Projekt:Internationell upphovsrätt/Input om undantag och inskränkningar i upphovsrätten

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna input har delats med myndighetspersoner och politiker under 2022 för att främja förbättringar i slutarbetet med att genomföra upphovsrättsdirektivet i svensk lag.

Input under våren 2022

Allmänt undantag för kommunikation av forskning

Vad är problemet?

Undantagen för text- och datautvinning (TDM) i upphovsrättsdirektivets artikel 3 och 4 tillåter forskare att framställa och lagra egna exemplar av upphovsrättsskyddade verk i TDM-syfte, men inte nödvändigtvis att kommunicera exemplaren till andra forskare. DS:en är tydlig med att kommunikation till allmänheten inte omfattas, men kommunikation till andra forskare är en gråzon som ej uttryckligen berörs.

Enligt skäl 15 i upphovsrättsdirektivet ska exempelvis peer review och gemensam forskning kunna göras inom ramen för TDM, i enlighet med artikel 5.3 a i InfoSoc-direktivet. Sverige har dock inte infört artikel 5.3a, som bland annat innehåller ett undantag från upphovsrätten för kommunikation av vetenskaplig forskning, i svensk lag.

Det innebär att forskare i länder som har genomfört undantaget i 5.3a, exempelvis Tyskland, Nederländerna och Polen, kan komma att ha en större möjlighet än svenska att kommunicera exemplarframställningar och forskningsresultat med andra forskare, inom ramen för TDM.

Vad är lösningen?

Antingen införs hela eller delar av artikel 5.3(a) i svensk lag, något som Infosoc tillåter och som alltfler andra europeiska länder gör som en del av genomförandet av upphovsrättsdirektivet (bland annat Slovenien). Alternativet är att klargöra, enligt skäl 15, att TDM även kan kommuniceras till andra forskare inom ramen för gränsöverskridande europeiskt forskningssamarbete, eller andra typer av gemensam forskning.

Fria återgivningar av bildkonstverk

●Kulturarvets digitalisering kommer att underlättas mycket av att EU-rätt nu klargör att man inte får hävda ny upphovsrätt på trogna återgivningar av bildkonstverk.

● Lagen bör dock göras teknikneutral. DS förslag är ett nytt undantag till ensamrätten för fotografiska bilder. Det riskerar dock att utesluta existerande eller framtida tekniker för digitalisering, tekniker som inte nödvändigtvis ger upphov till just fotografiska bilder. Det gäller exempelvis olika former av 3D-digitalisering.

● Förslaget har också en väldigt snäv definition av bildkonstverk. Definitionen tycks snävare än i många andra länder, vilket kan göra harmoniseringen bristande. Dessutom blir det en stor gråzon. Omfattas manuskript? Omfattas konsthantverk eller brukskonst? De flesta kulturarvsaktörer i Sverige stödjer en bred tolkning.

Undantag och inskränkningar i upphovsrätten

● I departementspromemorian lyfter Justitiedepartementet behovet av en större översyn av undantagen i upphovsrätten, men att man inte har hunnit genomföra det inom ramarna för upphovsrättsdirektivet. En sådan översyn vore behövlig.

● Det finns behov till översyn på minst två olika områden: ett nytt undantag för karikatyr, parodi och pastisch (satir) och panoramafrihet.

● I svensk rättstradition förstås citaträtten omfatta satir, men det uttrycks inte i lagen. Upphovsrättsdirektivet inför en obligatorisk inskränkning för satir, men i DS:en föreslås den enbart gälla artikel 17. Det framstår lagtekniskt som något märkligt att rätten till satir är uttryckligen lagfäst på digitala plattformar, men enbart indirekt i alla andra fall. Ett nytt allmänt undantag för satir bör införas i URL kap 2.

● Upphovsrättslagen innehåller ett undantag för panoramafrihet (URL 2 kap 24 §). Domen HD Ö849-15 klargör dock att rätten till avbildning inte innebär att man får tillgängliggöra det avbildade till allmänheten. I domen skriver HD att det är ologiskt, men att en förändring bör ske via lagstiftning och inte domstol. En sådan förändring vore i linje med Infosoc-direktivet. I det specifika fallet tillgängliggjordes dessutom bilderna via servrar i USA, länkade till från en svensk webbplats. HD berörde inte lagligheten i servrarna, bara länkningsåtgärden. Det är alltså det faktum att man länkar till bilderna som har förklarats olagligt. Avbildningarna tillgängliggörs fortfarande, men länkas inte från Sverige. Det framstår inte som lagtekniskt sunt och förhindrar dessutom att innovativa tjänster kan utvecklas i Sverige av ideella organisationer och företag. Panoramafriheten är utdaterad. EU-kommissionen förespråkar panoramafrihet och inskränkningen möjliggörs av EU-rätt. Att klargöra att avbildning också innebär rätten att tillgängliggöra avbildningen till allmänheten vore logiskt. Det skulle innebära en modernisering av upphovsrättslagen och harmonisering med den europeiska rätten.

Input under hösten 2022

Undantagen för text- och datautvinning (TDM) i upphovsrättsdirektivets artikel 3 och 4 tillåter forskare att framställa och lagra egna exemplar av upphovsrättsskyddade verk i TDM-syfte, men inte nödvändigtvis att kommunicera exemplaren till andra forskare. DS:en är tydlig med att kommunikation till allmänheten inte omfattas, men kommunikation till andra forskare är en gråzon som ej uttryckligen berörs.

I Tyskland har man löst detta genom ett tydligt undantag för forskare att kunna dela resultat inom sina forskningsgrupper, eller för peer review (60D(4)). En liknande lösning i det svenska förslaget skulle kunna vara att införa ett sista stycke i (15b).

DS:

15 b §

Forskningsorganisationer, sådana bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film- eller ljudarvet får framställa exemplar av verk som de har lovlig tillgång till, dock inte datorprogram, för att utföra text- och datautvinning för forskningsändamål. Exemplaren får inte behållas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och får inte användas för andra ändamål. Exemplaren ska lagras på ett sätt som hindrar obehörig användning.

Första stycket hindrar inte att upphovsmannen vidtar proportionerliga åtgärder för att säkerställa integritet och säkerhet i nätverk och databaser som innehåller verk.

Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk enligt denna paragraf är ogiltiga.

Förslag på tillägg (utifrån tyska införandet):

De som i det första stycket därtill ges tillåtelse kan framställa exemplar i enlighet med stycket och tillgängliggöra dessa till följande personer:

  1. En specifikt avgränsad grupp människor för deras gemensamma vetenskapliga forskning och
  2. enskilda tredje personer i syfte att överse kvaliteten på den vetenskapliga forskningen.