Projekt:Ditt närområde på nätet 2013/Ansökan till Ungdomsstyrelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Ungdomsstyrelsen
Sista ansökningsdatum: 2013-09-23
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-11
Uppföljning inför inskick:

Ni kan söka bidraget: Ideella ungdomsorganisationer som vill arbeta med att guida ungdomar. Ideella organisationer som vill arbeta med att guida flickor och kvinnor. Vi prioriterar projekt som arbetar med engagemangsguider i bostadsområden där inte så många är med i föreningar. Vi prioriterar också projekt där organisationen samverkar lokalt med andra föreningar för att locka fler deltagare till föreningslivet.

Avsiktsförklaring

Om någon av era samverkanspartners är en kommun eller en mellankommunal samverkansorganisation som till exempel ett regionförbund ska du ladda upp ett brev där de själva beskriver vilka uppgifter de har i projektet. Brevet ska vara signerat av en relevant person hos dem. I brevet som du laddar upp ska de: beskriva sin roll, beskriva sin uppgift under projektet och när projektet är slut, ange eventuell medfinansiering som de står för (belopp), fylla i kontaktuppgifter.

Namn på projektet

Ditt närområde på nätet

Syfte

Syftet med stödformen är att bidra till ett ökat deltagande i föreningslivet bland ungdomar och kvinnor som inte tidigare varit aktiva i civilsamhällets organisationer. På vilket sätt bidrar ert projekt till att uppfylla syftet med bidraget?

Det här projektet ger ett meningsfullt och roligt sätt att delta i föreningslivet. Det är meningsfullt för att deltagarna samtidigt lär sig om sitt närområde som de sprider kunskapen vidare på Wikipedia. Genom att bilderna kommer att användas direkt i verkligheten och det går att följa statistiken på hur många som ser dem blir det en direkt koppling till samhället och inte endast en aktivitet för eget nöje. Vår tes är att det kommer att öka motivationen att delta (detta har vi till exempel sett när studenter skriver på Wikipedia). Att fotografera är en rolig aktivitet där intresset nu för tiden är spridd både över kulturer och kön. Vi tror att vi kan vara en hjälpande faktor att få befintliga fotoklubbar att få en förnyad medlemsskara genom att vi hjälper dem nå ut till målgrupper som traditionellt sett inte har haft tillgång till bra kameror. För att väva in detta i föreningslivet vill vi genomföra en serie med fotoutflykter och workshops i fotografering och Wikipedia.

Vilket behov finns av projektet? Skriv ned dina argument. Ange också vilka som efterfrågar projektet.

Vi har tittat på två områden, Jordbro och Södertälje eftersom att det är två områden som där ungdomar endast i liten utsträckning är engagerade i föreningslivet. Dessa har två helt olika behov, i Jordbro finns en relativt livlig aktivitet, bland annat knuten till Haninge kommuns initiativ Jordbro unga inspiratörer. Där finns redan fotointresserade ungdomar, men det finns ingen aktiv fotoförening och ungdomarna saknar i stor utsträckning egen kamerautrustning vilket ställer till problem för dem. I Södertälje däremot finns en aktiv fotoklubb, men som gärna vill bredda sin verksamhet med en yngre målgrupp. Behov finns också att illustrera dessa områden mer på Wikipedia. Haninge och Södertälje har stora luckor i täckningen. Så det finns även ett konkret behov av att förbättra detta, vilket i sin tur ger en bättre läsupplevelse och det är extra viktigt för de som bor i områdena. Att kunna lära sig mer om sitt närområde är en förutsättning för att kunna rota sig och känna sig hemma och att dessutom vara med att skapa ger en djupare koppling.

Vilka konkreta och mätbara mål vill ni ha uppnått när projektet är slut? Vid behov kan du ange både huvudmål och delmål.

  • Minst en ny ideell förening startad.
  • Minst 10 ungdomar som deltar på 3 eller fler workshops.
  • Minst 10 ungdomar som deltar på 2 eller fler fotoutflykter.
  • Minst 15 ungdomar som laddar upp 2 eller fler bilder så att de kan användas på Wikipedia.[1]

Vilka metoder och arbetssätt ska projektet använda sig av för att nå projektets mål?

Vi vill arrangera workshops där deltagarna lär sig kamerateknik och bildbehandling samt hur man kan återanvända bilderna på Wikipedia så att fler får chansen att se deras verk. Vi vill också ordna fotoutflykter för att på ett trivsamt och socialt sätt skaffa sig bildmaterial att använda under workshopparna och att lära känna sitt närområde och se vad som finns där och vilka saker som är tillräckligt relevanta för att ha egna artiklar på Wikipedia.

I Södertälje kommer vi främst att samarbeta via Telge fotoklubb som har en aktiv förening där ungdomarna skulle kunna få en plats. I Jordbro däremot har vi identifierat ett antal ungdomar som vill delta i projektet och som skulle kunna bli förebilder lokalt och förhoppningsvis kan bli ledare för en bestående verksamhet där.

Eftersom att vi vet att inte alla ungdomar har tillgång till kamerautrustning kommer vi att använda Wikimedia Sveriges teknikpool till detta där vi redan har ett par kameror. Denna behöver dock kompletteras för att den ska räcka till alla kursdeltagare. Detta kan vara avgörande för många för att de ska få tillräckligt mycket tid på sig att lära sig det praktiska handhavandet av kamerorna.

För att öka motivationen från ungdomarna att delta kontinuerligt tänker vi avsluta med att göra flygfototurer över sina respektive kommuner. Dessa kommer bara vara tillgängliga för de som har haft en viss närvarograd. Avslutningsvis kommer vi även att göra utställningar av utvalda fotografier där ungdomarna kan visa upp det de är mest stolta över. Vi planerar till exempel in Haningedagen för detta men kommer också att leta andra lämpliga utställningsmöjligheter.

Tidsplan

Lämna in en tidsplan för projektets huvudsakliga aktiviteter: 2014-03-01 - 2014-04-15 Planering och uppstart 2014-04-26 - 2014-06-03 Fotoutflykter och workshops 2014-06 Flygfototurer 2014-06 - 2014-09 Utställningar

Plats

I vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra sin verksamhet?

Jordbro (i Haninge kommun) och Södertälje.

Samverkanspartners

Om ni planerar att genomföra projektet tillsammans eller i nära samverkan med ideella föreningar, offentliga myndigheter eller andra aktörer ange kontaktuppgifter till era partners. Beskriv också vilken roll de har i projektet och vilka aktiviteter de kommer att delta i.

I Haninge har vi fört en dialog med Lorentina Runander på Jordbro unga inspiratörer som drivs av Haninge kommun. Haninge kommun genomgår just nu en omorganisation och det är osäkert i vilken form deras ungdomsverksamhet kommer att fortsätta, men Lorentina har ett fantastiskt nätverk som hon kommer att hjälpa oss att navigera, även om kommunen i sig inte driver initiativet vidare efter årsskiftet.

Telge fotoklubb i Södertälje (kontakt Daniel Pettersson, ordförande) kommer att hjälpa oss att ordna aktiviteter i Södertälje. De har möjlighet att ordna lokal och en del av medlemmarna kan hjälpa till på workshops. De har en god lokalkännedom också och kan planera fotoutflykterna. Förhoppningen från Telges sida är att de ska kunna få fler nya och specifikt yngre medlemmar i föreningen då deras nuvarande föreningsmedlemmar befinner sig i medelåldern.

Södertälje Turistbyrå (kontakt Aljoša Lagudmdžija, turistbyråansvarig) kommer att hjälpa oss att med ruttplaneringen i Södertälje och vilka objekt och platser som bör fotograferas.

I Södertälje planerar vi också att ta kontakt med Estetik och media - foto-programmet på Wendela Hebbegymnasiet för att hitta fotointresserade ungdomar, men vi har inte hunnit få svar därifrån än.

Våra initiala kontakter har genomgående mötts med stort intresse vilket gör att vi tror att det är sannolikt att vi kan få fler samarbetspartners innan projektet drar igång.

Målgrupp

Beskriv projektets målgrupp. Om det finns flera målgrupper, ange gärna vilken som är den huvudsakliga målgruppen och vilka som är övriga målgrupper för projektet. Hur många ingår i målgruppen eller målgrupperna?

Huvudmålgruppen är fotointresserade ungdomar. I Jordbro har vi en kärna på 3 ungdomar. Totalt hoppas vi nå ut till 15 ungdomar. En övrig målgrupp är fotoklubben i Södertälje som har en chans att utöka sin medlemsbas, idag har de i snitt 17 deltagare på sina medlemsmöten.

Hur är projektet förankrat hos målgruppen?

I Jordbro har Lorentina redan sonderat terrängen hos ungdomarna och identifierat några som vill vara med på kurserna. Idag saknas helt möjligheter för dessa fotointresserade ungdomar att få utlopp för sin kreativitet. Det finns mycket vilja hos ungdomarna men idag lite föreningsliv, vi vill visa dessa hur de kan starta en egen förening och vilka fördelar som finns med en mer organiserad form.

Dialog har förts med Telge fotoklubb om hur de tror att projektet har störst chans att lyckas i Södertälje och de vill gärna vara med i projektet.

Erfarenhetsspridning

Redogör för hur erfarenheter från projektet kommer att tas till vara inom organisationen och spridas vidare till andra aktörer. Då menar Ungdomsstyrelsen till exempel metoder eller arbetssätt som projektet tagit fram. Det kan också handla om ny kunskap eller andra resultat från projektet.

Hela arbetet, inklusive kursmaterial och dokumentation kommer att publiceras under en fri licens (CC-BY-SA-3.0) på Wikimedias servrar så att det fritt tillgängliga för alla. Den slutgiltiga rapporten som görs kommer att innehålla rekommendationer för hur ett sådant här arbetssätt skulle kunna skalas upp till nationell nivå. Konceptet som sådan har ett värde över hela landet, det finns många vita fläckar på Wikipedias karta över områden som har bilder.

Resultatet kommer att spridas till de andra Wikimedia lokalavdelningarna så att de kan dra nytta av våra lärdomar när de gör liknande verksamheter på sina hemmaplaner.

Organisationens verksamhet

På vilket sätt skiljer sig projektet från föreningens ordinarie verksamhet?

Föreningen har inte drivit ett sådant specialiserat projekt av den omfattningen förut. Tidigare har föreningen genomfört enstaka fotoutflykter eller enstaka fotoworkshops. Detta blir en pilot som kan visa om upprepade workshops och evenemang över tid leder till fler och bättre bidrag från deltagarna och vilka problem och möjligheter det innebär att jobba med ungdomar som inte tidigare varit engagerade i föreningslivet.

Kapacitet att driva projektet

Har ni genomfört något liknade projekt tidigare? Beskriv innehållet kortfattat.

Föreningen har arrangerat enskilda fotoutflykter under flera års tid och bistått volontärer att arrangera egna. Vi har också erfarenhet med att utbilda i Wikipedia och mediadatabasen (Wikimedia Commons), där vi tidigare har gjort både föreläsningar och workshops. Detta har visat att arbetssättet är lovande, men det är svårt att göra effektiva uppskattningar på enskilda tillfällen varför en längre tids arbete vore önskvärt för att se om det leder till en mer varaktig aktivitet hos de utbildade.

Hur ska ni hantera projektadministration såsom personalens löner, ekonomiredovisning och dokumentation?

Föreningen har en deltidsanställd ekonomiadministratör som använder sig av CiviCRM för bokföring, vilken har kopplingar till Swedbank och lönesystemet Bluegarden. Övrig dokumentation kommer att skrivas på föreningens wiki och vara tillgängligt helt publikt. Även bokföringen är publik på internet. Föreningen använder sig av KPMG som revisor.

Beskriv vilken kompetens som finns i organisationen för att genomföra projektets aktiviteter. Beskriv även om ni tar hjälp av andra för uppgifter i projektet.

I organisationen finns en stor vana av att föreläsa och lära ut hur Wikipedia fungerar både tekniskt och kulturellt. Vi har också en god projektplaneringsvana och specifikt vana av att planera fotoutflykter och vi har även genomfört flygfotgrafering tidigare. Vi har en teknikpool som vi lånar ut fotoutrustning regelbundet ifrån och är vana på att svara på frågor om hur de fungerar. Vi kommer också att få hjälp av Telge fotoklubb i vissa workshopdelar. Personerna i Wikimedia Sveriges kansli och styrelse har alla erfarenhet av att starta och driva ideella föreningar.

Redogör för hur projektet är förankrat i den egna organisationen:

I Wikimedia Sveriges strategi finns det uttalat att öka de underrepresenterade grupperna på Wikipedia. Dessa sammanfaller väl med projektets målgrupp så det finns ett brett stöd i organisationen både från de anställda och från medlemmar.

Uppskatta antal timmar som frivillig (oavlönad) personal förväntas lägga på projektet:

60

Budget

Redovisa en budget för det som projektansökan gäller. Budgeten ska överensstämma med de planerade aktiviteterna och delas upp i följande kostnadsposter. Vad som kan rymmas inom budgetposterna framgår av hjälptexten.

Löner 172500
Administration 42000
Resor 55200
Arvoden 0
Lokaler 0
Förtäring 12000
Information 6000
Revisionskostnader 0

Budgetposten för löner bör förtydligas. Ange antal anställningar, deras längd och procent. Du kan också förklara innehållet i de andra budgetposterna om det finns behov av det.

Ruttplanering 18 dagar, Workshopplanering 12 dagar, Workshops 12 dagar, Fotosafari 12 dagar, Flygfoto 3 dagar, Utställningar 12 dagar, Utvärdering och rapportering 10 dagar.

I Administration ingår även 40 000 kr för 10 st systemkameror som kan lånas ut under kurstillfällena. I Jordbro vet vi att inte alla intresserade ungdomar har tillgång till egen fotoutrustning.

Resekostnaderna utgörs till största delen av kostnaden för själva flygturerna.

Att tänka på är att: "Det endast finns cirka två miljoner kvar att fördela"; och de fokuserar på de som redan fått pengar tidigare.[2]

Sökt eller beviljat belopp från andra bidragsgivare

Om ni har andra finansiärer ska ni ange namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt bidragsgivarens beslutsdatum:

Vi har inte sökt bidrag för detta projekt hos någon annan finansiär.

  1. Det är fler här än målet med fotoutflykterna, vore 15 kanske ett lämpligare mål?
  2. http://www.ungdomsstyrelsen.se/engagemangsguider