Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ansökan till Crafoordska stiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Crafoordska stiftelsen
Sista ansökningsdatum: 2013-09-05
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-12
Uppföljning inför inskick:

Fortsättning på ÖDOK.

Ändamål

Kortfattat ändamål (Komplett beskrivning ges under avsnittet 'Ytterligare information') (Max 300 tecken):

Projektet ska sammanställa och tillhandahålla öppna data om offentlig konst i Sverige. Idag finns inget komplett nationellt register av det slaget vilket är en brist för en intresserad allmänhet, forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner och turismnäringen.

Nu sökt ändamål avses starta/startade, datum: 2014-01-01

Beräknas vara slutfört, datum: 2014-07-01

Ytterligare information

Idag saknar Sverige, och många andra länder, ett nationellt register över offentliga konstverk! Det finns ingen organisation eller person som har en riktig överblick över vilka konstverk vi har i Sverige och var de finns. Inte heller finns det något enkelt söka i konstsamlingarna. Detta är en stor förlust för den intresserade allmänheten, forskare, utbildningsinstitutioner och turistnäringen. Trots det uppenbara behovet fanns det inga planer på att skapa en sådan tjänst. Wikimedia Sverige har därför beslutat att åta sig denna uppgift och skapar den första öppna databasen av detta slag i Sverige. Vi hade den kunskap och engagemang för att ta på sig en uppgift som denna.

För att få det öppna data komplett och i ett användbart format kommer vi att kontakta och samarbeta med Sveriges kommuner, landsting, staten, museer och andra relevanta aktörer i Sverige som har metadata om konstverk i det allmänna rummet. När vi började att kontakta kommuner vi insåg snabbt att situationen var ännu mer problematiskt än vi först räknat med. Många av dem saknade även en översikt själva! Detta beror på att den rättsliga skyddet för konstverken är svag och även andra aktörer än kommunerna egna konstverk i det offentliga rummet. Många offentliga konstverk flyttas, vandaliserade eller stulna varje år och det finns ett behov av att digitalt bevara dem. Både information om dem och bilder av dem.

Att begära ut data tar ofta mycket tid i anspråk då kunskapen om öppen data hos många av aktörerna är väldigt begränsat. Det är ofta första gången de ställts inför en begäran att lämna ut den information de har i sina databaser. Vi för därför ett kontinuerligt samtal med aktörerna där vi förklarar vad öppen data innebär och vad som behövs och varför vi begär ut den typen av information. Detta ökar aktörernas kunskap om att det finns många som är intresserade av deras information om konstsamlingarna och att det är viktigt att hålla registret över konstsamlingarna uppdaterat. Inom ramen för projektet sammanställer vi den data de förser oss med och de olika aktörerna kan därefter själva använda data för eget bruk, för att exempelvis visa vad som finns i en kommun eller en region, och behöver inte på egen hand bygga upp databaser. Även allmänheten bjuds in till att förbättra informationen om konstverken med exempelvis koordinater, vilket i dagsläget nästan alltid saknas i exempelvis kommunernas databaser.

Genom att därefter stödja utvecklandet av verktyg och tjänster baserad på insamlad data ökar vi tillgängligheten och informationsspridningen om offentlig konst. Då kan fler få upp ögonen för vårt kulturarv och njuta av konsten. Bland annat kommer de öppna data att användas för att klassificera konstverk till den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art. I denna tävling fotograferas konstverk med fri upphovsrätt av allmänheten och laddas upp under fri licens på bildbanken Wikimedia Commons för att därefter användas på otaliga sätt. Tävlingen bygger på det välbeprövade konceptet för världens största fototävling, Wiki Loves Monuments.

Det övergripande målet för projektet är att tillse att minst 50 organisationers data finns i databasen. Med organisationer avses kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter eller fristående organisationer. För att öka nyttan för kommunerna ska vi utveckla ett gränssnitt som gör det möjligt för tjänstemän och allmänheten att lätt återanvända berikad data. Vi har även satt upp webbplatsen http://offentligkonst.se där informationen i databasen från de olika aktörerna visas på en karta men funktionaliteten i denna vill vi utöka väsentligt.

Kostnadssammanfattning

Ändamål (T ex kursavg, material, resor) Total kostnad (spec. enl. bil.) Söks nu från Stiftelsen Har sökts från annan bidragsgivare, enl. spec. nedan Av egna medel betalas
Löner (inklusive sociala avg.) 317 500 287 500 287 500 30 000
Utrustning 5 000 5 000 5 000 0
Material 1 000 1 000 1 000 0
Evenemang 10 000 10 000 10 000 0
Resor 15 000 15 000 15 000 0
Juridisk rådgivning 50 000 50 000 50 000 0

Andra bidragsgivare

Bidragsgivare Erhållit Sökt
Jacob Wallenbergs Stiftelse 0 378 500
Summa: 0 378 500

Ekonomisk rapport

Föreningar som söker bidrag, skall ange för senast reviderade verksamhetsår (alla belopp i kr). (Nystartade föreningar bifogar budget).

  • Fyll i rapporten i formuläret
  • När rapporten är ifylld, välj skriv ut
  • Skriv ut och be er revisor skriva på
  • Skanna sedan in den påskrivna rapporten och bifoga under rubriken "Bilagor" med typ "Påskriven ekonomirapport"
Bokföringsåret började: 2012-01-01
och slutade: 2012-12-31
Antal medlemmar vid ovannämnda räkenskapsårs slut:
Årets resultat före skatt:

Vid årets slut

Likvida medel & kortfr fordringar:
Kortfristiga skulder:
Eget kapital och fonder:
Balansomslutning:

Föreningens revisor

Namn
Telefonnummer

Bilagor

Här hantera du bilagorna till ansökan. Följande bilagor måste bifogas. "Kulturella/konstnärliga meriter" (rekommenderas) "Påskriven ekonomirapport"