Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 23 november 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2021-06-31 – 2021-10-31

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 4 505 769 kr
 • Totalkostnad: 2 354 240 kr
 • Resultat: 2 151 529 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • WMF projektmedel för Stöd för innehållspartnerskap: 3 344 000 kr
 • Projektbidrag från PTS: 200 000 kr
 • Medlemskap och donationer: 24 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande, avrundade):

 • Utbetalningar till partnerorganisationer i Wikispeech: 255 000 kr
 • Retroaktiv momskostnad för inköpta konsulttjänster: 85 000 kr
 • Stöd till Free Knowledge Advocacy Group EU: 51 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos (avrundade)

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 53 000 kr.
 • Personalkostnader: Överspenderat 7 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 40 000 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 26 181 kr lägre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Intäkter har justerats från prospective till säkra i de uppdaterade månaderna.
 • En extra momsinbetalning på 84 981 kr har skett efter diskussioner med Skatteverket.
 • Inbetalningen för FKAGEU (påverkansarbete i Bryssel) på 51 313 kr saknades i burncharten och har lagts till i september månad.
 • Procentsatserna anställda arbetar har uppdaterats för 2022 baserat på den senaste informationen.
 • Inbetalningar för konsultarbetet med hubb har lagts in på kvartalsbasis.
 • Testamenterade medel har lagts in som en säker intäkt i december 2021.

Övrigt att notera

 • Kvartalsrevideringen av Burncharten har påbörjats.
  • Flera av de större ansökningar som planerats har nu lagts in som prospective (t.ex. Postkod och Arvsfonden)
  • De löpande månatliga kostnaderna har reviderats ner. Dels p.g.a. minskade hyreskostnader (ingen kontorsplats i Norge) dels p.g.a. en minskning i dessa kostnader som vi sett
 • Kvartalsavstämning gjordes för medlemsantal samt donationer.
  • Alla siffror, även historiska för 2021, har nu reviderats för att även inkludera insamling via Facebook. För 2021 motsvarar detta ungefär 15 000 kr från 100 individer.
  • Donationerna når ungefär 3/4 av den prognos vi uppskattat i vår FDC ansökan. Donationerna kom dock nästan uteslutande under de första två kvartalen, K3 står för enbart 8% av det insamlade beloppet.
  • Nya medlemmar har i praktiken enbart inkommit under K1. Vi ligger idag under antal medlemmar vi hade i slutet av 2020 och därmed under 50% av det mål vi har för året.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (november 2021–januari 2022)

 • Intäkter: 6 605 300 kr
 • Utgifter: 2 146 556 kr
 • RESULTAT: 4 458 744 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Konsultintäkter: 205 000 kr
 • Projektbidrag: 493 000 kr
 • Donationer och medlemsavgifter: 120 000 kr
 • Övrigt: 4 000 000 kr (testamenterade medel)

Huvudsakliga utgifter, utöver löpande (avrundade):

 • Underleverantörer och partner i Stöd för innehållspartnerskap: 210 000 kr
 • Projektpartners: 30 000 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 098 939 kr vid årsskiftet 2020/2021. Besparingarna förväntas öka till 6 648 939 kr vid årsskiftet 2021/2022.

Vilka större intäkter förväntas 2022

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på 400 000 under 2022.
 • Vi är underleverantörer i en EU-ansökan som blivit godkänd. Vi förväntar oss intäkter om 45 000 kr från detta projekt under 2022. Datum för utbetalningar är dock ännu inte specificerade.
 • En större ansökan till Erasmus+ planeras att skickas in med en budget på cirka 1,3 miljoner kronor under det första kvartalet 2022.
 • En större reviderad ansökan till Postkodstiftelsen kommer att skickas in med en budget på cirka 5 miljoner kronor i slutet av 2022. Projektstart sker i mitten av 2022.
 • En större ansökan till Arvsfonden för flerårigt arbete med Wikispeech skickas in under första kvartalet 2022, med en beräknad budget på cirka 2,5 miljoner kronor. Projektstart förväntas ske under tredje kvartalet 2022.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för såddfinansiering, på 100 000 kr, till Svenska Institutet i första kvartalet 2022. Arbetet kommer att genomföras under 2022 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon vardera, med tidigast start under 2023.
 • Projektet Wikidata för auktoritetskontroll förväntas få fortsatt finansiering där ca. 220 000 kr går till Wikimedia Sverige.

Identifierade risker och hantering

 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare. Ytterligare medel behöver dock säkras även för 2023 och för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade ambitiösa strategin. Arbetet med ansökningar och insamling planeras därför att intensifieras under 2022.
 • Den formella implementeringen av hubbar kan komma att fördröjas ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Riktade ansökningar behöver genomföras för att möjliggöra fortsättning av arbetet.
 • En mer omfattande lansering av Wikispeech kräver resurser som har saknats under andra halvan av 2021 och behöver prioriteras inför 2022.