Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 10 oktober 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-09-01 – 2020-09-30
Notera att då styrelsemötet infaller tidigare i månaden är några av siffrorna fortfarande preliminära.

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 8 343 kr
 • Totalkostnad: 714 851 kr
 • Resultat: -706 508 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Medlemskap och donationer: 8 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Wikispeech partner: 83 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 11 005 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 59 112 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 34 959 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 4 487 kr lägre än förväntat.
 • Intäkter för Face-2-face (insamlings- och medlemsvärvningskampanjen) var 14 855 kr lägre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Inga denna period

Övrigt att notera

 • Kvartalsrevideringen av Burncharten har ännu inte skett. Detta kommer att påverka engångskostnaderna (behöver revideras p.g.a. fortsatta Covid-19 begränsningar) samt Prospective incomes för Face-2-Face (anpassas efter faktiskt utfall)
 • Preliminära godkännanden finns för Kulturbryggan (Fri musik på Wikipedia). Formell begäran om att förlänga projektet till mars 2021 kommer att ske.
 • De inskickade ansökningarna (se nedan) ligger ännu inte i Burncharten som Prospective incomes.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (oktober-december)

 • Intäkter: 619 013 kr
 • Utgifter: 2 651 616 kr (exkl. utökad reserv)
 • RESULTAT: -2 032 603 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 135 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 60 000 kr förväntas under 2020 med ytterligare 300 000 under 2021 (exkl. Face2Face).
 • En kampanj för Face2Face pågår september-december 2020. Den preliminära uppskattningen är att denna insats kommer att ge ytterligare 174 000 kr under 2020 och ytterligare 700 000 kr under 2021 (uppskattningen har ännu ej reviderats utifrån inledande utfall).
 • Vi har skickat in två ansökningar till Vinnova om totalt nästan 3 miljoner kr (vår del). De beskrivna projekten löper båda 2020-2022 med huvudparten av arbetet under 2021.
 • Vi har fått ett erbjudande om att gå in som underleverantörer i ett forskningsprojekt med fokus på de Globala målen och Wikipedia, vilket vi nu undersöker. Exakta summan är oklar, men det kan röra sig om 2-3 år med 200 000-300 000 kr totalt.
 • Vi är med som underleverantörer i en ansökan till Vinnova. Företaget har inom ramen för ansökan accepterat 75 000 kr i konsultbeställningar och vi står för 64 000 kr i egenfinansiering. Större delen av vår insats förväntas ske i början av 2021.
 • Vi kommer att lämna in två ansökningar för såddfinansiering, på vardera 100 000 kr, till Svenska Institutet vid årsskiftet. Arbetetet kommer att genomföras under 2021 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon var.

Identifierade risker och hantering

 • Ett verktyg för att ge översikt av budgeterad arbetstid över tid har tagits fram men har ännu inte utvärderats. Tanken är att tidigare kunna identifiera om vi under en period inte kan möta planerad arbetstakt (totalt tvärs över projekten) och därmed måste be om förlängning/justering av individuella projekt.