Lönekriterier

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
NOGGRANNHET
Utvecklingsbart Bra Mycket bra
1. Noggrannhet med sina arbetsuppgifter.
 • Lyssnar inte, tar ej emot information.
 • Fullföljer inte sina arbetsuppgifter.
 • Låter arbetskamrater ta hand om det trista och svåra.
 • Förekommer att avvikelser inte rapporteras.
 • Bristfällig dokumentation.
 • Följer inte upp med rapportering.
 • Utför sina arbetsuppgifter till belåtenhet för den enskilde och verksamheten.
 • Observerar behov samt åtgärdar och dokumenterar dessa.
 • Försöker alltid uttrycka sig så att den enskilde förstår.
 • Utför arbetsuppgifterna grundligt och effektivt.
 • Gör måluppföljningar kontinuerligt.
 • Har förmågan att se det extra för att få det så bra som möjligt och genomföra det.
 • Gör det lilla extra för projektets framgångsrika genomförande.
 • Följer upp avvikelser och rapportering kontinuerligt.
ANSVARSTAGANDE
Utvecklingsbart Bra Mycket bra
2. Prioriteringsförmåga. Tar ansvar för det dagliga arbetet utifrån olika situationer.
 • Följer sin egen arbetsplan, utan hänsyn till att behovet förändrats.
 • Är inte beredd på förändringar.
 • Vill arbeta på egna villkor.
 • Svårt att klara av oförutsedda händelser.
 • Ser helst att andra löser svåra situationer.
 • Kan inte lösa situationer där det krävs att omplanera eller be om hjälp.
 • Kan bedöma vad som är viktigast och utföra det först. Lämnar det minst akuta till sist.
 • Ser möjligheter istället för svårigheter.
 • Ringer och ordnar hjälp från kollegor och ger information om arbetsuppgifter vid tillfällig frånvaro.
 • Stor förmåga att situationsanpassa sina insatser.
 • Följer upp att ej utförda arbetsuppgifter åtgärdas vid ett senare tillfälle.
 • Ger information om arbetsuppgifter vid tillfällig frånvaro.
3. Följer verksamhetens övergripande mål och gemensamt utarbetade mål.
 • Har begränsad förståelse för verksamhetens mål och måste ständigt påminnas och informeras. Bryr sig inte så mycket.
 • Kan inte se vitsen med mål för det praktiska arbetet. Ser sig inte som en del av måluppfyllelsen. Kan inte förklara hur mål kan genomföras praktiskt.
 • Noggrann och väl informerad om målsättningar som rör verksamheten t.ex. lagstiftning, verksamhetsmål och projektmål.
 • Söker information och tar reda på vad som är aktuellt.
 • Kan hitta och söka lösningar på wikin.
 • Är alltid informerad, förmedlar och diskuterar.
 • Har idéer och förslag för att öka kvalitén på verksamhetens genomförande.
 • Använder wikin för att hitta och dokumentera rutiner.
 • Visar på och förklarar hur målen får en praktisk innebörd på den egna arbetsplatsen. Till kort och långsiktig nytta för den enskilde.
 • Lokala och överenskomna rutiner följs.
SAMARBETSFÖRMÅGA
Utvecklingsbart Bra Mycket bra
4. Utvecklar lagarbetet och engagerar andra.
 • Vill ej ta emot nödvändiga instruktioner och delegationer.
 • Motsätter sig gruppens överenskommelser och ändrar dessa utan diskussion.
 • Undviker att gå till vissa personer.
 • Dominant i sitt förhållningssätt till exempel försvårar för andra att framföra sina åsikter.
 • Positiv. Vill gärna samarbeta. Arbetar i enlighet med uppsatta planer/mål.
 • Positivt inställd till arbetet.
 • Bidrar till ett bra arbetsklimat.
 • Alla arbetsuppgifter värderas lika.
 • Kan gå till alla personer
 • Stödjer gruppens arbete genom stort engagemang
 • Sprider arbetsglädje.
 • Utvecklar gruppen och finner lösningar.
5. Delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Är lyhörd för andras synpunkter.
 • Tar inte hänsyn till andra. Kör sitt eget race.
 • Lyssnar ej på andras förslag.
 • Informerar sina medarbetare. Skriver och dokumenterar.
 • Tar vara på idéer och kommer med egna.
 • Har en förmåga att jämka och samordna olika viljor inom gruppen. Finner alternativ.
 • Fångar upp och lyfter fram idéer och förslag från alla medarbetare.
 • Ansvarar för att delge medarbetare information från kurser, konferenser och dylikt.
6. Har en öppen och rak kommunikation.
 • Den som aldrig yttrar sig och/eller den som tar kommando, pratar och dominerar utan hänsyn till andra.
 • Ger kritik så att den sårar. Fäller ogenomtänkta påståenden.
 • Talar hellre om andra än med andra. Säger inte sin mening i gruppen.
 • Passiv och tyst på möten. Säger sin mening efteråt.
 • Säger ärligt och öppet vad man tycker, är inte rädd för diskussioner. Undviker skvaller och prat bakom ryggen.
 • Är rak och ärlig i olika situationer och ger synpunkter på händelser i samband med att det inträffat.
 • Är en god lyssnare och respekterar sina medarbetares åsikter.
 • Delaktig i möten – säger sin mening.
 • Ger beröm till medarbetare. Kan ge synpunkter på förhållanden i gruppen och saklig kritik på hur arbetet utförs.
 • Kan ta kritik och skiljer på sak och person. Vågar ta konflikter på ett bra sätt.
 • Förmåga att fånga upp och reda ut rykten om missförhållanden.
 • Bidrar till kreativa möten.
FLEXIBILITET
Utvecklingsbart Bra Mycket bra
7. Är beredd att ta på sig varierande arbetsuppgifter.
 • Vill inte ta på sig nya arbetsuppgifter.
 • Gör bara det nödvändigaste.
 • Är negativ och rädd för förändringar.
 • Fixerad vid sina arbetsuppgifter.
 • Positiv och öppen för att pröva nya arbetsuppgifter och metoder.
 • Jobbar gärna med nya personer.
 • Kan utföra ett bra arbete hos alla som behöver det.
 • Introducerar ny personal.
 • Är flexibel och positiv till nya förslag.
 • Användbar i hela verksamheten.
 • Erbjuder sig att pröva på nya arbetsuppgifter.
 • Skapar möjligheter för medarbetare att pröva nya arbetsuppgifter till exempel projekt, utvecklingsarbete etc.
8. Förändringsvillig och kan ställa om sig till olika förutsättningar och situationer i verksamheten.
 • Motsätter sig nya arbetssätt, rutiner, tekniker, personalsammansättningar med mera.
 • Undviker information.
 • Bidrar själv i förändringsarbetet genom ett flexibelt syn och arbetssätt.
 • Ställer om till olika förutsättningar och situationer när så krävs.
 • Stor förmåga att planera arbetet när nya förutsättningar uppstår.
 • Ställer om snabbt och rätt.
9. Kommer med idéer som kan utveckla verksamheten.
 • Kommer sällan med idéer, tycker det är bra som det är.
 • Kommer med idéer.
 • Ser möjligheterna och sällan hindren.
 • Medverkar till att genomföra förändringar.
 • Kommer ofta med idéer som utvecklar verksamheten, är visionär.
 • Initierar, driver och genomför förändringar för att utveckla arbetssätt och verksamhet.