Medlemsmöte 2017-09-09/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lägg till anteckningar från Medlemsmöte 2017-09-09 här nedan:

Tillgång

Deltagare: LA2 - antecknar, Alicia Fagerving, Kristina Berg

Rimligt

T1.1 känns fullt rimligt (5 poäng av 5). Mycket är tydligen redan på gång inom KÖK (kopplat öppet kulturarv). Två sidofunderingar:

 • Det vore skoj att också nå fler nya aktörer (inte bara samma gamla museer) och för detta kunde en bredare kontaktyta mot volontärer vara av nytta.
 • Hur får vi sedan mer användning av de uppladdade bilderna? Även om vi har verktyg för att mäta användningen, så har vi svårt att få siffran att öka. Borde skrivstugorna arbeta mer med att länka de redan uppladdade bilderna?

T1.2 låter rimligt (4 poäng av 5). (WiU = Wikipedia i utbildning, WiR = Wikipedian in residence)

 • Skrivstugor bör organiseras i anslutning till projekt.
 • Medvetenheten om Wikipedias allt högre kvalitet sprider sig, åtminstone inom museer, men hur är det inom universitet?

T1.3 Låter rimligt (5 poäng av 5) att behålla målet med 15 kurser.

 • Är formuleringen ("med tanke på resurserna som avsatts") en signal om bristande resurser? Nej, säger John.
 • Att lära ut till lärare ger god utväxling.
 • Rubriken grupperar flera inriktningar som spretar lite åt olika håll.

T2.1 svårt att säga (2 poäng av 5), bättre att mäta antalet påverkade organisationer och kanske behålla siffran 15

 • Här vore det intressant att veta om man har föreslagit öppen licensiering för 15 organisationer, men att andra ståndpunkter har vunnit? Dvs, finns det hållbara motargument? Eller har man bara hunnit bearbeta 2 organisationer? Enligt John har man över flera år fört diskussioner med många parter, och det är svårt att veta när en viss organisation eller myndighet ska komma till beslut. Vi tycker det vore bättre att mäta något som man kan påverka, t.ex. antalet workshops, än något som man inte kan påverka, som antalet beslut inom andra organisationer.
 • Oklart vad siffran "2" egentligen står för och om "5" är en bättre siffra. Är det alls rimligt att ha ett sådant mål? [Lantmäteriets cc0-beslut kom efter detta, så de blir nr 3.]
 • Resultatet som redovisas från en workshop kanske borde vara en katalog över argument och motargument?
 • Ändra målet från 'se till att x antal organisationer släpper' till 'Nå 15 organisationer med information om öppna licenser'? Tex. genom (fasta) workshops, uppdaterat infomaterial och stöd. Det är inte samma som 2.2 som handlar om nätverk. Här vill vi fokusera på konkreta åtgärder. Skulle kunna öka siffran från 15

T2.2 låter rimligt (4 poäng av 5), här kunde man lägga till att föreningen även ska anordna evenemang (inte bara delta i andras)

Problem/risker

Förtjänster

 • Medvetenheten om Wikipedias allt högre kvalitet sprider sig.

Användning

Deltagare: Per, Astrid, Albin, Elza

Kommentarer kring formuleringar: A.1.1 Årtalen sist i förslaget har hamnat fel. "...uppmätta medienärvaron för november 2017 att öka med 10 % gentemot november 2018." borde vara "...uppmätta medienärvaron för november 2018 att öka med 10 % gentemot november 2017."

A.2.1 I målet bör det läggas till att det är kansliet som ska rapportera.

Rimligt

A.1.1 rimlighet 4

A.1.2 4 rimlighet 4

A.2.1 rimlighet 4

A.2.2 rimlighet 5

Problem/risker

A.1.1 Det finns negativ och positiv press. Det finns även nivåer på uppmärksamhet, t ex en debattartikel i stor tidning eller ett omnämnande på sociala medier av en som har väldigt få följare.

A.2.1 Hur mäts icke rapporterade buggar? Mörkertal.

A.2.2 Kan pengarna ta slut?

Förtjänster

A.1.1 All mediauppmärksamhet är bra och mediaexponering kan leda till engagemang.

A.2.1 Målet utgör ett bra incitament att rapportera (och fixa) buggar.

A.2.2 Tillgängligheten ökar, även utanför WP. Vilket också ger uppmärksamhet till WP och WM. WM Sverige får positiv uppmärksamhet. WP får i bräschen för en viktig utveckling.

Gemenskap

Deltagare: Sofie, Bengt, Gunilla och Lennart

Rimligt

G.1.1 Rimlighet 1

G.1.2 Rimlighet 2

G.1.3 Rimlighet 4

G.2.1 Rimlighet 2

G.2.2 Rimlighet 4

Problem/risker

G.1.1 Det här är så otydligt skrivet i verksamhetsplanen, vad det gäller, att vi hela tiden gled in på andra saker än det faktiskt gällde. Det behövs bli mycket mer konkret. Men vi vill inte sänka målet. Vi behöver definiera vems verksamhet det rör sig om: kansliets eller volontärers. För lite proaktiv verksamhet på grund av att det finns ett kansli, med undantag för de projekt där frivilliga kan plockas in i existerande projekt. Vad ger det för signal att vi minskar siffran: att vi ger upp ett viktigt mål med verksamheten? Det kan räcka att bibehålla antalet wikimedianer och ta bort antalet tillfällen - men frågan är om det går att ändra.

G.1.2 Borde vi sätta ett högre mål? 75 träffar? Ett styrinstrument för vad föreningen borde lägga fokus på. Möjligen särskilja Göteborg, för att uppmuntra andra städer att anordna skrivstugor. Vi förstår att det kan vara svårt att ha med sådana skrivningar i en verksamhetsplan för WMF, men vi vill ju ha igång fler verksamheter på andra ställen.

G.1.3 Svårt för utomstående att förstå (och till och med oss) vad det är saker rör. Vi tolkar det som Gemenskapens önskelista. Skriv in att det här är något som ska göras regelbundet/kontinuerligt.

G.2.1 Om det saknas pengar får det sökas pengar, så vi tycker inte att målet ska sänkas. Vi vet att det är svårt att nå målen här och att de här projekten kan vara kritiserat utifrån, men vi vill ändå att det här skalas upp. Vi vill gärna ha experiment: såsom mycket större wikipedialäger med fler deltagare, à la lägren i Armenien.

G.2.2 Vi var inte helt eniga här, eftersom vi å ena sidan redan lagt ner pengar och energi på Fikarummet, så vi borde försöka att få den sjösatt. Å andra sidan har projektet delvis motarbetats av erfarna användare som inte sett behovet av Fikarummet, men som själva kan ha försvårat för nybörjare omedvetet. Det kan kräva att föreningen pratar med gemenskapen mer ordentligt och få över tunga namn på det, snarare än den tekniska utvecklingen i sig. Vi ser det övergripande problemet som viktigt, att nybörjare ska få ett trevligt bemötande. Där kan det vara en stor fördel att arbeta på flera plan, även utanför Fikarummet. I allmänhet diskuterade vi att många av formuleringarna var svåra att förstå för utomstående.

Förtjänster

G.1.2 Kul att framgångsrika projekt tas upp.

Möjliggörande

Deltagare: Sven-Erik och Mattias

Rimligt

M.1: Bedömning 1. Kansliet behöver återkomma med beskrivning av behovsbilden och förslag på budget för kompetensutveckling, avseende kansliets kompetensutveckling. "Relevanta områden" förtydligas utifrån framtagen behovsbild.

M.2 Är transparens drivkraften för att vara med på internationella Wikimedia-evenemang? Bedömning 1. Förslaget till revidering "och bjuda till insyn" är oklart om deltagandet verkligen ger insyn. Är det insyn för övriga chapters och WMF? Hur påverkar det insynen för föreningens medlemmar och gemenskapen på svenskspråkiga Wikipedia? Är det egentligen två olika mål - ett avseende finansiering och medlemsantal, och ett avseende volontärer?

M 3.1: Bedömning 5. Rimligt att ta bort "plan runt företagssponsring", om den är framtagen under 2017. När planen är framtagen måste det läggas in i årscykeln hur den följs upp.

M 3.2. Behåll målet och gör kvaliitativ redovisning istället för mätetal. Byt ut "föreningen" mot "kansliet" i målformuleringen, då det avser kanslipersonalens kompetenser, vilket bidrar till att uppfylla målet att föreningen ska sträva efter organisatorik stabilitet.

Problem/risker

M.1: Se ovan.

M.2: Se ovan. Oklart hur det leder till transparens.

M.3.1: Har vi klar bild av vilken kompetens och erfarenheter som finns bland volontärer?

M.3.2: Se ovan

Det saknas någonting om att medlemmarna behöver få mer information via nyhetsbrev och liknande.

Förtjänster

M.1: Styrelsen uttrycker att det är viktigt med kompetensutveckling, vilket ger verksamhetschefen befogenheter att prioritera insatserna.

M.2: Utbyte med andra chapters. Synlighet gentemot WMF.

M.3.1: Minskar beroendet till enskild finansiär. Ett högre medlemsantal ger föreningen styrka när den driver olika frågor.

M.3.2: Minskat personberoende. Större utvecklingsmöjlighet för personalen.

Frågor för sista workshopen

 1. Hur kan man synliggöra möjligheten för volontärer att be om hjälp och vad hjälpen kan utgöras av.
 2. Hur kan man förbättra de områden som redan idag finns? (resebidrag, teknikpool, referenslitteratur, foto/pressackreditering, kontorsplats).
 3. Om man tänker fritt, vad skulle volontärer vilja ha möjlighet att få hjälp med?

Grupp 1

Deltagare: Lennart, Elza, Kristina, Lars

Att aktivera frivilliga

 • Svårt att få folk att låna saker ur teknikpoolen, och att få folk att rekommendera dem
 • änka i branding-termer, skaffa traditioner (vi ställer upp på bokmässan år efter år), hänga på arrangemang på fler orter - fokusera på att få frivilliga att ställa upp just det datumet, repetitiva, årliga skrivstugor, Arkivens dag (andra lördagen i november), Internetdagarna, Mediedagarna (MEG), SETT (utbildning, Svenska utbildnings och IT-mässan), Vetenskapsfestivalen i Göteborg, lokala mässor,
 • Samarbeta med andra organisationer som redan har lokaler
 • Marknadsföra

Saker som inte finns

När nybörjare kontaktar föreningen, hjälpa till att kontakta andra wikipedianer, arkiv - jag vill men jag vet inte hur eller vad, koppla ihop, inte klara av det ensam, hänvisa till faddersystemet, de som bara blir hängande i luften

Guidning via Skype, Hangout, Appear in, tutorials,

Webbplatsen

 • Göra det till en webbplats istället för två
 • Det här mötet saknades i kalendariet
 • Wikimedia.se har Vad vi gör, Vad du kan göra och Om oss - särskiljer läsaren från "oss",
 • Kalendern länkar till Google kalender
 • Minimalist, göra det så självklart att man inte behöver skriva instruktioner
 • Case-baserat,

Grupp 2

Deltagare: Sven-Erik, Astrid, Mattias, Per, John

Förväntningar på WMSE? Tydliggöra Teknikpoolen och hur info på sidan ser ut, synliggöra den bättre på Wikipedia. Generellt synliggöra projektsidor på medlemswikin bättre (navboxar? bättre internlänkning kan behövas, så man inte bara gör sig beroende av kategorisystemet). Alla sätt att minska administrationen för volontärerna är av godo. wpKVH-beställningar (felbeställda pennor, banner etc) har inte fixats trots påstötningar på bl.a. Axel P i omgångar (sedan i våras). Att projektbeställningar skickas med rätt adressering (exempel: wpBOK17).

Förväntningar på volontärerna? Vilka volontärer (medlemmar, icke-medlemmar, wikipedianer). Hur kan de hjälpa till bättre för att stödja föreningen? "Det finns inga måsten på Wikipedia", och hur vill WMSE ha nytta av volontärer som tycker om nätverkande men inte "föreningsarbete"? Hur vill WMSE närma sig volontärer och inte "bränna" ut redan aktiva.

Fråga 3? (vad volontärerna vill ha möjlighet att få hjälp med)

Fråga 4? Wikimedia.se-förändring?

Grupp 3

Deltagare: Albin, Bengt, Ylva och Alicia

Egna erfarenheter: lånat kamera, fått resebidrag

Decentraliserad teknikpool? Det är bra att vi har chromebooks och ljudinspelning på flera håll.

Rutinerna är bra för att skicka ut grejerna.

Morötterna för volontärer? Hur ska vi visa uppskattning?

- att resa tex. till Almedalsveckan är kul i sig - muggar, tröjor, klistermärken uppskattas jättemycket! - berätta i sociala medier -- det skulle förbättra synligheten utåt - problem: skatteverket

De flesta som är aktiva på Wikipedia är hemmablinda, bara kollar på ett fåtal sidor. För de flesta är det genom personlig kontakt som man lär sig. Folk litar på varandra innan de berättar om möjligheterna. Nackdel: informationen når bara en liten, redan engagerad krets.

Man lär sig på skrivstugor. Svårt att hitta info on-wiki.

Wikimedia Sveriges wiki är EN KATASTROF. Det behövs en bra wikimedia.se sida. Det här mötet är svårt att hitta.

Man kan inte förutsätta att alla är med på facebook.

WMSE:s hemsida ska göras om -- hur kan den göras bättre för volontärer??

Institutionella problem:

Det finns ett problem där man har en budget för ett projekt som man måste förbruka, så föredrar man utnyttja sina anställda.

Volontärer är krånligt att involvera -- kan dra sig ur.

Svårt att hitta folk som passar bra. Det finns en egenvärde för en institution av vår typ att använda sig av frivilliga, även om de inte är lika skickliga. Frivilliga ställer bara upp när det är kul! Volontärer kan rekrytera andra -- Albin berättar om Ringlinjen, folk tycker att verksamheten är extra kul om man engagerar sig i den frivilligt.

Att jobba med volontärer är inte alltid effektivt. Men vi gör inte det för att spara pengar.

Om Albin hade sjukt mycket pengar så skulle han köpa en buss för en mobil skrivstuga att åka runt och ställa på torg etc. Inte en helt ny ide ;) Biblioteket har bokbussar -- inleda samarbete?

En kul utbildning? Vi behöver fler som kan prata för oss. Fler representanter som kan säga rätt saker. Särskilt för att engagera folk utanför storstäderna.