Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 1 oktober 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2022-06-30 – 2022-08-31

Resultatet den senaste sammanställningen (avrundade)

Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 1 801 000 kr
 • Totalkostnad: 877 000 kr
 • Resultat: 924 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

 • Postkodstiftelsen: 1 400 000 kr
 • Riksantikvarieämbetet: 205 000 kr
 • American University, Washington, D.C.: 128 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Resekostnader/kost och logi: 43 000 kr
 • Advokatkostnader: 8 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos (avrundade)

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 34 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 360 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 120 000 kr.

Underspenderingen i personalkostnader är en artefakt av hur semesterkostnader hanteras, kostnaden för detta är spridd över året vilket gör att det bara är faktiskt arbetstid som blir en kostnad under sommaren. Tillsammans med vår redovisningsbyrå ser vi över hur vi kan kan göra oss av med denna artefakt i framtida prognoser.

Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att fakturering från konsult (för hubben) och rekvisitioner från Wikimedia UG Uganda har senarelagts igen, denna gång på grund av bankproblem i Uganda (ca. 150 000 kr). Detta döljer att det egentligen handlar om en överspendering på ca. 8 000 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos (avrundade)

 • Medlemskap och donationer var 59 000 kr lägre än förväntat. Vi har angett ett snitt per månad i burncharten, men inget insamlingsarbete har initierats ännu.
  • En revidering av dessa förväntade intäkter kommer att ske till nästa sammanställning, se nedan.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Vårt projekt med Kalmar läns museum har strukits, därmed även intäkten för denna.

Övrigt att notera

 • En ytterligare konsult har tagits in för mindre uppdrag fram till årsskiftet. Samtliga konsultkostnader inkluderar nu moms. Burncharten har uppdaterats med denna info samt justerats för uppdaterade utbetalningsplaner.
 • Nya prospective-intäkter har lagts till för 3 pågående ansökningar.
 • Intäkten från Musikverket har flyttats från prospective till förväntad då avtalet nu är på plats.
 • Ett samtal förväntas att ske med WMF i oktober för att diskutera finansieringsbehov för vår föreslagna tematiska hubb.
 • Den större budget- och verksamhetsrevideringen har genomförts och de löpande kostnaderna i burncharten har reviderats utifrån detta.
 • Lönekostnaderna har reviderats för att synkronisera med budgetplaneringen och den interna debiteringen.
 • En första grov fördelning av de löpande kostnaderna kopplade till Wikipedia för hela Sverige har gjorts och lagts till i burncharten.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (september–november)

 • Intäkter: 0 kr
 • Utgifter: 2 285 836 kr
 • RESULTAT: -2 285 836 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 6 407 732 kr varav 3 790 999 kr i värdepapper och 2 616 733 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2022/2023

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 139 000 kr under 2022.
  • Vi kommer att genomföra en digital kampanj under årets sista två månader. När planen för detta har utarbetats kommer det förväntade beloppet för resten av året att revideras.
 • Vi kommer att lämna in en ansökningar för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2023. Arbetet kommer att genomföras under 2023-2024.
 • Vi förväntar oss att få godkänt ett fortsättningsprojekt på det projekt som Riksantikvarieämbetet finansierar. Finansieringen skulle vara för ett 3:e och sista år för projektet och genomförs under 2023. Storleken på Wikimedia Sveriges intäkt är dock okänd.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras. Vi räknar med att denna skulle innebära intäkter på 10 000 000 kr för WIkimedia Sverige över en 3-årsperiod.
 • Ett konsultuppdrag från Musikverket för arbete under K4 2022 kommer att ske.
 • En ansökan till Kulturbryggan på 1 444 000 kr har färdigställts.
 • Två ansökningar på totalt 700 000 kr håller på att färdigställas till Institutet för språk och folkminne (ISOF).

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare. De besparingar som planerats för 2022 kommer dock att bli markant mindre eller eventuellt utebli då vi har fått in mindre externa projektmedel än ursprungligen förväntat.
 • Ytterligare medel behöver säkras för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling planeras därför att intensifieras under andra halvan av 2022.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Riktade ansökningar behöver genomföras för att möjliggöra fortsättning av delar av arbetet.
 • En mer omfattande lansering av Wikispeech kräver resurser som har saknats under första halvan av 2022 och arbetet med externa ansökningar samt med internfinansierat arbete kommer att prioriteras under andra halvan av året.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu.
 • Inflationen har för närvarande haft en begränsad påverkan på vår verksamhet då den största kostnadsposten är för personal och den revideras först i samband med facklig förhandling – vid nästa förhandling förväntar vi oss dock en högre ökning än vad som annars varit fallet. Vi förväntar oss en ökning av resekostnader och för vissa evenemangskostnader kommande månader och kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor. Även våra serverkostnader kommer att se en större procentuell ökning än inflationen, då även det höga elpriset påverkar. Servrarna är dock en relativt begränsad kostnad för föreningen. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen.