Ansökan till Riksantikvarieämbetet/2018-01-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
PDF-version av ansökan till RAÄ för verksamhetsstöd 2018.
Sänds till: Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöavdelningen Box 5405

114 84 Stockholm

[registrator@raa.se]

En fullständig ansökan ska inkomma i underskrivet original och även skickas per e-post till Riksantikvarieämbetet senast 26 januari 2018. Alla sökande organisationer ska fylla i samtliga uppgifter i blanketten med undantag för punkt 4 som endast gäller etableringsbidrag. Ofullständiga ansökningar, samt ansökningar som inkommer efter den 26 januari 2018 kommer inte att beaktas.

Riksantikvarieämbetets bidrag får lämnas till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som uppfyller 3 § och 4 § enligt förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Läs mer om förordningen samt förtydligande av begrepp och grundläggande villkor på: http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/bidrag-anslag/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/

Organisationen söker organisationsbidrag ☒ etableringsbidrag ☐

(Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.)

Organisationens namn

Wikimedia Sverige

Utdelningsadress

Hantverkargatan 21

Postnummer och ort

112 21 Stockholm

Plusgiro/Bankgiro

5822-9915

Bankkonto, ange även clearingnummer

8452-5, 904 498 896-3

Organisationsnummer

802437-8310

E-postadress

john.andersson@wikimedia.se

Webbplats

https://wikimedia.se/

Uppgiftslämnare

Uppgiftslämnarens namn

John Andersson

Funktion i organisationen

Verksamhetschef

Telefon och mobiltelefon

073-3965189

E-postadress

john.andersson@wikimedia.se

Sökt bidrag

Sökt belopp för verksamhetsår 2018 Innevarande år 2017 (sökt och beviljat)
150 000 SEK 0

1 Uppgifter om organisationen (Besvaras av alla sökande organisationer)

1.1 Organisationen är demokratiskt uppbyggd, och har enskilda medlemmar eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar:   Ja ☒       Nej ☐
1.2 Organisationen är en stiftelse:   Ja ☐      Nej ☒
1.3 Organisationen bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer:  Ja ☒      Nej ☐
1.4 Beskriv hur organisationen bedriver en verksamhet av nationellt intresse och har en riksomfattande organisation: (Med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet).
N/A

Eller

Om organisationen inte är riksomfattande: Beskriv hur organisationen bedriver en verksamhet av nationellt intresse dvs. en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt: (Som exempel kan det vara verksamhet som bedrivs av organisationer som inte nödvändigtvis är riksomfattande men har en speciell kompetens/kunskap med nära anknytning till syftet/ändamålet för bidraget).

Wikimedia Sverige har arbetat med kulturmiljöfrågor sedan 2010 genom att främja tillgängliggörande av kunskap på Wikipedia, världens femte mest besökta webbplats. Genom föreningens arbete får kulturmiljö- området en ökad synlighet och kunskapen blir lätt att nå för allmänheten. Vårt huvudfokus har varit på aktiviteter som tillgängliggjort kunskap i text, media och databaser online. Genom föreningens arbete får kulturmiljöområdet en ökad synlighet och allmänheten en ökad förståelse för kulturmiljöfrågor.

Utöver de aktiviteter som är online har vi i samarbete med UNESCO tagit fram en fotoutställning om hotat kulturarv: "Resor genom vårt ömtåliga kulturarv: upptäck, bevara och sprid". Utställningen har visats i fem länder, inklusive fyra orter i Sverige (Göteborg, Spånga, Grimeton och Falun). Utställningen fortsätter turnera runt i Sverige under 2018. I januari finns utställningen i RAÄ:s entréhall.

Föreningen har genom sin expertis rörande Wikimedia-plattformarna (där Wikipedia är mest välkänt) och erfarenhet av hur allmänheten kan engageras i onlineaktiviteter haft ett kontinuerligt samarbete med kulturarvssektorn i hela landet. Föreningen har säte i Stockholm men aktiva volontärer finns utspridda över hela landet och vi har även anordnat internationella aktiviteter.

1.5 Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: Ja ☒ Nej ☐
1.6 År när organisationen bildades:

(En organisation ska ha bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag. Detta gäller inte för organisationer som söker etableringsbidrag)

Organisationen bildades år 2007.

2 Verksamheten innevarande år 2017

2.1 Beskriv kortfattat genomförd verksamhet innevarande år: (Besvaras endast av de organisationer som beviljats bidrag 2017)

N/A

Planerad verksamhet 2018 (Besvaras av alla sökande organisationer)

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Wikimedia Sverige kommer under 2018 att fortsätta bedriva arbete med att tillgängliggöra kunskap om kulturmiljöer online. Vi har ett nära samarbete med svenska arkiv, bibliotek och museer där samlingar som illustrerar kulturmiljö finns bevarade, vilka vi hjälper till att tillgängliggöra online. Internationella samarbeten med museer samt med UNESCO kommer att leda till att nya samlingar med media som avbildar kulturarvet görs tillgängliga för allmänheten. Därtill kommer vi under 2018 att ha en riktad insats för att få in mer ljud från kulturmiljöerna som kan användas på Wikipedia. Detta sker inom ramen för EU-projektet Sounds of Change som leds av Flygvapenmuseum.

Sedan många år jobbar föreningen nära Riksantikvarieämbetet. Under 2017 har vi arbetat med Kulturmiljö- bilderna, ett arbete som kommer att fortsätta under 2018. Detta inkluderar både fortsatta uppladdningar av bilder och att se till att de 180 000 bilder vi laddat upp kommer till användning på exempelvis Wikipedia. Vi kommer även att jobba med Riksantikvarieämbetet för att möjliggöra effektiva uppladdningar av 3D-avbildningar på Wikipedia, vilket kan fördjupa förståelsen för kulturmiljöer.

Vi planerar även att anordna fototävlingen Wiki Loves Monuments i Sverige för sjunde året i rad. Det är världens största fototävling och den fokuserar på kulturmiljöer. Tävlingen syftar både till att producera bilder och att öka medvetenheten om den kulturmiljö som finns kring oss. Vi kommer även att fortsätta stödja den internationella tävlingen genom att tillgängliggöra dataset från olika länder om deras kulturmiljöer så att det enkelt kan inkluderas på Wikipedia och andra Wikimedia-plattformar.

Wikimedia Sverige är sedan 2017 en officiell partner i #Unite4Heritage och den fotoutställning vi anordnat tillsammans med UNESCO kommer att fortsätta turnera i Sverige och i flera andra länder där majoriteten av bilderna är från olika kulturmiljöer.

Vi arbetar på en större ansökan till Postkodlotteriet för att fortsätta vårt arbete med stora dataset om kulturarvet – ett arbete vi påbörjade 2016 och som gått över förväntan. Kulturmiljöer kommer att vara en integrerad del av ett sådant projekt. Vi hoppas att få feedback liknande denna, från Lars Amréus på Twitter, även under 2018: "Jag måste säga att @WikimediaSE gör mycket spännande. Läs till exempel om Alicias arbete med Kopplat Öppet Kulturarv."

2.2 Beskriv kortfattat hur er organisation avser att bidra till att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas:

Att öka medvetenhet och förståelse för de kulturmiljöer som finns omkring oss genom att tillgängliggöra den bästa möjliga informationen är centralt för att kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.

Riksantikvarie Lars Amréus uttryckte det på följande sätt: “Det största hotet mot kulturarvet är okunskap och ointresse. [...] Bästa sättet att skydda kulturarvet är därför kunskap och information som är lätt att hitta och gratis.”

Krig och katastrofer, eller bara oaktsamhet, dåligt underhåll och slarv, gör att mycket av vår kulturhistoria riskerar att förloras för alltid. Intresse och kunskap om kulturarvet behövs för att undvika förstörelse och korrekt och tillförlitlig information behöver vara lättillgänglig. En noggrann dokumentation av kulturarvet gör även att det går att återskapa och lära från det, om det skulle komma att förstöras. Världen blir oerhört snabbt uppkopplad och genom vårt arbete med att tillgängliggöra kunskap om kulturmiljöer online kommer fler människor än någonsin kunna ta del av informationen och lära sig om det kulturarv de har runt omkring sig.

Wikimedia är en folkrörelse och har under många år arbetat med digitalt bevarande av kulturarvet. Det arbetet har exempelvis handlat om att beskriva kulturarvet i text och bild tillsammans med olika partner- organisationer och på så sätt skapa en högkvalitativ informationssamling tillgänglig för alla intresserade. Wikimediarörelsen har även påbörjat arbetet med att bygga upp en enorm och världsunik databas, WLM-databasen, som innehåller officiellt klassat kulturarv med ett globalt fokus. I denna databas finns nu officiell data från över 50 olika länder sammanställt. Vi kommer att fortsätta arbeta med att utveckla och förädla denna enorma resurs. Detta genom att inkludera nya dataset samt genom att engagera allmänheten i att lägga upp nya foton, samt koppla existerande bilder till information om de olika kulturmiljöerna.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att undersöka hur vi på bästa sätt kan föra samman den digitala och analoga världen så att informationen blir tillgänglig när den som bäst behövs. Planerna för 2018 inkluderar bl.a. skyltar med QR-koder och att göra texter mer tillgängliga med hjälp av talsyntes (se 2.3).

2.3 Beskriv kortfattat hur er organisation under 2018 kommer att arbeta med frågor som bidrar till att integrera funktionsförutsättnings-, jämställdhets-, mångfalds-, och barnperspektiv i organisationens aktiviteter:

Oavsett hur väl man förbereder den fysiska platsen så kan inte alla ta sig till den. Digitalt tillgängliggörande är därför centralt för att göra kulturmiljö tillgänglig för alla oavsett var du bor och oavsett dina fysiska och ekonomiska förutsättningar. De med exempelvis funktionsnedsättningar kan genom digital information i förväg undersöka förutsättningarna för hur de kan komma fram i kulturmiljön.

Informationen kan presenteras på flera olika sätt vilket gör att de med olika förutsättningar har bättre möjlighet att ta del av kulturarvet. Ett av föreningens flaggskeppsprojekt är Wikispeech, vilket syftar till att utveckla en fritt licensierad talsyntes speciellt anpassad för långa texter. Vi kommer att fortsätta utveckla Wikispeech under 2018 för att säkerställa aktivering. För oss är det en central pusselbit för att ytterligare öka värdet på all den information, bl.a. om kulturmiljöer, som tillgängliggörs via Wikimedia-plattformarna.

Vi kommer att arbeta för att den fysiska platsen digitaliseras på så många sätt som möjligt. Vi kommer under 2018 bl.a. att titta på hur 3D-modeller kan inkluderas på Wikimedia-plattformarna, ordna aktiviteter som leder till att kulturmiljöerna dokumenteras av allmänheten såsom fototävlingen Wiki Loves Monuments, tillgängliggöra bild- och datasamlingar över kulturmiljön från museer och arkiv. Behovet av detta var något som bl.a. lyftes som centralt i dokumentet “Tillgänglighet på webben” framtaget av Riksantikvarieämbetet (Wikimedia Sverige deltog i expertgruppen).

Vi kommer under året att fortsätta berätta om det prisvinnande projektet Välkommen till min plats som vi genomförde 2016 och 2017 tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Stockholmskällan. I projektet har barn och ungdomar utanför innerstan engagerats i att beskriva sin kulturmiljö på olika plattformar.

Därtill kommer vi att arbeta fram ett projektkoncept runt hur invandrare kan engageras på Wikimedia- plattformarna. En EU-ansökan med det fokuset färdigställs i slutet av januari och därtill kommer vi att titta på en större ansökan för fotoaktiviteter med invandrare från Allmänna arvsfonden.

Vi har planer på att ta fram koncept för hur QR-koder kan integreras i olika kulturmiljöer, för att göra informationen tillgänglig för de som inte läser svenska så bra. I första hand tittar vi på hur det kan inkluderas i Umeå där vi har intresse från universitetet och kommunen samt hur de kan integreras i Stockholms litteraturskyltar. Även andra kommuner, såsom Hedemora, Säters och Borlänge kommun, kan vara aktuella. Det arbetet leds av Calle Eklund som i många år varit en aktiv volontär i föreningen. År 2015 fick Calle motta Riksantikvarieämbetets Förtjänstmedalj för sitt arbete med QR-koder och Wikipedia.

I november 2017 anordnade vi en internationell konferens om mångfald på Wikimedia-plattformarna i Stockholm och vi kommer att arbeta aktivt under 2018 för att sammanställa och implementera de lärdomar som drogs där.

Vi har ett aktivt mångfaldsarbete i alla våra aktiviteter. Vi ser ett oerhört stort värde i att säkerställa att alla intresserade personer kan delta i våra aktiviteter.

3 Organisation som söker etableringsbidrag

(Besvaras endast av organisation som söker etableringsbidrag. För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller villkoret att organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag).

3.1 Beskriv kortfattat vilken målgrupp ni har för er verksamhet idag:
N/A
3.2 Beskriv kortfattat vilket/vilka mål ni vill uppnå med hjälp av ett eventuellt etableringsbidrag:
N/A
3.3 Beskriv kortfattat hur ni kommer att arbeta för att nå målen för er verksamhet:
N/A

4 Medlemmar (Besvaras av alla sökande organisationer)

4.1 Antal betalande medlemmar i organisationen innevarande år:

Enskilda: 139 Organisationer: 5 Totalt: 144

4.2 Medlemsavgifter:
Minst 100 SEK för individer. Minst 1 000 SEK för juridiska personer.
4.3 Eventuella kommentarer avseende medlemsavgifter, -antal, -rekrytering och dylikt:
Under 2017 har vi arbetat med ett fullständigt byte av ekonomiskt system samt medlemshanterings- system. Detta har föranlett att vår kommunikation med medlemmar varit mycket begränsad och möjligheterna att skicka ut påminnelser om medlemsavgifter har varit begränsade. Vi har därför under 2017 sett ett stort tapp i antalet medlemmar. I slutet på året kom dock de sista delarna av systemet på plats och vi räknar med att se en större medlemsökning under 2018. Vi har avsatt en budgetpost för detta arbete samt lämnat in en ansökan om 90-konto då vi bedömer att det kommer att öka intresset för att stödja föreningens arbete.

5 Ekonomi (Besvaras av alla sökande organisationer)

5.1 Budget innevarande och nästkommande år:
Intäkter
Innevarande år 2017 Planerat för 2018
Bidrag enligt denna ansökan från Riksantikvarieämbetet 0 150 000
Övriga bidrag Riksantikvarieämbetet 96 000 50 000
Bidrag från andra (varje bidragsgivare anges på separat rad) 6 880 808 7 301 000
Vinnova 16 097 700 000
Post- och Telestyrelsen 1 131 178 1 050 000
Kulturbryggan 0 500 000
Wikimedia Foundation 2 950 000 2 950 000
Svenska PostkodStiftelsen 1 113 373 1 250 000
Internetstiftelsen 0 270 000
Global Challenges Research Fund 0 100 000
Intäkter av medlemsavgifter 18 300 25 000
Övriga intäkter 1 651 860 506 000
Summa intäkter 6 976 808 7 551 000
Kostnader
Innevarande år 2017 Planerat för 2018
Kostnader styrelse- och årsmöten 59 664 72 000
Lokalkostnader 332 517 284 167
Lönekostnader 4 208 886 4 010 000
Resekostnader 651 807 384 666
Administrationskostnader 893 825 248 000
Marknadsföring/kommunikation 629 936 74 000
Övrigt 1 616 913 2 068 002
Summa kostnader 8 393 548 7 140 835
5.2 Har organisationens ekonomi granskats av en revisor som är: Godkänd ☐ Auktoriserad              Varken eller ☐
5.3 Eventuell kommentar om ekonomin för organisationen:

Försäkran

Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga. Ansökan ska försäkras av den eller de som har rätt att teckna organisationens firma:

2018-01-24 John Andersson

………...…....         …………………………………...                        ………………………

Datum  Namnunderskrift  Namnförtydligande

Bilagor

Till fullständig ansökan ska bifogas: (Gäller alla sökande organisationer)

  • Stadgar
  • Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
  • Verksamhetsplan
  • Verksamhetsberättelse/årsredovisning

Stadgar antagna år 2016 bifogas ☒

Styrelseprotokoll från år 2017 med beslut om firmateckningsrätt bifogas ☒

Verksamhetsberättelse/årsredovisning från år 2016 bifogas ☒

Verksamhetsplan gällande år 2017 bifogas ☒