Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ansökan till Berit Wallenbergs Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Berit Wallenbergs Stiftelse
Sista ansökningsdatum: 2013-06-01
Max bidrag: Upp till 2.000.000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-10
Uppföljning inför inskick:

Projekttitel

Öppen databas för offentlig konst

Projektets start och slutdatum

2013-12-01 – 2014-05-01

Projektsammanfattning

Projektet ska sammanställa och tillhandahålla öppna data om offentlig konst i Sverige. Idag finns inget komplett nationellt register av det slaget vilket är en brist för en intresserad allmänhet, forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner och turismnäringen. Den öppna datan skulle också komma till direkt användning för den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art där konstverk med fri upphovsrätt kommer att fotograferas av allmänheten och laddas upp under fri licens på bildbanken Wikimedia Commons för att därefter användas på oräkneliga sätt. Tävlingen bygger på det välbeprövade konceptet för världens största fototävling, Wiki Loves Monuments.

För att få det öppna datat komplett krävs att kommuner, landsting, staten, museer och andra relevanta aktörer i Sverige, som sitter på metadata om konstverk i det allmänna rummet, kontaktas och delger oss informationen (möjligt genom öppenhetsprincipen). Projektet sammanställer datat och de olika aktörerna kan därefter själva använda datat för eget bruk, för att ex.v. visa vad som finns i en kommun eller en region, och behöver inte på egen hand bygga upp databaser.

Genom att därefter stödja utvecklandet av verktyg och tjänster baserat på datat ökar vi tillgängligheten och informationsspridningen om offentlig konst. Då kan fler få upp ögonen för vårt kulturarv och njuta av konsten.

Mål för projektet

Att tillse att 100 organisationers data finns i databasen. Med organisationer avses kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter eller fristående organisationer. Samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser skall ha blivit kontaktade och visade möjligheterna att delta.

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation samt projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är en stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data.

Bakgrund

Wikimedia Sverige har beviljats medel från Vinnova för att skapa en databas med offentlig konst. Idén till projektet har kommit då Wikimedia Sverige arbetat med att anordna den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art (se nedan). Behovet av en dylik databas är dock mycket större än så och har ett stort värde för många grupper i samhället. Med hjälp av medel från Vinnova har grunderna satt sig och databasen är redan åtkomlig för användning. Projektarbetet pågår och målet med fas 1 av projektet som finansieras av Vinnova är att 25 organisationer ska ha levererat sitt data till databasen. För att nå projektets mål med insamlade data i databasen från 50 organisationer ansöker nu Wikimedia Sverige om medel till en fas 2 av projektet. Wikimedia Sverige kommer att vara drivande för att samla in och konvertera data så att den blir användbar.

Wikimedias långsiktiga strategi

Wikimedias strategi bygger på fem grupper av fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. De projekt vi genomför ska ligga i linje med vår verksamhetsplan och den öppna fria databasen med offentlig konst passar väl in i detta arbete. I enlighet med vår verksamhetsplan skall vi arbeta för att:

 • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Här handlar det bland annat om att få dem att släppa existerande data under fria licenser och ha det i åtanke när de skapar databaser i framtiden.
 • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Genom ex.v. tävlingen Wiki Loves Public Art har bild-/foto-/konstlärare en utmärkt anledning till att ta ut sina elever och titta på och fotografera konstverk.
 • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Databasen kommer ex.v. att automatisera delar av artikelskapandet och listor m.m. och tydliggöra vilka artiklar och bilder som saknas.
 • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. Bättre, mer komplett och väl strukturerad metadata om konstverk kan bidra till att vi kan skapa bättre artiklar.
 • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Genom att kontakta kommuner och landsting och berätta om möjligheterna och hur det fungerar kan vi förmå dem att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär.

Behovet av och fördelarna med en öppen databas med offentlig konst

Idag är kunskapen om det kulturarv vi alla äger runt om i landet väldigt låg och det saknas en strukturerad gemensam databas med metadata om de konstverk som ägs gemensamt av allmänheten. Den nya digitala ekonomin behöver tillgång till öppna data som tjänsteleverantörer kan använda för att utveckla nya tjänster. För allmänhetens folkbildning och kunskapssamhällets fortsatta tillväxt måste data av den här typen finnas sökbar och strukturerad. På lång sikt är öppna data den enda vägen framåt, eftersom fler aktörer då kan ansluta sig, och arbeta för att data kontinuerligt förbättras och hålls uppdaterad.

Under arbetet med skapandet av databasen har vi bland annat träffat Bengt Svensson och Magnus Petzall på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de har framfört att de är mycket intresserade av resultatet av våra ansträngningar. Detta då SKL, för första gången någonsin, kommer att börja försöka att samla in data från samtliga kommuner i början av nästa år. Med anledning av det vill de mycket gärna ta del av våra erfarenheter för att underlätta det egna arbetet. SKL har dock ännu inte bestämt vilket område de ska samla in data från.

Kommunerna kommer även själva att ha nytta av projektet då många av dem idag saknar databaser med den nödvändiga informationen utan endast har informationen i analog form. Detta enligt både SKL och Peter Krantz (som bl.a. driver Opengov.se) som vi talat med. Många mindre kommuner saknar ofta resurser och kompetens för att bygga upp sökbara och användbara databaser på egen hand. Kommunerna och turistsektorn kan använda den färdiga databasen för att visa vad som finns att beskåda i kommunen och den kan också ligga som grund för verktyg som underlättar underhåll m.m. Exempelvis skulle Folkuniversitetets smartphoneapp "Rundvandring i Varberg" kunna kompletteras med information om offentliga konstverk. Genom att systematiskt kontakta landets kommuner leder det här projektet förhoppningsvis även till att fler kommuner börjar se möjligheterna med öppna data, samt att undersöka fördelarna för att övervinna svårigheterna med dagens slutna system.

Att den här typen av data är öppna är även en demokratifråga då det är centralt att allmänhet och media enkelt kan se vad våra skattepengar används till. Här finns också möjligheter att undersöka konsthistoria och hur kommunernas inköpsprocesser gått till över en längre tid. Nya möjligheter öppnas för att undersöka olika trender och inriktningar. Databasen kan även komma att användas av forskare och konstvetare som ett stöd för deras forskning och för att göra statistiska undersökningar.

Databasen ligger även till grund för den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art (se nedan). Databasen används som grund för att generera listor på Wikipedia över objekt som skall fotograferas. Wikipedia är världens 6:e största webbplats med 500 miljoner unika besökare varje månad. Databasen utnyttjas också av vissa verktyg som underlättar deltagande i fototävlingen, och på så sätt kan tusentals människor aktivt ta del av våra konstskatter. Även på kort sikt kommer fler personer att kunna involveras i att dokumentera, skriva om och ta del av kulturarvet. En större öppen databas med offentlig konst gör det möjligt att anordna en tävling likt Wiki Loves Public Art på ett strukturerat och växande sätt.

Vi vill också lyfta en viktig fråga som gäller underhåll och reparationer av offentlig konst. Uppsala Nya Tidning har i en artikelserie november 2012 granskat vilket behov som kommunerna i Uppsala län kommer att ha när det gäller reparation av offentlig konst. Mycket utsmyckning och skulpturer köptes in på 80-talet och tidens tand har slitit hårt på dessa. Många av kommunerna saknar en skötselplan för lagning eller reparationer. En öppen och fri databas kan på sikt hjälpa kommunerna att bygga tjänster för att inventera, underhålla eller planera framtida reparationskostnader och detta i samarbete med andra aktörer. Exempelvis skulle flera kommuner i en region kunna gå samman i en gemensam upphandling av reparationer av bronsskulpturer, när de kan göra ett utdrag ur en samlad öppen databas.

Förklaring av Wiki Loves Public Art (WLPA)

Projekt:Europeana Awareness/Wiki Loves Public Art

Insikten om behovet av databasen kom under planeringen av fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) som nu pågår för fullt. WLPA är en ny version av Wiki Loves Monuments (se nedan) och syftar till att ta bilder på konstverk som finns på allmän plats och ladda upp dessa på Wikimedia Commons, med detta menas skulpturer, monument, mosaiker, väggmålningar, platsspecifika installationer samt minnesmärken i den offentliga miljön med någon slags officiell och unik identitetsmärkning.

Tävlingen Wiki Loves Public Art organiseras av lokala volontärer i nära samarbete med den internationelle koordinatorn John Andersson från Wikimedia Sverige. Främst sker det i samarbete med Wikimedia Sveriges systerorganisationer i bl.a. Österrike, Finland, Israel och Spanien men målet är att utöka tävlingen till deltagande länder från hela världen.

Tävlingen är mycket lämplig som ett första skäl till att begära ut data från kommunerna och landstingen då konst inte är ett område som är speciellt politiskt och det finns därtill inga direkta försvårande delar i datamängden som måste sorteras bort (i enlighet med PUL etc.). Därtill, genom Wiki Loves Public Art finns det en tydlig mening med att samla in informationen och förhoppningsvis kommer kommunerna även fortsättningsvis se värdet och vara tillmötesgående med att skicka informationen i digital form. Detta är viktigt då de inte har någon skyldighet att göra detta utan kan skicka det i analog form. I de fall kommunerna inte levererar digitalt ökar kostnaderna då mottagaren behöver betala för kopiering, porto m.m. Därför är det data som behövs för Wiki Loves Public Art centralt och det som vi främst kommer att satsa på, men vi kommer även att kontakta andra aktörer för att se om det är någon speciell typ av data som de skulle behöva ha inkluderad för att öka värdet på projektet och på så sätt inleda samarbete och starta samtal med andra aktörer.

Flera personer med stora kunskaper om databaser, API och öppna data har uttryckt intresse för att på olika sätt hjälpa till och bidra med stöd, råd och volontärtid för att uppfylla projektets mål. Bland annat har Peter Krantz sagt sig vara intresserad av att hjälpa till med att anordna hackathon (för förklaring, se nedan) tillsammans med oss för att processa informationen från kommunerna och få in den i databasen. Dr. André Costa, som nyligen avslutat sin tjänst som Wikipedian Developer in Residence på Riksantikvarieämbetet och som har jobbat med deras API, är nu anställd av Wikimedia Sverige och arbetar med utvecklandet av databasen och API:et.

Flera verktyg planeras att utvecklas och bl.a. har Nokia sagt sig vara intresserade av att hjälpa till att utveckla en mobilapplikation baserat på databasen där de olika konstverken kommer att visas utplacerade på kartor.

Wikimedia Sveriges tidigare erfarenheter av arbete med öppna data

Inom vår organisation och bland våra volontärer finns en omfattande erfarenhet och kunskap om hur öppna data kan användas för att berika olika projektet. Genom det stora kontaktnät och goda rykte som byggts upp under många år har vi goda möjligheter att nå ut till olika personer och organisationer som kan nyttja databasen på olika sätt och utveckla innovativa verktyg för att göra mesta möjliga av den.

Wiki Loves Monuments

Wikimedia Sverige har varit ett av de deltagande länderna i fototävlingen Wiki Loves Monuments under två års tid. Wiki Loves Monuments är en öppen fototävling där folk ska ta bilder på kulturarvet i de deltagande länderna. Bilderna laddas därefter upp till Wikimedia Commons (mediadatabasen som servar bl.a. Wikipedia). Tävlingen organiserades för första gången 2010 i Nederländerna vilket resulterade i 12 500 bilder på det holländska kulturarvet. Den följdes av en europeisk tävling med 18 deltagande länder 2011, över 167 000 foton på minnesmärken laddades upp till Wikimedia Commons och utseddes till världens största fototävling av Guinness World Record. 2012 var Wiki Loves Monuments en global tävling och organiserades förutom i Sverige i 34 andra länder på alla kontinenter utom Antarktis. Slutresultatet blev över 320 000 bilder vilket gjorde att det tidigare rekordet slogs med god marginal.

Idén bakom Wiki Loves Monuments är att be människor bidra med foton på byggnader, monument, broar och andra delar av kulturarvet. Det är en öppen inbjudan till läsare av Wikipedia, professionella fotografer, amatörer och de som är intresserade av kulturarvet. Bilderna laddas upp till Wikimedia Commons under en fri licens så att de fritt kan användas av alla utan kostnad. Bilderna integreras speciellt snabbt på online-encyklopedin Wikipedia.

Wiki Loves Monuments drivs på ett federativt sätt eftersom det inte finns en entydig definition av ett kulturarv. Istället har de lokala organisatörerna själva definierat begreppet, baserat på officiella dokument och beskrivningar som respektive regeringar tillhandahåller. Federativt betyder också att varje land arrangerar sin egen tävling och varje sådan är en del av en större global tävling.

De officiella dokumenten aggregeras sedan till databaser som går att använda på Wikipedia, som visar kulturarven på kartor, eller i en app för smartphones.

Inför det svenska deltagandet i Wiki Loves Monuments släppte bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ) sina databaser Fornminnesdatabasen (FMIS) samt Bebyggelseregistret (BBR) fria. Sjöhistoriska museet släppte även en databas med K-märkta fartyg. Databaserna byggdes därefter samman inför tävlingen.

I samband med Wiki Loves Monuments har ett flertal olika verktyg skapats och många av dem går att modifiera för att även passa Wiki Loves Public Art.

Användning av databaser i Wikipedia-artiklar

Inom Wikipedia-gemenskapen har olika öppna databaser använts för att med datorprogram (botar) berika de encyklopediska artiklarna med information och på så sätt ständigt hålla dem uppdaterade. Det har bland annat rört sig om befolkningssiffror, arealdata m.m. Därtill har 10 000-tals artiklar skapats automatiskt med hjälp av botar. Ett exempel är att fågelartiklar har skapats med den grundläggande taxonomin, var fågelarten finns, hur hotad fågelarten är etc. Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Robotskapade_artiklar.

OpenStreetMap

Wikimedia-rörelsen är även involverad i och har ett nära samarbete med andra projekt som bygger på öppna data såsom OpenStreetMap där en fri världskarta har skapats baserad på öppna data både från andra organisationer och tusentals volontärer. Geografisk data om konstverken skulle ex.v. kunna inkluderas i kartmaterialet som ett specifikt kartlager.

Hackathon

Wikimedia-rörelsen har goda erfarenheter av att anordna hackathon där utvecklare bjuds in för att förbättra existerande verktyg eller skapa nya. Ofta ges ett pris till det bästa bidraget, men arbetet sker på volontärbasis. Vi har även kontakt med andra grupper och organisationer som gärna anordnar hackathons och gärna hjälper till vilket kan leda till ett större deltagande och lägre kostnader.

Wikipedias gendergap

Wikimedia Sverige är väl medvetna och arbetar aktivt med att inkludera fler grupper av människor till Wikipedias gemenskap. Idag är de flesta bidragsgivare och skribenter män och oftast unga sådana. Det gör att vissa ämnesområden är väl täckta på Wikipedia, medan andra nästan helt saknar innehåll.

Wikimedia anordnade en skrivstuga i oktober 2012 för att uppmärksamma Ada Lovelace. Till skrivstugan inbjöds särskilt tjejer och kvinnor för att uppdatera artiklar om kvinnor som är vetenskapsmän, datavetare, forskare eller ingenjörer. Skrivarstugan blev mycket lyckad. Wikimedia Sverige tror att en öppen och fri databas med offentlig konst kan attrahera nya grupper av användare som idag inte är aktiva på Wikipedia. Särskild spridning planeras därför till studenter, konstnärer, kreativa människor, designers och kulturskapare.

Det finns idag möjlighet att undersöka besöksstatistiken hos museum och konsthallar och analyser av denna statistik pekar på att kvinnor i högre grad än män besöker dessa institutioner. Projektets resultat kan därför bidra till att konstintresserade kvinnor får upp ögonen för Wikipedia och bidrar till Wikipedias utveckling.

Kan vi blanda in dessa:

 • Geek Girls?
 • Sveriges kvinnliga ingenjörer?

Intressentanalys

Intressenter som kan bidra till databasen

I första hand vänder sig projektet till kommuner och landsting, som har stora samlingar av offentlig konst, för att få ut metadata om deras konstsamlingar. Dessa aktörer kan nås genom ämnesnätverk inom Sveriges Kommuner och Landsting samt nätverk för IT och internetutveckling. I många fall måste dock dessa kontaktas var för sig. Vi har skaffat fram en lista på samtliga av de ansvariga tjänstemännen i kommunernas kulturförvaltningar; samt en lista till deras officiella epostadress, så att ärendet med säkerhet diarieförs. Arbetet med detta pågår och målet med fas 1 av projektet som Vinnova finansierar är att 25 aktörer ska ha levererat sitt data till databasen.

Utöver kulturförvaltningarna finns det en rad andra aktörer som möjligen kan bidra med ytterligare information till databasen.

 • Jernhusen som förvaltar och bevarar konst på landets järnvägsstationer.
 • Swedavia äger och driver Sveriges största flygplatser.
 • Akademiska Hus förvaltar universitets- och högskolebyggnader.

Vi ser också behovet av att få kontakt med den delen av den ideella sektorn som har intresse av den här typen av databaser.

 • Organisationer som köper in konst eller utsmyckning till det offentliga rummet.
 • Lokala konstföreningar, stiftelser eller liknande.
 • Lokala nätverk inom näringslivet som stöttar lokal konst och kulturliv, tex vänföreningar till museum, operahus eller konsthallar.

Intressenter som kan nyttja databasen

Projektets resultat kommer att attrahera en rad branscher som har direkt eller indirekt har nytta av en öppen databas för offentlig konst.

 • Wikimedias tusentals volontärer kan använda databasen för att på olika sätt utveckla de tjänster och produkter vi redan tillhandahåller.
 • Olika grupper som arbetar med att få ut öppna data kan genom projektrapporten lära av våra erfarenheter och på så sätt hjälpa till att utveckla en best practice på området.
 • Journalister kan göra en helt ny typ av reportage som både granskar och undersöker kommunernas inköp av konst men även beskrivande reportage om hembygden.
 • Stadsplanering och samhällsbyggnadskontoren har nytta av att kunna ta del av hur man skapar en välkomnande och trevlig stadsmiljö. Boverket arbetar mycket med tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön och har direkt nytta av att få en samlad helhetsbild. Det kan även hjälpa till för att samordna underhållet av konsten inom olika svenska regioner.
 • Konstskolor, designhögskolor och utbildning inom humaniora kan ta del av vårt gemensamma kulturarv på helt nya sätt när databasen är öppen och tillgänglig.
 • Forskare kan nyttja databasen för olika typer av kvantitativa undersökningar.
 • Turismsektorn kan skapa olika verktyg baserat på databasen för att visa vad som finns att se inom ett geografiskt eller tematiskt område.

Intressenter som kan sprida information om databasen

För att nå ut med kännedomen om denna databas är det viktigt att projektet upprättar en tydlig kommunikationsplan för vilka aktörer som kan vara med och förmedla kunskap om den.

 • Kulturnyheter på större dagstidningar och deras kulturbilagor är en viktig del i att nå branschfolk. Även fackpress inom konst, kultur, media och samhällsplanering är viktiga kanaler för att skapa uppmärksamhet kring databasen.
 • För att många människor ska få kännedom om vårt kulturarv i andra delar av landet så bör ex.v. turistbyråer, turistföreningar, hembygdsförbund och researrangörer informeras om databasens existens. Detta så att de kan sprida information om möjligheten att bygga egna anpassade tjänster på databasen. Här finns en potential att skräddarsy, anpassa och skapa tjänster som riktar sig direkt till hotell, vandrarhem och större konferensgårdar för att se vad som finns att titta på i närområdet.

Omvärldsanalys

Vi har i dialog med SKL, Riksantikvarieämbetet, och europeiska kulturinstitutioner undersökt vilka öppna databaser som finns tillgängliga för offentlig konst i Sverige och i andra länder och har tyvärr konstaterat att de idag lyser med sin frånvaro. Några internationella exempel finns dock såsom:

 • http://www.publicart.sg/ är en webbplats i Singapore där publik konst är publicerad. På hemsidan kan man göra sökning baserat på konstnär, tidsepok eller stil. Singapore är en ständigt växande stad och särskild vikt läggs vid konstverk som flyttas eller tas bort på grund av nybyggnationer. Dock har vi inte utrett om databasen som webbsidan är baserad på är fritt tillgänglig genom ett API. Exemplet visar dock hur en databas likt denna kan användas för att informera och bjuda in allmänheten och skapa diskussion om konsten.
 • Smithsonians databas över konstverk har inte aktivt involverat allmänheten och har efter att projektmedel skurits ned inte hållits uppdaterad. Detta pekar på behovet av att på ett mer effektivt sätt involvera volontärer, vilket wikiformatet är en utmärkt plattform för och Wikimedia Sverige har mycket stor erfarenhet av.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skicka ut pressreleaser under projektets faser.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Jacob Wallenbergs stiftelse, Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Delrapport kommer att skrivas vid slutet av fas 1 av projektet för att lära av de första försöken. Det kommer även att skrivas en avslutande rapport där lärdomar och best-practice kommer att sammanställas. Samtliga rapporter kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges hemsida och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i skapandet av rapporterna. Alla ändringar i rapporterna loggas.

Varje månad rapporteras därtill samtliga projekt till Wikimedias styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten.

Genom de lärdomar som görs och den grund som läggs under projektets två faser hoppas vi underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk.

Smarta mål

 1. Totalt 50 nya organisationer ska som ett resultat av projektet ha bidragit med material om offentlig konst till databasen.
 2. Projektet omnämns i fem tidningar, bloggar eller konferenser.
 3. Skapande av gränssnitt för att hålla databasen uppdaterad av organisationerna.
 4. Minst tre organisationer ska själva ha uppdaterat eller matat in nytt data i databasen.

Projektplan

I slutet på 2013 kommer fas 1 av projektet (finansierat med medel från Vinnova) att avslutas och målet där är att till årsskiftet ha 25 kommuner i databasen. För att inte tappa tempo avses rapporteringen för fas 1 att överlappas något med med detta projekt.

Arbetet kommer att bestå av fem delar:

 1. Kontakta organisationer och visa databasen så att de kan se fördelarna med att ha sitt data tillgängligt. Arbetet kommer att kräva mycket personkontakter och en del resor. Att närvara vid evenemang och konferenser och presentera databasen kommer att effektivisera spridningen av projektet.
 2. Behandla mottaget data så att det kan importeras i databasen. Kräver en del kontakt med tjänstemän men kan huvudsakligen bedrivas på distans.
 3. Förbättra databasen. Dels så att den blir mer stabil och säker så att vi kan släppa in organisationerna till att uppdatera data och öka användbarheten så att organisationerna inte behöver ha anställda specialister för att göra den uppdateringen. Här ingår även att göra databasen mer tillgänglig för Wikimedias projekt så att tävlingen Wiki Loves Public Arts kan genomföras med många deltagare.
 4. Koordinera och driva Wiki loves Public Arts och använda det som en hävstång för att nå ut till organisationer så att de kan se en reell nytta med vad som går att göra med databasen.
 5. Bistå organisationer med hjälp när de börjar använda databasen. Görs på plats och är antagligen lågintensivt arbete.

Tidplan

Det angivna antalet timmar är beräknad arbetstid under perioden.

2013-12-02 - 2014-04-18 Kontinuerlig kontakt med organisationer för att hjälpa dem att göra data tillgängligt (520 h)
2014-01-07 - 2014-04-30 Bearbeta och importera mottaget data (640 h)
2013-12-02 - 2014-04-30 Programmering API och gränssnitt för att organisationer ska kunna uppdatera data själva (760 h)
2014-04-21 - 2014-06-13 Koordinering av Wiki Loves Public Art och informationskampanj mot organisationer (320 h)
2014-05-02 - 2014-09-19 Bistå organisationer att komma igång (400 h)

Budget

Löner: 825 000 kr
Resor: 80 000 kr
Övrigt: 0 kr
Totalt
905 000 kr