Ansökan till Fbr 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

De här projektmedlen kan bara sökas av studieförbund och folkhögskolor och kommer utlysas i december 2011 av Folkbildningsrådet. Wikimedia skulle kunna göra en gemensam ansökan med Studiefrämjandet.

Vi som spånar om det här

Hakan 21 juni 2011 kl. 09.26 (CEST)[svara]

Idéer

  • Seminarier och workshops med universitet/skolor/studieförbund/folkhögskolor om Wikimedias olika projekt
  • Jobba med skolelever – använda Wikipedia på lektionerna
  • Utveckla digitala studiematerial (wikiversity eller wikibooks)
  • Bra lättillgänglig nybörjarhjälp på de olika wikisarna, Wikiversity behöver iaf hjälp med det
  • Äldre och Wikipedia, tillsammans med SeniorNet
  • Ett delahus, en lokal med utbildningar och utrustning för att dela texter, bilder, ljud, video...

Från den förra ansökningsomgången

Flexibelt lärande/UK 2010-03-04

Område 1:
Komma igång med flexibelt lärande lokalt och regionalt
Projekt som syftar till att vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande t ex
nya former för kommunikation på nätet genom. Projekt ska syfta till att etablera det flexibla lärandet
i organisationens reguljära verksamhet.
Bidrag: Maximalt kommer 100 tkr/projekt att beviljas.

Område 2:
Flexibelt lärande för att minska den digitala klyftan
Stimulera verksamhet som syftar till att öka den digitala delaktigheten genom att använda flexibelt
lärande i verksamheten inom en studieförbundsenhet eller folkhögskola. Projektet ska syfta till att
etablera det flexibla lärandet i organisationens reguljära verksamhet. Projekt i samverkan med IKTlyftet
och regionbiblioteken är exempel på detta.
Målet är att hitta metoder för att öka den digitala delaktigheten främst för grupper som idag riskerar
att hamna utanför nätsamhället. Projekten ska ta fram och pröva nya metoder som kan ge
erfarenheter av hur flexibelt kan nyttjas i folkbildningens verksamhet idag. Samt att ta fram ett
nätverk av resurspersoner för folkbildningspedagogik för att minska den digitala klyftan med stöd
flexibla lärandet.
Bidrag: Maximalt kommer 100 tkr/projekt att beviljas.
Gemensamt för område 1 och 2

Villkor
- Projektmedel beviljas bidragsmottagare av folkbildningsanslaget, d v s studieförbund (inklusive
avdelningar) och folkhögskolor.
- Projektledare ska deltaga vid start- och avstämningsmöten samt medverka i gemensamt
projektledarnätverk och vid verksamhetsutvärdering.
- Ingen avgränsning vad gäller målgrupp, d v s samtliga målgrupper inom folkbildningsanslaget.
- Plan för hur projektet ska övergå till att bli en del av den ordinarie verksamheten.
- Projektet ska slutrapporteras. Resultat och erfarenheter av projektet disponeras av FBR för
spridning inom folkbildningen.
- Projektbidragen får ej användas för investeringar i maskiner/inventarier.
- Egeninsats motsvarande minst 25 procent av sökt belopp. Insatserna ska beskrivas samt redovisas i
en ekonomisk kalkyl.
Verksamhet
- Obligatoriskt deltagande i projektledarträffar under projektet.
- Projektledarnätverk med deltagande i FC-konferens för projektledarnätverk och support.
- Testa metoderna och reflektera över erfarenheternas betydelse för övrig verksamhet.
- Självständigt utvärdera projektet samt delta i den gemensamma utvärderingen.

Tidsplan
2010
17 februari Folkbildningsrådets styrelsen fastställer riktlinjer
4 mars Utlysning av projektmedel
19 april Sista datum för ansökan
26-27 maj Styrelsen fastställer fördelning av projektmedel
14 juni Projektledarträff
Sommaren Projekten inleds
Höst Pågående projekt
Folkbildningsrådet Beskrivning av områden Bilaga
Flexibelt lärande/UK 2010-03-04

2011
Januari Avstämningsmöte på webben
Maj/juni Projektledarträff - inspirationsseminarium
1 juli Slutrapport med redovisning av verksamhet, resultat och ekonomi.

Område 3:
Produktion av öppna lärresurser, digitala studiematerial
Syftet med dessa projektmedel är att producera öppna lärresurser för folkbildningen. Målet är att
skapa ett antal webbaserade lärresurser som ska vara öppna och fria att användas och återanvändas.
Materialet ska rättighetsmärkas med Creative Commons. De öppna lärresurserna kommer att ha sin
hemvist på Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor men stor vikt läggs också på att sprida
folkbildningens lärresurser brett på webben i enlighet med tankarna bakom sociala medier.
Projekt som syftar till att utveckla öppna lärresurser för flexibelt lärande i studieförbund och
folkhögskolor kan söka medel för:
a. mindre projekt – en eller flera delar som produceras som öppna lärresurser
b. ta fram hela digitala material som produceras som öppna lärresurser
Produktion
- Produktion av a) en eller flera delar av ett studiematerial som produceras som öppna lärresurser
med ett bidrag på max 50 tkr.
- Produktion av b) ett större digitalt studiematerial producerat som öppna lärresurser med ett bidrag
max 150 tkr.
- Produktionen av de öppna lärresurserna ska ske i kontinuerligt samråd med projektledaren.
- De öppna lärresurserna som skapas i projekten ska rättighetsmärkas enligt Creative Commons.
- Produktionen ska ske i format som gör att materialet kan återanvändas i delar, vara redigeringsbara
och möjliga att förändra.
- Metadatamärkning och taggning sker på Folkbildningsnätets pedagogiska resurser där materialet
kommer att placeras.
Bidrag: Maximalt kommer 50 tkr att beviljas för mindre projekt (a) och
150 tkr för hela digitala material (b).
Villkor
- Projektmedel beviljas bidragsmottagare av folkbildningsanslaget, d v s studieförbund (inklusive
avdelningar) och folkhögskolor.
- Projektledare ska deltaga vid start- och avstämningsmöten samt medverka i gemensamt
projektledarnätverk och vid verksamhetsutvärdering.
- Ingen avgränsning vad gäller målgrupp, d v s samtliga målgrupper inom folkbildningsanslaget.
- Plan för hur projektet ska övergå till att bli en del av den ordinarie verksamheten.
- Projektet ska slutrapporteras. Resultat och erfarenheter av projektet disponeras av FBR för
spridning inom folkbildningen.
- Projektbidragen får ej användas för investeringar i maskiner/inventarier.
- Egeninsats motsvarande minst 25 procent av sökt belopp. Insatserna ska beskrivas samt redovisas i
en ekonomisk kalkyl.

Verksamhet
- Obligatoriskt deltagande i projektledarträffar under projektet.
- Projektledarnätverk med deltagande i FC-konferens för projektledarnätverk och support.
- Arbetet med att ta fram de öppna lärresurserna ska sträva efter att vara så öppen och
synlig som möjlig.
- Beskriv tänkt användning (metodik och pedagogik).
- Testköra materialet i befintlig verksamhet.

Tidsplan
2010
17 februari Folkbildningsrådets styrelsen fastställer riktlinjer
4 mars Utlysning av projektmedel
19 april Sista datum för ansökan
26-27 maj Styrelsen fastställer fördelning av projektmedel
14-15 juni Projektledarträff. Andra dagen enbart för Öppna lärresursprojekten.
Sommaren projekten startas
Höst Pågående projekt
2011
Januari Avstämningsmöte på webben
15 april Deadline för inlämning av produktionerna
April/maj Materialen läggs in i de gemensamma resurserna
Maj/juni Projektledarträff + inspirationsseminarium
1 juli Slutrapport med redovisning av verksamhet, resultat och ekonomi.