Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 22 maj 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2021-12-31 – 2022-04-30

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 8 061 565 kr
 • Totalkostnad: 2 151 926 kr
 • Resultat: 3 909 639 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Arvet: 4 000 000 kr
 • WMF:s verksamhetsstöd: 3 560 000 kr
 • Kalmar läns museum: 150 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande, avrundade):

 • Konsultkostnader för hubben: 167 000 kr
 • Revision: 43 000 kr
 • Wikimedia UG Uganda: 6 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos (avrundade)

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 24 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 70 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 171 000 kr.

Underspenderingen i personalkostnader beror till stor del på försenad återkomst från föräldraledighet. Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att fakturering från konsult (för hubben) och rekvisitioner från Wikimedia UG Uganda har senarelagts (ca. 100 000 kr).

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 15 857 kr lägre än förväntat.
 • Intäkten från Trackuback minskade 15 000 kr då deras behov av våra tjänster minskade.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Utbetalningen för Wikidata för auktoritetskontroll har senarelagts (till maj)
 • Utbetalningen för Internationell upphovsrätt har senarelagts (till maj/juni)
 • Fördelningen och utbetalningsdatumet för WMF:s verksamhetsstöd ändrades så att hela beloppet betalades ut (i mars)
 • Vårt projekt med Kalmar läns museum har senarelagts, därmed även intäkten för denna.
 • Vid årsskiftet lades ca. 407 000 kr till reserverna, jämfört med det planerade 550 000 kr. Detta då våra egna fria intäkter varit mindre än planerat.
 • Det testamenterade medlen vi mottog skiftades under februari-mars, i förra sammanställningen uppskattade vi att detta skulle ske i januari.
 • Prospective income för vår planerade ansökan till Postkodstiftelsen har senarelagts då ansökan ännu inte skickats in.
 • Prospective income för vår planerade ansökan till Allmänna arvsfonden planeras har senarelagts då ansökan ännu inte skickats in.

Övrigt att notera

 • 8 personer i personalen kommer att ha en lönerevision vilken är retroaktiv från april 2022.
 • Kvartalsrevideringen av Burncharten är genomförd.
  • Personalkostnaderna har justerats vilket tar hänsyn till både lönerevision och tidigare diff i semesterkostnader.
  • Löpande kostnader har justerats utifrån utfall 2021 samt nya lokalkostnader.
 • Kvartalsavstämning gjordes för medlemsantal samt donationer.
  • Donationerna under första kvartalet uppgick till ungefär 10 % av den prognos för året som vi uppskattat i vår FDC-ansökan. Både beloppet och antalet donatorer är ungefär hälften av det vi hade för motsvarande kvartal 2021.
  • Medlemsantalet efter första kvartalet är 90 % av det slutliga antalet 2021, och är därmed 40 % av den siffra vi uppgav som riktlinje i vår WMF-ansökan.
 • I samband med att arvet skiftades (under februari och mars) tillfördes ytterligare 4 000 000 kr till besparingarna, dessa utgjordes av 3 888 750 kr i värdepapper och 111 250 kr i kontanter.
 • Under perioden har värdepapperna haft utdelning på 32 846 kr vilket ännu inte återfinns i burncharten.
 • Intäkterna från det projekt från Postkodstiftelsen som godkänts, Wikipedia för hela Sverige, ligger fortfarande under Prospective incomes eftersom den slutliga projektplanen (och utbetalningsplanen) ännu ej är färdigställda.
 • Ett samtal kommer att ske med WMF i närtid för att diskutera finansieringsbehov för vår föreslagna tematiska hubb.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (maj-juli)

 • Intäkter: 253 248 kr
 • Utgifter: 2 026 110 kr
 • RESULTAT: -1 772 862 kr

Besparingar

 • Totalt uppgick våra långtidsbesparingar till 2 505 483 kr vid årsskiftet 2021/2022.
 • I samband med att arvet skiftades (under februari och mars) uppgick våra långtidsbesparingar till 6 505 483 kr varav 3 888 750 kr i värdepapper och 2 616 733 kr i kontanter.
 • Sedan arvet skiftades har den delen av besparingarna som utgörs av värdepapper fluktuerat i värde vilket nu är 3 514 668 kr och långtidsbesparingarna blir därmed 6 131 401 kr

Vilka större intäkter förväntas 2022/2023

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 380 000 kr under 2022.
 • Vi kommer att lämna in en ansökningar för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet. Arbetet kommer att genomföras under 2023.
 • Vi kommer att lämna in en ansökningar för såddfinansiering, på 100 000 kr, till Svenska Institutet i januari 2023. Arbetet kommer att påbörjas under andra kvartalet 2023 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon kr, med tidigast start under 2024.
 • Vi förväntar oss att få godkänt ett fortsättningsprojekt på det projekt som Riksantikvarieämbetet finansierar. Finansieringen skulle vara för ett 3:e och sista år för projektet och genomförs under 2023. Storleken på Wikimedia Sveriges intäkt är dock okänd.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras. Vi räknar med att denna skulle innebära intäkter på 1 900 000 kr för WIkimedia Sverige över en 3-årsperiod.
 • Ett större konsultuppdrag från Nordiska museet för arbete under 2022-2023 planeras för. Arbetet fokuserar på digitaliseringen av material som blivit fuktskadat i samband med en översvämning där vi kommer att ha en mer central roll.
 • Ett konsultuppdrag från Musikverket för arbete under K4 2022 planeras.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare. Ytterligare medel behöver dock säkras även för 2023 och för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling planeras därför att intensifieras under 2022.
 • Den formella implementeringen av hubbar kan komma att fördröjas ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Riktade ansökningar behöver genomföras för att möjliggöra fortsättning av arbetet.
 • En mer omfattande lansering av Wikispeech kräver resurser som har saknats under första halvan av 2022 och behöver prioriteras inför andra halvan.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu.