Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 19 november 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2022-09-01 – 2022-10-31
Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 39 000 kr
 • Totalkostnad: 1 586 000 kr
 • Resultat: -1 547 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

 • Aktieutdelning: 33 000 kr
 • Medlemskap och donationer: 6 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Konsultkostnader för hubben: 158 000 kr
 • Resekostnader/kost och logi: 56 000 kr
 • FKAGEU medlemskap: 49 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 42 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 5 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 44 000 kr.

Överspenderingen i löpande kostnader beror på ett inköp av nya arbetsdatorer samt att årsavgiften för ett av våra system betalats under perioden.

Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att en mindre del än planerat av fakturering från konsult (för hubben) och rekvisitioner från Wikimedia UG Uganda har skett under perioden och att skillnaden därmed förs till efterföljande två månader. Den beräknade snittkostnaden per månad för att driva Wikipedia för hela Sverige är högre än utfallet under perioden som projektet startas upp. Denna underspendering är större än vad som framgår då utgiften för FKAGEU inte fanns med i prognosen för perioden (men det var en förväntad kostnad för året).

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 60 000 kr lägre än förväntat. Ett snitt per månad har angivits i burncharten, men inget insamlingsarbete har initierats ännu.
  • En revidering av dessa förväntade intäkter kommer att ske till nästa sammanställning, se nedan.
 • Det var utdelning på våra aktier på 33 000 kr vilket inte fanns med i prognosen.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.

Övrigt att notera

 • Ett av konsultkontrakten har förlängts med 3 månader.
 • Nya prospective-intäkter har lagts till för en pågående dialog kring konsultarbete, två ansökningar samt en ny finansieringsform för mjukvaruutveckling.
 • Fem prospective-intäkter för ansökningar har senarelagts för att bättre ta handläggningstid i beaktande.
 • Intäkten för Internationell Upphovsrätt i januari 2023 har förts från prospective till förväntad då rapporten för föregående år har godkänts.
 • Diskussioner om finansiering för vår föreslagna tematiska hubb har skett och en ansökan kommer att utvecklas.
 • Kvartalsuppdateringen av Burncharten är ännu inte helt genomförd.

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (november–januari)

 • Intäkter: 1 519 000 kr
 • Utgifter: 2 175 000 kr
 • RESULTAT: -656 000 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 6 761 000 kr varav 4 145 000 kr i värdepapper och 2 617 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2022/2023

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 73 000 kr under 2022.
  • Vi planerar för att genomföra en digital kampanj under årets sista månad. När planen för detta har utarbetats kommer det förväntade beloppet för resten av året att revideras.
 • En ansökan till Kulturbryggan på 1 444 000 kr har färdigställts. Svar förväntas under 2022.
 • Två ansökningar på totalt 700 000 kr håller på att färdigställas till Institutet för språk och folkminne (ISOF). Svar förväntas under 2022.
 • Vi kommer att lämna in en ansökning för hubbarbetet, på upp till 1 500 000 kr, till Wikimedia Foundation under 2022. Arbetet kommer att genomföras under första halvan av 2023. Bedömningen är att sannolikheten är god för att vi kommer att kunna säkerställa ytterligare finansiering för hubbarbete under andra halvan av året också.
 • Vi kommer att lämna in en ansökning för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2023. Arbetet kommer att genomföras under 2023-2024.
 • Vi kommer att lämna in en ansökning för ett pilotprojekt, på upp till 100 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2023. Arbetet kommer att genomföras under 2023-2024.
 • Vi förväntar oss att få godkänt ett fortsättningsprojekt på det projekt som Riksantikvarieämbetet finansierar. Finansieringen skulle vara för ett 3:e och sista år för projektet och genomförs under 2023. Storleken på Wikimedia Sveriges intäkt är dock okänd.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras för Wikispeech. Ansökan kan uppgå till 10 000 000 kr över en 3-årsperiod. Initiala diskussioner är lovande.
 • Ett konsultuppdrag åt franska Bibliographic Agency of Higher Education för vidareutveckling av Pattypan påbörjas under 2022.
 • Finansiering för utveckling av OpenRefine på 100 000 kr. Svar förväntas under 2022.
 • Finansiering för underhåll av mjukvara som samfinansieras med andra Wikimediaföreningar på 3-500 000 kr. Svar förväntas under 2022.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare. De besparingar som planerats för 2022 kommer dock att bli markant mindre eller eventuellt utebli då vi har fått in mindre externa projektmedel än ursprungligen förväntat.
 • Ytterligare medel behöver säkras för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling har därför intensifieras under andra halvan av 2022.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. En ansökan som täcker kostnaderna under första halvan av året bedöms dock som relativt trolig att motta finansiering. Vissa initiativ kan dock behöva pausas eller täckas med andra medel.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv.
 • Inflationen har för närvarande haft en begränsad påverkan på vår verksamhet då den största kostnadsposten är för personal och den revideras först i samband med facklig förhandling – vid nästa förhandling förväntar vi oss dock en högre ökning än vad som annars varit fallet. Vi förväntar oss en ökning av resekostnader och för vissa evenemangskostnader kommande månader och kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor. Även våra serverkostnader kommer att se en större procentuell ökning än inflationen, då även det höga elpriset påverkar. Servrarna är dock en relativt begränsad kostnad för föreningen. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen.