Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 27 augusti 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2022-04-30 – 2022-06-30

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 111 283 kr
 • Totalkostnad: 1 339 230 kr
 • Resultat: -1 227 947 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Inlösen av värdepapper: 51 000 kr
 • Medlemskap & donationer: 22 000 kr
 • Stockholms stadsmuseum: 5 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande, avrundade):

 • Konsultkostnader för hubben: 154 000 kr
 • Advokatkostnader: 39 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos (avrundade)

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 28 000 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 41 000 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 39 000 kr.

Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att fakturering från konsult (för hubben) och rekvisitioner från Wikimedia UG Uganda har senarelagts (ca. 150 000 kr). I praktiken tillkom tidigare okända engångskostnader för retroaktiv moms samt framtagande av internationella konsultkontrakt på ca. 100 000 kr.

Skillnad i intäkter sedan prognos (avrundade)

 • Medlemskap och donationer var 53 000 kr lägre än förväntat.
 • Utbetalningen för Wikidata för auktoritetskontroll, 205 000 kr, senarelades till juli.
 • Utbetalningen för Internationell upphovsrätt, 45 000 kr, senarelades till juli.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Beloppet för WMF:s verksamhetsstöd (mars 2023) får ökats per inflation (tills vidare räknar vi med +8.5%). Utbetalningen har även delats upp i två delar, en del i januari (för första kvartalet) och resterande i mars efter att rapporteringen är gjord.
 • Vårt projekt med Kalmar läns museum har senarelagts ytterligare, därmed även intäkten för denna.
 • En fortsättning av projektet Internationell upphovsrätt har godkänts och intäkten har därmed förts från prospective till förväntad, den har även ökats för att täcka våra utlägg för resor.
 • Vårt projekt för Postkodstiftelsen, Wikipedia för hela Sverige, har godkänts och utbetalningsplanen färdigställts. Intäkten har därmed förts från prospective till förväntad, storleken på utbetalningarna har ändrats så att en större del av medlen kommer i närtid. Den andra utbetalningen ligger precis utanför burnchartens tidsspann och syns därför inte i uträkningarna.
 • Vårt projekt med Nordiska museet under 2022-2023 har godkänts och intäkten har därmed förts från prospective till förväntad, samtidigt har utbetalningarna senarelagts.

Övrigt att notera

 • Personalstyrkan har minskat med en person.
 • En tidigare engagerad konsult har fallit bort p.g.a. personliga omständigheter.
 • Tre konsulter har tagits in för mindre uppdrag fram till årsskiftet. Samtliga konsultkostnader inkluderar nu moms. Burncharten har uppdaterats med denna info.
 • Kvartalsrevideringen av Burncharten är genomförd.
  • Värdet av våra värdepapper reviderades upp med ca. 276 000 kr jfr. mot föregående kvartal.
 • Under perioden har det skett inlösen av värdepapper till ett värde av 51 304 kr. Dessa har (tillsammans med tidigare utdelning) nu förts in i burncharten.
 • Två projekt har bekräftat att vi kan föra vidare oförbrukade medel till efterföljande period vilket eliminerar risken för att dessa skulle behöva återbetalas i år.
 • Ekonomiskt stöd kring Wikimania har beviljats av WMF.
 • Kvartalsavstämning gjordes för medlemsantal samt donationer.
  • Donationerna under andra kvartalet ökade mot föregående kvartal och de uppgår nu till ungefär 25 % av den prognos för hela året som vi uppskattat i vår WCF-ansökan. Både beloppet och antalet donatorer är ungefär 70% av det vi hade för motsvarande halvår 2021.
  • Medlemsantalet efter första halvåret är 90 % av det slutliga antalet 2021, och är därmed 40 % av den siffra vi uppgav som riktlinje i vår WCF-ansökan.
  • Intäkterna från medlemskap och donationer har reviderats ner. Detta då fokus har flyttats till att testa olika typer av manus för att skapa intresse för verksamheten samt etablera ett nytt CRM-system och migrera från tidigare plattformar för att effektivisera hanteringen av vår kommunikation och ekonomi. Detta är nödvändigt sedan vi haft personalförändringar.
 • Ett samtal förväntas att ske med WMF i september för att diskutera finansieringsbehov för vår föreslagna tematiska hubb.
 • Vårt planerade ansökan för såddfinansiering till Svenska Institutet har skjutits fram till 2023 då Ukraina inte ingår i höstens utlysning.

Budget- och verksamhetsrevidering

En större budget- och verksamhetsrevidering pågår som en del av halvårsavstämningen. Vi har fått in mindre projektmedel än vad vi ursprungligen trodde och att andra startat senare än förväntat. Vi har även valt att flytta över mer pengar från hubbarbetet till 2023 då vi ser fördröjningar på ytterligare finansiering och behöver kunna fortsätta arbetet under året. De största förändringarna ser ut att bli (observera att arbetet ännu inte är färdigt, men detta är indikativt):

 • Vi ökar markant projektet Organisationsutveckling 2022 med ca. 275 000 kr. Detta då vi inom det projektet genomför allt förberedelsearbete med insamling och medlemsvärvning (som vi ursprungligen planerade att genomföra inom ramen för Wikipedia för hela Sverige, men inte kunde på grund av minskad budget där) samt att vi haft ett stort antal insatser som inte kunde genomföras under 2021 på grund av föräldraledighet. Det innebär också att vi från budgeten stryker den planerade utgiften på 100 000 kr för aktivt insamlingsarbete med värvare.
 • Projektet GLAM 2022 ökar med över 190 000 kr då de externfinansierade projekten vi haft under året har fokuserat på massuppladdningar och vi saknat externa medel för att konceptutveckla och bygga partnerskap med GLAM-sektorn.
 • Projektet Wikispeech Underhåll och support 2022 ökar med nästan 200 000 kr. Detta p.g.a. att det planerade externfinansierade projektet vi arbetar på tidigast kommer att kunna genomföras under 2023.
 • Arbetstiden i projektet Stöd till Gemenskapen har ökat med ca. 75 000 kr för att kunna genomföra ett antal nya initiativ.
 • Kostnaden för ansökningar har ökat med ca. 100 000 kr då en del större intäkter (från ex. hubbarbetet) inte kommer att säkras i år som ursprungligen planerats och fler externa ansökningar därför behöver ske.
 • Kostnaderna för administration ökar med strax över 100 000 kr. Detta då en del arbete som inte genomfördes under 2021 har hanterats i år.
 • Kostnaderna för budgeten verksamhetschefen har dubblerats och ökat med över 150 000 kr.
 • Kunskap i krissituationer 2022, Förtroende 2022, FOSS för föreningen 2022 samt Experimentella partnerskap 2022 stryks i år för att undvika för många parallella spår. Delar av arbetet kommer att kunna ske inom ramen för Wikipedia för hela Sverige.
 • Wikispeech – Taldatainsamlaren 2022 samt Partnerskap för Wikigap 2022 startar inte under året som ursprungligen planerades.
 • Vi kommer att överspendera under året då vi haft en felaktig snittkostnad på personalens månadskostnad. Detta innebär att vi inte kommer att kunna spara pengar som planerat. Vi kan antingen behöva minska våra besparingar och/eller begära att ytterligare medel från Wikimedia Foundations treåriga verksamhetsbidrag kan användas i år.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (juli-september)

 • Intäkter: 1 798 327 kr
 • Utgifter: 2 012 894 kr
 • RESULTAT: -214 567 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 6 407 732 kr varav 3 790 999 kr i värdepapper och 2 616 733 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2022/2023

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 202 000 kr under 2022.
 • Vi kommer att lämna in en ansökningar för ett fortsättningsprojekt, på upp till 1 000 000 kr, till Svenska Institutet. Arbetet kommer att genomföras under 2023.
 • Vi förväntar oss att få godkänt ett fortsättningsprojekt på det projekt som Riksantikvarieämbetet finansierar. Finansieringen skulle vara för ett 3:e och sista år för projektet och genomförs under 2023. Storleken på Wikimedia Sveriges intäkt är dock okänd.
 • En större ansökan till Allmänna Arvsfonden planeras. Vi räknar med att denna skulle innebära intäkter på 1 900 000 kr för WIkimedia Sverige över en 3-årsperiod.
 • Ett konsultuppdrag från Musikverket för arbete under K4 2022 planeras.
 • En ansökan till Kulturbryggan undersöks.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
 • Föreningens ekonomi är stabil och har större reserver än någonsin tidigare. De besparingar som planerats för 2022 kommer dock att bli markant mindre eller eventuellt utebli då vi har fått in mindre externa projektmedel än ursprungligen förväntat.
 • Ytterligare medel behöver säkras för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling planeras därför att intensifieras under andra halvan av 2022.
 • Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Riktade ansökningar behöver genomföras för att möjliggöra fortsättning av delar av arbetet.
 • En mer omfattande lansering av Wikispeech kräver resurser som har saknats under första halvan av 2022 och arbetet med externa ansökningar samt med internfinansierat arbete kommer att prioriteras under andra halvan av året.
 • Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med den oroliga aktiemarknad som råder just nu.