Mötesprotokoll/Protokoll 2008-06-02

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 4 juni 2008 kl. 21.21 (CEST)
Sekreterare Ainali 2 juni 2008 kl. 22.04 (CEST)


2 juni 19:30-, via Skype
Närvarande: Hela styrelsen. Andreas Vilén via chatt.

INLEDNING

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av ordförande

  • Lennart valdes.

Val av sekreterare

  • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Wikimedia världen

Kontakter och information

  • Communityns val till WMF:s styrelse har öppnat.
  • WMRU har godkänts av WMF.

Kort rapport från Chaptersmötet i Nederländerna

  • Jan och Lennart har identifierat cirka 40 punkter att arbeta ifrån. De fem första har meddelats per epost.

Sponsoraktiviteter

Brev till företag i Lund för sponsoring av WA saker

  • Andreas ansvarar för undersökning av vilka företag som är möjliga.

Framtagning av interface till MediaWiki

  • Lennart har diskuterat med Erik Möller om hur processen för en sådan utveckling skulle kunna gå till.
  • Lennart tar kontakt med Erik Möller angående detaljer, vad som finns och vad som kan göras.

Samarbete kring tryckning av Wikipedia innehåll

  • Lennart och Jan informerade om helgens diskussioner.
  • Omfattande diskussion angående upplägget.
  • Vi försöker göra en (1) bok tills bok&biblioteksmässan.
  • Vi meddelar detta till Vulkan.
  • Vi startar en samarbetssida för vidare arbete med detta.

Hemsidan

Rättigheter på nya hemsidan

  • Andreas är byråkrat.
  • Alla andra i styrelsen är administratörer.
  • Alla medlemmar får redigera.
  • Alla får läsa.

"Snygga" e-postadresser

  • Lennart informerade om att Erik Möller kan fixa @wikimedia.org redirects till oss.

Rapport om ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåret

Biblioteksmässan i Göteborg

  • Lennart informerade om att han har fått papper av Anders.
  • Lennart informerade om att han har tagit kontakt med en konstnär.

Rapportering från föreläsningar etc

Länsbiblioteket i Värmland

  • Jan informerade om att han hållt en föreläsning 15 maj för Länsbiblioteket i Värmland.

Chalmers

  • Lennart informerade om att han kommer att föreläsa för Chalmers imorgon 3 juni.

Rapportering om ev. info runt juridiska spörsmål

  • Frågan bordlades.

Nyhetsbrev och ev pressrelease

  • Lennart författar nyhetsbrev för utskickning under juni.
  • Jan författar pressmeddelande med tonvikt på donationen.

Ekonomi mm

Webshop

  • Jan rapporterade om att det finns 8 nya t-shirts att beställa. Inga försäljningar har gjorts sedan förra styrelsemötet.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

  • Anders rapporterade om nuvarande antal medlemmar (118 st) och föreningens ekonomi.
  • Vi betraktar gåvan som en donation utan förpliktelser.

Översyn/revidering av vår budget

  • Vi utnyttjar posten "extra utgifter" och en intäkt för föredrag på 2000 till att öka budgeten inom omkostnadsdelen för reseersättningar till 12.000 och för infomaterial till 6 300.
  • Vi tillåter utgifter inom projektet biblioteksspåret att realiseras på ett försiktigt sätt inom dess budget redan innan besked om bidraget erhållits eller ej.
  • Anders får i uppgift att disponera delar av det donerade beloppet på ett bakkonto med god ränta.

Medlemshantering inför kommande årsskifte

  • Årsavgiften för 2009, betalad efter den 24 september 2008, gäller även för resterande del av 2008.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

Riksantivkvarieämbetet 5/6

  • Jan frågar Johan om han kan närvara.

Föreläsning för lärare på Karlstads Universitet

  • Jan informerade om han kommer att hålla en föreläsning för lärare på Karlstads Universitet 2/10 15.00.

Användning av MediaWiki

  • Lennart informerade om P&G:s förfrågan om Wikipedias artiklar om förnamn.

Vår wikicommunity

Flagged revisions

  • Diskussionspunkt.

Bollar från världen utanför oss

Att förbereda ett chaptersmöte i april 2009

  • Jan och Lennart informerade om att WMSE har blivit tillfrågade att förbereda nästa chaptersmöte.
  • Vi åtar oss uppdraget att förbereda mötet.
  • Vi startar en samarbetssida för detta på meta.

Wikimania

  • Jan, Lars och Kristoffer närvarar.
  • Lars informerade om att Einar Spetz ska hålla ett föredrag.

AVSLUTNING

Nästa möte

23 juni 19.30 på Skype

Övriga frågor

  • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.