Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 25 april 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2021-02-28 – 2021-03-25

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 61 966 kr
 • Totalkostnad: 559 342 kr
 • Resultat: -497 376 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Medlemskap och donationer: 62 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Revision: 35 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 193 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 81 004 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 304 953 kr.

Underspenderingen i engångskostnader beror på att kostnader för Wikispeech har skjutits framåt då utbetalningen ännu inte skett samt att konsulter ännu inte fakturerat det arbete de genomfört under mars, då de justerat fördelningen på sitt arbete och genomför större delen av arbetet under april och maj.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 31 966 kr högre än förväntat då ett stort antal medlemskap förnyats och donationer inkommit i samband med det. Wikimedia Sverige nämns även, för första gången, uttryckligen i samband med Wikimedia Foundations insamlingskampanj, vilket kan ha lett till fler donationer. En analys kommer att genomföras där donationer under perioden för Wikimedia Foundations insamling jämförs med samma period tidigare år.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Utbetalningen för Wikispeech för AI har senarelagts ytterligare (till maj).
 • Utbetalningen för Wikidata för auktoritetskontroll har justerats för att reflektera att hela bidragsdelen betalas ut i april.
 • Intäkterna från Kalmar läns museum ligger nu i prospective i maj 2021 samt mars 2022. Praktisk planering pågår, men avtal saknas ännu.
 • Kostnaderna för konsulter har skjutits framåt då arbetet med dessa planerats om, eller på grund av väntan på inbetalning från finansiär.

Övrigt att notera

 • Inget

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (april–juni)

 • Intäkter: 788 640 kr
 • Utgifter: 2 273 627 kr
 • RESULTAT: -1 484 987 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Post- och Telestyrelsen: 575 000 kr
 • Riksantikvarieämbetet: 205 000 kr

Huvudsakliga utgifter, utöver löpande (avrundade):

 • Underleverantörer och partner i Wikispeech: 400 000 kr
 • UNESCO Wikipedian in Residence (Fiscal Sponsorship): 48 000 kr
 • Konsult (OpenGLAM event): 47 000 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 098 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 240 000 under 2021 (exkl. Face2Face).
 • En större kampanj för att få donationer och medlemmar planeras för året med 236 000 kr avsatt för detta i årets budget.
 • Vi kommer att ta fram visualiseringar inom ramen för Wikidata för auktoritetskontroll-projektet. Finansieringen för detta är 100 000 kr (konsultbeställning) och vår insats sker under andra halvan av 2021.
 • Vi deltog som underleverantörer i en EU-ansökan som blivit godkänd. Vi förväntar oss intäkter om 150 000 kr från detta projekt. Datum för utbetalningar är dock ännu inte specificerade.
 • Vi kommer att lämna in två ansökningar för såddfinansiering, på vardera 100 000 kr, till Svenska Institutet i september 2021. Arbetet kommer att genomföras under 2021 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon vardera, med tidigast start under 2022.
 • Medel för fortsatt arbete med den tematiska hubben förväntas i någon form. Storleken på summan och utbetalningsdatum saknas. En initial uppskattning har lagts in i Burncharten.
 • En större ansökan till Postkodstiftelsen utvecklas med beräknad budget på cirka 3 miljoner kronor. Beroende på utfallet av andra finansieringar kan projektstart ske antingen under andra halvan av 2021 eller under första halvan av 2022.
 • En större ansökan till Vinnova planeras för ett flerårigt projekt med start i november 2021 med beräknad budget på cirka 2,5 miljoner kronor.
 • Vi undersöker möjligheten till nya projekt med Kungliga Biblioteket som tar vid där det tidigare projekten, Wikipedia i biblioteken och Strategisk inkludering av biblioteksdata, slutade.

Identifierade risker och hantering

 • Den största risken i dagsläget är att de större ansökningarna inte går igenom och att föreningen då måste ställa om väldigt mycket av verksamheten och snabbt växla spår. Flera stora ansökningar utvecklas därför parallellt.
* Wikimedia Foundations två högsta chefer, Katherine Maher och Ryan Merkley, har slutat i april 2021. Detta har orsakat instabilitet hos organisationen och fördröjningar runt de planer vi utvecklat tillsammans och vi har behövt revidera våra planer med dem. Förhoppningen är dock ännu hög om att omfattande finansiering kommer att säkras. Vi är i nära kontakt med strategigruppen inom Wikimedia Foundation för att så snabbt som möjligt få en uppfattning om risken realiseras och omfattningen av påverkan på våra planer.
 • De många parallella stora projektansökningarna skapar en “risk” att flera större projekt får finansiering samtidigt, vilket kan leda till att organisationen får växtverk. Därför försöker vi sprida ut startdatum för projekten över längre tid vilket är möjligt då vi utökat våra besparingar under de senaste tre åren.
 • I dagsläget är det få på kansliet som har erfarenhet av att skriva projektansökningar. Detta hanteras genom att fler i personalen aktivt involveras i arbetsprocessen för att få erfarenhet.