Jävsriktlinjer/Jävsriktlinjer (förslag till ändring)

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

UTKAST TILL ÄNDRINGAR FEBRUARI 2014, ändringsförslag markerade med fetstil Ändringsfrågan avsåg "Förebyggande åtgärder; dessutom upptäcktes några småsaker.Riktlinjer beträffande intressekonflikter och jäv inom Wikimedia [Stavfel rättat] Sverige


Tillämpning av jävsriktlinjer för föreningen

---

 • Dessa riktlinjer tillämpas från ... februari 2014 (konsekvensändring och tills vidare, tills styrelsen fattar annat beslut.
 • Den som är styrelseledamot eller anställd skall vid första (tydligare?) tillträde underteckna en deklaration, vilken lämnas till verksamhetschefen.
 • Ordförande kan ta initiativ till förnyelse av skriftliga deklarationer [orden 'enligt ovan', onödiga], om han/hon finner att för lång tid gått efter inlämnande av ursprunglig deklaration.

---

Syfte med riktlinjerna

 • Riktlinjerna ska undanröja att situationer uppkommer, vid vilka befogad kritik kan riktas mot att föreningens beslut tagits utan en [ordet 'helt' stryks, onödigt] saklig beredning och beslutsprocedur.

---

Förebyggande åtgärder

 • Varje styrelseledamot ska efter första inval i styrelsen, samt varje anställd vid första tillträde av anställning i föreningen, anmäla skriftligt till ordföranden egna och närståendes engagemang i ekonomisk verksamhet i varu- och tjänstelevererande företag:
  • pågående eller planerad(stryk 'e' ) förvärvsverksamhet i enskild firma eller bolag som omfattar försäljning av varor och tjänster, samt sådana tidigare engagemang under den senaste tolvmånadersperioden
  • ägarinnehav i sådana bolag (undantagandes börsbolag enligt ovan)
  • eventuellt annat ekonomiskt samröre med sådana bolag under närmast föregående tolvmån[a, rättat stavfel]dersperiod
 • [Hela följande mening är kanske rörig, och onödig? Bör kanske helt utgå; i deklaration åtar man sig ju också att anmäla nya förhållanden: Jag åtar mig att rapportera förändringar beträffande vidgat intresse i företag enligt ovan samt att samråda med ordföranden om andra omständigheter uppstår, som kan föranleda en diskussion om möjlig intressekonflikt/ möjligt jäv. Alternativ ersätts satsen av en enklare mening: Styrelseledamot och anställd ska anmäla till odföranden respektive verksamhetschefen, om nya förhållanden tillkommer som kan tänkas medföra risk för en jävssituation.) Varje styrelseledamot är skyldig att vid tillträde, och vid relevanta händelser under innehavstiden av uppdraget, anmäla till ordföranden muntligt eller skriftligt andra förhållanden som kan tänkas medföra risk för att en jävssituation kan inträffa. Ordföranden ska därvid avge synpunkter till den som tar upp en sådan fråga och/eller, om hon eller han finner detta lämpligt, informera styrelsen om sådana jävsrisksitutioner.
 • Om förbindelser av ekonomisk art mellan föreningen och en styrelseledamot, eller denne närstående person eller bolag, tenderar att bli regelbundna och/eller omfattande, ska ordförande ta upp en informell diskussion med styrelseledamoten om dennes engagemang i styrelsen och därvid avge sin bedömning. Ordföranden ska också informera årsstämman om en sådan bestående och omfattande förbindelse för att möjliggöra för stämman att ta ett informerat beslut beträffande utseende av styrelse vid följande valtillfälle(n).


Justeringar av deklarationstexten, vilka föranleds av ovan

 • 2012 ändras till 2014
 • till ordföranden' ändras till till verksamhetschefen eller ordföranden
 • ? nya deklarationer pga att texten ändrats?
  • ska man var noga. så borde man justera, enklast då kanske genom att notera ändringarna på de befintliga papperena och kontrasignera dessa två ändringar (signatyr o datum,)