Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ansökan till Vinnova 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Vinnova - Öppna datakällor
Sista ansökningsdatum: 2013-11-04
Max bidrag: 100000-500000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-11-19
Uppföljning inför inskick:

Syftet med utlysningen är dels att ge ökade förutsättningar för att skapa innovationer genom att fler datakällor görs tillgängliga, dels att skapa en ökad kompetens och systematik kring processen att tillgängliggöra öppna data och använda dessa i Sverige.

Denna utlysning avser inte att ge stöd för tävlingar eller utveckling av tjänster baserade på öppna data se Figur 1. Utlysningen är begränsad till data, till:

3.3.3 Utbildning och kommunikation [100 000 – 500 000 kr/projekt kr/projekt]

Utanför en krets av redan aktiva personer saknas ofta kunskap om öppna data och vad det egentligen innebär. En förutsättning för områdets utveckling är att fler aktörer kan använda öppna data och att förståelsen ökar kring potentialen med öppna data. Detta gäller dels utvecklare, men även företag och myndigheter. Insatser kan omfatta att öka nyttan av redan genomförda insatser. Av särskild vikt är insatser med mer långsiktig effekt.

Dialogen mellan dataägare och vidareutnyttjare vinner på en mer systematisk karaktär. Vidareutnyttjare vill kommunicera att det saknas viktiga egenskaper i datakällor och dataägare behöver sätt att prioritera önskemål. Tidigare insatser inom öppna data har haft som syfte att öka kommunikationen mellan organisation och konsument/medborgare/kund, men mer sällan mellan organisationer (som partners). Viktiga frågor för ökat värdeskapande i dessa sammanhang är samverkan kring arkitektur, upphandling, organisatoriska och strukturella frågor.

Satsningen på öppna data ska:

 • skapa fler tillgängliga öppna datakällor
 • öka kompetensen kring att skapa och tillgängliggöra öppna data

Resultat som söks är:

 • fler öppna datakällor
 • exempel på central datakälla tillgänglig som länkade öppna data
 • ökat värde av öppna datasatsningar genom utbildning och kommunikation

samt på lång sikt

 • fler aktörer som tillhandahåller tjänster som baseras på öppna data

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

 • John skriver

Sammanfattning

SE TILL ATT INTE FOKUSERA PÅ FORTSATT BRUK (WIKIPEDIA ETC.) UTAN ENDAST HUR VIKTIGT DET HÄR PROJEKTET ÄR FÖR ATT FÅ FLER ÖPPNA DATAKÄLLOR GENOM VÅRA SAMTAL MED KOMMUNER OCH DEN INTERNA DISKUSSIONEN SAMT ATT VI STRUKTURERAR OCH FIXAR TILL DERAS DATA SÅ ATT DE SJÄLVA FÅR TILLBAKA DET I ETT BÄTTRE FORMAT!

Wikimedia Sverige initierade under 2013 projektet Öppen databas för offentlig konst som åsyftade att skapa en fungerande databas över den offentliga konsten i samhället. Efter diskussioner med flera parter, såsom kommuner, statens konstråd etc. sattes huvudfokus till den konst som är allmänt tillgänglig, d.v.s. exempelvis konst som står i parker och inte den som hänger på kontor. Under projektet har 50 kommuner kontaktats med målet att få in 25 set med data i databasen. Av dessa har hälften 25 stycken skickat svar som innehåller data

Genom WP-listor kan vi se hur de används av allmänheten och kommunicera det. Det visar att invånarna har ett intresse av informationen. Crowdsoursing ger oss information om vilka kommuner folk är mest intresserade av.

Där kommuner har insett att deras nuvarande system inte lever upp till de krav som finns i dagens samhälle har de aktivt frågat oss om vad vi skulle vilja se inkluderat i en framtida upphandling.

Vi kommunicerar med kommunerna om deras data inte är maskinläsbar, om det saknas specifika poster eller parametrar i den data de tillhandahåller som vi bedömer trolig att den finns. Eller om det saknas tydliga definitioner av det urval som skett samt vad de specifika parametrarna innebär, ex. vad innebär årtal (uppförande, inköp etc.) eller offentlig konst (placering, ägarskap, ansvar, tillgänglighet etc.).

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

John

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

 • John skriver

Projektets potential och nytta

dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, t.ex. angelägenhetsgrad eller vem gynnas av en lösning

 • John skriver

Genomförande

Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet. Projektet ska genomföras inom perioden november 2013 till augusti 2014.

 • André skriver

Aktörskonstellation

inklusive roller och arbetssätt Möjliga:

 • Morus
 • Stockholm/Umeå/Örebro kommun: Diskutera problematik med någon kommun om möjligheter och problem samt vad som krävs för att kommunerna ska vilja vara med och släppa data. Vad förväntar de sig i utbyte? Viktigt för att vi ska få ut mer data i framtiden och få en regelbundenhet i uppdateringen.
 • Mikael Wiberg från Umeå universitet - forskning/uppföljning av svaren?
 • André skriver - beskriv vad de kan bidra med, utkast till vad vi ska fråga dem om och vad vi kan erbjuda dem

Organisationsnummer och arbetsställe

för de olika parterna i projektet