Projekt:Gemenskapens projekt 2011/Yes we're open!

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt Yes - We’re open! - en regional/nationell tillgänglighetsdatabas för personer med funktionsnedsättning

Inledning

Att kunna ta sig runt i samhället är viktigt för alla människor. Många behöver nyttja samhällets offentliga lokaler i arbetslivet. Kaféer och restauranger ger möjligheter till att knyta sociala kontakter och erhålla en social gemenskap eller kanske bara komma bort från vardagen och koppla av. Om inte möjligheten att ta sig runt i samhället ger upphov till ny livsenergi - så är definitivt motsatsen ett faktum - att inte kunna företa sig sysslor som många tar för givet. Det bidrar till isolering och oförmåga att till fullo delta i det samhälle vi lever i.

I dagens samhälle görs människor funktionshindrade av otillgänglig miljö. I ens hemmiljö kan hinder kringgås då man av erfarenhet lärt sig hur man bäst tacklar de hinder man har i vardagen. Då man utsätts för nya miljöer utanför hemmets väggar, som exempelvis vid en shoppingtur, restaurangbesök eller en semesterresa, kan liknande, förhållandevis små hinder vara omöjliga att övervinna då man inte har vant sig just vid de förhållanden som är just där. Av den anledningen är det av yttersta vikt att man är förberedd på den miljö man kommer att vistas i.

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken bygger på full delaktighet, jämlikhet och människors lika värde. För att en person med funktionsnedsättning ska kunna medverka och känna delaktighet i samhällsutvecklingen och samhällsgemenskapen krävs att han/hon fullt ut införlivas i samhället inte minst avseende rätten till rörelsefrihet och vad det innebär.

När man talar om att vistas i offentliga lokaler som kaféer och restauranger så tänker man kanske först och främst på nöjesbetonade händelser. Även i arbetslivet finns många små hinder för någon med funktionsnedsättning. Då företaget man jobbar på ska planera, ha en fest eller fika i en annan lokal, eller om företaget ska på kickoff eller konferens blir arrangören snabbt varse den bristande tillgänglighetsinformationen både inom Sverige och utanför landets gränser.

I FN s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning behandlas under artikel 18 och 19 rätten till fri rörlighet. Där behandlas utförligt att man även ifall man har funktionsnedsättning skall kunna leva och delta i samhället på samma villkor som övriga. I dagsläget har personer med funktionsnedsättning mycket svårare att vistas i det offentliga rummet än andra vilket arbetslöshetsstatistiken visar. För enskilda personer är detta oacceptabelt och för samhället ett stort slöseri med ekonomiska resurser i form av ohälsa. Det är tio gånger vanligare1 med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt. En faktor som spelar in är möjlighet till ett aktivt socialt liv - och här är möjligheten att ta sig runt i offentliga utrymmen en viktig del. Andra bidragande faktorer är diskriminering, brist på tillgänglighet och dåligt bemötande som leder till utanförskap och social isolering.

Vad är tillgänglighet?

Man brukar säga att 10 % av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Siffrorna varierar mycket - men det är tydligt att vi är många som har speciella krav på vår omgivning och miljö.

Sverige är ett land som å ena sidan säger sig gör allt som står i dess makt för att göra att alla medborgare skall ha lika stora möjligheter att leva våra liv upp uppnå våra egna mål så är det i praktiken stora skillnader i förutsättningar.

Tillgänglighet har varit en stor fråga som har stötts och blötts alltför länge utan några större framsteg de senaste 30 åren. Lagar ser i stort sett ut som de alltid gjort och dessvärre saknas påföljd för de byggherrar/arkitekter som ignorerar eller prioriterar ner tillgänglighetsrekommendationerna.

Projektets mål och syfte

Mål:

 • att kunna ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att lättare kunna delta i sociala sammanhang utanför hemmet
 • att fokusera på FNs konventioner och kunna skapa ett mer tillgängligt samhälle att projektet skulle kunna inspirera och stå modell för andra verksamheter/projekt som underlättar tillgänglighet, mångfald och socialt engagemang i samhället

Syfte:

 • underlätta för kafé- och restaurangbesök för människor med särskilda krav på tillgänglighet
 • att skapa ett nav från vilket personer med funktionsnedsättning kan söka tillgänglighetsinformation utifrån sina egna behov
 • att lyfta frågan om tillgänglighet i samhället
 • att arbeta upp ett bra och resultatgivande samarbete med näringsidkare, företag och berörda myndigheter
 • att utveckla ett bra, hållbart koncentrerat och strukturerat verksamhetskoncept vad gäller arbetet med tillgänglighet på regional och nationell nivå
 • att genom social interaktion med andra ge tidigare isolerade möjligheter att utveckla sin sociala kompetens
 • att stärka självkänslan och självförtroendet hos målgruppen
 • att förändra eventuella attityder och fördomar om människor med funktionsnedsättningar i samhället generellt
 • att som ett resultat av projektet rent generellt underlätta arbets- och sysselsättningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning
 • att öka medvetenheten och kunskapen om funktionsnedsättning, levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt stimulera till att handikapperspektivet integreras i samhället

Finns idag i Västra Götaland

www.goteborg.com Det här är Turistbyråns information på webben och här finns ett antal restauranger och caféer samlade. Här kan man se var ställena ligger, telefonnummer, öppettider, länk till webbsida, e-postadress e t c. Här finns ingen information om tillgängligheten för rullstolsburna och inte heller någon länkad information till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.


www.vastsverige.com/sv/tillganglighetsdatabasen/ Västra Götalandsregionen har gjort en ansats att katalogisera tillgänglighetsparametrar i Västsverige. Ett arbete som förmodligen är gediget, men som efter fem års idogt arbete fortfarande saknar funktion för oss tilltänkta användare. Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas beskriver utförligt om exempelvis en restaurang eller ett kafé är tillgängligt ur fem olika aspekter; svårt att höra, svårt att se, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen och svårt att bearbeta, tolka och förmedla information.

Inventeringarna görs efter fasta formulär med ett antal kriterier som har arbetats fram av Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, representanter från näringen och handikapprörelsen. De anläggningar som finns presenterade i databasen har antingen själva genomfört inventeringen eller låtit någon extern inventerare genomföra den. I innerstaden Göteborg finns drygt 200 butiker, restauranger och kaféer som är inventerade. Dessa är dock inte sökbara utan ligger i en lång lista på www.vastsverige.com/sv/tillganglighetsdatabasen/artiklar/Butiker/Innerstaden-Goteborg/

Tillgänglighetsapp?

Tekniken har tagit och fortsätter att ta sjumilakliv hela tiden. Nuförtiden är en mobil dator, en så kallad smartphone, något som för var och en enkelt kan bli verklighet.

Google har tagit ett grepp om all världens information och allmänheten tycks gladeligen hjälpa dem att komplettera allmän och privat information. Likaså har öppnare communities (som i det här fallet representeras av Open Streetmap) tagit sig an samma uppgift parallellt.

Att på ett enkelt och smart sätt kunna sammanställa och presentera informationen så att det blir enkelt för allmänheten att ta del av och lägga till information som för oss med särskilda krav på omgivningen är ett bra mål med en tillgänglighetsapp.

Wheelmap

Wheelmap har nyligen startats i Tyskland och bygger på OpenStreetMap som är wiki-världskartan. För att kunna lägga till saker i Wheelmap måste man ha ett konto hos OpenStreetMap. I Wheelmap är det endast tillgänglighet för rullstolsburna som står i fokus. Det finns inte möjlighet att lägga till egna bilder men däremot koppla platsen till Google Streetview. Wheelmap är ursprungligen på tyska men man kan välja språk som engelska, franska, spanska, isländska, italienska med flera språk. Det är svårt att testa eftersom det finns en mängd buggar. Fler och fler ställen bedöms nu i Göteborg. Kan bero på att det nyligen har publicerats artiklar om Wheelmap i olika tidningar och tidskrifter. Härintill ser du hur det ser ut i en iPhone när man använder Wheelmap. restaurangkartan.se Sveriges största restaurangsajt, restaurangkartan, är en sajt där vem som helst kan kommentera och recensera restauranger i hela Sverige. Den nås i telefonen via appen iKartor och bygger på Googlemap. Det enda som behövs är att man går in och lägger upp sig som medlem i minkarta.se. Restaurangerna kan antingen sökas via en karta eller genom att man skriver in sökbegrepp. Exempelvis skriver man ”Vasagatan, Göteborg” som sökbegrepp och får då upp en lång lista med restauranger. Först de som ligger på Vasagatan och sedan de som ligger i närheten. Bredvid kan man hela tiden se de listade restaurangerna på en karta. Det finns också en koppling till det sociala nätverket Facebook så att vännerna där kan se vilka ställen man gillar. Den här sajten kan nås via dator, iPhone eller Android. Befinner man sig ute på stan är det bara att gå in i appen iKartor på sin telefon och söka på restauranger i närheten. I direkt anslutning till besöket kan man sedan recensera restaurangen och även lägga upp bilder. Den som sedan hittar restaurangen via den här sajten kan då se recensionen, vem som skrev den och när.

Fler kartsajter på samma ställe

Förutom restauranger och kaféer finns det fler kartsajter under iKartor, exempelvis för hotell, bad, cam-ping, vandrarhem och kyrkor. Det finns också möjlighet att få alla ställen med wifi listade. Annonskartan.se är en sökmotor för lokala annonser där annonserna har lagts in på sajterna blocket, tradera e t c.

En app som förändrar omgivningen!

Appen skall inte bara vara till för oss som vill skilja de tillgängliga ställena från de otillgängliga - den skall även vara till nytta för näringsidkarna och ge spår av tillgänglighetsförändringar i samhället! Om en näringsidkare kan erbjuda tjänster till alla och inte bara till en del av befolkningen så måste det i ju såklart bli mer lönsamt i längden även om anpassningen skulle betinga en engångskostnad. För att ytterligare promota dem som har god tillgänglighet bör appen lista de tillgängliga ställena före de otillgängliga och dessutom visa dessa i grön färg framför de "sämre" röda. Det skall löna sig att vara tillgänglig! Dokumentation och spridning av resultat Eftersom vår idé bygger på att lägga ut en applikation på internet och att den även skall kunna nås via smarta telefoner så ligger det i projektets intresse att se till att information om applikationen sprids till så många som möjligt. Ju fler som använder den desto bättre. Användarna skall givetvis inte betala för applikationen utan söka information och också själva bidra med data till ”Yes – we’re open!”.

Genomförande

Vi tänker oss att projektet skall pågå totalt i två år. Vi har sökt annan finansiering men ännu inte fått något besked. Om vi fick medel från er så skulle vi kunna starta upp projektet väldigt snart.

Budget

Projekttid 2011-09-01 – 2012-12-31

Projektledare 80 000 kr
Konsulter Webbprogrammerare Webbdesigner Grafisk formgivning 150 000 kr
Teknik och material 25 000 kr
Lokalhyra 10 000 kr
Marknadsföring 15 000 kr
Övriga kostnader 20 000 kr
Summa 300 000 kr
Sökt bidrag
50.000 kr.


Styrelsebeslut

Avslag. Motivering: Hela projektet är större än det ansökta beloppet och det är inte tydligt avgränsat vad det ansökta beloppet ska användas till. Utvecklingen av en app ligger lite vid sidan av vår idé om fri kunskap.