Ansökan till IIS/2012-09-10/QRpedia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har fått avslag.

Personuppgifter

Persondata/kontaktuppgifter

 • Namn Holger Motzkau
 • e-post holger.motzkau@wikimedia.se
 • Titel kassör
 • Personnummer 19850903-
 • Organisation Wikimedia Sverige
 • Postadress Box 500
 • Postnummer 10129
 • Ort Stockholm
 • Telefon, arbete 08 -
 • Mobiltelefon 070-
 • Personlig webbplats http://se.wikimedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Prolineserver

CV

 • CV/Presentation av projektledare

Axel Pettersson är anställd av Wikimedia Sverige som projektledare med inriktning på GLAM-sektorn. GLAM står i det här fallet för Galleries, Libraries, Archives, Museums. Axel har varit engagerad inom Wikimediarörelsen i flera år, både som frivillig, presskontakt och styrelseledamot i Wikimedia Sverige, och är sen i maj anställd. Under åren som frivillig har han initierat och drivit flera samarbeten med museer och arkiv och jobbar för närvarande bland annat med att utbilda museipersonal i att redigera i ett projekt tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd.

Projekt (första fliken)

Projekttitel

 • Introduktion av QR-koder kopplade till QRpedia, hos svenska institutioner

Område

Med område menar vi det insatsområde som resultatet kommer att beröra. Alternativ är: Forskning, Information, Standardisering, Beslutsunderlag/Styrning, Teknik, Webbtjänst, Utbildning

 • Webbtjänst
 • Beslutsunderlag/Styrning
 • Information
 • Teknik

Målgrupp

Med målgrupp menar vi den grupp användare som främst kommer att tillgodogöra sig resultaten. Alternativ är: Allmänheten, Skola, Äldre, Funktionshindrade, Professionella, Ungdomar, Forskare

 • professionella i första hand
 • allmänheten (turister, museibesökare, "folk på stan") indirekt

Projektets startdatum

 • 2013-01-01 (Delprojekt 2013-01-01, delprojekt 2 2013-04-01)

Projektets slutdatum

 • 2013-12-31

Totalt sökt belopp

466.000 kronor

Ev. medsökande

Ingen medsökande

Uppdragstyp

 • Folkbildning

Projektsammanfattning

Idé och mål, omfattning, nyttan för Internet/.SE max 4000 tecken, ca 3000 tecken rekommenderas. Kommer att publiceras i samband med beviljad ansökan

Projekt QRpedia går ut på att fler ska kunna ta del av specifik information och kunskap, vilken frivilliga världen över har bidragit med till Wikipedia, genom att på ett enkelt sätt hitta relevanta, lokala artiklar och få fram dem på sitt eget språk på sin egen telefon/läsplatta genom att scanna en QR-kod. Mängden smarta telefoner ökar och surfandet med mobiltelefoner och läsplattor gör det lättare att hitta information och kontrollera uppgifter här och nu. QRpedia känner av vilket språk en telefon är inställd på och presenterar Wikipediaartikeln på rätt språk för användaren. Inom projektet kommer informationsmaterial att produceras och/eller översättas till svenska för att museer, kommuner, fastighetsförvaltare och liknande intressenter ska inse fördelen med, och vikten av, att placera ut QR-koder. Projekt i England med användande av QR-koder på ett museum ledde till att nya artiklar skapades och översattes till över 25 språk och byggandet av ett öppet trådlöst nätverk gjorde att fler besökare än tidigare kunde ta till sig informationen på sitt eget språk.

Delprojekt 1:

Målet är att informera professionella om QRpedias potential så att ett antal intressenter ska starta och genomföra egna QR-kodsprojekt, vilka innefattar både utplacering av koder och gemensamt skrivande och översättande av Wikipediaartiklar, för att bidra till fri kunskap, ökad folkbildning och nöje.

Därutöver ska genom minst två projekt med utplacering av QR-koder hos två samarbetande institutioner genomföras med stöd av Wikimedia Sverige under planeringsfasen i tekniska frågor, utbildning och organisation av volontärskribenter hos samarbetspartners och i Wikimediagemenskapen.

Delprojekt 2 (en fristående fortsättning till delprojekt 1):

Målet är att arbeta med en utvald svensk stad för att skapa den första svenska QR-staden, det vill säga en stad, som systematiskt har satt upp attraktiva permanenta skyltar med QR-kod på ett ordentligt antal för allmänheten intressanta objekt, om vilka det finns Wikipediaartiklar av kvalitet på (minst) svenska samt engelska. Projektet genomförs bara om det hittas en partnerstad inom detta projekt, vilken uppfyller förutsättningar och som vill och kan genomföra projektet inom projektperioden.

Sökande (andra fliken)

 • Organisationstyp ideell förening
 • Uppdragstagaren är momsregistrerad nej
 • Organisation Wikimedia Sverige
 • Namn Wikimedia Sverige
 • Adress Box 500
 • Postnr. 10129
 • Ort Stockholm
 • Telefon 0739-237193 (föreningens sekreterare)
 • Organisationsnummer 802437-8310
 • Firmatecknare Jan Ainali och/eller Holger Motzkau
 • Organisationens webbplats se.wikimedia.org
Presentation av organisation

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimediagemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omslutningen har väsentligt ökat från budgetåret 2012.

Frågeställning (tredje fliken)

Bakgrund

Bakgrund till projektet, målgruppens behov, tidigare relevanta projekt och studier, max 3000 tecken

Idag får turister eller museibesökare information om sevärdheter som byggnader, konstverk, fornminnen, geografiska miljöer, naturreservat, och museiartefakter framförallt genom mer eller mindre permanenta skyltar på plats, eller genom tryckta kartor och broschyrer, ljudguider eller separata medieprodukter. QRpedia skapar en ny, enkel och billig möjlighet att tillgängliggöra information, genom att visa upp Wikipediaartiklar på läsarens eget språk via Internet direkt på besökarens smartphone eller läsplatta.

QR-koder är tvådimensionella streckkoder, vilka kan innehåller flera kilobyte information som text, visitkort eller URL:er och kan avläsas enkelt med kamera, (gratis) QR-app, webbläsare och internetansluten mobiltelefon/läsplatta. Om QR-koden innehåller en URL, visas den aktuella webbsidan direkt på skärmen. QRpedia är en webbtjänst som förfinar URL-sökningen. QRpedia vidarebefordrar en avläst Wikipediaartikel-URL till en Wikipediaartikel på mobiltelefonanvändarens eget språk.

QRpedia startades av systerarganisationen Wikimedia Storbritannien och koder sattes först upp på Derby Museum, samtidigt som frivilliga världen över skapade 1.200 artiklar med anknytning till museet på flera språk. Föreningen har visat att det är möjligt att få till stånd ett samarbete med en kommun, staden Monmouth i sydöstra Wales, genom vilket man bygger upp en stor artikelbas på lokalt språk och på flera främmande språk, vilken kommuniceras på plats i staden via permanenta QRpediaskyltar. År 2012 sattes hundratals QR-koder upp, både klistermärken inomhus och keramikskyltar utomhus. QR-koderna ger turister information om sevärdheter från cirka 1.000 Wikipediaartiklar på 25 språk. I samband med projektet skrevs, förbättrades och översattes även hundratals artiklar. I samband med lanseringen av "Monmouthpedia-projektet" byggde och bekostade staden dessutom ett öppet och gratis trådlöst nätverk, vilket täcker hela staden för att utländska turister inte ska belastas av höga datatrafikavgifter vid användande av QR-koderna.

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer tar QRpedia nytta av också för andra ändamål redan skrivna Wikipediaartiklar och av gratis redaktörer som kan förbättra dessa på många språk. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än skyltar. Skyltarna har gentemot Wikipediaartiklarna också den nackdelen att de innehåller begränsad information, är dyra att uppdatera och att de av utrymmesskäl inte kan ha text på kanske fler än två språk.

Den primära målgruppen för projektet är dock inte turister eller besökare, utan de institutioner som sätter upp informationsskyltar, kommuner, turistföreningar, hembyggdsföreningar, parkförvaltare, fastighetsägare som Statens fastighetsverk, museer och liknande. Alla skyltar som finns som beskriver någonting som uppfyller Wikipedias relevanskriterier kan potentiellt ha en QRpediakod. Det kan till exempel även vara gatunamn (både eftersom gatan eller den det är namngiven efter är relevant), djur och blommor som kan syns i områden, historiska händelser på ett ställe, kärlekslås på Västerbron, fartyg och liknande. Målgrupperna skall informeras om QRpedia och dess fördelar och möjligheter, och stöd med kompetens och koordinering ska ges till dem som vill sätta upp koder.

Framgångsfaktorer

Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det

Moderna mobiltelefoner och mobilt internet är tillräckligt utvecklat i Sverige.

QRpedia används redan i andra länder med stor framgång [1-3], några icke lyckosamma sådana projekt är ej kända.

Nyttan med projektet är att fler personer kan ta del av kulturarvet, händelser, bakgrundsinformation och berättelser om objekt i Sverige. Mobiltelefon med internet blir enkla verktyg för att få tillgång till världens samlade kunskap. På Västerbron i Stockholm sitter en stor mängd hänglås, som par har placerat för att få evig kärlek. En Qr-kod på metallskylt som länkade till Wikipediaartikeln om kärlekslås fick cirka ett klick per dag under höst/vinter 2011/12 tills den togs bort.

Några museer i Sverige har visat stort intresse, men har ännu inte kommit igång. Pojektet syftar altså mot att välja intressenter som ha möjlighet att och ska genomföra projektet under projektperioden.

Det torde finnas mellan sex och tio svenska kommuner, exklusive Stockholms stad och Göteborgs stad, som har mer eller mindre omedelbara förutsättningar att bli en QRpediastad. Detta är städer som inom gång- eller cykelavstånd, från stadens centrum har en tillräcklig massa objekt (säg minst 20), som fastigheter, platser knutna till intressanta stadens döttrar eller söner, museer, platsanknutna händelser, om vilka intressanta Wikipediaartiklar (på svenska) finns idag eller utan svårighet kan produceras.

Avgränsningar

Ange vad projektet inte omfattar

Delprojekt 1
 • Projektet omfattar marknadsföring av QRpedia samt stöd och hjälp till konceptplanering av olika projekt för dem som vill installera koder.
 • Projektet omfattar inte detaljplanering eller installation av QR-koder beträffande mer än två pilotprojekt med två partners. Övrig användning av QR-kod förutsätts målgruppen genomföra till någon del inom projektåret, men framför allt under kommande år.
Delprojekt 2
 • Projektet omfattar projektplanering av en QRpediastad och stimulans av produktion av Wikipediaartiklar på svenska, produktion av översättningar till engelska, stimulans av översättningar till andra språk samt samarbete om produktion av skyltar. Uppsättande av skyltar samt underhåll av dessa förutsätts dock den aktuella kommunen ensamma stå för.
 • Projektet omfattar inte samarbete med mer än en kommun; det är av pilotkaraktär och behöver inte nödvändigtvis följas av liknande samarbetsprojekt för föreningens del.
 • Projektet omfattar inte mer än att producera skyltade Wikipediaartiklar på mer än engelska samt ytterligare omkring två främmande språk och behöver inte nödvändigtvis följas av uppföljningsprojekt för föreningens del för att stimulera till översättningar på ytterliga språk.

Risker

Ange vad som kan göra att projektet inte lyckas

 • Lågt intresse från målgruppsinstitutionerna eller en delgrupp av dem
 • För mycket intresse för tidigt under projektperioden
 • Liten förståelse för Wikipedias relevanskriterier för artiklar
 • För litet antal av (hyggligt bra) wikipediaartiklar för vissa medlemmar i målgruppen i utgångsläget
 • Ingen av de sex-tio möjliga kommunerna är villiga att lägga ned tillräckliga finansiella och personella resurser (delprojekt 2)
 • Svagt intresse inom utländska Wikipediagemenskaper att översätta artiklar från svenska och/eller engelska till andra främmande språk (delprojekt 2)

Riskminimering

 • Urval av sådana individuella målgruppsinstitutioner i tidiga omgångar, vilka bedöms ha störst fördel av QR-kod
 • Urval i tidiga omgångar målgruppsinstitutioner från skilda delgrupper (små kommuner, stora kommuner, centralmuseer, regionala museer, specialmuseer, småmuseer)
 • Tidigt hitta pilotmuseeum inom gruppen centralmuseer, med vilken föreningen har ett samarbetsavtal sedan maj 2012
 • Föreningen vänder sig till Göteborgs stad eller till Stockholms stad (vilka redan har omfattande artikelstock på flera språk) och bantar eventuellt ambitionen med permanenta kvalitetsskyltar

Resultat (fjärde fliken)

Aktiviteter (startdatum – slutdatum, rubrik samt beskrivning)

Redogör för de resultat som ska presteras i projektet d.v.s. vad ni avser leverera och producera. Beskriv detta som beslutspunkter eller milstolpar. Beskriv större händelser i projektet som används för att kontrollera projektets genomförande. Startdatum (åååå-mm-dd), Slutdatum (åååå-mm-dd), Rubrik, Beskrivning

projektlängd får vara maximalt ett år

Delprojekt 1

2013-01-01 - 2013-02-28
Sammanställning av basinformation av intresse för målgruppen
 • Sammanställning/kartläggning/dokumentation av bra exempel/best practices/praktikfall över hur QRpedia används
 • Skapande av en svensk broschyr med lyckosamma exempel från Storbritannien och andra länder, besvarande av vanliga frågor samt praktiska tips om tillvägagångssätt
 • Skapande av ytterligare informationsmaterial, som en enkel svenskpråkig wordpresshemsida/undersida på Wikipedia med samlade praktikfall, utförligare teknisk presentation, blogg
2013-02-01 - 2013-03-31
Analysfas
 • Kartläggning av möjliga intressenter samt deras intressen och behov
2013-03-01 - 2013-09-30
Aktiv informationsfas
 • Aktiv spridning av informationsmaterial enligt ovan
 • Kontaktskapande beträffande intressenter, presentation av QRpedia till beslutsfattare och på fackträffar
 • Stöd till intressenter under beslutsprocessen inom ramen för avsiktsförklaringar med två pilotpartners
2013-08-01 - 2013-11-30
Genomförande av QRprojekt hos målgruppsinstitutioner
 • Genomförandeplan med viktigare intressenter
 • Kontakt med Wikipediagemenskapen, information och samarbete med befintliga projekt
 • Organiserande av lokala redigeringsträffar med Wikipedianer inom och utom intressentens organisation med syfte att skapa nya och förbättra existerande artiklar
 • Organiserande av fototräffar för att förse artiklar med bra illustrationer
2013-12-01 - 2013-12-31
Utvärdering
 • Analys av projektets framgångar/bakslag samt förtjänster och brister i genomförandet
 • Formulering av möjliga fortsättningsprojekt (nya tag eller fortsättning med större ambition)

Delprojekt 2

2013-04-01 - 2013-06-30
Urvalsfas
 • Urval av partner, förhandlingar om kontrakt
 • Beslut om genomförande av delprojekt 2
2013-08-01 - 2013-10-31
Planering av artikelobjekt och skylttilverkning
 • Wikimedia Sveriges val, kommunens val, förhandlingar och sammanjämkning, diskussioner inom Wikipediagemenskapen
 • Tävlingar inom den svenska Wikipediagemenskapen om artikelskrivande
 • Utformning av skyltar, formgivning och val av material
 • Samarbete med lokala aktörer som hembygdsföreningar, museer, intresserade privatpersoner
 • Tävling inom den svenska Wikimedia Commonsgemenskapen/tillsammans med Wikilovesmonuments om foton
2013-09-01 - 2013-09-30
Marknadsföring till lokala invånare
 • Edit-a-thon, redigeringsträffar, fotosafari
2013-09-01 - 2013-11-30
Uppsättningar av skyltar
 • Uppsättningen ligger inom projektpartnerns ansvar
2013-09-01 - 2013-11-30
Översättning till engelska och en-tre andra språk (september-november)
 • Tävlingar i svenska/utländska Wikipediagemenskaper
 • Samarbete med skolor, SFI, etc.
2013-12-01 - 2013-12-31
Utvärdering
 • utvärdering av projektet samt planering av underhålls- och förbättringsprojekt (vilka kan vara enbart kommunala projekt utan tänkt fortsatt intensiv medverkan av Wikimedia Sverige) (december)
 • Fortsatta tävlingar beträffande artiklar på främmande språk

Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)

Ange vilka mål projektet avser att uppfylla. Både mätbara under projekttiden och långsiktiga effekter format: Mål, Specifikation/mått, Antal/mätetal

delprojekt 1
 • Leverans av handbok, broschyr med goda exempel/best practices, hemsida, presentationsmaterial för att väcka intresse hos en bred grupp möjliga intressenter
 • Djuppresentationer för beslutsfattare i målgruppsinstitutioner, presentationer, 10
 • Positiva avsiktsförklaringar från minst två målgruppsinstitutioner, avsiktsförklaringar, 2
 • Skapande av visst medieintresse för QR-koder (vilket också leder till förbättring av aktuella Wikipediaartiklar)
 • Exponering av Wikipedia till nya användargrupper som leder indirekt till förbättring av artiklar
delprojekt 2
 • Uppsatta permanenta skyltar på objekt, QR-koder, 50
 • Översatta artiklar på engelska för samtliga dessa objekt, artiklar, 50
 • Översatta artiklar på andra främmande språk på den absoluta merparten av dem, artiklar, 50
 • Användning av QR-koder under en månad på slutet av projektperioden (3x50x30), klickningar, 5000
 • Skriftligt åtagande av partnerkommunen om underhåll av projektet under minst tre år

Plan (femte fliken)

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad samt övriga utlägg)

Sammanfatta antalet timmar och kostnader som omfattas av projektet

 • timkostnad 300 kronor (innehåller samtliga arbetsgivarkostnader och indirekta kostnader för till exempel kontor [<30 kronor])
 • månadskostnader heltid inklusive sociala avgifter 50.000 kronor
delprojekt 1
 • Arbetstimmar: 520
 • Total arbetskostnad = 156.000 kronor
 • Övriga utlägg:
delprojekt 2
 • Arbetstimmar: 400
 • Total arbetskostnad = 120.000 kronor
 • Övriga utlägg:

Projektdeltagare (roll, person/organisation och telefon/e-post)

Beskriv deltagare om det är flera personer som arbetar i projektet

Roll *, Person/organisation, Telefon/e-post

 • projektägare, Holger Motzkau (styrelsemedlem WMSE), holger.motzkau@wikimedia.se
 • projektägare, Bengt Oberger (styrelsemedlem WMSE), bengt.oberger@wikimedia.se
 • projektledare, Axel Pettersson, (senior projektledare GLAM/Outreach, WMSE), axel.pettersson@wikimedia.se
 • projektassistent, anställs inom projekten hos WMSE
 • projektpartner, lokala projektpartner med lokala ansvar och uppgifter
 • artikelskrivande/översättare, frivilliga i Wikipediagemenskapen
 • artikelskrivande/översättare, lokala samarbetspartner, frivilliga

Arbetsformer

Beskriv hur arbetet genomförs, metoder, intern organisation, extern organisation, styrning etc.

 • Ansvarig styrelsemedlem tillsammans med projektledaren har ansvar för projekten
 • Projektet genomförs, i den mån det riktar sig mot museer, synkroniserat med WMSEs möjliga parallella samprojekt med GLAM-partners, vilka förväntas framför allt gälla så kallade "wikipedians-in-residence" samt seminarier om redigering av wikipediaartiklar för museipersonal
 • Delprojekt 1 har som huvudsakligt mål en vid marknadsföring av QRpedia-möjligheter. För att få fart på införandet har även lagts in två pilotprojekt. Avsikten är att det ena av dessa i första hand riktas mot en institution utanför den vanliga GLAM-kretsen, till exempel en större fastighetsägare av typ Statens fastighetsverk eller Djurgårdsförvaltningen, eller en länsstyrelse eller annan institution som arbetar med naturreservat, Natura 2000-områden eller nationalparker.
 • WMSE har erfarenhet av samarbete med institutioner inom GLAM-sektorn, men inte med kommunala institutioner. Delprojekt 2 blir det första av detta slag och förväntas av detta skäl bli förhållandevis arbetsintensivt. Ett Wikipediastadsprojekt involverar dessutom fler institutioner än kommunen, i och med att skyltar förutsätts sättas upp, utom på av kommunen ägda fastigheter, på hus som tillhör Statens fastighetsverk, församlingar inom Svenska Kyrkan, landsting/region, kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsbolag och enskilda individer. Inom kommunen är också flera nämnder och förvaltningar berörda av ett QRstadsprojekt.
Ett pilotprojekt för en wikipediastad kräver av dessa skäl information till och förhandlingar med ett flertal intresenter, varav WMSE-projektpersonal förväntas delta i stor utsträckning. Beroende på med vilken hastighet projektet kan drivas, blir det fråga om antingen frekvent resande (enligt budgetetförslag) eller diskussion om att arrangera en "inbäddad" projektassistent ("wikipedian-in-residence") genom omdisponering av personal-och resebudget. Alternativa arbetsformer är också beroende av den valda stadens avstånd från Stockholm, eftersom städer inom Mälardalsområdet tillåter billig tågpendling. Val av stad sker dock utan hänsynstagande till sådana praktikaliter.
 • Delprojekt 2 är ett separat delprojekt av två skäl: dels kräver det en kostnadskrävande och administrativt ej helt enkel uppsättning av permanenta skyltar utomhus, dels kommer det även en bit in i projektperioden föreligga osäkerhet om ett acceptabelt samarbetsavtal kan träffas med en de sex-tio svenska kommuner utanför Stockholm och Göteborg som Wikimedia Sverige vill ha som samarbetspartner i ett pilotprojekt. WMSE har bedömt att val av, och förhandlingar med, samarbetskommun kan ske först inom ramen för ett påbörjat projekt, så att detaljplanering och genomförande kan ske i omedelbar anslutning till avtal.
Planeringen av delprojekt 2 år sådan att WMSE ska kunna avbryta delprojektet snabbt och utan mer än begränsade startkostnader, om det visar sig att ett tillfredsställande avtal inte kan träffas med en kommun om slutförande av delprojektet.

Ekonomi (sjätte fliken)

Kostnader (aktivitet, datum, kostnadstyp och belopp)

Specificera hur de sökta projektmedlen ska användas (lön, konsultarvoden, material, server, resor etc.). Det ska gå att förstå hur medlen är tänkta att användas och avgöra om kostnadsberäkningen är rimlig

Aktivitet, Datum (åååå-mm-dd), Kostnadstyp, Belopp (SEK), Kostnadstyper: Personal, Tjänst, Material, OH

delprojekt 1
 • sammanställning av basinformation
 • 1 sammanställning av basinformation, 2013-02-28, Personal, 2 veckor = 24.000 kr
 • 2 analysfas/kartläggning, 2013-03-31, Personal, 2 veckor = 24.000 kr
 • 3 aktiv informationsfas, 2013-09-30, Personal, 2 veckor = 24.000 kr
 • 4 genomförande hos målgruppsinstitutioner, 2013-11-30, Personal, 6 veckor = 72.000 kr
 • 5 utvärdering, 2013-12-31, Personal, 1 vecka = 12.000 kr
 • resor inom Sverige, 6 * 3.000 kr , tjänst, 18.000 kr
 • hemsida: 0 kr. (domän redan registrerad, serverkapacitet från föreningen)
 • formgivning/tryckkostnader: 10.000 kr
 • porto, telefon, övrig kommunikation: 1.000 kr.
 • oförutsetta utgifter 10%, 2013-12-31, OH, 0.1 * 185.000 kr. ~ 19.000 kr
 • delsumma delprojekt 1: 204.000 kr
delprojekt 2
 • 1 urvalsfas, 2013-06-30, Personal, 2 veckor = 24.000 kr
 • 2 planering av genomförande, 2013-10-31, Personal, 4 veckor = 48.000 kr
 • 3 marknadsföring, 2013-09-30, Personal, 1 vecka = 12.000 kr
 • 4 uppsättningar av skyltar, 2013-11-30, Personal, 0 kr
 • 5 översättningar, 2013-11-30, Personal, 2 veckor = 24.000 kr
 • 6 utvärdering, 2013-12-31, Personal, 1 vecka = 12.000 kr
 • resor inom och utom Sverige, 10 * 3.000 + 3 * 5.000, tjänst, 45.000 kr
 • bidrag till prispott, tävlingar utomlands, 20.000 kr
 • porto, telefon, övrig kommunikation: 1.000 kr.
 • 50 väderbeständiga QR-kodsplattor i t ex keramik eller emalj, 2012-09-30, material, 15.000 kr
 • oförutsetta utgifter 10%, 2013-12-31, OH 0,1 * 201.000 kr. ~ 20.000 kr
 • delsumma delprojekt 2: 221.000 kr
 • summa totalt: 425.000 kronor
 • arbetstid: 276.000 kr
 • resor: 63.000 kr
 • övriga kostnader 47.000 kr
 • oförutsett 10 %: 39.000 kr
 • summa totalt: 425.000 kronor

Samfinansiering (finansiär, sökt belopp och erhållit belopp)

Redovisa annan finansiering med relevans för det aktuella projektet som huvudsökande eller medsökande erhållit, sökt eller ämnar söka från andra anslagsgivare. Även egen medfinansiering anges här Finansiär/Erhållit (SEK)/Sökt (SEK)

 • Wikimedia Sverige finansierar projektet med 20% genom donationer
 • Pilotprojektpartners ska finansiera sina planerings- och administrationskostnader, viss produktion av artiklar med egen personal, produktion av skyltar som överstiger projektets budget samt uppsättning av skyltar

Framtid (sjunde fliken)

Spridning

Beskriv hur projektresultatet ska spridas, till vem och när

 • Spridning av matrialet till relevanta målgrupper är del av projektet
 • Materialet ingår i Wikimedias bookshelf projekt där det används till ytterligare outreachaktiviteter

Förvaltning

Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande kommer att tillhandahållas åt användarna samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas. Beskriv hur och vem som långsiktigt ska finansiera, tillhandahålla och vidareutveckla projektresultaten

 • Allt producerat material kommer att finnas och förvaltas på Wikimedias projekt
 • QRkoder har som alla skyltar en begränsad livstid som varierar med använt matrial, vandalisering etc. Som det är med vanliga textpaneler ligger det i projektpartners anvsvar att underhålla koder.

Upphovsrätt

Beskriv hur projektets upphovsrätt ser ut, projektresultatet ska tillhandahållas allmänheten under valfri Creative Commons licens eller liknande. Ange även hur .SE ska få del av projektresultaten

 • Wikimedia Sveriges syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig vilket innebär att samtliga underlag skapade med föreningens stöd görs fritt tillgänglig under Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licens.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

Ange vilka möjligheter till exponering .SE får som en följd av projektet

 • Synlighet på material som skapas
 • Omnämnande på blogg och i rapporter samt i Wikimedias internationella kommunikationskanaler

Uppföljning

Ange möjligheten att följa upp projektresultatet efter projektets slut, samt vid senare tillfällen, t.ex. efter 1 och 3 år

 • QRpedia har befintliga statistikverktyg som gör det möjligt att se hur många gånger en kod har scannats och med vilka språkinställningar
 • Möjlighet att räkna antal uppsatta QR koder eller kommuner, museer etc. som använder QRpedia

Övrigt (åttonde fliken)

Bilaga

En bilaga kan bifogas denna ansökan och ska vara i PDF-format