Ansökning till stiftelsen Chelha för att förbättra referenser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.

Bidrag söks för nedanstående ändamål:

Den svenskspråkiga grenen av Wikipedia innehåller 400 000 artiklar, som har skrivits av tusentals frivilliga medarbetare. Av dessa är 3 200 ännu aktiva och 130 är så aktiva att de bidrar med över 100 redigeringar varje månad. Det är till dem det föreslagna projektet riktar sig. För att skriva en användbar och tillförlitlig encyklopedi krävs högkvalitativ sekundärlitteratur och källhänvisningar till referenslitteratur, något som ibland har varit en brist. Samtidigt är referenser till specialiserad litteratur det viktigaste verktyget att verifiera kvaliteten. Sådan referenslitteratur som de behöver i sitt frivilliga arbete med Wikipedia, vill vi kunna ställa till deras förfogande. Detta görs genom inköp, hjälp till utlåning, eller kontakter för att få tillgång till särskilda databaser och arkiv. Målet är att under år 2012 förbättra och källbelägga 100 artiklar med stöd från Litteraturprojektet.

Projektet ska genomföras i Sverige och riktar sig i första hand till den svenskspråkiga grenen av Wikipedia, den fria encyklopedin. Projektet har en direkt förebild i Tyskland och Österrike, där det sedan 2007 har genomförts av våra systerföreningar Wikimedia Deutschland och Wikimedia Österreich. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för det svenska genomförandet. Det tyska projektet skapades först med fokus på biologiartiklar. Under första året stöddes 13 skribenter med monografier som användes för att skapa eller väsentligt förbättra 270 artiklar, alltså i genomsnitt mer än 20 artiklar per bok. Under de följande åren utökades projektet successivt till andra områden än biologi, och sedan sommaren 2011 finns inga tematiska begränsningar längre. Illustrationen förklarar utvecklingen i Tyskland, observera att siffrorna för 2011 endast omfattar perioden till början i oktober där den stora utökningen av projektet började. Två viktiga slutsatser kan dras av detta: Först ökade antalet utdelade böcker inte mycket trots att nya tematiska områden kom till, det vill säga att en visst mättnad i områden nås snabbt. Den andra effekten som man kan se är en ökning av nya artiklar varje år som leder till en exponentiell tillväxt av totala antalet artiklar. Utdelade böcker har alltså en hållbar effekt i projektet.

Lärdomar från det tyska projektet är olika sätt att minimera de administrativa utgifterna och att vara flexibel i reglerna utan att öka risken för missbruk. Stöd ges till skribenter som bidragit produktivt under en längre tid. Böckerna ägs alltid av föreningen och lånas ut tills vidare. Låntagaren åtar sig att svara på förfrågningar från andra skribenter, och måste en gång varje år rapportera kortfattat hur mycket hjälpmedlen har använts. Kraven på referensverken är öppna: De kan kosta mellan 30 och 250 euro, de ska vara lämpliga att hänvisa till och användbara inom ett tillräckligt brett område. Stödet har gått till fackuppslagsverk, läroböcker, monografier, biografier, även på media som CD, DVD eller individuell åtkomst till särskilda databaser.

Tillgång till elektroniska onlinedatabaser skapas och redovisas i ett extra delprojekt. Då sådan tillgång normalt är mycket mer kostsam än tryckt facklitteratur går man annorlunda till väga: Den tyska föreningen ordnar en kostnadsfri, tidsbegränsad tillgång till databaser för ett större antal (5-100) skribenter. Detta delprojekt är arbetsintensivt, men har låga omkostnader.

Wikipedias rykte har även öppnat dörrar till arkiv, bibliotek och samlingar som annars inte är offentligt tillgängliga. Ett exempel här är Nobelmuseets forskningsbibliotek som nu är tillgängligt för Wikipedias skribenter genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Nobelmuseet. Föreningen kan bidra till att knyta sådana kontakter och göra dem kända internationellt inom Wikimedia-rörelsen.

Finansieringsplan/kostnadsberäkning (om bidrag sökts eller mottagits från andra finansiärer var vänlig och specificera belopp och namn på givare)

Wikimedia Sveriges grundläggande verksamhet skall täckas av en stöd från Wikimedia Foundation (Wikimedia Foundation Inc., 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA), dock avsätts endast 20 h arbetstid och 2 000 kr sakkostnader för detta projekt. De sökta medlen ska användas till:

  • Inköp av verk och licenser: 50 000 SEK
  • Projektledning och utvärdering: 40 h
  • Programutveckling: 20 h. Målet är att implementera det tyska programmet på svenskspråkiga Wikipedia och sätta upp nödvändiga rutiner inom föreningen för handläggning, utvärdering och rapportering.
  • Kommunikation: 80 h. Alla kontakter med de som söker och annonsering av att projektet finns och hur man söker.
  • Handläggning: 80 h. Alla kontakter med databasinnehavare, inköp av böcker och postning av dessa.

Totalt: 220 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.

På nedanstående sätt uppnår detta projekt Chelhas ändamål att stödja utbildning och demokrati utveckling

Genom att göra det möjligt för alla att bidra med sina kunskaper och sin kunskapssyn demokratiseras hela utbildningssamhället och möjligheterna att göra informerade beslut ökar. Att dessutom göra denna information källbelagd ökar individens möjlighet att värdera vilken information de tar beslut ifrån.