Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 17 januari 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-10-31 – 2020-12-31
Notera att då styrelsemötet infaller tidigare i månaden är några av siffrorna fortfarande preliminära.

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 739 218 kr
 • Totalkostnad: 2 316 683 kr
 • Resultat: -1 577 465 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • PTS: 619 000 kr
 • SU/Vinnova: 96 000 kr
 • Medlemskap och donationer: 24 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Projektpartners Wikispeech: 334 000 kr
 • UNESCO WiR (fiscal sponsor): 159 000 kr
 • FKAGEU medlemskap: 52 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 16 577 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 94 848 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 116 425 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 15 357 kr lägre än förväntat.
 • Intäkter för Face2Face (insamlings- och medlemsvärvningskampanjen) var 44 896 kr lägre än förväntat. Notera att kampanjen ställde om till en insamlingskampanj på sociala medier samt sökande av företagsdonationer p.g.a. de starkare rekommendationerna kring Covid-19 pandemin.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Utbetalningen för UNESCO WiR tidigarelades (var beräknad till Januari)
 • Utbetalningen för Wikispeech för AI har senarelagts (till Januari)
 • Fördelning och utbetalningsdatum för FDC-medlen har ändrats så att en större del (70%) av medlen nu betalas ut i januari men resterande medel landar i augusti.

Övrigt att notera

 • Kvartalsrevideringen av Burncharten har påbörjats.
  • Kommande engångskostnaderna har uppdaterats per 2021 års budget.
  • Prospective incomes för donationer och medlemskap har uppdaterats per 2021 års budget.
  • Prospective incomes för Face2Face under 2021 har strukits.
 • Två beviljade projekt ligger ännu inte i Burncharten som då beloppen och fördelningen över tid fortfarande är osäkra.
 • Kvartalsavstämning gjordes för medlemsantal samt donationer.
  • Donationerna nådde ungefär ⅔ till den prognos vi uppskattat i vår FDC ansökan. De första två kvartalen såg lovande ut men de sista två gav sammanlagt mindre än endera av K1 eller K2. [Notera att detta inte tar F2F-kampanjen i beaktande då denna inte ingick i FDC-ansökan]
  • Nya medlemmar har i praktiken enbart inkommit under K1. Vi slutar på nästan exakt samma antal medlemmar som 2019.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (januari-mars)

 • Intäkter: 2 502 469 kr
 • Utgifter: 2 040 173 kr
 • RESULTAT: 462 296 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 135 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 315 000 under 2021 (exkl. Face2Face).
 • Vi är med som underleverantörer i en ansökan till Vinnova som mottagit finansiering. Företaget har inom ramen för ansökan accepterat 75 000 kr i konsultbeställningar och vi står för 64 000 kr i egenfinansiering. Större delen av vår insats förväntas ske i början av 2021.
 • Vi kommer att lämna in två ansökningar för såddfinansiering, på vardera 100 000 kr, till Svenska Institutet vid årsskiftet. Arbetet kommer att genomföras under 2021 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon var.
 • Medel för fortsatt arbete med den tematiska hubben förväntas i någon form. Storleken på summan och utbetalningsdatum saknas.

Identifierade risker och hantering

 • Den största risken i dagsläget är att de större ansökningarna inte går igenom och att föreningen då måste ställa om väldigt mycket av verksamheten och snabbt växla spår. Flera stora ansökningar utvecklas därför parallellt. Det tar tid att genomföra och skapar en “risk” att flera större projekt får finansiering samtidigt vilket kan leda till att organisationen får växtverk. Därför försöker vi sprida ut startdatum för projekten över längre tid vilket är möjligt då vi utökat våra besparingar under de senaste tre åren.
 • I dagsläget är det få på kansliet som har erfarenhet av att skriva projektansökningar. Detta hanteras genom att fler i personalen aktivt involveras i arbetsprocessen för att få erfarenhet.
 • Ett verktyg för att ge översikt av budgeterad arbetstid över tid har tagits fram men har ännu inte utvärderats. Tanken är att tidigare kunna identifiera om vi under en period inte kan möta planerad arbetstakt (totalt tvärs över projekten) och därmed måste be om förlängning/justering av individuella projekt.