Projekt:Fri offentlig information 2013/Ansökan till Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har fått avslag.
Ansökan
Organisation: Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning
Sista ansökningsdatum: 2013-04-30
Max bidrag: ? kr
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:
Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning grundades 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse planering eller genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Sammanfattning

"Information is the currency of democracy". Thomas Jefferson.

Idag är det inte en självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare. I vissa sammanhang får man betala för att få access och man får alltså betala en gång till för det material som producerats med skattepengar. Detta är ett reellt problem för Sverige som forskningsland då en ökad tillgänglighet och frihet att använda materialet skulle innebära att forskare, journalister och allmänheten får ta del av den enorma kunskapsbas som samlas in av stat, landsting och kommuner och kan använda denna för att bedriva bättre forskning samt granskning av makten.

En förändring är nödvändigt men inte helt enkelt och det finns flera vägar att gå. Wikimedia Sverige har arbetat med dessa typer av frågor under många år och har identifierat bristen på medvetenhet hos politiker som en av de största hindren. För att ändra detta vill vi ta fram en broschyr som kan delas ut till samtliga riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet, där vi visar på värdet av att förändra situationen.

För att ta konkreta exempel skulle myndigheter kunna kräva att material de köper in är producerat under fri licens. Men framför allt går också att göra små justeringar i Upphovsrättsslagen för att göra till exempel bilder och kartor som produceras skulle hamna utan upphovsrätt (stryka de två första undantagen i 2 stycket §9 URL 1960:729 https://lagen.nu/1960:729#P9S2). Idag är ju just media av denna typ inte fria att återanvända.

Till största del finansieras vår förening av Wikimedia Foundation, den ideella stiftelsen i USA som driver Wikipedia, men till den här typen av politisk påverkan är de förhindrade att ge bidrag (detta då de är klassade som en 501-3(c) non-profit charitable organization i USA).

Beskrivning av ändamålet med sökta medel

Arbetet och idén att göra material finansierat av offentliga medel fritt tillgänglig är inte ny. Dessvärre går utvecklingen mot det väldigt långsamt, trots att behovet är stort och har ett omfattande värde för många grupper i samhället, inte minst för media och forskare. Detta trots en allt större enighet hos experter och forskare om behovet av detta för att fortsätta utveckla samhället och minska avståndet mellan de styrande och allmänheten. Vi vill utveckla en väl underbyggd skrift med information om varför detta är centralt. I bakgrundsdelen för skriften, för att visa på värdet av fri information, kommer vi bland annat att använda material från en enkätundersökning riktad mot riksdagsledamöterna som en av våra volontärer, med stöd av Wikimedia Sverige, genomför under våren 2013 om deras användande av den fria läroresursen Wikipedia.

Idag är det inte en självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare. I vissa sammanhang får man betala för att få tillgång och man får alltså betala en gång till. Vi anser att detta är orimligt och bör ändras snarast möjligt. Även om det genom offentlighetsprincipen går att begära ut material är det ofta omständligt och kostsamt och går inte alltid att aktivt använda i forskningen eller i det journalistiska arbetet. För att förbättra möjligheten har vi identifierat två delar i lagstiftningen som vi vill verka för att förändra:

 1. Foton, video, tabeller, kartor etc.:
  1. Genom 2 stycket §9 URL 1960:729 förhindras att media (vilket kan vara en väsentlig del av författningar eller yttranden och centralt för förståelsen av dem) återanvänds. Det vill säga: bilder och annan media som skapats med offentliga medel ligger inte under licenser som möjliggör ett fritt och enkelt återanvändande.
  2. Kartor från Lantmäteriet kostar att ta del av. Med dessa fritt tillgängliga skulle nya innovationer i form av till exempel gratisappar till mobiltelefoner kunna skapas och allmänheten, studenter och forskare skulle kunna bygga vidare på den information Lantmäteriet har tillgång till.
 2. Databaser:
  1. Vissa myndigheters påstår att katalogskyddet på 15 år automatiskt förlängs om databasen uppdateras. Det skulle innebära att dynamiska databaser aldrig blir tillgängliga, även om majoriteten av informationen i databasen inte har uppdaterats på 15 år. Om denna tolkning håller så innebär det att många (om inte de flesta) offentliga datamängder aldrig kommer att öppnas upp utan i all "oändlighet" skyddas av upphovsrätt. Vi vill se att denna typ av data blir fritt och gratis tillgänglig online för alla att bruka.

För att uppnå största möjliga effekt vill vi bedriva en riktad informationskampanj mot våra riksdagsledamöter föra upp frågan på den politiska agendan. Vi har redan varit i samspråk med en del riksdagsledamöter men många är ännu helt okunniga om detta och osäkra på vad som behöver ske.

Genomförande

Projektet kommer att bestå av två steg genomförda under sommaren 2013. Först kommer vi ta fram ett kampanj- och informationsmaterial som lyfter fram fördelarna med att göra material finansierat av offentliga medel fritt tillgängligt. Genom debattartiklar, aktivitet på sociala medier samt möten med riksdagsledamöter kommer vi att försöka lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Det andra steget består av närvaro i Almedalen där vi kommer att sprida kampanj- och informationsmaterialet direkt till makthavarna och själva delta som ambassadörer för frågan.

Vi kommer att använda oss av våra erfarna skara av volontärer för det mesta av arbetet, inklusive närvaron på Gotland. Planeringen för resan och hjälp med framtagande av ett professionellt informations- och kampanjmaterial kommer att göras av anställda. Volontärer kommer hela tiden att vara delaktiga och behjälpliga i arbetet som vi i vår egen tradition av öppenhet kommer att ha öppet på vår wiki. Arbetet kommer att gå att följa under varje steg helt transparent.

Sökt belopp

Lön (inkl skatt och sociala avgifter)
50 000 kr
Tryck av informationsmaterial
10 000 kr
Resa till Gotland
1 000 kr * 4 personer = 4 000
Boende på Gotland
1 000 kr * 4 personer * 8 dagar = 32 000
T-shirts
3 000 kr
Total budget
50 000 + 10 000 + 4 000 + 32 000 + 3 000 = 99 000 kr

Belopp för hela budgeten söks.

Fördjupande bilaga

Genomförande

Informationsmaterial

För att det ska bli lätt att ta till sig budskapet om en sådan här förändring behöver ett pedagogiskt informationsmaterial tas fram. Informationsmaterialet behöver fokusera på att peka på vinsterna med ett sådant införande och hur fria läroresurser redan används. Ett par fallstudier från liknande situationer kommer att presenteras i texten.

Debattartiklar

Det är viktigt att frågeställningen blir allmänt känd och för att påverka politikerna ordentligt behöver det komma krav från den breda röstarskaran och frågan till politikerna borde vara 'Varför har vi inte redan detta?' och 'När kommer det att införas?'. För detta kommer vi att skriva debattartiklar i frågan och som en del av det arbetet kontakta andra aktiva organisationer samt politiker för att gemensamt skicka ut dessa till media.

Almedalen

I Almedalen kommer en priseffektiv budget att användas. Istället för att ordna egna tillställningar kommer terrängen att sonderas så att volontärerna kan närvara på alla tillställningar där frågorna kan vara relevanta eller där deltagarna är del av målgruppen för budskapet. Genom att göra så och att ha förberett frågor och en sorts pratmanus kan förhoppningsvis många bli uppmärksammade på att frågan drivs aktivt. Alla volontärer kommer också att förses med likadana kläder med ett klart budskap så att det syns varhelst de går och det framtagna informationsmaterialet.

Risker

Då det redan är rätt sent inpå Almedalen finns risken att boende och resa blir dyrare. Om så är fallet kommer ytterligare ansträngningar att göras för att täcka de kostnaderna med andra medel än Wikimedia Foundations.

En annan risk är att media ser detta som en icke nyhetsvärdig fråga och helt enkelt låter bli att ta upp den. Detta kan i viss mån lindras genom att satsa hårdare i egna medier som bloggar, Newsmill och sociala medier.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning och andra intressenter att följa under hela projektet.

Smarta mål

 • Skapande av informationsmaterialet samt tryck av detta.
 • Informationsmaterialet personligen överlämnat till 100 politiker och andra beslutsfattare.
 • Två publicerade debattartiklar
 • Ytterligare två omnämnande i traditionell media

Projektplan

 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-06-15 Innehåll till informationsmaterial framtaget
 • 2013-06-15 Planering Almedalen klar
 • 2013-06-23 Debattartikel 1 skriven, FN:s dag för offentliga tjänster
 • 2013-06-28 Informationsmaterial tryckt
 • 2013-07-01 - 2013-07-07 Genomförande Almedalen
 • 2013-07-22 Debattartikel 2 skriven
 • 2013-08-07 - 2013-08-11 Eventuell presentation på Wikimania
 • 2013-08-30 Utvärdering klar

Information om sökande

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som exempelvis Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Wikimedia Sverige är alltså en stödförening till Wikipedia som även verkar på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt för att kunna förädlas på olika vis. Därför är det naturligt för föreningen att även arbete för att öppna upp tillgången till forskning.

Bidragsmottagarens firmatecknare

Mattias Blomgren, Ordförande, Wikimedia Sverige, mattias.blomgren(at)wikimedia.se

Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076 - 2152696

Jan Ainali, Verksamhetschef, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0729 - 672948

Bidragsmottagarens projektledare

Projektägare: Arild Vågen, styrelseledamot, Wikimedia Sverige

Projektledare: Jan Ainali, verksamhetschef, Wikimedia Sverige

Jan Ainali, 36 år, är Wikipedian sedan 2006 och har varit medlem i föreningen Wikimedia Sverige sedan grundandet och de senaste åren som ordförande. Utbildad innovations- och designingenjör har han jobbat som produktdesigner, systems engineer, kravanalytiker och förvaltningsledare inom först försvarindustri med stora krav på kvalitet och sedan som konsult i IT-branschen där leveranspunktlighet och budgetar är A och O.

Fullständig CV finns på http://se.linkedin.com/in/janainali/

Kontaktuppgifter

Jan Ainali
jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776
Holger Motzkau
holger.motzkau(at)wikimedia.se
Arild Vågen
arild.vagen(at)wikimedia.se
Wikimedia Sverige
info(at)wikimedia.se
Box 500, 10129 Stockholm