Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 22 november 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-10-01 – 2020-10-31

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 7 344 kr
 • Totalkostnad: 678 554 kr
 • Resultat: -671 210 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Medlemskap och donationer: 4 000 kr
 • Face2Face intäkter: 3 500 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Face2Face uppstartskostnader: 25 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 6 229 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 72 514 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 9 947 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 16 151 kr lägre än förväntat.
 • Intäkter för Face2Face (insamlings- och medlemsvärvningskampanjen) var 17 138 kr lägre än förväntat.
 • Notera att revideringar har gjorts i Burncharten på kostnadsposterna (engångs och löpande icke-personal) för maj-september 2020. Dessa är nu totalt 22 500 kr högre än tidigare redovisat. Främst handlar det om kvitton som retroaktivt förts in men där ingick även en saknad revision samt en kostnad som tagits med dubbelt.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Inga denna period

Övrigt att notera

 • Kvartalsrevideringen av Burncharten har nu skett.
  • Kommande engångskostnaderna har revideras p.g.a. fortsatta Covid-19 begränsningar.
  • Prospective incomes för Face2Face har anpassas efter faktiskt utfall.
 • Formellt godkännande finns för förlängning av projektet Fri musik på Wikipedia till juni 2021.
 • De inskickade ansökningarna (se nedan) ligger ännu inte i Burncharten som Prospective incomes.
 • Exitkostnaderna har reviderats upp på grund av kontraktsförändringar.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (november-januari)

 • Intäkter: 2 548 470 kr
 • Utgifter: 3 164 897 kr (exkl. utökad reserv)
 • RESULTAT: -616 427 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 135 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 40 000 kr förväntas under 2020, med ytterligare 300 000 under 2021 (exkl. Face2Face).
 • En kampanj för Face2Face pågår september-december 2020. Den preliminära uppskattningen är att denna insats kommer att ge ytterligare 45 000 kr under 2020 och ytterligare 160 000 kr under 2021 (uppskattningen har reviderats för att stryka ej längre möjliga intäkter).
 • En onlinekampanj för att få donationer planeras för december för att komplettera eventuell minskad möjlighet till Face2Face-arbetet p.g.a. Corona-restriktioner.
 • Vi är med som underleverantörer i en ansökan till Vinnova som mottagit finansiering. Företaget har inom ramen för ansökan accepterat 75 000 kr i konsultbeställningar och vi står för 64 000 kr i egenfinansiering. Större delen av vår insats förväntas ske i början av 2021.
 • Vi kommer att lämna in två ansökningar för såddfinansiering, på vardera 100 000 kr, till Svenska Institutet vid årsskiftet. Arbetet kommer att genomföras under 2021 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon var.
 • Medel för fortsatt arbete med den tematiska hubben förväntas i någon form. Storleken på summan och utbetalningsdatum saknas.

Identifierade risker och hantering

 • Ett verktyg för att ge översikt av budgeterad arbetstid över tid har tagits fram men har ännu inte utvärderats. Tanken är att tidigare kunna identifiera om vi under en period inte kan möta planerad arbetstakt (totalt tvärs över projekten) och därmed måste be om förlängning/justering av individuella projekt.