Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 23 april 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2022-10-31 – 2023-02-28
Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 1 626 000 kr
 • Totalkostnad: 2 588 000 kr
 • Resultat: -962 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

 • Nordiska museet: 200 000 kr
 • Medlemskap och donationer: 130 000 kr
 • Musikverket: 114 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Konsultkostnader för hubben: 93 000 kr
 • Resekostnader/kost och logi: 60 000 kr
 • Medlemskap i andra organisationer: 51 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 72 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 165 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 165 000 kr.

Överspenderingen i löpande kostnader beror dels på ett antal årliga kostnader som ska betalas kring årsskiftet samt på ökade kostnader för ekonomisk hantering i samband med arbetet kring årsbokslutet. Det finns även en del kostnader som ingår i schablonen för engångskostnader som i slutänden redovisas under löpande kostnader (t.ex. vissa typer av teknikinköp inom ramen för projekten).

Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att de planerade externa inom Wikipedia för hela Sverige (t.ex. ersättningar till partnerorganisationer) inte dragit igång i full skala ännu. Dessa, eller motsvarande, kostnader kommer att uppstå i projektet under 2023 istället. Vi har även varit mer återhållsamma med kostnader och event inom ramen för Stöd för innehållspartnerskap i väntan på förtydligande från WMF om ytterligare finansiering.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 10 000 kr lägre än förväntat.
  • Intäkterna i början av året har varit goda men förväntningarna på 2022 års sista månader hade ännu inte reviderats ner för att matcha våra nya prioriteringar (se nedan).
 • På grund av den svaga kronan blev ett av projektbidragen (där beloppet är satt i USD) större än förväntat.
 • Intäkter från det mottagna Salviuspriset (100 000 kr) tillkom.
 • Ingen delutbetalning av vårt verksamhetsbidrag från WMF skedde i januari, se nedan.
 • Ett antal mindre presentationer och konsultuppdrag som ej fanns med i prognosen, inkom kring årsskiftet. Totalt medför dessa intäkter på 25 000 kr efter moms.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Storleken på verksamhetsbidraget från WMF ökade med 10 % till 3 916 000 kr, detta innebär en ökning av det totala bidrag vi mottar under 3-årsfinansieringen.
 • Förseningar i rapportering mot WMF innebar att vi inte fick en delutbetalning (på 25 %) i januari med resten utbetalt i mars, istället kommer hela beloppet att betalas ut i april.
 • Intäkterna för vårt utvecklingsprojekt med Pattypan gick från prospective till bekräftade, men flyttades fram till april då uppdragsgivaren betalar i efterhand.
 • Intäkter för samtliga konsultuppdrag (både bekräftade och prospective) har justerats för att exkludera moms.

Övrigt att notera

 • Både Auktoritetsdataprojektet och Internationell upphovsrätt har fått bekräftelser på ett tredje och sista år av finansiering.
 • Vår hubbansökan blev avslagen. Prospective beloppet har därför strukits och ersatts av ett lägre belopp för en reviderad ansökan till dem med utbetalningsdatum i maj. Även tre andra prospective intäkter kopplade till hubben har uppdaterats. OpenRefine-utveckling har senarelagts till maj och direktstöd av mjukvaruutveckling samt den andra hubbansökan från WMF har strukits.
 • Prospective-intäkten för arvsfonden har flyttats fram till augusti för att bättre reflektera deras handläggningstid.
 • Fem ytterligare ansökningar som fått nekande svar eller ej skickats in har tagits bort som prospective, några av dessa förväntas fortfarande, men då först under 2024.
 • Tre nya ansökningar (Nordplus, Knowledge Rights samt SI) har lagts till som prospective.
 • 2022 års resultat har lagts till reserven.
 • Värdet för värdepapperen uppdaterades i samband med årsskiftet.
 • Kvartals- och årsuppdateringen av Burncharten är genomförd.

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (mars–maj)

 • Intäkter: 3 970 000 kr
 • Utgifter: 2 168 000 kr
 • RESULTAT: 1 801 000 kr

Av intäkterna utgörs majoriteten av vårt verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation.

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 6 921 000 kr varav 4 291 000 kr i värdepapper och 2 630 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2023/2024

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 213 000 kr under 2023.
  • Detta belopp har reviderats ner (till ett totalt förväntat belopp på 280 000 för hela året) i samband med att planerna kring insamlingsarbetet ändrades till att istället fokusera på ett ökat medlemsantal.
 • Vi kommer att lämna in en reviderad ansökan för hubbarbetet, på 500 000 kr, till Wikimedia Foundation under april-maj. Arbetet ska genomföras under perioden 2023-06–2024-06.
 • Finansiering för utveckling av OpenRefine på 100 000 kr. Slutlig bekräftelse förväntas under våren 2023.
 • Vi har blivit inbjudna till att delta i ett projekt kring rätten till fri kunskap. Detaljerna arbetas just nu fram men intäkterna ligger mellan 150 000 kr för perioden april 2023 till juli 2024.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett pilotprojekt, på upp till 100 000 kr, till Svenska Institutet i mitten av 2023. Arbetet kommer att genomföras under 2023–2024.
 • Vi deltar i en ansökan kring ett projekt kring översättningar av fri mjukvara på upp till 150 000 kr. Arbetet kommer att genomföras under 2023–2024.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras för Wikispeech. Ansökan kan uppgå till 10 000 000 kr över en 3-årsperiod. Initiala diskussioner är lovande.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2024. Arbetet kommer att genomföras under 2024–2025.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare, trots att besparingarna för 2022 blev markant mindre än planerat.
 • Ytterligare medel behöver säkras för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför högt prioriterat under 2023.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv.
 • Inflationen har för närvarande haft en begränsad påverkan på vår verksamhet då den största kostnadsposten är för personal och den revideras först i samband med facklig förhandling – vid nästa förhandling förväntar vi oss dock en högre ökning än vad som annars varit fallet. Vi förväntar oss en ökning av resekostnader och för vissa evenemangskostnader kommande månader och kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor. Även våra serverkostnader kommer att se en större procentuell ökning än inflationen, då även det höga elpriset påverkar. Servrarna är dock en relativt begränsad kostnad för föreningen. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation 2024 som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen.