Kontor/Utredning inför flytt 2021–2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I augusti 2021 blev Wikimedia Sverige uppsagda från kontorsplaterna på GoTo10 då coworking spacet skulle läggas ner. Denna utredning är grunden för beslutet att flytta kontoret till Norrsken House i Stockholm, som togs i mars 2022.

Process och behov, inventering

Wikimedia Sverige kommer att behöva flytta ut ur vårt nuvarande kontor senast 31 mars 2022. Detta, tillsammans med det faktum att kansliet har börjat arbeta annorlunda på grund av covid-19, gör att en process för hur personalen ska arbeta framöver behöver påbörjas.

Förslag till steg i processen

Personalens önskemål och behov

Insamling av personalens önskemål och behov genomförs, förslagsvis i flera steg.

 • Samtliga anställda funderar enskilt över vilka behov och önskemål de har kring en framtida kontorslösning. Också: Vilka kontorsförutsättningar har ni haft tidigare? Berätta något positivt och något negativt om det
 • En workshop hålls med hela personalen. Här görs först en övning gemensamt, t.ex. vad som ingår i ett absolut drömkontor och vad man absolut inte vill ha. Därefter delas personalen in i mindre grupper, som diskuterar utifrån de behov man har identifierat på förhand. Anteckningar förs och grupperna återsamlas.
 • I nästa steg får samtliga i personalen ranka de punkter som kommit fram under workshopen, hur viktiga de är för en själv.
 1. Styrelsens inriktning

Styrelsen får ta del av en sammanställning av personalens önskemål och behov, som underlag för deras diskussioner. De diskuterar därefter den långsiktiga strategiska inriktningen för kontors- och placeringslösningar för personalen. Här finns också en ekonomisk aspekt att ge inriktning kring.

Vidare konkretisering

När styrelsen har gett en inriktning behöver detta omsättas i praktiken. Troligen behöver det tas fram ett gemensamt synsätt för föreningens syn på arbete på gemensamt eller enskilt kontor.

Om styrelsen beslutar att det ska finnas ett nytt gemensamt kontor behöver en kravspecifikation för ett sådant göras. Här behövs återigen personalens input i frågan, förslagsvis workshop med de personer som berörs. I detta läge blir det då aktuellt att fundera över aspekter såsom delat eller enskilt kontor, placering, tillgänglighetskrav och så vidare, samt rangordna dessa faktorer.

Om styrelsen beslutar att personalen i högre grad ska kunna arbeta hemifrån behövs riktlinjer för hur man som arbetsgivare säkerställer den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i lika hög utsträckning som på ett faktiskt kontor.

Möjliga avvägningar
 • Egen lokal med möjlighet att själva förfoga över den dygnet runt eller delad lokal med möjlighet till samverkan med kontorsgrannar?
 • Långsiktigt eller kortsiktigt tänk? Till exempel kring hur mycket möjlighet vi har att skala upp personalen, ska vi förbereda för det redan nu eller ska vi förbereda för att flytta då igen? Eller för att kunna spara pengar och på längre sikt skaffa ännu bättre lokaler?
 • Hur många platser ska vi ha i grunden? Hur många ska jobba på distans? Kan personer dela på samma platser?
 • Vad finns det runtomkring att dra nytta av? Eller hos samverkansorganisationer?
 • Vilka vill vi alliera oss med?
 • I vilken utsträckning vill du jobba med dina kollegor i gemensam lokal?
  • Aldrig
  • 1–2 dagar i veckan
  • 3–4 dagar i veckan
  • En vecka i månaden
  • Heltid
  • Annat:

Olika möjligheter?

 • Coworkingspace
 • Eget kontor
  • Äga
  • Hyra
 • Inhyst hos andra
  • GLAM
  • Civilsamhällesorganisationer
  • Företag
  • Föreningshus
  • Kommunala verksamheter
  • Stiftelser
 • Ambulerande kontorsplatser mellan bibliotek och museum
 • Hemarbete

Förslag

 • Vi identifierar hur många personer som omfattas av att ha kontorsplatser i Stockholm 1 april – 31 december 2022.
 • Vi identifierar vilka behov som är need to have under den här perioden
 • Vi undersöker hur möjligheterna ser ut för att lämna Goto10 i förväg, om det skulle krävas
 • Vi kontaktar ett antal kulturarvsinstitutioner och coworking spaces och ställer frågan om förutsättningar för att sitta där, i vad de skulle kunna erbjuda och vad kostnaden i så fall blir.
 • Beslut fattas utifrån dessa svar
 • Vi siktar på att byta kontor senast 31 mars 2022

Upplägg workshop 1 med personalen

 1. Kom igång genom att svara på första frågan här: https://www.mentimeter.com/s/5fed09d7d547dddacf7134a0767df3cf/e53842637f5b/edit?new&first
 2. Presentera en tidigare arbetsplats med dess förutsättningar, gärna någon som skiljer sig lite från annat du varit med om eller från oss
 3. Uppdelning i två/tre grupper. Diskutera och anteckna:
  1. Vilka behov har jag kring kontor?
   1. Arbeta enskilt/med kollegor
   2. Samma plats över tid/olika platser
   3. Förutsägbarhet/flexibilitet
   4. Teknisk utrustning
   5. Möbler
   6. Samverkan med andra/möjlighet att använda lokalerna som vi vill
  2. Vad av detta är need to have och vad är nice to have?
 4. Helgrupp: redovisa kort vad ni kommit fram till
 5. Ranka fråga 2: https://www.mentimeter.com/s/5fed09d7d547dddacf7134a0767df3cf/4d582b5d83fb/edit?new&first
 6. Diskutera olika alternativ: vad är vi mest intresserade av och vad kan vi acceptera?
  1. Coworking space
  2. Eget kontor
   1. Äga
   2. Hyra
  3. Inhyst hos andra
   1. GLAM
   2. Civilsamhällesorganisationer
   3. Företag
   4. Föreningshus
   5. Kommunala verksamheter
   6. Stiftelser
  4. Ambulerande kontorsplatser mellan bibliotek och museum
  5. Hemarbete

Kontor: sammanställning av ”case”

Platser i coworking-space/kontorshotell

Wikimedia Sverige har de senaste åren haft sitt kansli i ett coworking-space. Utifrån detta finns vissa för- och nackdelar med en sådan modell även i fortsättningen.

En fördel är att många av grundbehoven för ett kontor uppfylls. Det finns möbler att tillgå, drycker såsom kaffe, te och färsk mjölk tillhandahålls, städning ingår, förbrukningsvaror i form av allt från skrivarpapper till toalettpapper ordnas och en skrivare finns att använda. Detta gör det väldigt smidigt att inhysas i den här typen av lokaler.

En nackdel med att sitta i den här typen av gemensamma lokaler är just den minskade möjligheten att påverka exempelvis kontorsutrustning. Om stolar och skrivbord ingår gäller det att de är tillräckligt bra för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö. Det handlar också om i vilken utsträckning man har sin egen arbetsplats kontra att platserna är gemensamma och delas mellan flera, så att man varje dag behöver plocka undan efter sig.

En annan begränsande faktor är vilken typ av lokaler som tillhandahålls. En viktig aspekt för personalen är nämligen möjligheten att både ha plats för enskilt arbete och för mer kreativa processer och brainstorming. Dessutom tillkommer behovet av konferensrum och utrymmen att prata i telefon.

Att sitta i ett coworking space har potential att ge samverkan med intressanta företag och organisationer, men trots viss samverkan med andra organisationer hos Goto10 har detta inte skett i någon större utsträckning idag. Om detta är en viktig parameter för Wikimedia Sverige bör möjligheterna till utbyte ses över och påverka valet av vilket kontorshotell man i så fall skulle flytta till.

Eget kontor

Den stora fördelen med att ha en egen kontorslösning är möjligheten att på ett mer permanent sätt utforma lokalerna efter föreningens behov. Här kan man då exempelvis bestämma över permanenta sittplatser, rum för olika behov eller vad som ska sitta på väggarna.

I dagsläget finns endast begränsade möjligheter för medlemmar och andra delar av gemenskapen att komma till kontoret för att sitta och arbeta eller bedriva verksamhet i lokalerna. Detta ses som en brist hos ett coworking space jämfört med föreningens tidigare egna lokaler.

Nackdelen med eget kontor är att det behöver utrustas och att kansliet då också blir ansvariga för löpande underhåll. Det innebär att mer av personalens tid kommer gå åt till att hantera flera olika leverantörer, städarrangemang, beställningar och så vidare, som man betalar för som helhetslösning på andra platser. Dock kan man se över möjligheten att hitta kontorshotell som tillåter helt egna lokaler där man ändå kan köpa all denna typ av service gemensamt.

Tillsammans med kulturinstitution

Om man får till ett givande klimat kan det få stora positiva konsekvenser att sitta tillsammans med en av våra samarbetspartner. Det blir fler kontaktytor som ger effekter bortom fikarummet, och gör att vi blir ömsesidigt gynnade.

I annat fall skulle en sådan plats kunna innebära att man sitter tillsammans men inte drar nytta av möjligheterna, och att det då är mer som att sitta i vilket kontorshotell som helst.

Det kan också vara praktiskt att sitta med en institution som har alla system på plats, så att vi kan ta del av tjänster som kopiator, internet, kaffe och städning utan att behöva lösa separata kontrakt för alla dessa delar. Det är dock givetvis en förutsättning att även vår personal får tillgång till gemensamma kontorsytor, konferensrum och så vidare, på samma premisser som alla andra

Enkät bland personalen

En enkät gick ut för att personalen skulle kunna ranka vad de fann viktigast. Resultat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFLyDA-RLc06UePwMkxucD9R1Lj5j1BtjCDd8ENOG7s/edit?usp=sharing

Diskussioner utifrån enkät

 • Hur många kommer vi vara på plats?
  • Fortfarande oklart, policy om distansarbete på gång
 • Både för- och nackdelar med att ha eget kontor. Men det hade delvis att göra med hur det egna kontoret funkade, t.ex. toaletterna och att det inte var tillgänglighetsanpassat, värmen osv. Däremot väldigt vackert. Då behövdes allt införskaffas på egen hand, från el till städ till kaffe osv, där gjorde personalen allt. Där finns en fördel i att man inte behöver ordna allt utan kan betala för det istället. Fråga om man behöver hyra möblerat eller inte.
 • Fördel var att andra kunde sitta hos oss på eget kontor, ordna saker på helgerna, volontärer kunde låna nycklar osv. Nu har vi ändå inte haft aktiviteter så det har spelat mindre roll.
 • Det finns lösningar där man både kan ha eget rum och abonnera på platser
 • Hur stort tänker vi oss när vi vill ha plats för externa event? Behöver det finnas i närheten av där vi sitter eller kan det t.ex. finnas hos Internetstiftelsen eller en annan samarbetspartner?
  • I den bästa av världar är det smidigast att ha det i anslutning till egna lokaler, men det finns såklart också fördelar i att ha det exempelvis väldigt central i Stockholm för inresande gäster. Där har vi också kontakter, t.ex. på Medelhavsmuseet.
  • Kan vara bra med catering i anslutning också
 • Studio för inspelning är beroende av hur mycket man gör sånt, vilket värde man lägger i det.
  • Väldigt nice to have, när man väl gör det tar det rätt mycket tid att förbereda egna settings för att exempelvis få bra ljud.
  • Samhället har ändå gjort en omställning till mer digitalt, vilket kan göra att behovet av att spela in saker kan ha ökat. Man ser oftare att våra kollegor har gjort inspelningar, det kan vara bra att säga att vi har en studio.
  • Kan vi få till en deal även där med Internetstiftelsen? De har poddstudio på goto10 och även filmstudio. De är positiva till det och då kan detta vara en möjlig lösning.
  • Möjlig kombination med telefonrum och videokonferensutrustning? De har aspekter som skiljer dem åt, t.ex. ljudisolering.
 • Det kommer inte finnas krav på att man ska sitta fem dagar i veckan på kontoret, möjligheten att byta miljö generellt, t.ex. hemmajobb, kommer alltid att finnas
  • Uppskattar möjligheten att inte stänga av datorn över natten, för att man vill ha kvar samma program och flikar uppe över natten, om man kör en stor uppladdning till exempel. Detta kan vara en fördel med ett eget kontor.
 • Tillgång för volontärer eller tillgång dygnet runt
  • Kan finnas en aspekt med lås, vakter och så vidare
  • Är det oviktigt eller är det definitiva nackdelar med åtkomst dygnet runt?
  • Vad ser vi för fördelar med att ha åtkomst dygnet runt? De flesta lokaler stänger ju inte direkt vid kontorstider.
   • Trygghet i att kunna hämta någon som glömts kvar, ”Känns bra”
   • Möten på kvällen
   • Om vi har möten med kollegor på andra sidan jorden kan det erbjudas en lokal även när det är mitt i natten i Sverige.
 • Utrustning
  • Soffa eller fåtölj
   • Inte viktigt för alla, mer mysigt
   • Men finns också stark vilja att ha det
  • Höj- och sänkbara skrivbord
   • Är det möjligheten att ställa in själv som är det viktiga, eller möjligheten att byta? Det är möjligheten att ställa in själv, eftersom vi är olika långa.
  • Eget skåp
   • Man vill ha en egen stash med typ godis, tröja osv
   • Viktigt med lås? Det beror på vad vi har för kontor, om vi har eget behöver man inte ha låsbara men det känns bättre i ett delat utrymme.
   • Inte så viktigt för alla, det kan mest vara en förvaringsplats för typ visitkort
  • Fast installerad utrustning för videomöten
   • Vår utrustning just nu funkar okej, men det vore bättre med ett iordningställt rum där man alltid vet att man kan köra videomöten.
   • Ljudet är väldigt viktigt om man kör mycket videomöten
   • Med tanke på hur mycket vi kör videomöten just nu, och krånglet det medför, går det åt ganska mycket tid om det krånglar
   • Skulle kunna ha en specialdator där vi installerar de olika program som krävs för olika möten
  • Dusch och ombyte
   • Nice to have om lokalen ligger på ett ställe där man blir svettig av att cykla till.
   • Möjligheten till lunchspringtur vore nice men inte nödvändig.
   • Om omgivningarna uppmuntrar till fysisk aktivitet (eller smutsigt bad) på lunchen kan det vara bra
  • Whiteboard
   • Borde gå att fixa relativt enkelt även om det inte finns på plats
  • Möjlighet att bereda mat till volontärer
   • Beror på hur tillgången till catering i närheten är
  • Diskmaskin
   • Hänger ihop med det övriga, om vi kör egna event behövs det mer kapacitet
  • Köksutrustning (möjlighet att kunna tillreda mat på kontoret)
  • Teknikpool
   • Finns andra möjliga lösningar
   • Hemma eller hos andra runt om i Sverige
 • Trivsam inredning
  • Inte hopplock utan någon grundläggande tanke.
 • Representativt
  • Fler möten med viktiga organisationer då vi växer.
  • Det ska inte vara “för fint” då det signalerar att vi slösar pengar
 • Namnskylt utanför
  • Ger synlighet
  • För att hitta oss helt enkelt
 • Vilrum
  • Ger möjlighet för de som har stora behov av att få vara själva under en stund en möjlighet att återhämta sig, utan att de behöver åka hem.

En sak som jag tänkte på är att alla kontor har ett ingångsförfarande – hur man öppnar och släpper in folk. Elektroniska passerkort eller liknande. Detta kan ju vara bra att ha i åtanke hur man vill ha det. Bemannad reception är väl det dyraste. Portkod som man kan delar ut det enklaste..

Kontakt med potentiella platser

Innan vi åkte ut på besök valde vi att skicka ut ett antal frågor till coworking spaces, hyresvärdar och myndigheter (kulturarvsinstitutioner, befintliga samarbetspartner), för att undersöka om de hade möjlighet att ta emot oss som hyresgäster och om de uppfyllde de krav som framkommit under tidigare diskussioner.

Frågorna vi skickade ut (översattes också till engelska och skickades så i ett par fall):

 • Hur ser det ut med mottagning och hastighet på internet?
 • Finns möjlighet att förvara och värma lunch, samt att sitta och äta gemensamt?
 • Ingår kaffe/te?
 • Hur funkar det med mötesrum? Ingår det, finns det att boka, eventuellt pris utöver grundpris? Är dessa varierande i storlek?
 • Finns det enskilda telefonbås?
 • Har ni höj- och sänkbara skrivbord?
 • Hur fungerar det med städning?
 • Finns det möjlighet till fasta platser eller eget kontor?
 • Finns förrådsutrymme att förvara material man inte behöver så ofta på?
 • Har ni säkerhetsutrustning, till exempel hjärtstartare?
 • Tillhandahåller ni storbildsskärm eller projektor för möten?
 • Har ni fast installerad utrustning för videomöten?
 • Har man tillgång till lokalerna dygnet runt?
 • Hur fungerar det att bjuda in externa gäster till lokalerna?
 • Har er lokal några andra värden/fördelar som ni vill framhålla?
 • Hur ser er prisbild ut? Vi är en ideell allmännyttig förening med begränsad ekonomi beroende av bidrag, som inte har möjlighet att dra av moms.

Generella svar

Vi fick svar från sju privata hyresvärdar och ungefär lika många myndigheter.

Hos de privata hyresvärdarna fick vi svar som gjorde att vi kunde konstatera att de krav och behov som finns för föreningens och kansliets verksamhet inte uppfylldes. Till exempel gällde detta tillgänglighetsanpassning, tillgång till konferensrum och prisbild.

Tyvärr finns många regler för myndigheter bland annat kopplat till säkerhet och sekretess, och dessutom är de generellt trångbodda eller har inte lokaler lämpade för hyresgäster. Därför kunde vi inte inhysas hos någon av dem.

Här har vi valt att presentera svaren från de två huvudalternativ vi stod inför, som båda uppfyllde våra grundkrav och som vi därför valde att besöka.

Svar från Norrsken

Här redovisas svaren vi fick på den initiala kontakten. Därefter har vi fått mer information som framkommit genom ytterligare mejlväxling och samtal. Detta material redovisas även under "Sammanställning utifrån besök".

Hi Josefine,

Thank you for reaching out! It's basically YES to almost all of your questions (pls see below information for more details). However, we always charge 25% VAT on our fees and currently we're not able to give exceptions. If it is still ok with you, I'm happy to talk on the phone call to discuss further.

[Membership Prices]

Our standard membership. This price includes everything you'd need such as 24/7/365 access to Norrsken House, hot desk, Wi-Fi, coffee, 20 hours meeting and conference room credits (all our rooms have TV screens and sound system, printing, use of our studio, podcast and meditation rooms; and the ability to use Norrsken House as your public registered address.

Norrsken and our partners subsidise memberships for organisations that we consider 'impact organisations'. It includes all the benefits of our standard membership, plus 50% discounts on booking our events spaces.

[Private Room]

We have different options for private rooms and most of them are currently on the waiting list system. Let me know if you want to be on it. Currently there are only 2 available rooms, which are for 4 persons & 10 persons.

Prices meeting rooms

Each Norrsken member with a full-time membership receives meeting room coins per month per month. All of a team’s coins are technically pooled together for the whole team.

Svar från The Park

Här redovisas svaren vi fick på den initiala kontakten. Därefter har vi fått mer information som framkommit genom ytterligare mejlväxling och samtal. Detta material redovisas även under "Sammanställning utifrån besök".

Hur ser det ut med mottagning och hastighet på internet? ca. 100 Mbit/s upp och nerladdning

Finns möjlighet att förvara och värma lunch, samt att sitta och äta gemensamt? Ja vi har microugnar och lunch utrymmen

Hur funkar det med mötesrum? Ingår det, finns det att boka, eventuellt pris utöver grundpris? Är dessa varierande i storlek? Det ingår en möteskredit vid avtalet medlemskap om man bokar för mer så tillkommer en kostnad och mötesrummen har olika priser beroende på storlek:

X Small -

Small -

Medium -

Large -

XL -

sedan har man 40 % rabatt på dessa priser som medlem.

Har ni höj- och sänkbara skrivbord? ja

Hur fungerar det med städning? vi har vårt Team Fresh som håller rent

Finns förrådsutrymme att förvara material man inte behöver så ofta på? Vi har ett gemensamt förråd som kan kan hyra plats om önskas, 150 kr ex.moms/kartong/mån. Det finns även vanliga förvaringsskåp á 300 kr ex.moms/mån

Har ni säkerhetsutrustning, till exempel hjärtstartare? Nej ingen hjärtstartare

Tillhandahåller ni storbildsskärm eller projektor för möten? Några av våra mötesrum har projektor annars finns skärm

Har ni fast installerad utrustning för videomöten? Vi har 3 studios (The Park Södra) som har mycket avancerad teknik och utrustning för videomöten. I några mötesrummen ser vi nu över att sätta in fasta kameror på skärmarna, hoppas att detta kommer inom kort.

Hur fungerar det att bjuda in externa gäster till lokalerna? Som företag hos oss så får man ha gäster.

Har er lokal några andra värden/fördelar som ni vill framhålla? Vårt underbara Community, för oss är det viktigt att skapa en personlig atmosfär. Vi vill ge möjlighet för möten och nätverkande. vi utformar våra ytor efter de behov man har under en arbetsdag, ytor för samtal och nätverkande, för arbetsro, för kreativitet, för träning, för spel, för utbildning etc.

Hur ser er prisbild ut? Vi är framförallt intresserade av varianterna flex, fix och eget kontor. Vi är en ideell allmännyttig förening med begränsad ekonomi beroende av bidrag, som inte har möjlighet att dra av moms.

Här kommer även lite mer info. och priser på våra medlemskap. Vi har inga lediga rum för tillfället som passar ert behov men ni kan självklart kombinera och välja av våra andra medlemskap.

Priserna är exklusive moms och per person

"Lounge medlemskap"

Access när kontoret är bemannat mån–fre. 8–17

Tillgång till Loungeplats

Kaffe/te och fredagsfrukost

"Flex medlemskap"

Access 24/7

Tillgång till Mobil skrivbordsplats

Kaffe/te och fredagsfrukost

"Fast medlemskap"

Access 24/7

Tillgång till Fast skrivbordsplats

Kaffe/te och fredagsfrukost

ALL HOUSE kan man lägga till på samtliga medlemskap

Annat som också ingår:

Säkerhet och larm

Wifi

Utskrifter (Även A3) samt scanner (fr. 50 kr/pers/mån)

Posthantering

Receptionstjänster

Städtjänster

Co-workingområden

Loungeområden

Telefonbås

Köksutrymmen

Sammanställning utifrån besök

Josefine och Axel har tillsammans besökt Norrsken och The Park. Utöver detta har Josefine besökt Regus på egen hand (eftersom de genomgående har omomsad verksamhet, vilket är en parameter att ta hänsyn till för hyresvärdar i vissa fall).

Josefine rekommenderar inte Regus i det här läget, trots att prisläget är något lägre än för de övriga två. Den främsta anledningen till detta är att samtliga kunder delar på ett enda externt mötesrum för fyra personer. Detta rum kan inte bokas förrän innevarande dag och får då nyttjas i max två timmar per person. Utifrån hur anställda på Wikimedia Sverige har möten är detta troligen ohållbart.

Övriga två lokaler har olika för- och nackdelar i förhållande till den kravlista personalen på WMSE har kommit fram till i olika steg. Båda lokalerna uppfyller en grundläggande kravnivå och båda skulle vara goda alternativ för Wikimedia Sverige. I detta läge handlar det om vilka argument som väger tyngst när de ställs emot varandra.

Prismässigt är Norrsken med sina flexplatser sammantaget betydligt billigare än The Park med fixplatser samt stort tillägg för plåtskåpet och för personliga skåp.

Norrsken

Flex

Uppsägningstid: If you wish to cancel a colleague's or the entire team's flex desk membership the same month that you're ending your membership, you need to cancel it before the 15th of the month

+

 • Grundvärderingar i enlighet med Wikimedia Sveriges
 • Helt tyst fokus-område
 • Både bokningsbara och obokningsbara mötesrum i olika storlekar
 • Miljö- och klimattänk
 • Större pott för bokningar av konferensrum
 • Ny fast kamerautrustning i varje konferensrum
 • 16 % rabatt på SATS
 • Precis vid stombuss
 • Närmre tunnelbana än The Park (ca 5 minuters promenad)
 • Trolig plats för teknikskåp
 • Gratis personligt förvaringsskåp
 • Service för att ta emot paket

-

 • Omöjligt att paxa platser för kollegor eller under tiden man har längre konferenser än 1h
 • Sämre tillgång till lunchservering i lokalen
 • 200–250kr engångskostnad för tillgång till cykelutrymme och duschrum i källaren
 • Längre från pendeltåget än the Park (ca 15 minuters promenad/7 min buss)
 • Ej service för att skicka paket
 • Mindre utbud av konferenslokaler

The Park

Flex

Fix

Tillgång även till kontor Hagaparken: går att lägga på alla medlemskap

Uppsägningstid: 5–6 fasta platser 3 månader plus innevarande månad.

+

 • Möjlighet att sitta tillsammans vid fasta skrivbord
 • Större utbud av mötesrum i många olika storlekar och prisklasser
 • Större möjligheter kring konferenslokaler inhouse
 • Nära pendeltåget (2 min promenad)
 • Relativt nära stombuss (ca 2 min)
 • Bra lunchutbud, rabatterat på The Park Café
 • Service för att både skicka och ta emot paket
 • Fredagsfrukost
 • Många ideella organisationer som kunder
 • Dusch på alla större toaletter
 • Cykelrum

-

 • Inget tydligt utrymme för helt tyst arbete
 • Ej obokningsbara mötesrum
 • Längre till tunnelbana än Norrsken (10 min promenad)
 • Personligt förvaringsskåp 300kr per person/månad
 • Förvaring för vårt skåp: 850kr ex moms/månad. Ej egen tillgång, bara personal som har nyckel.