Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2008-03-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2007 | 2009 >>

Protokoll från årsmöte för Wikimedia Sverige 15 mars 2008

Justerat:
Sekreterare Jan Ainali 10:23, 16 March 2008 (UTC)
Justerare Örjan Hellström 9:27, 17 March 2008
Justerare Linnéa Sjögren 8:30, 19 March 2008
Ordförande Jonas Öberg 19:24, 18 March 2008


Tid och plats: Hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek, Göteborg, 14.00-16.00.

Närvarande: 25 personer, varav 23 registrerade deltagare och 2 gäster.

Årsmötets öppnande

 • Årsmötet förklarades öppnat.

Upprättande av röstlängd

 • Röstlängden (21 st) upprättades och utgjordes av de medlemmar som checkat in i dörren och återfinns i Bilaga 1.

Val av mötespresidium

Till mötesordförande valdes Jonas Öberg. Till sekreterare valdes Jan Ainali.

Val av rösträknare och justerare

 • Till rösträknare valdes Lars Aronsson och Mats Andersson.
 • Till justerare valdes Örjan Hellström och Linnea Sjögren.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Mötet fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan fastställdes enligt liggande.
 • Lennart Guldbrandsson föredrog verksamhetsberättelsen.
 • Läggs till handlingar med komplettering av att Lars Aronsson ingår i styrelsen och rättstavning av Joakim Larssons namn.
 • Anders Wennersten föredrog den ekonomiska berättelsen.
 • Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse

 • Ordföranden föredrog revisionsberättelsen eftersom revisorerna ej var närvarande.
 • Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet fann att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2007.
 • Lennart Guldbrandsson föredrog verksamhetsplanen för 2008.
  • Mikael Nordin informerade om svenskspråkiga Wikinews.
 • Fråga inkom huruvida det finns planer att delta på bokmässan besvarades med att planer finns men att omfattningen beror på bidragsansökningars (behandlas i frågan Budgeten 2008) utfall.
 • Fråga inkom huruvida WP:Academy kommer att vara öppna för andra än forskare från Lund; besvarades med att det inte är klart än men att arbete sker tillsammans med Lunds bibliotek.
 • Fråga inkom huruvida svårigheterna om att redigera med MediaWikis programvara diskuterades. Detta kan vara lämpligt att ha som ett samarbete mellan de olika lokalföreningarna för att få Wikimedia Foundation att lägga resurser på det.
 • Verksamhetsplanen läggs till handlingarna med ovanstående tillägg.
 • Anders Wennersten fördrog budgeten för 2008.
 • Budgeten för 2008 läggs till handlingarna.

Motioner och propositioner

 • Inga motioner eller propositioner har inkommit, frågan bordläggs.

Val av ordförande

 • Till ordförande valdes Lennart Guldbrandsson.

Val av styrelseledamöter

 • Andreas Vilén nominerade sig själv.
 • Lennart Guldbrandsson föreslog David (dcastor) som nekade nomineringen.
 • Styrelseledamöterna presenterade sig själva. Kristoffer Mellberg, som var frånvarande, presenterades med sin egenskrivna presentation.
 • Till styrelseledamöter valdes valberedningens förslag plus Andreas Vilén.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 • Till revisorer valdes valberedningens förslag.
 • Till revisorssuppleant valdes valberedningens förslag.

Val av valberedning

 • Johan Schiff nominerade Joakim Larsson.
 • Till valberedning valdes valberedningens förslag kompletterat med Joakim Larsson.

Övriga frågor

 • Fråga om juridiska frågor. Behandlas utanför årsmötet.
 • Diskussioner om ackrediterade fotografer och journalister. Jan Ainali svarade att utredning pågår och att det finns ett system för engelskspråkiga Wikinews.
 • Justering av röstlängden till 22 personer.
 • Lennart Guldbrandsson informerade om boken han ska ge ut.

Årsmötets avslutande

 • Årsmötet avslutades.