Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 13 april kl. 14.00
Max bidrag: 50 000 kronor
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4
Beslutsdatum: 22 april 2015
Uppföljning inför inskick:
 • Vilka kan vara lämpliga att göra video?

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Öppna data – The Movie

Open Data – The Movie

Sammanfattning

Det saknas i dagsläget en video som på ett lättförståeligt sätt beskriver värdet av öppna data för myndigheter och varför de aktivt ska arbeta med detta. Wikimedia Sverige har ett stort intresse av att fler aktörer fritt licensierar sin data och gör den tillgänglig så att den går att använda på Wikimedias projekt. Wikimedia Sverige har haft flera projekt där vi arbetat med att sälja in öppna data till olika typer av aktörer.

Föreningens aktiva arbete inom öppna data har lett till att vi har ett omfattande kontaktnät bland andra personer och organisationer som arbetar med att få fler myndigheter att släppa data. Vi har därigenom en god uppfattning över vilka behov som finns och vad som behöver förklaras för att så många som möjligt ska ha nytta av att visa och berätta om videon. Föreningen, som företrädare för Wikimedia-rörelsen i Sverige och experter på Wikimedias projekt, har även en speciell position och möjlighet att använda projekten som exempel m.m.

Videon kommer att vara språkoberoende (animerad) och förberedd för att kunna översättas till andra språk så att den kan användas i flera länder. Våra nordiska systerföreningar kommer att stödja oss med att hitta volontärer som kan översätta videon till danska, finska och norska.

Att ge en första introduktion till ämnet är centralt för att vi senare skall kunna utveckla ett konkret samarbete med organisationerna om deras data. För oss och många andra kommer videon att bli en välkommen och integrerad del av vår arsenal i vårt fortsatta arbete att få svenska myndigheter att släppa sina data på ett bra och användbart sätt.

Sammanfattning på engelska

Today there is no video that in an easy understandable way describes the value of open data for agencies and why they actively should work with this. Wikimedia Sverige has a great interest in convincing more actors to license their data freely, so that the data may be used in Wikimedia's projects. Wikimedia Sverige has been engaged in several projects that aim to increase the usage of open data by different actors.

The chapter's active work within open data has given us a vast network of organisations and persons that are working with getting agencies to release data. Through our previous work we have a good idea of what different needs there are and what we need to focus on, so that as many as possible that work with open data will have use of, and spread the word about the video. The chapter, as a spokesperson for the Wikimedia movement in Sweden and experts in the Wikimedia projects, also have a special position and opportunity to use the Wikimedia projects as example.

The video will be language independent (animated) and prepared for translation to other languages so that in can be used in more countries. Our Nordic sister chapters will support us in finding volunteers that can translate it into Danish, Finnish and Norwegian.

To give a first introduction to the subject is essential to later develop a collaboration with the organisations about their data. For us and many others, the video will be a welcome and integrated part of our armory in our continued work in getting Swedish agencies to release their data in a useful way.

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

5.08.02 Kommunikationsvetenskap

Produktområde

59.11 Film-, video- och TV-produktionstjänster

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att genom en trevlig video introducera beslutsfattare på myndigheter om värdet av att öppna upp sin data.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Projektet har följande mål:

 1. Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
 2. Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
 3. Minst 500 visningar efter ett år.

Potential och nytta

En språkoberoende video som på några minuter ger en första grundförståelse för värdet av öppna data och vad som behövs av dataägaren kan skynda på införande av öppna data som en del av arbete. Videon kommer att fokusera på myndighetsdata då många av de som sitter i beslutsposition inte alls känner till ämnet och snabbt och enkelt bör presenteras för detta. P.g.a. det stora antalet myndigheter och det stora antalet inblandade beslutsfattare är det inte möjligt att träffa dem enskilt. Om en första intro getts via video kan vi dock följa upp med samtal och svara på kluriga frågor. Vi hoppas kunna sprida den internt hos flera av Sveriges myndigheter genom personer i vårt nätverk samt genom riktade utskick. Denna video är tänkt som en grundläggande introduktion till vad det handlar om. Videon kommer att vara tecknad för att på ett lekfullt och språkneutralt sätt förklara olika koncept. Ett exempel på hur vi tänkt oss stilen hittar ni här: http://bit.ly/1ONDUtV Att göra den språkneutral är ett sätt för oss att även stödja utvecklingen i våra Nordiska grannländer och även i andra delar av världen.

Kan vi få myndigheter att släppa sin data under licenserna CC0 eller PDM kan vi återanvända den på Wikidata, vilket är vårt databasprojekt. Wikidata kommer inom något år att börja berika Wikipedias 288 språkversioner med olika typer av grunddata för artiklarna, och därigenom hjälpa Wikipedias 500 miljoner läsare.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Att skapa en video om öppna data kommer att kräva flera steg. Först måste vi planera videon och fastslå vad vi hoppas att tittaren skall lära sig och vilken längd som är lämplig. Det ligger till grund för det manus vi skriver. Vi skall även enas om visuell stil på videon. Därefter handlar det om att börja produktionsarbetet och slutligen arbetet med klippning, musiksättning m.m.

För projektet kommer Wikimedia Sverige antingen att anställa en sommarjobbare från en videoproduktionsutbildning alternativt (om externa medel från andra ansökningar som vi har ute ges, vilket vi vet i maj) anställa en kommunikatör med erfarenhet av videoproduktion. Den personen kommer att sköta det praktiska arbetet med videon medan existerande personal bidrar med sin expertis om öppna data. Vi har identifierat sju stycken lämpliga utbildningar från vilka vi kan rekrytera en filmskapare.

Allt material som används i videon kommer att vara fritt licensierat (CC BY-SA eller friare).

Tidsplan

 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in

Budget

Löner: 40 000 kr
Overhead: 10 000 kr
Utrustning: kr
Material: 0 kr
Evenemang: 0 kr
Resor: 0 kr
Övrigt: 0 kr
Totalt
50 000 kr

Förtydligande av budget: 25 000 till student/kommunikatör + 7 500 för handledning + 7 500 i förberedelser + 10 000 i overhead = 50 000 kr

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA) eller friare. Detta förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter.

Vi kommer att promota videon i framtida evenemang vi genomför samt på vår webbplats. Våra systerföreningar och organisationer i vårt nätverk kommer även att ombedjas sprida videon i sina kanaler.

Videofilmerna med manus kommer att finnas tillgängliga på Wikimedia Foundations servrar vilket säkerställer att de är tillgängliga även i framtiden samt att de lätt kan kopieras och återanvändas av andra.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Wikimedia Sverige driver projektet och skapar filmen. WMSE är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia och flera andra projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren arbetat hårt för att sprida kunskap om öppna data och hur detta kan nå ut och göras användbart för allmänheten och kunna integreras på Wikimedias projekt. Kansliets personal har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att driva ett projekt av den här typen och har praktiskt erfarenhet från flera projekt som fokuserar på olika typer av öppna data från olika myndigheter samt med videoproduktion. Vi har ett omfattande internationellt nätverk vilket är centralt för att effektivt få videon översätt till andra språk.

Allt material kommer att placeras på servrar som drivs av Wikimedia Foundation i USA.

Våra systerföreningar Wikimedia Finland, Wikimedia Danmark och Wikimedia Norge har lovat att hjälpa till att hitta volontärer för översättningar (undertexter) av filmen till de större Nordiska språken. Även Open Knowledge Sverige kommer att använda sina kanaler för att hjälpa till att hitta volontärer som kan översätta filmen genom OKFNs internationella nätverk. Våra systerföreningar och Open Knowledge Sverige kommer även att hjälpa till att sprida den färdigproducerade filmen för att säkerställa att dess nyttiggörande.