Projekt:Umepedia 2013/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2013-02-13 14:00
Max bidrag: 500 000 kr (sökt 494 160 kr)
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 49 416 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Om ansökan

Projekttitel (max 100 tkn)

UmepediA

Projekttitel på engelska (max 100 tkn)

UmepediA

Projektets start och slutdatum

1 juni 2013-28 februari 2014

Projektsammanfattning (max 1500 tkn)

Syftet är att förbättra Umeås digitala närvaro samt etablera Umeå som en QRpediastad år 2014, samtidigt som Umeå är Europeisk kulturhuvudstad. Målet är att genom QR-koder låta befolkningen och turister på ett toppmodernt sätt ta del av all kultur Umeå har att erbjuda och att information om Umeås kultur skall finnas på den centrala plats där en absolut majoritet av befolkningen söker efter sin information – det vill säga Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats. QR-koderna kommer att leda till Wikipedia-artiklar och genom tjänsten QRpedia kommer läsaren att komma till den språkversion av artikeln som telefonen har inställt som språk.

För att artiklarna skall hålla en tillräckligt hög nivå och även finnas på andra språk kommer Wikimedia i partnerskap med Umeå kommun, Umeå universitet och Riksantikvarieämbetet samt eventuellt andra aktörer anordna ett flertal event för att engagera allmänheten och få dem att bidra till de artiklar QR-koderna leder till. Det hela kommer att ske som en del av Kulturhuvudstadsåret och ett omfattande arbete i projektet riktar in sig på konceptutveckling för att det hela skall gå att återanvända i andra kulturhuvudstäder. Konsultverksamhet kan därför bli ett direkt resultatet om andra städer väljer att följa i Umeås fotspår.

Engelsk projektsammanfattning (max 1500 tkn)

Mål för projektet (max 300 tkn)

Klassificering

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Klassificering-av-bidragsprojekt/

Klassificering behovsområde

Klassificering forskningsområde

Klassificering produktområde

Bilagor

CV Jan Ainali CV John Andersson

Projektbeskrivning (max 12 sidor)

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen och verksamheten har väsentligt ökat under de senaste åren.

Bidragsmottagarens firmatecknare

Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776

Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696

Bidragsmottagarens projektledare

John Andersson är från april 2012 anställd av Wikimedia Sverige som projektledare för projektet Europeana Awareness där han arbetar med internationella samarbeten, kontakter med museer, arkiv och bibliotek samt med utvecklandet av fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA). Som en del av WLPA byggs nu en databas upp över offentlig konst i Sverige och andra länder.

John har under flera år varit mycket aktiv bidragsgivare på Wikipedia och är vald administratör där sedan sex år och har en nära kontakt med Wikipedia-gemenskapen. Han har ett mycket stort intresse av öppen data och skapandet av fri kunskap. John har en Master of Science in European Studies från Göteborgs universitet.

Projektägare: Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige

Projektledare: John Andersson, projektledare Europeana Awareness, Wikimedia Sverige, john.andersson(at)wikimedia.se, 073-3965189

Bakgrund till projektet

Idag får turister eller museibesökare information om sevärdheter som byggnader, konstverk, fornminnen, geografiska miljöer, naturreservat, och museiartefakter framförallt genom mer eller mindre permanenta skyltar på plats, eller genom tryckta kartor och broschyrer, ljudguider eller separata medieprodukter. Genom QR-koder skapas en ny, enkel och billig möjlighet att tillgängliggöra information och lättuppdaterat digitalt material kan på så sätt kopplas till en fysisk plats.

QR-koder är tvådimensionella streckkoder, vilka kan innehåller flera kilobyte information som text, visitkort eller URL:er och kan avläsas enkelt med kamera efter att man installerat en kostnadsfri QR-app, i en internetansluten mobiltelefon/läsplatta. Om QR-koden innehåller en URL, visas den aktuella webbsidan direkt på skärmen. QRpedia är en webbtjänst som förfinar URL-sökningen. Genom QRpedia identifieras det språk som är inställt på smartphonen eller läsplattan och läsaren hänvisas automatiskt till just den språkversionen av Wikipedia. Detta är ett utmärkt sätt att ta tillvara på Wikipedias styrka som en central samlingsplats för information och den stora språkliga spridning Wikipedia har. Verktyget QRpedia skapades av några volontärer i Storbritannien år 2011. QRpedia ägs nu av Wikimedia Sveriges systerorganisation, Wikimedia Storbritannien (WMUK).

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer kan texterna på Wikipedia enkelt hållas uppdaterade, översättas till andra språk (som läsaren då kommer att få se när personen skannar QR-koden) och förses med ytterligare information som inte kan förevisas på en vanlig skylt. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än skyltar. En skylt har nackdelen att den innehåller begränsad information, är dyra att uppdatera och att de av utrymmesskäl inte kan ha text på kanske fler än två-tre språk. Dessa problem finns inte med QR-koder. QR-koderna kan beroende på situationen sättas upp som en ersättning eller ett komplement till en traditionell skylt.

Projekt att lära av och nödvändig anpassning

WMUK har totalt haft tre projekt där QR-koder satts upp. Det prövades för första gången på Derby Museum och frivilliga världen över skapade därefter 1 200 artiklar med anknytning till museet på flera språk. Det andra QR-kods-projektet skedde i staden Monmouth i sydöstra Wales där permanenta QRpediaskyltar sattes upp. År 2012 sattes hundratals QR-koder upp, både klistermärken inomhus och keramikskyltar utomhus. QR-koderna ger turister information om sevärdheter från cirka 1 000 Wikipediaartiklar på 25 språk. I samband med projektet skrevs, förbättrades och översattes även hundratals artiklar. I samband med lanseringen av "MonmouthpediA-projektet" byggde och bekostade staden dessutom ett öppet och gratis trådlöst nätverk, vilket täcker hela staden för att utländska turister inte ska belastas av höga datatrafikavgifter vid användande av QR-koderna. Det tredje projektet påbörjades år 2012 i Gibraltar där QR-koder sattes upp över hela territoriet.

Umeås befolkning är dock nästan tio gånger så stort som Monmouths och tre gånger så stort som Gibraltars. Detta kommer att skapa både möjligheter och problem för projektet och erfarenheterna kommer att vara väldigt värdefulla för att se vad som krävs för att denna typ av informationsförmedling skall vara möjlig i medelstora städer och studera hur QR-skyltarna används. Inom ramen för detta projekt kommer det att utredas vilken typ av QR-skyltar som är lämpliga att sätta upp i en nordlig stad med mycket snö och is som Umeå och om ytterligare teknik, såsom Närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC), vilket är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor, bör inkluderas direkt i skyltarna. Endast en liten del av alla smartphones stödjer dock NFC-teknik i dagsläget.

Målet är vidare att QRpediastadskonceptet skall vara en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-chapter i Europa.

Koppling till Wikimedias långsiktiga strategi

Orsakerna till att Wikimedia Sverige engagerat sig i detta är att Wikimedias strategi bygger på fem grupper med fokusområden. Detta projekt överstämmer väl med dessa fokusområden och vi är övertygade om att projektet kommer hjälpa till att uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt för alla. Vår strategi består av fem punkter:

 • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Genom den konstellation som har bildats för projektet har vi goda möjligheter om att övertyga innehållsägare om att bidra med sitt material under fria licenser så att det kan inkluderas i Wikipedia-artiklarna.
 • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Som en partner blir UmU centralt för detta men även andra utbildningsinstitutioner kan komma att inkluderas då vårt upplägg med workshops och skrivstugor ledda av volontärer och personal från WMSE:s kansli är skalbart.
 • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Att veta att det man skriver kommer att användas aktivt av både stadens egna invånare och av turister är en sporre till att förbättra artiklarna om Umeå.
 • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. QR-koderna gör det möjligt att föra samman den digitala världen med den verkliga världen på ett fantastiskt sätt. Genom att QR-koderna används som informationstavla kommer ännu fler personer att använda Wikipedia.
 • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Genom att kontakta kommuner och landsting och berätta om möjligheter och hur det fungerar kan vi förmå dem att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär.

Koppling till målen i WMSE:s verksamhetsplan

Genom projektet sker en serie event som på olika sätt leder till att uppfylla målen i Verksamhetsplanen för 2013. Projektet:

 • stödjer "underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro" (genom att anordna skrivstugor för dessa med fokus på delar av Umeås kultur), samt
 • "uppmuntra[r] ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten" (ex. RAÄ, forskare på Umeå Universitet (UmU), personal på Västerbottens museum kan involveras i eventen) (från "Stöd till gemenskapen")
 • leder till att "Wikipedia accepteras av utbildningsinstitutioner" (då vi kan genomföra flera event med studenter och personal på UmU) (från "Fri kunskap i utbildning").
 • kommer även att "öka intresset för [...] möten" med Wikimedia-koppling och genom projektet hjälper vi redan aktiva volontärer i Umeå att få en större arena, nya samarbeten och ett nätverk för att underlätta deras framtida arbete (från "Möten för aktiva skribenter").

Genom att projektet, som pricken över i:et efter alla event, sätter upp QR-koder kan vi därtill "öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media" samt att framförallt i Norrland "öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar" (från "Läsardeltagande").

Samarbetspartners

Wikimedia Sverige gör dock inte detta ensam utan bakom projektet finns en konstellation bestående av tre andra centrala partners utöver Wikimedia Sverige, nämligen: Umeå universitet, Riksantikvarieämbetet och Umeå kommun. För att möjliggöra projektets förverkligande och bidra till förverkligandet av Informationssamhället 3.0 krävs flera saker vilket projektets olika samarbetspartners bidrar med:

 1. QR-koderna måste kopplas till lämplig information.
  • Detta nås genom att QR-koderna leder till Wikipedia-artiklar genom QRpedia. För att Wikipedia-artiklarnas information skall vara uppdaterad, korrekt och flerspråkig måste ett omfattande bakgrundsarbete ske. Wikipedia har redan åtskilliga aktiva volontärer som kan engageras i projektet och Wikimedia Sverige (WMSE) har omfattande erfarenhet av att engagera volontärer att bidra och att utbilda både experter och den breda allmänheten i hur de kan bidra på Wikipedia. Redan nu har ett omfattande projekt påbörjats där den information som finns och den information som saknas på Wikipedia om stadens kultur, dess historia och geografi struktureras upp.[1] Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Umeå universitet (UmU) består av samt har kontakter och nära samarbeten med experter och har tillgång till omfattande material som kan användas för att utveckla artiklarna. UmUs studenter kommer även att engageras i projektet på olika sätt. WMSE kommer att utbilda dessa experter och studenter i hur de kan bidra till artiklarna om Umeå på flera olika språk. För att hålla nere kostnaderna kommer Umeå kommun att vara beredd att hjälpa till med lokaler för våra event. RAÄ planerar även att anordna event som fokuserar på digitalisering av umebornas historiska dokument och bilder som kan användas för att berika Wikipedia-artiklarna och även en fototävling kan komma att bli aktuell. På UmU finns ett stort antal forskare med spetskompetens inom informationssamhället. Vi kommer att arbeta aktivt med att försöka knyta de enskilda forskarna till projektet i syfte att få dem att exempelvis bedriva forskning om QR-kodernas användning och hur de uppfattas av allmänheten. Umeå universitet har – i samarbete med Umeå2014, Bildmuseet, Akademiska hus och Statens konstråd – redan inlett ett arbete för att dokumentera och presentera konsten på Campus Umeå (och i någon mån på Konstnärligt campus), både i tryckt och digital form, med QR-koder som stöd för mobil åtkomst, på svenska och engelska. Ett 50-tal konstverk kommer att ingå. I arbetet ingår att ta fram en strategi för skyltning med QR-koder på campus – och eventuella lärdomar kommer att delges UmepediA-projektet.
 2. QR-koderna måste sitta på rätt platser.
  • Eftersom målet är att QR-koderna kommer att koppla samman digital information med fysiska objekt på ett lättillgängligt sätt måste QR-koderna sitta i direkt angränsning till byggnader m.m. Umeå kommun äger en stor del av de objekt som kan komma att förses med QR-koder vilket är ett krav för att det skall vara möjligt och göras på ett permanent sätt. Även UmU har flera objekt som kan förses med QR-koder. UmU, RAÄ och Umeå kommun har samtliga värdefulla kontakter som kommer att öka möjligheterna att vi kan sätta upp QR-koder på olika platser.
 3. QR-kodernas existens måste bli välkänd.
  • För att koderna skall komma att användas måste Umeås befolkning samt turister m.m. vara medvetna om QR-kodernas existens och hur de fungerar. Samtliga partners i konstellationen har ett omfattande kontaktnät, goda kontakter med media och omfattande närvaro på sociala media. Dessa resurser kommer att användas för att föra ut information om QR-kodernas existens. RAÄ har även, som medlem i projektet Europeana Awareness, ett speciellt fokus samt avsatta resurser till att nå ut med information om projektet. Under ledning av WMSE kommer en rapport att sammanställas med de lärdomar och erfarenheter som fåtts under projektet med syfte att visa hur QRpedia-konceptet kan bli en del av framtida Kulturhuvudstäders eventprogram och sprida konceptet utanför Sveriges gränser.

Koppling till Vinnovas mål

Informationssamhället 3.0

När allt fler använder mobiltelefoner och ständigt är uppkopplade går det att nå nya grupper med information om en stads kultur. QR-skyltarna binder på ett konkret och praktiskt sätt samman den verkliga världen med den digitala världen. Att använda sig av en genväg för att få folk att snabbt hitta igen information är centralt för att folk ska ta sig tid till att läsa om det som finns runtomkring dem i samhället och få information som flyter runt att övergå till verklig kunskap hos medborgarna.

Samhällsekonomiskt är detta relevant både för den ökade folkbildningen detta ger, men även som ett sätt att nå ut med kunskap om en ort, eller Sverige som helhet både till turister men även till andra intressenter såsom företag m.m. som finns i andra länder. Genom ett effektivt användande av Wikipedia som plattform för att sammanställa informationen går det att sätta en ort på den digitala kartan. Genom Wikipedias fria licens och öppna format kan informationen enkelt och gratis spridas till människor, företag och organisationer över hela jorden.

De erfarenheter som nås genom projektet kan självklart även, utöver till andra kulturhuvudstäder, även spridas på nationell basis och ge Sverige en mer framträdande plats på Internet. Extra intressant är att genom projektet så kan ett flertal grupper som annars är svåra att delge information nås:

 • Ungdomar – Enligt en rapport som Comviq beställt av Ungdomsbarometern konstateras att: "smartphones blivit en allt viktigare del i ungdomars liv. Idag har 65 procent av alla ungdomar mellan 15-24 år en smartphone och av dessa svarar nästan hälften (46 procent) att de skulle ha svårt att klara sig utan sin smartphone". QR-koder kan därför bli ett värdefullt verktyg och fungera som en informationskanal för att få ungdomarna att lära sig mer om den lokala kulturen och historien. Över tid kommer allt fler att byta in sina gamla telefoner till smartphones och kunna tillgodogöra sig materialet. (Den minoritet av Sveriges ungdomar som inte har en smartphone kan trots det dra nytta av projektet. Undersökningar från skolor i Stockholmsområdet visar nämligen att 98 procent av ungdomarna regelbundet använder sig av Wikipedia – och det finns ingen orsak att tro att det skulle vara annorlunda bland ungdomarna i Umeå! Genom våra partners aktiva inblandning ökar vi tillförlitligheten på informationen på Wikipedia ytterligare.)
 • Turister – Då artiklarna genom projektets försorg kommer att översättas till flera språk gör det lättare för turisterna i Umeåområdet att ta till sig information om det samhälle de besöker. För att underlätta för turisterna är det värt att titta på var besökarna kommer ifrån och till viss del försöka styra våra insatser och samarbeten mot att få till de översättningarna. Översättningar på Wikipedia sker dock av volontärer och artiklarna kan komma att bli översatta till vilket som helst av de 285 språk som Wikipedia finns på. Detta har fördelen att kunskap om Umeå kan spridas till nya grupper av människor. År 2010 hade Umeå totalt 462 274 gästnätter. Av dessa var 371 195 stycken från svenska turister som sov i staden; 59 688 stycken från turister från de Nordiska länderna; 8 531 från tyska turister samt 22 860 från övriga världen.[2] För turismens del bör fokuset på översättningarna därför vara på de nordiska språken, på tyska samt engelska och ett visst fokus kommer att läggas på detta. Bland annat genom översättningstävlingar på Wikipedia.
 • Invandrare – Genom översättningarna gagnas även integrering då invandrare lättare kan ta till sig kulturen och historiken i sin nya hemstad genom andra språk än svenskan. År 2010 fanns totalt 11 211 stycken utrikesfödda personer i Umeå,[3] och många av dessa skulle kunna gagnas av projektet om översättningar till deras modersmål sker. Finska, farsi, arabiska, somaliska och norska är de största grupperna med utrikesfödda.
 • Blinda och synskadade – Slutligen gagnar det även tillgången för blinda och synskadade som genom uppläsningsverktyg kan få informationen på Wikipedia uppläst i sin smartphone och på så sätt ta del av mer av kulturen i samhället. Det finns för närvarande åtminstone två kostnadsfria mobilappar skapade av privatpersoner som läser upp Wikipedia-artiklar (Röst Wiki samt Wiki lektor (TTS)). Dessa går redan nu att använda och visar att det med rätt begränsade resurser är möjligt att skapa den här typen av appar. Eftersom de båda apparna har en pro-version som kostar och alltså inte är helt fria kommer Wikimedia dock sträva efter att utveckla en open source-version samt koppla appen tätare till QR-pedia för att förenkla användningen, exempelvis så att användare automatiskt kan ställa in att de vill att artiklarna blir upplästa när de scannar en QR-kod. Apputvecklingen ligger dock utanför det här projektet men är en naturlig fortsättning på det.
 • Kvinnor, äldre och samer – Ett riktat arbete kommer att ske inom ramen för projektet i syfte att få grupper som har en mindre omfattande digital delaktighet att aktivt bidra till Wikipedia och på så sätt hjälpa till att påverka informationen i samhället på Sveriges sjätte mest använda webbplats. Vi kommer att sträva att anordna workshops och skrivstugor inriktade på att få kvinnor äldre samt även försöka inkludera samerna i umeåområdet att skriva på Wikipedia. Detta genom att söka samverkan med lämpliga organisationer baserade i Umeå. Genom projektets tydliga och konkreta utfall med QR-skyltar och genom det aktiva stöd våra olika organisationer kan ge har vi goda förhoppningar om att nå ut till dessa grupper och öka deras intresse.

Hållbara attraktiva städer

Även om projektets mål huvudsakligen är i linje med Informationssamhället 3.0 kommer det även att stödja Vinnovas mål med Hållbara attraktiva städer. Främst kommer Vinnovas mål att stödjas gällande:

 • Kostnadsbesparingar – I och med att skyltarna blir länkade behöver de i sig inte uppdateras eller bytas ut. Eftersom att skyltarna länkar vidare till olika språkversioner som underhålls av volontärer behöver ingen översättare anlitas och ändå kan fler språk erbjudas. Till exempel har artikeln om Umeå i Wikipedia redan länkar till artiklar på över 50 andra språk.
 • Socialt hållbar tillväxt – Kunskap är nödvändig för att ett samhälle skall vara socialt hållbart och fortsätta utvecklas. I och med att den kunskapen blir geografiskt lättillgänglig ökar människors förståelse av hur platserna samspelar med varandra på olika plan. Till exempel ger artikeln om Ume älv redan idag bra information på vilken energieffekt som kan utvinnas och i artikeln om Botniabanan kan man läsa om hur arbetet har gått, vilka planer som finns, för att inte tala om de praktiska sakerna som restider.
 • Internationell spridning och Sveriges ställning som forskningsland – Kopplingen till kulturhuvudstadskonceptet gör att QRpediastaden i framtiden kan bli en integrerad del av framtida Kulturhuvudstäder. Goda möjligheter finns för de som deltagit i projektet att arbeta som konsulter. En förhoppning är att även den omvända effekten fås. Genom att Umeå blir en ort där det är lätt att ta till sig information finns chansen att turismen ökar eftersom att det upplevda värdet av staden ökar. Slutligen, genom Wikipedias världsomspännande nätverk av volontärer kommer information om Umeå att översättas till många olika språk och projektet kommer där att få stor spridning och bli välkänt. Projektet har bara prövats i ett par länder och Umeå ligger väl till att lägga ribban lite högre.

Wikimedia Sveriges tidigare erfarenheter

Som projektledare tar Wikimedia Sverige ett huvudansvar. WMSE har erfarenheter som är nödvändiga för att klara av att genomföra ett projekt av den här typen.

QR-koder

Konceptet med QR-koder kopplade till Wikipedia genom tjänsten QRpedia har testats av flera andra Wikimedia-organisationer vilka Wikimedia Sverige har goda relationer och ett nära samarbete med. Personer från Wikimedia Sverige har även deltagit på föreläsningar och diskussioner om QRpedia på konferenser i bland annat Washington D.C. i USA. Därtill har Wikimedia Sverige redan tidigare börjat undersöka möjligheten att sätta upp QR-koder på bland annat Vasamuseet.

Workshops

Wikimedia Sverige har omfattande erfarenhet av att hålla workshops om hur Wikipedia och andra Wikimedia-projekt fungerar och hur man bidrar där både för experter samt för studenter.

Workshops är utbildningstillfällen för att lära de som inte har bidragit på Wikipedia eller något annat av våra projekt att bidra (alltså en föreläsning). Under en workshop produceras det inte nödvändigtvis så mycket text. Workshops sker med fördel i samarbete med en annan organisation som hjälper till att kontakta potentiella deltagare. En workshop pågår i cirka 3 timmar och de kommer att fungera som en förberedelse inför de skrivstugor som vi kommer att anordna för att förbättra artiklarna om Umeå vilka kommer att nås när man skannar en av QR-koderna.

Skrivstugor

Under de senaste åren har Wikimedia Sverige fått allt mer erfarenhet hur skrivstugor anordnas. Skrivstugor är främst träffar för de som redan kan skriva på Wikipedia där målet är att utöka artikelsamlingen. En skrivstuga har vanligen ett i förväg bestämt tema, t.ex. olika viktiga kulturella objekt, händelser eller organisationer i Umeå kommun.

Jämfört med en workshop sker det fler sidoaktiviteter under en skrivstuga vilka syftar till att locka deltagarna till att spendera ett flertal timmar med att skriva artiklar. På en skrivstuga involveras ofta experter, litteratur har införskaffats, ett pris kan ha köpts etc. Tack vare att de innehåller fler delar än en enkel workshop så kan de ofta vara 3-8 timmar. Skrivstugan är ofta en naturlig följd på en workshop där personer som tidigare inte kunnat redigera på Wikipedia har fått lära sig det. Som en del av projektet planerar Wikimedia att anordna skrivstugor med flera grupper som är underrepresenterade bland Wikimedias volontärer och få dem att öka sitt aktiva deltagande i att skapa informationssamhälle 3.0.

Fler experter

För att utöka artiklarna på Wikipedia om olika delar av Umeås kultur är tanken att ordna skrivstugor med exempelvis museer och studenter och personal på UmU etc. för att underlätta för dessa att bidra med sin kunskap till Wikipedia.

Exempel på detta skulle kunna vara att:

 • Arkitekturhögskolan skriver om Umeås arkitektur och byggnader; [självklart även om campusbyggnaderna]
 • Konsthögskolan skriver om Umeås konstscen;
 • Institutionen för idé- och samhällsstudier skriver om Umeås historia; samt
 • Institutionen för språkstudier hjälper till med att översätta artiklarna om Umeå till andra språk.

För att få artiklar även på andra språk kommer vi att försöka samarbeta med SFI eller språkklasser på Umeå universitet. Detta återknyter till ett annat projekt Wikimedia Sverige redan har inlett med SFI där vi kommer att få värdefull kunskap och erfarenhet. Vi kommer även att bjuda in de många tusen Wikipedia-volontärer som finns över hela världen och är experter på att bidra till Wikipedia till att översätta artiklarna om Umeå till andra språk. För att stimulera detta kommer vi bland annat att anordna en online-baserad skrivtävling.

Wikipedias gendergap

Wikimedia Sverige är väl medvetna och arbetar aktivt med att inkludera fler grupper av människor till Wikipedias gemenskap och öka den digitala delaktigheten. Idag är de flesta bidragsgivare och skribenter män, oftast unga sådana. Detta gör att vissa ämnesområden är väl täckta på Wikipedia, medan andra nästan helt saknar innehåll.

Som en del av detta arbete anordnade Wikimedia en av våra mest framgångsrika skrivstugor i oktober 2012 för att uppmärksamma Ada Lovelace. Till skrivstugan inbjöds särskilt tjejer och kvinnor för att uppdatera artiklar om kvinnor som är vetenskapsmän, datavetare, forskare eller ingenjörer. Skrivstugan blev mycket lyckad med ett stort antal skrivna och utökade artiklar, flera kvinnliga deltagare som redigerade för första gången och ett inlett samarbete med Feministiskt perspektiv.

Intressentanalys

Utöver de som aktivt kan komma att bidra till projektet finns det ett flertal andra grupper som har intresse av att projektet genomförs vilka kan inhämta värdefulla lärdomar om det moderna informationssamhället och de möjligheter som det öppnar för genom projektet och den ökade exponering informationssamhället kommer att få i stadsbilden och självklart även nyttja QR-koderna eller bidra på andra sätt.

Intressenter som kan bidra till UmepediA

Förutom den vanliga Wikipediagemenskapen finns det 18 stycken volontärer som uppgett att de är från Umeå. Wikimedia Sverige har som särskilt mål att få fler olika grupper att skriva på Wikipedia. Användarundersökningar har visat att det är främst män på drygt 30 år från västvärlden som skriver Wikipedia. För att bredda den grupp som aktivt bidrar till en av de viktigaste informationskällorna arbetar Wikimedia Sverige aktivt med att få fler kvinnor och äldre att bidra mer. Därutöver vill föreningen verka för att även mindre språkversioner ska växa, speciellt den samiska versionen som finns men inte är så stor. En sista grupp som är intressant i detta projekt är ämnesexperter, något som är viktigt för att kvaliteten på innehållet ska vara högt.

Intressenter som kan nyttja QR-koderna

I projektet är målet att samarbeta med de institutioner som sätter upp informationsskyltar, såsom Umeå kommun, turistföreningen i Umeå, hembygdsföreningar, parkförvaltare, fastighetsägare som Statens fastighetsverk, museer och liknande. Alla skyltar som finns som beskriver någonting som uppfyller Wikipedias relevanskriterier kan potentiellt ha en QRpedia-kod. Det kan till exempel även vara gatunamn (både eftersom gatan eller den det är namngiven efter är relevant), djur och blommor som kan syns i områden, historiska händelser på ett ställe, fartyg och liknande. Målgrupperna skall informeras om QRpedia och dess fördelar och möjligheter, och stöd med kompetens och koordinering ska ges till dem som vill sätta upp koder.

Intressenter som kan sprida information om UmepediA

För att nå ut med kännedomen av UmepediA är det viktigt att projektet upprättar en tydlig kommunikationsplan för vilka aktörer som kan vara med och förmedla kunskap om den.

 • Kulturnyheter på större dagstidningar och deras kulturbilagor är en viktig del i att nå branschfolk. Även fackpress inom konst, kultur, media och samhällsplanering är viktiga kanaler för att skapa uppmärksamhet kring databasen.
 • Umeå universitet samt Umeå kommun kommer aktivt att marknadsföra det hela genom alla tillgängliga kanaler.

Ytterligare samarbetsmöjligheter som identifierats

Ytterligare intresseområden finns i den andra delen av kulturhuvudstaden Umeå, den bestående av Vasa i Finland. I samarbete med Wikimedia Finland vill vi gärna se en utbyggnad av projektet till att inkludera Vasa. I samarbete med institutioner och organisationer där har vi som mål att sprida projektet till att innefatta ett svenskt-finskt samarbete. Vi anser att spridningen kommer att leda till ett ökat medialt intresse som gynnar både Umeå och Vasa. Även användandet av Wikipedias funktioner och QRpedia gynnas av det utökade projektområdet, detta även för att ge ett ökat intresse av medborgare i respektive land av respektive stad.

Andra samarbeten av intresse kan innefatta bibliotek i Umeåområdet med placering av QR-koder i böcker, idrottsföreningar med ett historiskt och kulturellt intresse samt föreningar med historiskt eller geografisk anknytning till Umeåområdet. Alla dessa kan delta i utvecklingen av projektet och av Umeå som kulturhuvudstad och till kontextuell redigering av relaterade artiklar i Wikipedia. Detta för att öka genomslaget av QRpedia och utvidga spridningen av Umeås historiska och nuvarande kulturella status.

Avgränsningar

Wikimedia Sverige kommer själva inte att redigera några artiklar på Wikipedia utan kommer att agera som en katalysator för att nya skribenter ska komma igång.

Projektet avser inte att följa upp användningen av QR-skyltarna men statistiken finns publikt tillgänglig och vi kommer aktivt att uppmuntra andra aktörer att följa upp det hela efter att projektet avslutats.

Risker

Det är främst tre risker vi har identifierat i det här projektet:

 • Den svåraste är att få kontakt med många frivilliga som kommer igång och redigerar. Våra lokala samarbetsparters kommer därför att marknadsföra det lokalt och i rätt kretsar.
 • Andra mindre risker är att de nya deltagarna skapar reklamaktiga texter som raderas av Wikipediagemenskapen och att deltagare då tappar lusten att fortsätta. Detta kommer i sig att hanteras genom de workshops och de skrivstugor som anordnas.
 • En sista risk är att det är svårt att få tillstånd att sätta upp QR-skyltar på relevanta platser. Där kan samarbetet med Umeå kommun underlätta och en alternativ handlingsplan är att välja andra artiklar att sätta upp. Redan med det utbud som finns idag finns det gott om artiklar att välja på.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

Umeå universitet kommer att sprida information om satsningen:

 1. internt, till ett 50-tal informatörer eller motsvarande, som kommer att bjudas in till kurser, skrivstugor och workshops – företrädesvis med hjälp av WMSE;
 2. internt, till studenter och forskare, som också ska erbjudas kurser, skrivstugor och workshops;
 3. externt, om anställdas, studenters och forskares medverkan i projektet och det samarbete som skett inom ramen för detta.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Vinnova och andra intressenter att följa under hela projektet.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Det kommer att skrivas en avslutande rapport där lärdomar och best-practice kommer att sammanställas. Samtliga rapporter kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i utvecklingen av rapporten. Alla ändringar i rapporten loggas.

Statistik kommer att finnas tillgänglig i efterhand på hur mycket skyltarna används och kan kontinuerligt följas upp.

Varje månad rapporteras därtill samtliga projekt till Wikimedias styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten.

Smarta mål

 1. Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare från underrepresenterade grupper
 2. Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare som är ämnesexperter
 3. Genomföra minst sex skrivstugor totalt
 4. Genomföra minst sex workshops
 5. Artiklar på minst tre olika språk ska skapas
 6. 100 QR-skyltar ska sättas upp
 7. QR-skyltarna ska ha tillhörande artiklar på minst två språk
 8. Projektet skall ha uppmärksammats minst fem gånger i svensk media
 9. Projektet skall ha uppmärksammats minst en gång i internationell media

1, 2 och 3 kan med fördel kombineras.

Projektplan

Aktivitet Kalendertid Arbetstid
Den tekniska planeringen och val av QR-skyltar sker 1 juni-31 juli 12 dagar
Identifiering av ytterligare partners 1-31 augusti 12 dagar
Informationsmaterial 1-30 september 5 dagar
Planering av event med Umeå universitet samt Umeå kommun och eventuella andra partners 1-30 september 31 dagar
Workshop 1-6 äger rum 1-30 oktober 30 dagar
Skrivstuga 1-6 äger rum 1-30 november 30 dagar
Produktion av QR-skyltar 1-31 december 30 dagar
Uppsättning av QR-skyltar 1-31 januari 15 dagar
Erfarenheterna från projektet sammanställs 1-31 januari 10 dagar
175 dagar

Budget

Löner
175 dagar (inklusive arbetsgivaravgifter m.m.) = 437 500 kr
Tjänster
0 kr
Utrustning
0 kr
Material
Tryck av skyltar = 300 kr x 100 = 30 000 kr, montage av skyltar = 100 kr x 100 = 10 000 kr
Informationsmaterial
15 000 kr
Workshops
6 x 2000 kr = 12 000 kr
Skrivstugor
6 x 2000 kr = 12 000 kr
Immaterielrätt
0 kr
Förvaltning
0 kr
Resor
Resor Stockholm-Umeå = 1500 kr x 20 = 30 000 kr, 60 övernattningar = 800 kr x 60 = 48 000 kr, Traktamenten 220 kr x 60 = 13 200 kr
Övrigt
Priser för tävling = 10 000 kr
Totalt
617 700 kr

Wikimedia Sverige bidrar med 123 540 kr

Ansökt belopp
494 160 kr

Noter

[1] http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_Ume%C3%A5_2014_%E2%80%93_Europas_kulturhuvudstad

[2] http://www.umearegionen.se/download/18.a979c45130c4b8f4e3800016348/vad%C3%A4rturism.pdf

[3] http://www.migrationsinfo.se/regional-statistik/vsterbottens-ln/ume-kommun/