Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Ansökan till Vinnova om utbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2014-09-09
Max bidrag: 155 488
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4 (högt)
Beslutsdatum: 2014-09-30
Uppföljning inför inskick:

Kontrollera tidigare partners igen. Att kontakta:

 • Creative Commons, om informationsmaterial
 • UmU, (Lund?), om evenemang på universitet
 • Digikult (Lennart), om event där.
 • Organisation för företag?

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser / Knowledge sharing Open data and free licenses

Sammanfattning

Det är inte lätt att förstå värdet av öppna data, eller hur det kan användas. För att skapa förståelse och samtidigt stärka öppna data-gemenskapen vill vi använda Wikidata som utgångspunkt, vilket är ett projekt för flerspråkig lagring av länkad öppen data. Genom att använda ett konkret, stort öppet dataset som exempel vill vi få fler medvetna om fördelar och arbetssätt. Genom att ta ett ex. som alla dessutom kan bidra till kan man få doppa tårna i havet av öppna data utan risk för att drunkna.

Det saknas idag informationsmaterial på svenska om licensiering av dataset, speciellt om CC 0, och detta projekt kommer att producera sådant. Då Wikidata är nytt så saknas det även material på svenska om hur tjänsten kan användas och det kommer också att fixas.

Wikimedia Sverige får frågor om hur öppna data från Wikipedia och Wikimedias projekt kan integreras i appar och webbtjänster. Det finns ett utbrett behov bland svenska företag, forskare och institutioner av detta och genom att se det användas i praktiken på ett ställe kan man överföra kunskaperna till hur man kan använda andra öppna datakällor.

Genom att anordna en serie med workshops för företagare, personal i ABM-sektorn (som förvaltar mycket data som idag ej är öppet och skulle passa väl på Wikidata) samt på universitet kan vi minska tröskeln och ge fler kunskap om hur öppna data fungerar och vad värdet är. Vi fokuserar på att utbilda grupper som vi bedömer både har data som skulle berika Wikidata och som samtidigt själva skulle kunna tjäna mycket på att arbeta med Wikidata (om de vet hur de kan göra). Då kopplingar i Wikidata är möjliga mellan helt olika områden är värdet oerhört stort för alla inblandade och genom de samtal vi fört är vi övertygade om ett stort intresse, men projektet är ännu okänt då det är så pass nytt.

Engelsk projektsammanfattning

It is not easy understanding the value of open data or how it can be utilized. To create understanding and at the same time strentghen the open data community we want to use Wikidata as a starting point,, which is a project for multilingual storage of linked open data. By using a tangible, large dataset as an example we want more people to get aware about advantages and workflows. By using an example where everybody can contribute one can dip the toes in the ocean of open data without risking to drown.

Today there is a lack of information material in Swedish on licensing of data sets, especially on CC 0, and this project will produce such. As Wikidata is fairly new there is no information material in Swedish about how the service can be used and that will also be fixed.

Wikimedia Sverige gets questions on how open data from Wikipedia and Wikimedia's projects can be integrated in apps and web services. There is a wide demand in Swedish companies for this and by seeing it in real use one can easier transfer the knowledge to other open data sources.

By arranging a series of workshops for entrepreneurs, museum staff (who has a lot of data not open today that would fit well on Wikidata) and on universities we can lower the threshold and give more people knowledge about how open data works and the value. We will focus in educating groups as we judge both would enrich Wikidata and in the same time would benefit financially in collaborating withh Wikidata (if they knew how). As connections in Wikidata are possible across totally different topics, the value is very large for all involved and from the talks we have had we are sure there is great interest, but the project is still largly unknown due to how new it is.

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att öka kunskapen om öppna data och fria licenser genom att använda Wikidata-projektet som exempel genom att visa hur projektet fungerar, hur dataset kan läggas till där och hur API:erna kan användas för forskning/återanvändning.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Målen är att:

 1. Skapa lättfattligt informationsmaterial inför utbildningstillfällen och för självstudier.
 2.  Ordna 3 evenemang på universitet för forskare och studenter om hur de kan bidra med sin data och använda Wikidata i sin forskning.
 3.  Ordna 3 evenemang för företag (SME) om hur de kan använda fritt licensierat material och Wikidata i sina produkter och tjänster.
 4.  Delta i 3 evenemang i ABM-sektorn för att utbilda om licenser och hur de kan släppa sin data fritt för att göra deras organisationer relevanta och möjliggöra berikning av deras egen data.

Potential och nytta

Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, t.ex. angelägenhetsgrad eller vem gynnas av en lösning

Wikidata har potential att bli ett nav i ekosystemet av öppna data. Redan idag finns över 15 miljoner objekt som kan beskrivas med över 1 000 egenskaper. En styrka är att det går att koppla ihop Wikidata med andra auktoriteter, flera hundra av de befintliga egenskaperna är idag relationer till andra dataset och det går att föreslå fler som kan tas in schemat. I ansökan "DCAT-AP för Wikidata" från Wikimedia Sverige (separat ansökan i denna utlysning) kommer Wikidata att beskrivas enligt DCAT-AP.

Wikidata drivs på Wikimedia Foundations plattformar vilket ger en stabil grund och långsiktighet. Genom att det ingår i familjen av projekt finns det en stabil infrastruktur med hög driftsäkerhet och i dagsläget finns ingen begränsning för mängden data som kan finnas där. Det finns en oerhörd potential för berikning av data genom ett stort community på Wikidata med hög innovationstäthet. Genom att Wikidata är en kombination av crowdsourcing och officiell data görs kopplingar som en organisation kanske inte skulle bry sig om då det faller utanför deras verksamhetsområde. Wikidata är från grunden flerspråkigt och stödjer idag över 300 olika språk. Kunskapen bland många organisationer om projektet är dock begränsad.

Bristen på kännedom om projektet samt ett genomarbetat instruktionsmaterial om Wikidata, inte minst på svenska, gör det svårare att bidra till projektet och detta projekt kommer därför att utveckla både trycksaker, profilprodukter, videos, material på webben, presentationsmaterial samt översätta centrala sidor på Wikidata. Idag saknas informationsmaterial på svenska om CC 0 och det är också ont om tillgängligt material om öppna data på svenska vilket också kommer att arbetas fram i samarbete med de experter som finns i projektgruppen. Detta skapar en grund för evenemangen men även för vidare självstudier för andra organisationer.

Genom att projektet är semantiskt och utöver sitt API även ger tillgång till exporter i olika format är det mycket lämpligt att ha kännedom om detta projekt även för den som ska skapa en egen öppen datakälla då det kan ge insikter i hur deras kan kopplas in i ett större ekosystem och därigenom blir relevant på en större skala. Vi vill utbilda aktörer, inom olika områden, om möjligheten att använda Wikidata både som en källa för det egna arbetet (som konsumenter), men även som en plats att själva bidra med öppna data (som producenter). Wikidatas unika struktur gör det möjligt att vara både och. Exempel på organisationer vi har bedömt har mycket lämplig metadata för Wikidata och som vi vill utbilda är arkiv, bibliotek och museer och vi har identifierat flera lämpliga evenemang för detta. Även ex. kommuner, NGO:er och företag kan vara aktuella.

För forskare och studenter är det en enorm resurs av data att gräva i. Genom den intrikata semantiska länkningen finns potential för att göra forskning som tidigare har varit mycket tidsödande men nu kan göras iterativt på ett snabbt och enkelt sätt. Exempelvis skulle man kunna ställa mycket avancerade och oväntade frågor såsom en lista av alla böcker skrivna på franska av syskon till professorer på universitet där det har gått nobelpristagare. Forskarvärlden behöver dock göras medvetna om denna resurs och genom ett antal riktade och väl förberedda evenemang kan vi göra detta.

Genom att använda Wikidata som fallstudie går det att prata om alla aspekter av öppna data på ett konkret och påtagligt sätt. Wikimedia Sverige är kunniga på plattformen och kan plocka fram riktiga exempel och dokumenterade diskussioner om nästan alla aspekter man kan tänka sig när man ställs inför att öppna upp sina data. Med sin kultur av öppenhet går det att ta del av diskussioner och e-postkonversationer samt vad de leder till rent konkret. Det går att hitta stora projekt för att koppla samman dataset och även exempel på hur man i massiv skala kan crowdsourca förbättringar.

För företag och utvecklare i startups som sätter sig in i öppna data blir det av värde att få ett exempel som dessutom kan vara utmärkt att återanvända och som tack vare sin licens med CC 0 blir oerhört enkel att koppla in i sina tjänster vilket på sikt kan ge mycket tillbaka. All data vi har insamlat har redan ett stort värde och vi vill hjälpa startups att komma igång att använda all den fria kunskapen/öppna data genom våra API:er. Evenemangen kommer även att fungera som en arena för utbyte av erfarenheter mellan entreprenörerna. För unga forskare och studenter finns möjligheten att använda vår öppna data för ex. olika typer av statistiska undersökningar, men kunskapen om dessa möjligheter är väldigt låg.

För arkiv, bibliotek och museer (ABM) är det viktigt att de finns representerade på platser som gör dem relevanta. ABM-sektorn har även som mål att verka folkbildande och detta är ett sätt att nå ut med sitt material på ett nytt och spännande sätt. Genom att inkludera sin öppna data i Wikidata finns goda möjligheter att materialet berikas ytterligare och institutionerna kan välja att återanvända denna data i sina egna databaser. Ex. på detta kan vara bilder, koordinater och kopplingar till andra databaser.

Det krävs dock utbildning för alla dessa grupper för att de ska lära sig grunderna i Wikidata och detta projekt kommer att ge dem de verktyg som de behöver.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget m.m. samt plan för nyttiggörande av resultatet

En förutsättning för att lyckas i projektet är att det finns tillgängligt material som på ett lättförståeligt sätt förklarar öppna data. Vi planerar att ta fram ett set med informationsmaterial bestående av förklaringar på webben, trycksaker, återanvändbara presentationer samt videoklipp. Dessa kan i olika kombinationer återanvändas gentemot flera målgrupper. Materialet kommer genomgående att ha konkreta exempel från verkligheten för att inte få en onödig abstraktionsnivå. Frågor och tankeställningar som lyfts under evenemangen kommer att arbetas in i informationsmaterialet. Materialet kommer att kontrolleras av Creative Commons Sverige för att säkerställa korrektheten. (Detta nyskapade material kommer även att gagna WMSEs arbete med databasen Offentligkonst.se).

Evenemang kommer att ordnas på universitet runt om i Sverige för att få forskare och studenter involverade. Det första evenemanget sker på KTH för att testa konceptet och därefter kommer WMSE även att titta på andra möjliga universitet, såsom HUMlab på Umeå universitet och Lund universitet. WMSE har redan ett mycket gott kontaktnät i universitetsvärlden vilket kommer väl till pass för ett sådant här evenemang.

WMSE kommer att delta i evenemang för museer för att övertyga dem om att använda öppna data och att licensera dem rätt. Museerna sitter på extremt viktigt och unikt material som skulle vara väldigt värdefullt att få tillgängligt, men många väljer tyvärr att använda mer begränsande licenser såsom CC BY-NC eller CC BY-SA. Vi skulle vilja delta på större evenemang där museerna redan finns representerade (främst Museernas Vårmöte, Digikult-konferensen och Museimässan), för att hålla föredrag och workshops. Detta är utmärkta tillfällen då det finns mängder med företrädare från små och stora museer på plats. Genom att vi redan har väldigt nära samarbeten med ArbetSam och Centralmuseernas samarbetsråd så kommer vi att nå ut till en bred publik och är övertygade om att det kommer att finnas ett stort intresse. Vi har tidigare deltagit på alla dessa konferenser.

För företag kommer vi att ordna evenemang som de kan delta i. Många företag skulle tjäna mycket på att kunna använda det fria informationsmaterial som går att komma åt genom våra API:er och WMSE får ofta frågor om detta. Frågor kan ex. vara: "Kan jag få fram artiklar i närheten av en viss plats?", eller "Kan jag få ingressen från en artikel på ett visst språk?". Som ett konkret exempel har Wikimedia Sverige hjälpt företaget Spree att använda API:et för att bygga en app till Vasamuseet som plockar ut artiklar som är relevanta för den tidseran. Vi riktar oss mot små och medelstora företag, och kommer speciellt att bjuda in start-ups. Inbjudan kommer att ske både genom företagsinkubatorer, science centers och genom riktade inbjudningar.

Fördelen med att arbeta med att utbilda företag, ABM och akademin är att Wikidata ökar värdet av fler datakällor då det kan kopplas samman och därigenom undersökas på nya sätt. Dessa grupper har data som nu är helt åtskilt, men om det kopplas samman kan det användas på helt nya sätt.

Tidsplan

 1. Projektmånad 1-3: Skapa informationsmaterial.
 2. Projektmånad 4-9: Uppdatera informationsmaterial allt eftersom erfarenheter görs under evenemangen.
 3. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot universitet.
 4. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot företag.
 5. Projektmånad 5-9: Delta i evenemang i ABM-sektorn.

Budget

Löner: 118 548 kr
Tjänster: 0 kr
Utrustning: 1 000 kr
Material: 1 000 kr
Immaterielrätt: 0 kr
Indirekta kostnader: 0 kr
Resor: 34 560 kr
Övrigt: 51 500 kr
Totalt
205 488 kr

Egen insats 50 000 kr. Beräkning i Google doc

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skicka ut pressreleaser under projektets faser där stiftelsens bidrag givetvis kommer att framhållas.

Allt resultat och producerat material (inklusive trycksaker och videos) från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Som en del av förberedelserna inför det fortsatta arbetet på projektet har vi identifierat centrala samarbetspartners inom den offentliga sektorn, den privata sektorn samt inom akademin som på olika sätt lovat att hjälpa till att säkerställa projektets fortsatta framgång. Vi kommer inom ramen för projektet att samarbeta med följande partners:

ArbetSam, Arbetslivsmusernas samarbetsråd, som vårdar det svenska arbetslivets kulturarv samarbetar sedan några år med Wikimedia Sverige och arrangerar museimässan årligen.

KTH Innovation & Entreprenuership Division, genom Serdar Temiz, hjälper till att anordna evenemanget på KTH. Detta är en aktör med en spännande koppling mellan startups och akademin.

Open Knowledge Foundation Sverige, är den svenska delen av Open Knowledge Foundation, hjälper till med nätverk och råd om informationsmaterial samt medverkar med presentationer på några av evenemangen.

Creative Commons Sverige, är den svenska delen av Creative Commons, hjälper till med att säkerställa att all licensinformation i informationsmaterialet är korrekt.

Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet