Medlemsmöte 2022-06-08/Omvärldsanalys

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

20 närstående organisationer och myndigheter, i huvudsak verksamma inom biblioteks-, kulturarvs- eller forsknings-sektorerna, svarade på vår omvärldsanalys-enkät under hösten 2020. De fick svara på vad i omvärlden de tror kommer att påverka deras verksamhet, vad Wikimedia Sverige kan fylla för roll i samhället och vilka åtgärder som har störst effekt när det kommer till att tillgängliggöra fri kunskap.

Trender som påverkar verksamheten

Klimatet, demokratin och populismen

När det kommer till vad som kommer att påverka deras verksamhet märktes några trender särskilt tydligt. Många lyfte stora trender som påverkar hela samhället. Klimatkrisen och miljöpåverkan lyftes exempelvis av många, liksom hoten mot demokratin. Hoten innefattade populism och ojämlikhet liksom ett hårt debattklimat. En oro återkommer i flera svar om forskningens finansiering och akademins frihet. Bland lösningar som nämndes fanns värnande av mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och inkludering, samt just forskning. Dessutom behöver civilsamhället värnas och stärkas, för att främja mångfalden och möjligheten att engagera sig i samhället.

Internet, digitaliseringen och desinformationen

En annan övergripande trend som nämndes var internets och digitaliseringens ökande påverkan på samhället. Det får påverkan på medielandskapet och informationsmångfalden – på gott och ont. Negativa följder som uppmärksammas är spridning av desinformation och ökande faktaresistens. Som medicin mot detta blir källkritik allt viktigare. Digitaliseringen får också en stor påverkan på utbildningssektorn, och leder till en förändring av läraryrket. Inte minst i relation till skolan blir källkritik viktigt.

Globaliseringen, den tekniska utvecklingen, de ständiga kriserna och längtan efter trygghet

Bland positiva konsekvenser av digitaliseringen märks möjligheter till globalisering, men i globaliseringens kölvatten växer också protektionismen och nationalismen, som kan få påverkan på hur rörelsen för fri kunskap kan arbeta. Världen präglas av återkommande kriser som får människor att känna en längtan efter trygghet och säkerhet, vilket kan påverka såväl globaliseringens omfattning som hur snabbt digitaliseringen går. Den tekniska utvecklingen går fort, och i horisonten skymtar artificiell intelligens med stora bokstäver.

Wikimedias roll i samhällsutvecklingen

De flesta svaren pekade på behovet av att tillgängliggöra och sprida fri kunskap. Wikimediarörelsen måste samverka med museer, kulturarvsinstitutioner, civilsamhället, företag, akademin och så vidare för att öppna upp information och data, och sprida den under öppna former.

Flera lyfter också Wikimediarörelsens potential att bidra till ett öppet, demokratiskt samhälle, kritiskt tänkande och samverkan och möten mellan människor. Wikimediarörelsen bör också genom sin transparenta och kollaborativa modell verka för att skapa gemensamma ramar och en gemensam förståelse av vad sanning, kunskap och fakta är.

Dessutom bör Wikimediarörelsen skapa strukturer för att kunna tillgängliggöra kunskap och information, inte minst öppna data. Wikimediarörelsen bör bli en brobyggare mellan GLAM, forskning och institutioner å ena sidan och medborgare å andra sidan. Wikimediarörelsen bör arbeta med medborgarforskning, och bidra till ökad digitalisering.

Viktiga åtgärder för spridningen av fri kunskap

Vi frågade vilka åtgärder som har störst effekt när det kommer till att tillgängliggöra och sprida fri kunskap. De svarande fick välja mellan ett antal olika möjligheter, och hade möjlighet att själva föreslå alternativ.

De vanligast återkommande svaren gick i olika riktningar. Det är centralt för spridningen av fri kunskap att politiska beslut fattas till förmån för fri kunskap. Det är också viktigt att data struktureras och länkas i kunskapsdatabaser som Wikidata; faktum är att Wikidatas behov var det vanligaste svaret bland respondenterna. Fler ideella krafter måste engagera sig för fri kunskap, och kunskapen måste göras tillgänglig i fler former och format. Dessutom måste organisationer som verkar för fri kunskap koordinera sitt arbete internationellt i en högre grad.

Det är dock också väldigt viktigt, enligt respondenterna, att fler börjar skriva på Wikipedia eller bidra till de andra Wikimediaplattformarna, liksom att fler utbildas i källkritik.

Svar som några men inte många instämde med var bland annat vikten av mer e-material på biblioteken, att museer tillgängliggör material under fria licenser, att fler institutioner och människor utbildas i och börjar använda fria licenser, liksom att företag och individer investerar i fri kunskap.

Sammanfattande slutsatser

  • Arbetet framöver med fri kunskap kommer att påverkas av klimatkrisen, demokratins utveckling, digitaliseringen och globaliseringen, liksom de motreaktioner som dessa trender kan föranleda.
  • Utbildningssektorn, medielandskapet, utvecklare och civilsamhället är aktörer som vi behöver samverka med för att ovanstående trender ska gå i rätt riktning.
  • Wikimediarörelsen behöver samverka med fler delar av samhället, för att tillgängliggöra och sprida fri kunskap.
  • Wikimediarörelsen behövs i arbetet med att värna demokratin, och behövs också som brobyggare mellan olika delar av samhället. Wikimediaplattformarna är en bra plats för samverkan mellan människor.
  • En förutsättning för spridningen av fri kunskap är politiska beslut till förmån för fri kunskap.
  • Arbetet med fri kunskap måste ta fler former och ske på internationell nivå.