Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 24 maj 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2023-02-28 – 2023-03-31
Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 71 000 kr
 • Totalkostnad: 638 000 kr
 • Resultat: -567 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

 • Medlemskap och donationer: 71 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Revision: 36 000 kr
 • Resekostnader/kost och logi: 20 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 12 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 54 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 31 000 kr.

Underspenderingen i engångskostnader är egentligen dubbelt så stor då den årliga revisionskostnaden inkom i mars. Underspenderingen här beror på att vi varit återhållsamma med utgifter under en period där vi inväntar positiv respons på ansökningar om projektfinansiering.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 50 000 kr högre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Intäkterna för Auktoritetsdataprojektet med Pattypan korrigerades från prospective till bekräftade, men flyttades fram från april till maj.
 • Intäkterna för vårt utvecklingsprojekt med Pattypan flyttades fram från april till maj, på grund av förseningar hos uppdragsgivaren.

Övrigt att notera

 • Prospective-beloppen för både den reviderade hubbansökan och OpenRefine-utvecklingen har senarelagts till juni.
 • Prospective-beloppen för Knowledge Rights projektet har ökat och utbetalningsdatumen justerats för att överensstämma med de senaste uppdateringarna i den pågående dialogen om vårt projektdeltagande.
 • Prospective-beloppet för Arvsfonden framskjutet till oktober.
 • Prospective-beloppet för vår del av SI ansökan har ökats men utbetalningsdatumet senarelagts, för att matcha den senaste informationen.
 • Dillnote ansökan fick avslag och prospective-intäkterna har strukits.
 • En schablon för de kommande lönerevisionerna har lagts till i personalkostnaderna i samband med att det nya kollektivavtalet blev färdigt.

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (april–juni)

 • Intäkter: 4 182 000 kr
 • Utgifter: 2 262 000 kr
 • RESULTAT: 1 920 000 kr

Av intäkterna utgörs majoriteten av vårt verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation.

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 6 921 000 kr varav 4 291 000 kr i värdepapper och 2 630 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2023/2024

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 192 000 kr under 2023.
 • Vi kommer att lämna in en reviderad ansökan för hubbarbetet, på 500 000 kr, till Wikimedia Foundation under maj. Arbetet ska genomföras under perioden 2023-06–2024-06.
 • Finansiering för utveckling av OpenRefine på 100 000 kr. Slutlig bekräftelse förväntas under våren 2023 men chansen bedöms nu som låg.
 • Vi har blivit inbjudna till att delta i ett projekt kring rätten till fri kunskap. Detaljerna arbetas just nu fram men intäkterna ligger kring 370 000 kr för perioden maj 2023 till juli 2024.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett pilotprojekt, på upp till 400 000 kr, till Svenska Institutet i mitten av 2023. Intäkten kommer att delas mellan flera parter. Arbetet kommer att genomföras under 2023–2024.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras för Wikispeech. Ansökan kan uppgå till 10 000 000 kr över en 3-årsperiod. Initiala diskussioner är lovande.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet i början av 2024. Intäkten kommer att delas mellan flera parter. Arbetet kommer att genomföras under 2024–2025.
 • Vi kommer att lämna in en ansökan till Vinnova om hur civilsamhället kan bidra med lösningar för ett resilient samhälle. Vi planerar att fokusera på digitalt bevarande och engagemang runt hotat kultur- och eventuellt naturarv. Upp till 2 miljoner kan sökas. Arbetet startar i oktober 2023.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför högt prioriterat under 2023.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv.
 • Inflationen har lett till en mycket större löneökning än vad som skett tidigare år. Det nya kollektivavtalet löper under 24 månader och innefattar totalt 7 % i löneökning och 0,4 procent för tjänstepensionen. Varav 3,9 % beräknat på lönerna 30 april 2023, och 3,1 % beräknat på lönerna per den 30 april 2024. Ökningen för 2023 var 0,4% högre än vad vi tagit höjd för i budgetarbetet. Vi förväntar oss även en ökning av resekostnader och för vissa evenemangskostnader kommande månader och kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor. Även våra serverkostnader kommer att se en större procentuell ökning än inflationen, då även det höga elpriset påverkar. Servrarna är dock en relativt begränsad kostnad för föreningen. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation 2024 som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen.