapandet och listor m.m. tydliggör vilka artiklar och bilder som saknas.
 • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. Bättre, mer komplett och väl strukturerad metadata om konstverk kan bidra till att vi kan skapa bättre artiklar.
 • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Genom att kontakta kommuner och landsting och berätta om möjligheter och hur det fungerar kan vi förmå dem att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär.
Behovet av och fördelarna med en öppen databas med offentlig konst

Idag är kunskapen om det kulturarv vi alla äger runt om i landet väldigt låg och det saknas en strukturerad gemensam databas med metadata om de konstverk som ägs gemensamt av allmänheten. Den nya digitala ekonomin behöver tillgång till öppna data som tjänsteleverantörer kan använda för att utveckla nya tjänster. För allmänhetens folkbildning och kunskapssamhällets fortsatta tillväxt måste data av den här typen finnas sökbar och strukturerad. På lång sikt är öppen data den enda vägen framåt, eftersom fler aktörer då kan ansluta sig, och då arbeta för att data kontinuerligt ska förbättras och hållas uppdaterad.

I förberedelserna inför skapandet av databasen har vi bland annat träffat Bengt Svensson och Magnus Petzall på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de har sagt att de vore mycket intresserade av resultatet av våra ansträngningar. Detta då SKL, för första gången någonsin, kommer att börja försöka att samla in data från samtliga kommuner i början av nästa år. Med anledning av det projektet vill de mycket gärna ta del av våra erfarenheter för att underlätta det egna arbetet. SKL har dock ännu inte bestämt vilket område de ska samla in data från.

Kommunerna kommer även själva att ha nytta av projektet då många av dem idag saknar databaser med den nödvändiga informationen utan endast har informationen i analog form. Detta enligt både SKL och Peter Krantz (som bl.a. driver Opengov.se) som vi talat med. Många mindre kommuner saknar ofta resurser och kompetens för att bygga upp sökbara och användbara databaser på egen hand. Kommunerna och turistsektorn kan använda den färdiga databasen för att visa vad som finns att beskåda i kommunen samt kan ligga som grund för verktyg som underlättar underhåll m.m. Exempelvis skulle Folkuniversitetets smartphoneapp "Rundvandring i Varberg" kunna kompletteras med information om offentliga konstverk. Genom att systematiskt kontakta landets kommuner leder det här projektet förhoppningsvis även till att fler kommuner börja se möjligheterna med öppna data, samt att undersöka fördelarna för att övervinna svårigheterna med dagens slutna system.

Att den här typen av data är öppna är även en demokratifråga då det är centralt att allmänhet och media enkelt kan se vad våra skattepengar används till. Här finns också möjligheter att undersöka konsthistoria, och hur kommunernas inköpsprocesser gått till över en längre tid. Nya möjligheter öppnas för att undersöka olika trender och inriktningar. Databasen kan även komma att användas av forskare och konstvetare som ett stöd för deras forskning och för att göra statistiska undersökningar.

Databasen kommer även att ligga till grund för den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art (se nedan). Databasen kommer då att användas som grund för att generera listor på Wikipedia över objekt som skall fotograferas. Wikipedia är världens sjätte största webbplats med 500 000 000 unika besökare varje månad. Tanken är att databasen även kommer att ligga till grund för en mängd verktyg som kommer att underlätta deltagande i fototävlingen, och på så sätt kommer tusentals människor att aktivt kunna ta del av våra konstskatter. Även på kort sikt kommer alltså fler personer att kunna involveras i att dokumentera, skriva om och ta del av kulturarvet. En öppen databas med publik konst gör det möjligt att anordna en tävling likt Wiki Loves Public Art på ett strukturerat sätt.

Vi vill också lyfta en viktig fråga som gäller underhåll och reparationer av offentlig konst. Upsala Nya Tidning har i en artikelserie november 2012 granskat vilket behov som kommunerna i Uppsala län kommer att ha vad gäller reparation av offentlig konst. Mycket utsmyckning och skulpturer köptes in på 80-talet och tidens tand har slitit hårt på dessa. Många av kommunerna saknar en skötselplan för lagning eller reparationer. En öppen och fri databas kan på längre sikt hjälpa kommunerna att bygga tjänster för att inventera, underhålla eller planera framtida reparationskostnader och detta i samarbete med andra aktörer. Exempelvis skulle flera kommuner i en region kunna gå samman i en gemensam upphandling av reparationer av bronsskulpturer, när de kan göra ett sådant uttag ur en samlad öppen databas.

Förklaring av Wiki Loves Public Art (WLPA)

Projekt:Europeana Awareness/Wiki Loves Public Art

Insikten om behovet av databasen kom genom organiseringen av fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) som nu pågår för fullt. WLPA är en ny version av Wiki Loves Monument (se nedan) och syftar till att ta bilder på konstverk som finns på allmän plats och ladda upp dessa på Wikimedia Commons, med detta menas skulpturer, monument, mosaiker, väggmålningar, platsspecifika installationer samt minnesmärken i den offentliga miljön med någon slags officiell och unik identitetsmärkning. I våra efterforskningar visade det sig att det inte finns ett sådant nationellt register idag. Vi skulle därför arbeta för att sätta ihop en sådan databas. En liknande databas saknas i flera andra europeiska länder men syftet för den här ansökningen är att sammanställa en databas från Sverige som kommer att fungera som en grund för en mängd verktyg utvecklade för tävlingen för att underlätta allmänhetens deltagande.

Tävlingen Wiki Loves Public Art kommer att organiseras av lokala volontärer men i nära samarbete med den internationelle koordinatorn John Andersson från Wikimedia Sverige. Främst kommer det i ske i samarbete med Wikimedia Sveriges systerorganisationer i bl.a. Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Österrike men målet är att bidrag till tävlingen ska komma från hela Europa.

Tävlingen är mycket lämplig som ett första område att begära ut data från kommunerna och landstingen då konst inte är ett område som är speciellt politiskt och det finns därtill inga direkta försvårande delar i datamängden som måste sorteras bort (i enlighet med PUL etc.). Därtill, genom Wiki Loves Public Art finns det en tydlig mening med att samla in informationen och förhoppningsvis ser kommunerna även värdet och är tillmötesgående med att skicka informationen i digital form. Detta är viktigt då de inte har någon skyldighet att göra detta utan kan skicka det i analog form. I projekt där de kommunerna inte är tillmötesgående skulle det öka kostnaderna då mottagaren skulle behöva betala för kopiering, porto m.m. Det är därför den data som behövs för Wiki Loves Public Art som är central och som vi främst kommer att satsa på, men vi kommer även att informera andra aktörer för att se om det är någon speciell typ av data som de skulle behöva ha inkluderad när vi ändå begär ut data för att öka värdet på projektet och på så sätt inleda samarbete och starta samtal med andra aktörer.

Flera personer med stora kunskaper om databaser, API och öppna data har uttryckt intresse för att på olika sätt hjälpa till och bidra med stöd, råd och volontärtid för att uppfylla projektets mål. Bland annat har Peter Krantz sagt sig vara intresserad av att hjälpa till med att anordna hackathon tillsammans med oss för att processa informationen från kommunerna och få in den i databasen. Även Dr. André Costa, som nyligen avslutat sin tjänst som Wikipedian Developer in Residence på Riksantikvarieämbetet och som har jobbat med deras API, har sagt sig vilja jobba med projektet till att börja med som volontär.

Flera verktyg planeras att utvecklas inför tävlingen och bl.a. har Nokia redan sagt sig vara intresserade av att hjälpa till att utveckla en mobilapplikation baserat på databasen där de olika konstverken kommer att visas utplacerade på kartor.

Wikimedia Sveriges tidigare erfarenheter av arbete med öppna data

Inom vår organisation och bland våra volontärer finns en omfattande erfarenhet och kunskap om hur öppna data kan användas för att berika olika projektet. Genom det enorma kontaktnät och goda rykte som byggts upp under många år har vi goda möjligheter att nå ut till olika personer och organisationer som kan nyttja databasen på olika sätt och utveckla innovativa verktyg för att göra mesta möjliga av den.

Wiki Loves Monuments

Wikimedia Sverige har varit ett av de deltagande länderna i fototävlingen Wiki Loves Monuments i två års tid. Wiki Loves Monuments är en öppen fototävling där folk ska ta bilder på kulturarvet i de deltagande länderna. Bilderna laddas därefter upp till Wikimedia Commons (mediadatabasen som servar bl.a Wikipedia). Tävlingen organiserades för första gången 2010 i Nederländerna vilket resulterade i 12 500 bilder på det holländska kulturarvet. Den följdes av en europeisk tävling med 18 deltagande länder 2011, över 167 000 foton på minnesmärken laddades upp till Wikimedia Commons och den blev utsedd till världens största fototävling av Guinness World Record. 2012 var Wiki Loves Monuments en global tävling och organiserades förutom i Sverige i 34 andra länder på alla kontinenter utom Antarktis. Slutresultatet hamnade på över 320 000 bilder vilket gör att förra årets världsrekord kommer att slås med god marginal.

Idén bakom Wiki Loves Monuments är att be människor att bidra med foton på byggnader, monument, broar och andra delar av kulturarvet. Det är en öppen inbjudan till läsare av Wikipedia, professionella fotografer, amatörer och de som är intresserade av kulturarvet. Bilderna laddas upp till Wikimedia Commons under en fri licens så att de fritt kan användas av alla människor utan kostnad. Bilderna integreras speciellt snabbt på online-encyklopedin Wikipedia.

Wiki Loves Monuments drivs på ett federativt sätt eftersom det inte finns en entydig definition av ett kulturarv. Istället har de lokala organisatörerna skapat de definitionerna själva, baserat på officiella dokument och beskrivningar som respektive regeringar tillhandahåller. Federativt betyder också att varje land arrangerar sin egen tävling och varje sådan är en del av en större global tävling.

De officiella dokumenten aggregeras sedan till databaser som går att använda på Wikipedia, som visar kulturarven på kartor, eller i en app för smartphones.

Inför det svenska deltagandet i Wiki Loves Monuments släppte bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ) sina databaser Fornminnesdatabasen (FMIS) samt Bebyggelseregistret (BBR) fria. Sjöhistoriska museet släppte även en databas med K-märkta fartyg. Databaserna byggdes därefter samman inför tävlingen.

I samband med Wiki Loves Monuments har ett flertal olika verktyg skapats och många av dem går att modifiera för att även passa Wiki Loves Public Art.

Användning av databaser i Wikipedia-artiklar

Inom Wikipedia-gemenskapen har olika öppna databaser använts för att med datorprogram (botar) berika de encyklopediska artiklarna med information och på så sätt ständigt hålla dem uppdaterade. Det har bland annat rört sig om befolkningssiffror, arealdata m.m. Därtill har 10 000-tals artiklar skapats automatiskt med hjälp av botar. Ett exempel är att fågelartiklar har skapats med den grundläggande taxonomin, vart fågelarten finns, hur hotad fågelarten är etc. Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Robotskapade_artiklar.

OpenStreetMap

Wikimedia-rörelsen är även involverad i och har ett nära samarbete med andra projekt som bygger på öppna data såsom OpenStreetMap där en fri världskarta har skapats baserad på öppna data både från andra organisationer och tusentals volontärer. Geografisk data om konstverken skulle ex. kunna inkluderas i kartmaterialet som ett specifikt kartlager.

Hackathon

Wikimedia-rörelsen har goda erfarenheter av att anordna hackathon där utvecklare bjuds in för att förbättra existerande verktyg eller skapa nya under en begränsad tid. Ofta ges ett pris till det bästa bidraget, men arbetet sker på volontärbasis. Vi har även kontakt med andra grupper och organisationer som gärna anordnar hackathons och gärna hjälper till vilket kan leda till högre deltagande och lägre kostnader.

Wikipedias gendergap

Wikimedia Sverige är väl medvetna och arbetar aktivt med att inkludera fler grupper av människor till Wikipedias gemenskap. Idag är de flesta bidragsgivare och skribenter män, oftast unga sådana. Detta gör att vissa ämnesområden är väl täckta på Wikipedia, medan andra nästan helt saknar innehåll.

Wikimedia anordnade en skrivarstuga i oktober 2012 för att uppmärksamma Ada Lovelace. Till skrivstugan inbjöds särskilt tjejer och kvinnor för att uppdatera artiklar om kvinnor som är vetenskapsmän, datavetare, forskare eller ingenjörer. Skrivarstugan blev mycket lyckad. Wikimedia Sverige tror att en öppen och fri databas med offentlig konst kan attrahera nya grupper av användare som idag inte är aktiva på Wikipedia. Särskild spridning planeras därför till studenter, konstnärer, kreativa människor, designers och kulturskapare.

Det finns idag möjlighet att undersöka besöksstatistiken hos museum och konsthallar och analyser av denna statistik pekar på att kvinnor i högre grad än män besöker just dessa institutioner. Projektets resultat kan därför bidra till att konstintresserade kvinnor får upp ögonen för Wikipedia och bidrar till Wikipedias utveckling.

Intressentanalys
Intressenter som kan bidra till databasen

I första hand vänder sig projektet till kommuner och landsting som har stora samlingar av offentlig konst för att få ut metadata om deras konstsamlingar. Dessa aktörer kan nås genom ämnesnätverk inom Sveriges Kommuner och Landsting samt nätverk för IT och internetutveckling. I många fall måste dock dessa kontaktas var för sig. Vi har redan skaffat en lista på samtliga av de ansvariga tjänstemännen i kommunernas kulturförvaltningar; samt en lista till deras officiella kommun-email, så att ärendet med säkerhet diarieförs.

Utöver kulturförvaltningarna finns det en rad offentliga aktörer som möjligen kan bidra med ytterligare information till databasen.

 • Jernhusen som förvaltar och bevarar konst på landets järnvägsstationer.
 • Swedavia äger och driver Sveriges största flygplatser.
 • Akademiska Hus förvaltar universitets- och högskolebyggnader.

Vi ser också behovet av att få kontakt med den ideella sektorn som har intresse av den här typen av databaser.

 • Organisationer som köper in konst eller utsmyckning till det offentliga rummet.
 • Lokala konstföreningar, stiftelser eller liknande.
 • Lokala nätverk inom näringslivet finns som stöttar lokal konst och kulturliv, tex vänföreningar till museum, operahus eller konsthallar.
Intressenter som kan nyttja databasen

Projektets resultat kommer att attrahera en rad branscher som har direkt eller indirekt nytta av en öppen databas för publik konst.

 • Wikimedias tusentals volontärer kan använda databasen för att på olika sätt utveckla de tjänster och produkter vi redan tillhandahåller.
 • Olika grupper som arbetar med att få ut öppna data kan genom projektrapporten lära av våra erfarenheter och på så sätt hjälpa till att utveckla best practice på området.
 • Journalister kan göra en helt ny typ av reportage som både granskar och undersöker kommunernas inköp av konst men även beskrivande reportage om hembygden.
 • Stadsplanering och samhällsbyggnadskontoren har nytta av att kunna ta del av hur man skapar en välkomnande och trevlig stadsmiljö. Boverket arbetar mycket med tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön och har direkt nytta av att få en samlad helhetsbild. Det kan även hjälpa till för att samordna underhållet av konsten inom olika svenska regioner.
 • Konstskolor, designhögskolor och utbildning inom humaniora kan ta del av vårt gemensamma kulturarv på helt nya sätt när databasen är öppen och tillgänglig.
 • Forskare kan nyttja databasen för olika typer av kvantitativa undersökningar.
 • Turismsektorn kan skapa olika verktyg baserat på databasen för att visa vad som finns att se inom ett geografiskt eller tematiskt område.
Intressenter som kan sprida information om databasen

För att nå ut med kännedomen av denna databas är det viktigt att projektet upprättar en tydlig kommunikationsplan för vilka aktörer som kan vara med och förmedla kunskap om den.

 • Kulturnyheter på större dagstidningar och deras kulturbilagor är en viktig del i att nå branschfolk. Även fackpress inom konst, kultur, media och samhällsplanering är viktiga kanaler för att skapa uppmärksamhet kring databasen.
 • För att många människor ska få kännedom om vårt kulturarv i andra delar av landet så bör ex. turistbyråer, turistföreningen, hembygdsförbund och researrangörer informeras om databasens existens. Detta så att de kan sprida information om möjligheten att bygga egna anpassade tjänster på databasen. Här finns en potential att skräddarsy, anpassa och skapa tjänster som riktar sig direkt till hotell, vandrarhem och större konferensgårdar för att se vad som finns i närområdet att titta på.
Omvärldsanalys

Vi har i dialog med SKL, Riksantikvarieämbetet, och europeiska kulturinstitutioner undersökt vilka öppna databaser som finns tillgängliga för publik konst i Sverige och i andra länder och har tyvärr konstaterat att de idag lyser med sin frånvaro. Några internationella exempel finns dock såsom:

 • http://www.publicart.sg/ vilket är en webbplats i Singapore där publik konst är publicerad. På hemsidan kan man göra sökning baserat på konstnär, tidsepok eller stil. Singapore är en ständigt växande stad och särskild vikt läggs vid konstverk som flyttas eller tas bort på grund av nybyggnationer. Dock har vi inte utrett om databasen som webbsidan är baserad på är fritt tillgänglig genom ett API. Exemplet visar dock hur en databas likt denna kan användas för att informera och bjuda in allmänheten och skapa diskussion om konsten.
 • Smithsonians databas över konstverk har inte aktivt involverat allmänheten och har efter att projektmedel skurits ned inte hållits uppdaterad. Detta pekar på behovet av att på ett mer effektivt sätt involvera volontärer, vilket wikiformatet är en utmärkt plattform för och Wikimedia Sverige har mycket stor erfarenhet av.
Avgränsningar

Projektet kommer inledningsvis att fokusera på att få in data från kommuner som redan arbetar med öppna data för att kunna visa andra kommuner på exempel och ha en del av databasen redo inför Wiki Loves Public Art i maj 2013. Dessa kommuner har vi fått föreslagna från SKL.

Nästa steg är att kontakta cirka 25 kommuner utspridda över hela landet för att skapa goda exempel i så många regioner och län som möjligt så att deras involvering och vinst för dem kan inspirera andra kommuner att börja fundera på detta. Idén är att detta kommer att underlätta det fortsatta arbetet med att kontakta de övriga kommunerna i landet.

Risker

De största riskerna som kan hindra projektet att nå målen är att:

 • vissa kommuner inte kommer att vara behjälpliga med att skicka oss informationen i digital form, utan i analog form, vilket skulle leda till en ökad arbetsbelastningen för oss. Då måste vi skanna in dokumenten och OCR-läsa dem och därefter föra in dem i databasen. Detta hanterar vi genom att samarbeta med projekt Runeberg som scannar och OCR-läser hundratals böcker varje månad.
 • vissa kommuner kanske saknar delar av den information vi vill få tag på eller att den levereras så fragmenterad och osorterad att den inte går att använda. Detta hanterar vi genom att komplettera med data från andra aktörer eller på andra sätt få tag på information.

Både riskerna kan undvikas då vi i det här läget kan prioritera de kommuner som har börjat med öppna databaser och är intresserade av projektet. Vilket ger de övriga kommunerna en bättre chans att sätta sig in i projektet och sammanställa den information vi behöver.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Vinnova och andra intressenter att följa under hela projektet.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Delrapporter kommer att skrivas vid slutet av Fas 1 av projektet för att lära av de första försöken. Det kommer även att skrivas en avslutande rapport där lärdomar och best-practice kommer att sammanställas. Samtliga rapporter kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i utvecklingen av rapporten. Alla ändringar i rapporten loggas.

Varje månad rapporteras därtill samtliga projekt till Wikimedias styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten.

Genom de lärdomar som vi dragit och den grund som lagt under projektets två faser hoppas vi kunna underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk i övriga landet.

Smarta mål

Fas 1
 1. Fem kommuner har lagt till material om offentlig konst i databasen.
 2. Ett tillgängligt och fritt API så att databasen kan användas av tredjepart
 3. Fototävlingen Wiki Loves Public Art har kunnat använda material i databasen genom dess API.
 4. En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
Fas 2
 1. Minst 25 kommuner och/eller landsting har bidragit med material som lagts till i databasen.
 2. Minst tre verktyg finns utvecklade eller modifierade och använder databasen som grund.
 3. två andra databaser har berikats eller korsbefruktas av data från den öppna databasen med offentlig konst.
 4. Minst åtta stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar för att sprida kunskap om databasens existens.

Projektplan

Projektet består av två faser där den första ska resultera i att skapa en generell databas och tillämpa denna till fototävlingen Wiki Loves Public Art. Den andra fasen öppnar för att skala upp tillämpningen av databasen hos flera aktörer. Då vi räknar med att involvera volontärer från Wikipedias community är det svårt att detaljplanera projektet i dagsläget. Vi har också tagit höjd för att kontakterna med kommuner och andra aktörer kan dra ut på tiden. Arbetet sker på deltid i projektet, och därför är nedanstående tidsuppskattningar riktlinjer för hur långa aktiviteterna kan vara i kalenderveckor för att klara tidsplanen.

Fas 1 - Bygga grunden 2013-01-03 - 2013-05-03

1 Kontakta andra aktörer för att se om de har några parametrar som de skulle vilja ha inkluderade. 4 veckor

2 Kontakter med kommuner som har databaser idag och få dem att släppa dessa under fria licenser. 8 veckor

3 Bygga databasstruktur. 2 veckor

4 Importera existerande databaser eller bygg upp nya databaser med offentlig konst från minst fem kommuner. 4 veckor

5 Bygga ett API. 4 veckor

6 Dokumentera och publicera information om API. 4 veckor

7 Generera listor att inkludera på Wikipedia inför den första omgången av Wiki Loves Public Art. 6 veckor

8 Utvärdera hur det gick med att begära ut data från de kommunerna. 4 veckor

Fas 2 - Fortsatt utveckling av databasen och vidare användning 2013-05-03 - 2013-12-20

1 I flera omgångar begära ut data från fler kommuner, landsting och andra aktörer och bygga in dem i databasen. 20 veckor

2 Kontinuerlig utvärdering av insamlade data och aktörsamverkan om vilka problem som uppkommit och vad som kan förbättras. 10 veckor

3 Anordna minst tre hackathon med syfte att exempelvis: (10 veckor)

 • processa information som skall inkluderas i databasen om den inte kommer i rätt format,
 • utveckla spännande verktyg med databasen som grund för WLPA (såsom mobila applikationer och olika karttjänster),
 • koppla ihop den med andra databaser.

4 Sprida kunskap om databasen och dess tillämpningar enligt intressentanalysen och kommunikationsplanen. 10 veckor

5 Slutrapport till Vinnova. 2 veckor

Budget

Löner: 355 200 kr
Tjänster: 0 kr
Utrustning: 10 000 kr
Material: 10 000 kr
Immaterielrätt: 0 kr
Förvaltning: 25 000 kr
Resor: 25 000 kr
Övrigt: 0 kr
Hackathon: 50 000 kr - resebidrag för utvecklare, priser, förtäring, lokalhyra, promotionmaterial inför
Totalt
425 200 kr

Wikimedia Sverige bidrar med 50 000 kr i Pengar och 10 000 kr i Annat (mobiltelefoner, datorer, teknisk utrustning, serviceorganisation och nätverk)

Ansökt belopp
375 200 kr