Projekt:QRpedia-stad 2013/Ansökan till Forsgrenska stiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Forsgrenska stiftelsen
Sista ansökningsdatum: 2013-05-31
Max bidrag: ? kr
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-12
Uppföljning inför inskick:

Avkastningen ur Forsgrénska stiftelsen ska vid slutet av varje femårsperiod användas till följande ändamål inom Stockholms stad::

 • allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande
 • välgörenhetsinrättningar av alla slag
 • kostsammare anstalter för befordrarn av snyggheten, sundheten och hälsovården
 • anläggande och förskönande av allmänna platser

Svensk titel

Rådhuset i Monmouth med en QR-kod-plakett

QRpedia-stad

Sammanfattning

Projektet går ut på att sätta upp informationsskyltar med QRpedia-koder, fyrkantiga streckkoder, på valda platser i Stockholm. Genom att fotografera en QRpedia-kod med en smartphone visas mer information om ämnet. Varje kod länkar till en specifik artikel på Wikipedia, men artikeln kommer upp på telefonen på ens egna språk.

Ämne

Problemområde

En stad bär på många historier, mycket fakta och information. Inte endast om staden i sin helhet men även byggnader, kvarter och områden har alla en del i att bättre förstå och skapa sig en bild av den stad man besöker eller bor i. Dock finns inte i nuläget denna information tillgänglig när man befinner sig vid den faktiska byggnaden eller i det specifika området vilket rent intuitivt är då man vill kunna fördjupa sina kunskaper för att få vetskap om vad man ser och upplever. QR-koden är gratisversionen av en audioguide ute i det fria museum vilken varje stad är.

Kunskapsläge

QRpedia

QRpedia är en webbplats för att generera QR-koder till Wikipediaartiklar. Den stora fördelen med dessa koder är att de känner av vilket språk mobilen är inställd på och serverar artikeln på samma språk. Så samma QR-kod kan leda till flera olika språkversioner av artikeln.

http://qrpedia.org

Monmouthpedia

Monmouthpedia var den första stora implementeringen av QR-koder i en stad. Wikimedia United Kingdom satte tillsammans med representanter för staden upp skyltar på historiska platser i staden. En artikelskrivartävling anordnades så att artiklarna skulle kunna finnas på flera olika språk på Wikipedia. Läs gärna mer om detta projekt http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/How_to_create_a_Wikipedia_Town._The_story_of_MonmouthpediA.pdf. Efter det har ett liknande projekt, Gibraltarpedia startats och konceptet har visat sig vara lyckosamt. Flera museer använder samma teknik för att ge information om sina utställningsobjekt.

Portal:Stockholm

Artiklar på Wikipedia om olika historiska platser i Stockholm håller en väldigt hög klass. Det är den ort där det i nuläget finns bäst möjlighet att genomföra detta projekt tack vare dessa kvalitativa artiklar vilka de som nyttjar QR-koderna får direkt tillgång till. Vi skulle då utgå ifrån dessa kvalitativa artiklar på svenska Wikipedia för att kunna översätta dessa till fler språk så att alla som passerar dessa byggnader och områden får ta del kunskapen på sitt önskade språk. Det finns ett stort urval av artiklar om historiska platser och byggnader i Stockholm vilket skapar en förutsättning att kunna välja ut strategiska ställen för att sätta dessa QR-koder. Det är även rimligt att anta att detta projekt skulle leda till ännu en ökad aktivitet och förbättrande av artiklarna om Stockholm på svenskpråkiga Wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Stockholm

Nyhetsvärde

Detta blir den första implementeringen av QRpedia-stad i Sverige. Monmouthpedia som var först fick över 200 pressomnämnanden. Detta projekt kommer med största sannolikhet mötas av stor nyfikenhet från svensk press samt kablas ut till de ungefär 35 andra internationella föreningarna vilka verkar inom Wikimedia-sfären.

Syfte

Att göra staden mer fylld av upplevelser och ge en fördjupad kunskap om staden genom dess byggnader och områden. Genom att vara mer medveten om historiens vingslag och platsernas funktion kommer medborgaren och turisten att kunna uppleva den på ett mer berikat och fördjupat sätt.

Mål

Artikelförbättrande
 • Genomföra en tävling som leder till att artiklar om relevanta platser i Stockholm, i minst 100 fall på både svenska och andra språk, skapas, utökas, förbättras och illustreras.
Sätta upp QR-koder

Att sätta upp 200 QR-koder i Stockholm på strategiskt valda platser. Denna strategi bygger på tre komponenter;

 1. Platser/byggnader med stor genomströmning av människor
 2. En diversifiering i tid, med både äldre historiska platser och mer nutida sådana
 3. Av vikt för Stockholms historia mer generellt

Upprätta samarbeta med minst två föreningar, företag eller institutioner som sätter upp skyltar och plaketter på till exempel fastigheter och vid statyer. Exempel på samarbeten kan vara med Samfundet S:t Erik eller Statens fastighetsverk.

Användning av QR-koder
 • Att få 400 läsningar per dag totalt för alla artiklar som QR-koderna länkar till på svenska och övriga språk under de två första månaderna (juni och juli). Detta blir totalt 24 000 läsningar av de 200 artiklar som sitter uppe. Statistik för hur många gånger koderna scannas finns på http://qrpedia.org/stats.php?path=

Målgrupper

Den potentiella målgruppen är 2,1 miljoner invånare som bor i Storstockholm samt de ungefär 7 miljoner turister som besöker Stockholm varje år. Alla dessa har den givna och helt fria möjligheten att ta del av mer information om Stockholm genom dessa QR-koder.

Arbetsmetod

Vår arbetsmetod bygger främst på en platt organisationsstruktur, transparens och självständighet. På Wikimedia arbetar vi alltid med största involvering av;

 • frivilliga i vår förening
 • skribenter på Wikipedia
 • andra intressenter

Denna metod arbetar vi självklart även utifrån i detta projekt. Vi ämnar att under hela projektets gång involvera frivilliga i olika skeden samt att alltid vara transparenta med hur projektet fortskrider. All information om föreningens arbete finns fritt för alla att ta del av på vår egen wiki. Vi arbetar också självständigt och utan kommersiella intressen men arbetar gärna i samarbete med andra organisationer. Dock står vi fria från kommersialism och reklam och kan därför agera självständigt inom ramen för de projekt vi bedriver.

Tidplanering

 • 2014-02-01 Projektstart
 • 2014-03-01 Identifiering av relevanta artikelämnen klart
 • 2014-04-01 Tillverkning av skyltar klart
 • 2013-04-01 Tävlingsstart
 • 2013-04-30 Tävlingsslut
 • 2013-05-30 Uppsättning av skyltar klart
 • 2014-08-01 Projektrapport klar med statistik över användningen

Budget

Lönekostnader: 200 000 kr (inkl. arbetsgivaravgift mm.)
Projektledning: 15 dagar
Research: 10 dagar
Layout: 10 dagar
Tillverkning: 10 dagar
Uppsättning: 20 dagar
Tävlingsadministration: 5 dagar
Rapportering, dokumentation och kommunikation: 10 dagar
Tillverkning av skyltar: 120 000 kr
Totalt
320 000 kr

Presentationssätt

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Riksbyggen och andra intressenter att följa under hela projektet.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser samt nyttja våra sociala kanaler som Facebook, Twitter och Google plus.

FSCONS

På konferensen Free Society and Culture Nordic Summit kommer vi att ansöka om att presentera projektet. Vi har goda kontakter med arrangörerna och har tidigare fått presentera projekt som föreningen driver, vilket har varit uppskattat. Vi har även varit medarrangörer till detta event under tidigare år.

CV

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia det fria uplsagsverket, Wikimedia Commons den fria mediadatabasen, Wikiversity det fria universitetet, Wiktionary den fria ordboken med flera).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från och med budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Bidragsmottagarens firmatecknare

Mattias Blomgren, ordförande, mattias.blomgren(at)wikimedia.se
Holger Motzkau, kassör, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696
Jan Ainali, Verksamhetschef, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0729-674829

Bidragsmottagarens projektledare

Projektägare
Bengt Oberger, 70 år, styrelseledamot i Wikimedia Sverige. Wikipedian sedan 2007, först som frivillig och från 2011 också som styrelseledamot i Wikimedia Sverige. Pensionerad statstjänsteman sedan 2008, arbetat med utveckling av näringsliv och IT-användning i länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och med akademisk utbildning därutöver i konstvetenskap samt data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.
Projektledare
Axel Pettersson, 37 år, anställd på Wikimedia Sverige. Wikimedian sedan 2008, först som frivillig och mellan 2010 och 2012 invald i Wikimedia Sveriges styrelse och som presskontakt. Anställd sedan 2012 som projektledare inom GLAM-området. Har tidigare jobbat med drift och underhåll av flygtrafikledningssystem och tekniska försörjningssystem till blåljusverksamheten. Utbildad inom systemvetenskap och informatik.

Övriga sökta medel

Inga.